Endeksler
                                        
           TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NİZAMNAMESİ        
                                        
   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.12.1956, No: 4/8513        
   Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.6.1956, No: 6763         
   Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 17.1.1957, No: 9511         
   Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi : 38, S.176         
                                        

  Madde 1 - 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan edilmesi  
gereken bütün Türkiyeye ait ticaret sicili kayıtlarının yayınlanmasına mahsus  
"Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi" İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından Anka- 
ra'da çıkarılır.                                

  Madde 2 - İktisat ve Ticaret Vekaleti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini  
doğrudan doğruya çıkarabileceği gibi 5590 sayılı kanunun 62 nci maddesinin (H) 
fıkrası gereğince kendi murakabe ve nezareti altında Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği vasıtasiyle de çıkartabilir.                      
  Gazetenin idare, muamele ve hesap işlerini yürütmek üzere İktisat ve Tica- 
ret Vekaletinde bir büro kurulur.                        
  Gazetenin idare şekli ile masraflarının icrası, gelirlerinin tahsili, ka-  
yıtlarının tanzimi ve mevcudatının muhafazası suretleri bir talimatname ile   
tesbit olunur.                                 

  Madde 3 - Gazetede kanun veya nizamnamelerin derpiş ettiği diğer ilanlar  
ile mahkemeler veya diğer resmi merciler tarafından ticaret işlerine ait olmak 
üzere verilecek ilanlarda yayınlanır.                      
  Şu kadar ki, bu Gazete ile yayınlanması mecburi olmayan ilanların yayınlan- 
ması Gazete İdaresinin (Büro) bunları kabul etmiş olmasına bağlıdır.      
  Bundan başka Gazete İdaresinin (Büro) uygun göreceği kayıt ve şartlar dai- 
resinde ve resmi ilanlardan ayrı şekilde ve bu ilanlar için ayrılan kısma konu- 
lacak yazılar sona erdikten sonra gelmek üzere, hususi ilanlar dahi yayınlana- 
bilir.                                     

  Madde 4 - İflas ve konkordatoya ait kazai kararlar iflas memuru tarafından 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan ettirilebilir.             

  Madde 5 - Gazeteye verilecek ilanlar ilgililer tarafından iadeli taahhütlü 
olarak posta ile Gazete İdaresine gönderilir. İlgililer Ankara'da iseler Gazete 
İdaresine verilip karşılığında ilanın verildiği tarihi ve ödenen parayı bildi- 
ren bir makbuz verilir.                             
  Gazete İdaresince, Ankara haricinde ilan kabul etmeğe salahiyetli temsilci 
bulundurulduğu takdirde bu temsilcinin ilanın alındığına dair ilgiliye verece- 
ği makbuza ilanın alındığı tarihi yazması ve ilanı en geç ertesi iş günü posta 
ile Gazete İdaresine göndermesi mecburidir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Temsilcinin vereceği makbuzlarda tarihi yazılmamış veya okunaklı olarak   
gösterilmemiş veyahutta yukarda yazılı müddeti içinde postaya verilmemiş olma- 
sından doğan bütün zararlardan ilgililere rücu hakkı mahfuz kalmak üzere Gaze- 
te İdaresi mesuldür.                              
  (Değişik: 30/6/1993 - 93/4603 K.) İlan, yazılı bir metnin bir yerden diğer 
bir yere ulaşmasına olanak veren faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da Gazete 
İdaresine bildirilebilir.                            

  Madde 6 - Resmi ilanların Gazete İdaresine varması tarihinden itibaren en  
geç on gün içinde çıkan nüshalardan birinde yayınlanması mecburidir. Şu kadar  
ki, ilanın ilgili tarafından posta ile gönderilmiş olduğu hallerde on günlük  
müddetin işlemeğe başlaması için, ilan parasını karşılayacak miktarda paranın  
Gazete İdaresine yollanmış olduğunu gösteren posta ihbarnamesinin dahi aynı   
idareye ulaşmış olması şarttır. Bu müddet içinde yayınlanmadığı takdirde Gazete 
İdaresi ilgililerin, gecikmeden doğacak zararlarını ihtara hacet kalmaksızın  
tazmin ile mükelleftir.                             

  Madde 7 - Ticaret Sicili Gazetesi ticaret sicili memurlarına, icra ve iflas 
memurlarına ve iktisat ve ticaret vekilinin uygun göreceği diğer resmi makam ve 
mercilere parasız olarak gönderilir.                      

  Madde 8 - (Değişik: 30/6/1993 - 93/4603 K.) İlan ücret tarifeleri Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca düzenlenir.Tarifelerde yapılacak değişiklikler, tarifelerin
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten on gün sonra yürürlüğe 
girer.                                     

  Madde 9 - (Değişik: 11/4/1996-96/8043 K.)                  
  Gazete İdaresi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin her sayısını, görüntü  
olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkan tanıyan sistemle  
elektronik (optik) ortamda arşivler.                      
  Mahkemeler, resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Gazete İdare-  
since veya Gazete İdaresinin yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim 
ağları veya diskler (CD ROM) vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca, onaylana- 
rak istek sahiplerine verilir.                         
  Geçici Madde - Gazetenin ilk ilan tarifesi Resmi Gazete ile yayınlandığı  
tarihten itibaren mer'iyete girer,                       
  Geçici Madde: (Ek:11/4/1996-96/8043 K.)                   
  Gazetelerin, elektronik (optik) ortamda arşivlenmesi uygulamasına geçilince-
ye kadar mevcut sistemde arşivlenmesine devam olunur. Elektronik (optik) arşiv- 
lenme başlayınca, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin yürürlüğe gir- 
diği tarihten itibaren çıkarılmış olan tüm gazete sayıları da elektronik (optik)
ortamda arşivlenir.                               

  Madde 10 - 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hak- 
kındaki kanunun on ikincl maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Şürayı Devletçe 
tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri 1/1/1957 tarihinden itibaren mer'i- 
yete girer.                                   

  Madde 11 - Bu Nizamname hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               1208 - 1                     
                                        
   28.12.1956 TARİH ve 4/8513 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE       
    YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN        
     YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE             
--------------------------------------------------------------------------------
          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü               
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
--------------------------------------------------------------------------------
  Tarihi     Numarası        Farklı Tarihte     Yürürlüğe  
                     Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi 
                       Maddeleri             
--------------------------------------------------------------------------------
 30/6/1993     93/4603           -         18/7/1993   
 11/4/1996     96/8043           -         26/4/1996   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                1208 - 2