Endeksler
          TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET               
              SANDIĞI TÜZÜĞÜ                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  2.11.1956, No : 4/8232         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  2.6.1934, No :2489           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  28.11.1956, No : 9469         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  3, Cildi: 38, S. 15          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Kuruluş, idare ve muhabere              
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Toprak Mahsulleri Ofisinin bütün teşkilatiyle müesseselerinde  
para, menkul kıymetler ve ayniyatı vazifeleri icabı alıp veren, ellerinde bulun-
duran veya saklamakla mükellef olan memur ve hizmetliler için 2489 sayılı Kefa- 
let Kanunundaki hükümler dairesinde (Toprak Mahsulleri Ofisi Kefalet Sandığı)  
adlı hükmi şahsiyeti haiz bir Sandık kurulmuştur.                
                                        
  Yönetim kurulunun kuruluşu :                        
                                        

  Madde 2 - (Değişik : 10.6.1966 - 6/6459 K.)                 
       Sandığın işlerini üç kişilik bir yönetim kurulu yönetir.     
Yönetim Kurulu Genel Müdürlük Merkez Teşkilatından olmak üzere, Genel Müdür ta- 
rafından seçilecek bir başkan ve iki üyeden kurulur. Başkan veya üyelerden biri-
nin Genel Muhasebe Müdürü veya yardımcılarından olması gerektir.        
  Bunlardan herhangi birinin görevden ayrılması veya görevi başında bulunmama-
sı hallerinde, aynı suretle Genel Müdür tarafından seçilecek bir kimse Kurula  
katılır.                                    
  Yönetim Kurulu oyçokluğuyla karar verir. Karar tutanakları sıra numarası al-
tında toplu olarak saklanır.                          
                                        
  Sandığı Başkan temsil eder.                         
                                        
  İdare Heyetinin vazifeleri :                        
                                        

  Madde 3 - İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır :          
                                        
  a) Sandığa ait olup bu Nizamnamede İdare Heyeti tarafından yapılacağı göste-
rilen hususları karar altına almak;                       
  b) Sandığın hesap usullerini tayin ve muhasebe ve kayıtların bu hesaplara  
göre tutulmasını temin etmek;                          
  c) Kefalete bağlı memur ve hizmetlilerden kesilecek paraların zamanında ke- 
silmesini takip etmek ve vakı olacak teehhürleri önleyici tedbirler almak;   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d - Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmeyen veya kesilen paraları  
bir ay içinde Sandık hesabına yatırmıyan vazifeliler hakkında Kefalet Kanununun 
10 uncu maddesine göre ceza tayin etmek;                    
  e - Her üç ayda bir çıkarılacak mizanları tetkik ve tasdik etmek;      
  f - Yıl sonlarından itibaren üç ay içinde çıkarılacak bilanço ve hesapları 
tetkik ve tasvip ederek Toprak Mahsulleri Ofisi İdare Meclisince tasdik edilmek 
üzere Umum Müdürlüğe göndermek;                         
  g - Sandığın ödediği zarar ve ziyanların alakalılardan alınması için gerekli
takipleri yaptırmak;                              
  h - Sandığın sermayesinden Ödediği paraları kefalete bağlı memur ve hizmet- 
lilerin Sandıkta birikmiş olan hisselerine göre, bu Nizamname esasları dahilinde
tevzi etmek;                                  
  i - Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve hizmetlilerin Sandıkta biriken pa- 
ralarını kendilerine veya mirasçılarına Nizamname hükümleri dairesinde geri ver-
mek;                                      
  j - Sandığın masraf bütçesini hazırlayarak Toprak Mahsulleri Ofisi İdare  
Meclisince tasdik edilmek üzere Umum Müdürlüğe göndermek ve tasdikından sonra da
tatbikını sağlamak;                               
  k - Sandığın sermaye ve mevcudunun en müsait şekilde tenmiyesi tedbirlerini 
ittihaz etmek;                                 
                                        
