Endeksler
              FABRİKA VE İMALATHANELERİNİN             
              KONTROL VE MUAYENELERİ İLE             
               İLGİLİ NİZAMNAME                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  10.3.1956, No: 4/6891        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  8.6.1942, No: 4250         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :  27.4.1956, No: 9295        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  3, Cildi : 37, S. 1217       
                                        
               BİRİNCİ FASIL                   
             Nizamnamenin Şümulü                  

  Madde 1 - İspirtolu içkilerin vasıflariyle bira fabrika ve imlahanelerinin 
sıhhi ve teknik bakımdan haiz olması lazımgelen vasıflar ve bira fabrika    
imalahanelerinin kontrol ve muayenelerine ait işlemler, bu Nizamnamede gös-   
terilmiştir.                                  
               İKİNCİ FASIL                    
           İspirtolu içkilerin vasıfları               
             BİRİNCİ KISIM                     
           Soma ve rakının vasıfları                 
                                        

  Madde 2 - Soma (Suma); tahammür etmiş üzüm veya incir mayşesi ile şarap   
veya şarap imalatı bakiyesi olarak tahammür etmiş taze cibrenin takdir ve    
tasfiyesinden elde edilmiş olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz buluna-   
caktır:                                     
  a) Renksiz ve berrak, koku ve lezzeti kendisine mahsus olacak ve yabancı  
koku ve renk verici her hangi bir maddeyi ihtiva etmiyecektir.         
  b) Alkol derecesi + 15¼ C de hacmen en az % 85 olacaktır.          
  c) Asit, aldehit, eter gibi tali mahsuller miktarı mecmuu, 100¼ lik     
litrede 1250 miligramı geçmiyecektir.                      
  ç) Aldehit miktarı, somanın 100¼ lik litresinde en çok 300 miligram,    
fürfürol miktarı en çok 5 miligram olacaktır.                  
  d) Füzel miktarı, somanın 100¼ lik litresinde 3500 miligramı geçmiyecektir. 

  Madde 3 - Rakı; soma veya saf ispirtonun (Saf etil alkolün) tabii saf    
anason tohumu veya anason tohumundan istihsal edilen tabii saf anason esansı ile
kısmi taktiri veya bu surette istihsal edilen mamule saf ispirto izafesi sure- 
tiyle elde edilir.                               
                                        
                                        
                                        
  Rakı imalinde saf şeker ve sakız kullanılabilir, anetol kullanılmaz. Rakı  
aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır.                   
  a) Alkol derecesi, + 15¼ C de hacmen % 43 - 50 olacaktır.          
  b) Asit, eter ve aldehit gibi tali mahsullerin mecmuu miktarı, 100¼ lik   
litresinde 1000 miligramı geçmiyecektir.                    
  c) Metil alkol bulunmıyacaktır.                       
  ç) Fürfürol miktarı 100¼ lik litresinde 3 miligramdan fazla olmıyacaktır.  
  d) Füzel miktarı, 100¼ lik litresinde 3500 miligramdan fazla olmıyacaktır. 
  e) Renksiz ve berrak olacak, yabancı koku ve renk verici her hangi bir mad- 
deyi ihtiva etmiyecektir.                            
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
              Votka ve Cinin vasıfları               
                                        

  Madde 4 - Votka; saf ispirtonun fiziki usullerle sıhhate muzir olmayan bazı 
nebati droglarla masere edilmesi veya saf ispirtoya saf ve tabii esanslar ilave 
edilmesi suretiyle hazırlanmış olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz buluna- 
caktır:                                     
  a) Berrak ve kendine has normal renk, koku ve lezzette olacaktır.      
  b) Alkol derecesi + 15¼ C de hacmen % 39 - 41 olacaktır.          
  c) 100¼ lik litresinde asit miktarı 120 miligramı,aldehit miktarı 50 mili- 
gramı, eter miktarı 1100 miligramı geçmiyecektir.                
  ç) Fürfürol, füzel, aseton ve metil alkol bulunmıyacaktır.         
                                        

  Madde 5 - Cin; saf ispirto ile ardıç meyvesi ve sıhhate muzir olmayan bazı 
nebati drogların taktir edilmesi suretiyle elde edilmiş olacak ve aşağıda yazı- 
lı vasıfları haiz bulunacaktır;                         
  a) Berrak ve kendine has normal renk, koku ve lezzette olacaktır.      
  b) + 15¼ C de hacmen % 46 - 48 alkolü ihtiva edecektir.           
  c) 100¼ lik litresinde asit 120 miligramı, aldehit 50 miligramı, eter 400  
miligramı, füzel 3500 miligramı geçmiyecektir.                 
  ç) Fürfürol, aseton ve metil alkol bulunmıyacaktır.             
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
            Kanyak, Viski ve Rom'un vasıfları            
                                        

  Madde 6 - Kanyak; şarapların mükerrer taktirinden elde edilen kanyak soma- 
sına buke, aroma ve renk verecek sıhhate muzir olmayan nebat, meyve, şeker veya 
vakom ile elde edilmiş üzüm pekmez gibi maddeleri ilave etmek ve meşe fıçılarda 
dinlendirmek suretiyle imal edilmiş olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz bu- 
lunacaktır:                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Koku ve lezzeti kendine mahsus, sarı, esmer sarı renkte ve berrak ola-  
caktır.                                     
  b) Alkol derecesi, + 15 derecede hacmen % 40 - 44 olacaktır.        

  Madde 7 - Viski; hububatın malt yardımı ile şekerlendirilerek hazırlanan  
şıralarının tahammüründen sonra taktir ve meşe fıçılarda dinlendirmek suretiy- 
le elde edilmiş olacak ve + 15¼ C derecede hacmen en az % 40 alkolü ihtiva   
edecektir.                                   

  Madde 8 - Rom; şeker kamışı usaresinin veya melasının tahammür ve taktiri  
ve meşe fıçılarda dinlendirilmesi suretiyle elde edilmiş olacak ve + 15¼ C dere-
cede hacmen