  Sandık muhasebesi :                             
                                        

  Madde 4 - Sandığın muhasebe işleri, Umum Muhasebe kadrosundan ayrılacak bir 
muhasebeci ile lüzumunda kendisine Ofis Umum Müdürlüğünce tefrik olunacak yar- 
dımcı memurlar tarafından İdare Heyetinin nezaret ve direktifi altında idare  
olunur.                                     
                                        
  Muhasebecinin vazifeleri :                         
                                        

  Madde 5 - Sandık muhasebecisinin vazifeleri şunlardır :           
                                        
  a) Sandığın bütün hesap ve yazı işlerini mevzuat hükümleri dairesinde yapmak
ve yaptırmak;;                                 
  b) Kefalete bağlı olanların tayin ve ayrılışlarını takiple bunlardan kesil- 
mesi lazımgelen paraların zamanında doğru kesilmiş ve Sandık hesabına yatırılmış
olup olmadığını araştırmak ve yolsuz işleri İdare heyetine haber vermek;    
  c) Ofis teşkilat ve müesseselerinden muayyen zamanlarda gelen tevkifat cet- 
vellerini inceleyerek müfredat kayıtlarını yapmak;               
  d) Mizanları, Sandığın bilançosunu ve mütaakıp yıl masraf bütçesini hazırlı-
yarak İdare Heyetine vermek;                          
  e) Sandığın gelirlerinin düzenli olarak elde edilmesini ve tazminatların il-
gililerden tahsilini temin için icabeden tedbirleri almak ve takipleri yapmak  
ve yaptırmak ve icabında İdare Heyetine haber vermek;              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Sandıkça ödenmesi gerekli olan paraların usulüne göre muamelelerini yap- 
mak ve sarf evrakını hazırlamak;                        
  g) İdare Heyetinin vereceği kararları bir sıra numarası altında kayıt ve  
muhafaza etmek;                                 
  Tediye şekilleri:                              

  Madde 6 - Muhasebeci paraya el sürmez, Sandık namına yapılacak ödemeler ve 
masraflar usulüne göre muhasebeci tarafından tahakkuk ettirildikten sonra biri 
Reis veya vekili olma üzere İdare Heyetinden iki kişi tarafından imzalı çekler 
veya ödeme emirleri ile yapılır.                        
  Yardımcı memurların vazifeleri:                       

  Madde 7 - Yardımcı memurların vazifeleri, muhasebecinin kontrolü altında  
onun vereceği işleri yolunda yapmaktır. Bu memurlar, kayıt ve yazı işlerini yo- 
lunda ve zamanında yapmamaktan ve defterleri iyi tutmamaktan mesuldürler.    
  Muamelelerin murakabesi:                          

  Madde 8 - Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Heyeti Reisi; Sandığın tabii mura- 
kıbıdır. Bu murakabeyi bizzat yapabileceği gibi müfettişlere de yaptırabilir.  
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
            Kefalete bağlı olanlar                 
                                        
   Sandığa girmesi mecburi olanlar:                      

  Madde 9 - (Değişik: 10.6.1966 - 6/6549 K.)                 
       Kefalet Sandığına girmeleri mecburi olanlar şunlardır:      
  a) Başveznedarlar, veznedarlar, kıymet muhafızları, veznedar ve kıymet mu- 
hafızı yardımcıları, tahsildarlar, tahsildar yardımcıları, müşterek muhafazaya 
dahil şube müdür ve yardımcıları ile muhasebecileri, ajans müdür ve muhasebeci- 
leri, silo şef veya teknisyenleri, anbar ve depo memurları, merkez ve bölge   
malzeme mağaza şef ve yardımcıları ile muhasebecileri, reyyon şefi ve memur ve 
yardımcıları, emtea sevk ve tesellüm memurları, atölye şef ve muhasebecileri,  
ünvanı ne olursa olsun bu fıkradaki ünvan sahiplerinin vazifelerini fiilen ya- 
panlar;                                     
  b) Ofisin bütün teşkilatı ile müesseselerinde nakit, kıymetli evrak ve ay- 
niyatın muhafazası ile görevlendirilenler veya bekçiler gibi bu muhafazaya ka- 
tılanlar.                                    
  İzinli günler için de aidat kesileceği.                   

  Madde 10 - Kefalete bağlı olanların izinli (Sıhhi izinler dahil) oldukları 
aylara ait ödenecek aylık veya ücretlerinden dahi kefalet aidatı kesilir.    
                                        
                                        
  Geçici olarak veya vekaleten kefalete bağlı işlerde çalışanlar:       

  Madde 11 - (Değişik: 10.6.1966 - 6/6549 K.)                 
        Kendisine geçici olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı  
bir görev verilenlerden, görevlerinin önemine göre, Sandık Yönetim Kurulunca  
1.000 liradan aşağı olmamak üzere 2.000 liraya kadar tayin olunacak miktarda  
para veya Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslar dairesinde menkul kıy- 
met veya ipotekli gayrimenkul veya muteber ve mali kudreti yerinde bir şahsın  
kefaleti alınır. Şu kadar ki vekaleten tayin olunanlar esasen kefalete bağlı  
memurlardan iseler, kendilerinden ayrıca kefalet aranmayıp aldıkları vekalet  
aylık veya ücretlerinden % 2 kefalet aidatı kesilir.              
                                        
  Kefalete bağlı olanlardaki değişikliğin bildirilmesi:            
                                        

  Madde 12 - Toprak Mahsulleri Ofisi Zatişleri Müdürlüğü ile Ofisce kurulacak 
müesseselerin Zatişleri servisleri her ay 9 uncu maddede yazılı memurların ta- 
yin, terfi, becayiş, nakil, tahvil, istifa, ihraç, emekliye ayrılma ve mümasili 
vukuatını gösterir bir cetvel tanzim ederek Sandığa göndermeğe mecburdurlar.  
  Bu cetvellerde kefalete bağlı memurların aylık veya ücretleri ve vekalet  
tahsisatları değişenler varsa hangi tarihten itibaren değiştiği açık olarak   
gösterilir.                                   
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
                Sermaye                     
                                        

  Madde 13 - Sandığın sermayesi şu paralardan toplanır:            
  a) Kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk aylık veya üc- 
retlerinin yarısı miktarında olan giriş aidatı;                 
  b) Kefalete bağlı vazifede bulunanların aylık veya ücretlerinden % 2 nispe- 
tinde kesilen aylık aidat;                           
  c) Sandık lehine tahsil olunacak cezalar;                  
  d) Sandığın ödediği tazminatın ilgililer hissesine tevziinden hasıl olan  
kuruştan aşağı kesirlerin aşağı kesirlerin toplamı;               
  e) Tazmin olunan paralardan yapılan tahsilat;                
  f) 39 uncu madde gereğince hasıl olan safi kar;               
  g) Ofisin veya müesseselerinin yapacağı yardımlar;             
                                        
  Giriş aidatı ve tahsil şekli:                        
                                        

  Madde 14 - Giriş aidatı kefalete bağlı vazife dolayısiyle verilen ilk tam  
aylıktan başlamak üzere beş ayda beş müsavi taksitte ve bir defaya mahsus olmak 
üzere kesilir.                                 
  Taksitlerin tamamen tahsilinden önce mevzuat icabında aylığı azalmış veya  
çoğalmış olsa bile giriş aidatının mütebaki taksitleri aynen ve eskisi gibi ke- 
silir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sandıkta mevcut paraların giriş aidatına mahsubu :             
                                        

  Madde 15 - Giriş aidatı taksitlerini tamamen ödemeden işten ayrılan muvakkat
görevlilerden yıl içinde veyahut Kefalet Sandığındaki alacağının ilk yarısını  
almadan evvel tekrar işe alınanların ilk aylıklarından başlamak üzere yeni ay- 
lıklarının yarısına baliğ oluncaya kadar (İlk alacakları ücret kıstelyevm dahi 
olsa) giriş aidatı kesilir.                           
                                        
  Sandıkta mevcut paraların giriş aidatına mahsubu şekli :          
                                        

  Madde 16 - Kefalet Sandığındaki alacağının ilk yarısını aldıktan sonra tek- 
rar vazifeye alınan daimi ve muvakkat memurlarının giriş ve aylık aidatı hakkın-
da aşağıda yazılı şekilde muamele yapılır.                   
  a) Kefalet Sandığındaki alacağı, yeniden vazifeye alındığı zaman tesbit edi-
len ücretlerinin yarısından fazla ise, bu gibilerden yeniden giriş aidat tevkif 
edilmeyerek ilk alacağı aylıktan itibaren aylık aidat tevkif edilir.      
  b) Sandıktan alacağı, yeni ücretin yarısından noksan ise, kendisinden giriş 
aidatı tevkif edilir. Taksitler, nısıf ücret nispetindeki para ile Kefalet San- 
dığındaki matlup bakiyesi mukayese edilerek tayin ve tesbit edilir.       
                                        
  Aylık Aidatın kesilmesinin başlangıcı ve nispeti :             
                                        

  Madde 17 - Aylık aidat, giriş aidatının tamamen ödendiği ayı takip eden ay-
dan itibaren aylık veya ücretlerin tediyesi sırasında kesilir. Aidatın nispeti, 
aylık veya ücretlerinin tutarının % 2 sidir.                  
                                        
  Aidatların kesilmesine esas olacak miktar :                 
                                        

  Madde 18 - Giriş aidatı ile aylık aidata esas, tevkifata bakılmaksızın aylık
veya ücretin gayrisafi miktarıdır. Makam tahsisatı, muvakkat tazminat kasa taz- 
minatı, yolluk, ikramiye, pirim, çocuk zammı, yakacak zammı harcırah yevmiyesi, 
fazla mesai ücreti gibi tediyeler tevkifata esas olan aylıklara ilave edilmez. 
Müktesep aylıklarından bir veya daha yukarı derecede uzmanlık aylığı veya kadro 
farkı ile aylık alanlardan giriş ve aylık aidatı bu aylıklar üzerinden hesapla- 
nır.                                      
                                        
  Sandıktaki paralara konan hacizlerin tenfizi :               
                                        

  Madde 19 - Sahiplerine red ve iade olununcaya kadar Sandıktaki mevduat, San-
dığın ödeyeceği tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar üzerine
koyacağı hacizler, paraların sahiplerine iadesi tahakkuk eden miktarlar üzerin- 
den tediye sırasında tenfiz olunur.                       
                                        
  Vergi ve resim muafiyeti :                         
                                        

  Madde 20 - Toprak Mahsulleri Ofisi Kefalet Sandığı sermayesi, her türlü ver-
gi ve resimlerden muaftır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sandık hesabına kesilen paralara ait müfredat cetveli :           
                                        

  Madde 21 - Muhasipler Kefalet Sandığına dahil olanlardan kesip Sandık adına 
yatırdıkları paraların hangi memurlardan ve hangi aylar için ne miktar kesildi- 
ğini gösterir nümunesine uygun müfredatlık bir cetvel tanzim ve tasdik ederek  
her üç ayda bir Kefalet Sandığına yollarlar. Tayini bölge müdürlüklerine ait  
bulunan ve sicil numaraları olmayan memurlar için cetvelin izahat hanesine ev- 
velce Ofisde çalışıp çalışmadıkları ve çalışmış iseler çalışmış oldukları vazi- 
feler de işaret olunur.                             
                                        
  Alakalılara Sandıkta hesap açılması :                    
                                        

  Madde 22 - Kefalet Sandığına dahil her memur ve hizmetliye Sandıkta birer  
hesap açılır. İlgililerin merkeze imaledilen paraları bu hesaplara geçirilir.  
                                        
  Hesap hulasaları :                             
                                        

  Madde 23 - Sandığa dahil olan memur ve hizmetlilere kapanan yıla ait hesap- 
larının tasdikli birer özeti talepleri halinde o sene bilançosunun tasdikından 
sonra bulundukları işyeri vasıtasiyle gönderilir.                
                                        
  Bu cetvelde şu bilgiler bulunur :                      
                                        
  a) Evvelki yıldan devrolunan mevcudu;                    
  b) Oyıl içinde buna ilave olunan miktar;                  
  c) Sandık sermayesinden ödenen paralar varsa hissesine düşen miktarı ve nis-
peti;                                      
  d) Katiyet kesbetmiş borcuna yapılan mahsuplar ve vukubulan reddiyat;    
  e) Yeni yıla devredilen miktar.                       
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
             Zimmet ve ihtilasların ödenmesi            
                                        

  Madde 24 - Ödenecek zimmetler Kefalet Sandığına dahil olanların katiyet kes-
betmiş olan ilamlarla tebeyyün eden zimmetleri Sandıkça Ofise veya alakadar mü- 
esseseye ödenir.                                
                                        
  Menkul kıymet ve ayınların değerlendirilmesi :               
                                        

  Madde 25 - Menkul kıymetlerle ayınların değerleri ilamda yazılı değilse, İc-
ra ve İflas Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine göre icra memuru tarafından  
takdir olunacak değeri ödenir.                         
                                        
  Mahkümunbihin ödenmesi talebi ve zamanı :                  
                                        

  Madde 26 - Kefalete bağlı memur ve hizmetlilerin zimmet ve ihtisasları hak- 
kındaki kati ilamların aslı veya tasdikli suretleri, hükmün katileştiği takvim 
yılı içinde memurun mensup bulunduğu Ofis teşkilatı tarafından Sandığa gönderi- 
lecek mahkümunbihin ödenmesi istenir.                      
  Ödeme talebin yapıldığı bilanço senesinin bitmesini takip eden ayın sonunda 
Ofisin alakalı teşkilatına yapılır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
         Ödenen zimmet ve ihtilasların karşılanması          
                ve dağıtılması                 
                                        

  Madde 27 - Ödenen zimmetler, zimmetli memur ve hizmetlinin hükmün katiyet  
kesbettiği sene bilançosundaki hissesinden,yetişmezse kardan karşılanır. Kar da 
yetişmezse hükmün katileştiği sene içinde kefaletli vazifede bulunanlara aynı  
sene bilançosundaki hisselerinin miktarına göre yüzde hesabiyle dağıtılır.   
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
      Kefaletli vazifeden ayrılanların alakalarının kesilmesi       
                                        
  Sandıkla alakanın kesilmesi ve avdetleri hali:               

  Madde 28 - Kefalete bağlı olanlardan kefalete bağlı olmıyan bir hizmete ge- 
çen veya ölenlerle her hangi bir sebeple Ofisten ayrılanların Sandıktan alaka- 
ları şu suretle kesilir:                            
  a) Bunların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekünundan  
27 nci maddede yazılı olduğu veçhile zimmet karşılığı olarak mahsup edilecek  
miktarlar çıktıktan sonra kalanın birinci yarısı, mütaakıp bilanço tarihinden  
üç ay sonra kendilerine verilir.                        
  b) Ölenlerin mirasçıları ile emekliye ayrılanlara verilecek birinci yarım- 
lar üç ay beklemeksizin bilançoyu mütaakıp derhal verilir.           
  c) Kalan diğer yarısı üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmetler- 
le Sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlar için Sandıktan tazmin olunacak zimmet- 
lerden kendisine düşecek zararlar karşılığı olarak Sandıkça mevkuf tutulur. Üç 
sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan miktar, üç 
senelik faizi ile birlikte alakalıya iade edilir. Sandıkça verilecek faiz haddi,
Sandığın üç sene içinde sermayesine aldığı faiz nispetini geçmez.        
                                        
  Avdet hali:                                 

  Madde 29 - Kefaletli vazifeden ayrılanlar, birinci yarımlarını almadan ev- 
vel yine kefaletli vazifeye geçecek olurlarsa, ilk yarı kendilerine geri veril- 
miyerek sadece aylık aidatın kesilmesine devam olunur.             
  İlk yarıyı alıp da henüz ikinci yarıyı almadan evvel üç sene içinde tekrar 
kefalete bağlı hizmete geçenlerin ikinci yarımları sermaye olarak Sandıkta   
kalır.                                     
  Kalan bu miktar,giriş aidatına tekabül ettiği takdirde başkaca giriş aidatı 
aranmaz.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
                  Cezalar                   
                                        
  Kefalet aidatının noksan kesilmesi veya miadında veya hiç kesilmemesi:   
  Madde: 30 - Kefalete bağlı olanların maaş veya ücretlerinden kefalet karşı- 
lığını miadında kesmiyen veya noksan kesen veya kesip de bir ay içinde Kefalet 
Sandığı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin   
dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde yarı maaş veya ücretleri kesilerek Sandık 
hesabına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit bu- 
lunduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettiği takdirde   
İktisat ve Ticaret Vekilinin tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin cezayı hafif-  
letmek veya kaldırmak salahiyeti vardır.                    
                                        
  Zimmet ve ihtilas halinde yapılacak muamele:                

  Madde 31 - Kefalate bağlı olanlardan yapılan teftiş ve tahkikat neticesinde 
zimmet veya ihtilası anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarılır 
ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müddetçe 
herhangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez.                 
  Suçları muhakeme sonunda sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve  
menkul kıymetleri de ayniyatı ödeseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir
daha Devlet işlerinde kullanılmazlar.                      
  Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle emeklilik haklarından da  
mahrum kalırlar.                                
  Adiyen zimmetli olanlar hakkında Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmekle 
beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi  
işlerde kullanılmazlar.                             
                                        
  İnzibati ceza tatbikı:                           

  Madde 32 - Muhasipler ve murakabe ile mükellef olanlar, ihmal ve teseyyüp- 
lerinin ve sebep oldukları zararların derecesine göre ayrıca inzibati cezalara 
da çarptırılır.                                 
                                        
                SEKİZİNCİ BÖLÜM                 
          Ödenen zimmet ve ihtilasların takibi yolları         
                                        
  Ödenen zimmetlere hisselerin yetmemesi hali:                

  Madde 33 - Kefalete bağlı memur ve hizmetlilerin Sandıktaki aidatlarından  
zimmet ve ihtilaslarına karşı tutulan miktarlardan arta kalan kısmı umumi hü-  
kümlere tevfikan bunların haczi kabil mal ve haklarına müracaat olunarak tahsil 
edilir.                                     
  Sandığın hak, alacak ve borçları Ofis Umum Müdürlüğünce takip ve müdafaa  
olunur.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Haciz konması:                               

  Madde 34 Kefalete bağlı memur ve hizmetlilerden teftiş ve tahkik neticesin- 
de veya herhangi bir suretle zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına   
mensup olduğu Ofis veya müesseselerce mahkeme marifetiyle derhal ihtiyati haciz 
koydurularak, mütehakkık zararların tahsili temin edilir.            
  Sandık alacaklarının rüçhanlığı:                      

  Madde 35 - Zimmete geçirilen veya ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle 
her türlü ayinlerden doğan Sandık alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhanlı- 
dır.                                      
  Sandık alacaklarının takibi:                        

  Madde 36 - Ofis matlubatının tahsiline memur bütün memurlar, Sandığın öde- 
diği paraları Ofis alacakları gibi takibe mecburdurlar. Tahsil kabiliyeti oldu- 
ğu halde takip edilmemesinden dolayı bu kabiliyetini kaybeden veya müruruzamana 
uğrıyan paralardan buna sebebiyet verenler umumi hükümler dairesinde muameleye 
tabi tutulurlar.                                
                                        
               DOKUZUNCU BÖLÜM                  
              Bütçe ve masraflar                 
                                        

  Madde 37 - Sandığın hesap yılı takvim yılıdır.               

  Madde 38 - İdare Heyetince tanzim edilen Sandığın yıllık masraf bütçesi   
Toprak Mahsulleri Ofisi İdare Meclisinin tasdikından sonra mer'iyete girer.   
Masraf bütçesi, Sandığın idare masraflarını ve mesai saati haricinde çalıştırı- 
lacak memurlarla İdare Heyeti Reis ve Azasına verilecek ücret, ikramiye ve na- 
kil masraflarını ihtiva eder.                          
                                        

  Madde 39 - Sandığın sermayesinin tenmiyesinden hasıl olacak gelirlerden yu- 
karki maddede yazılı olan masraflar çıktıktan sonra geri kalan Sandığın safi  
karını teşkil eder.                               
                                        
               ONUNCU BÖLÜM                    
             Müteferrik hükümler                  
                                        

  Madde 40 - Kefalet ve ilişik karşılığı olarak alınan depozitolar Sandık   
İdare Heyetince uygun görülecek milli bankalarda muhafaza olunur. Bunlardan el- 
de edilen faizler, kefaletin veya ilişiğin fekkine kadar iade edilmiyerek para- 
nın aslı ile birlikte mevkuf tutulur.                      
                                        
                                        
                                        
  Muvakkat madde - Yönetim Kurulunun 15/11/1949 tarih ve 3/571 numaralı kara- 
rı ile kabul edilmiş bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Memur ve Hizmetlileri Mü- 
teselsil Kefalet Sandığı ve Kefalet İşleri Yönetmeliği hükümlerine tevfikan ku- 
rulmuş olan Sandık, bütün hukuk ve vecaibi ile bu Nizamname hükümlerine göre  
kurulmuş bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Kefalet Sandığına devredilmiştir.   
                                        

  Madde 41 - 2489 sayılı Kefalet Kanununun 13 üncü maddesine müsteniden tan- 
zim ve Devlet Şürasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gaze- 
te ile neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.                
                                        

  Madde 42 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   ------------------------------------------------------------------     
   |   2.11.1956 TARiH ve 4/8232 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI  |     
   |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN   |     
   |  TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |     
   |----------------------------------------------------------------|     
   |       Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü          |     
   |       Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           |     
   |----------------------------------------------------------------|     
   |       |      |  Farklı Tarihte |   Yürürlüğe  |     
   | Tarihi   | Numarası | Yürürlüğe Giren |  Giriş Tarihi |     
   |       |      |   Maddeleri  |         |     
   |-------------|------------|------------------|------------------|     
   | 10.6.1966 |  6/6549  |    --     |   27.6.1966  |     
   |       |      |         |         |     
   |       |      |         |         |     
   |       |      |         |         |     
   |       |      |         |         |     
   |       |      |         |         |     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   -----------------------------------------------------------------     
   |   2.11.1956 TARİH ve 4/8232 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI  |     
   |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN   |     
   |  TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |     
   |----------------------------------------------------------------|     
   |        Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         |     
   |         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         |     
   |----------------------------------------------------------------|     
   |      |      |  Farklı Tarihte  |         |     
   |  Tarihi  | Numarası |  Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe   |     
   |      |      |   Maddeleri   | Giriş Tarihi  |     
   |------------|------------|--------------------|-----------------|     
   |      |      |          |         |     
   |      |      |          |         |     
   |      |      |          |         |     
   |      |      |          |         |     
   |      |      |          |         |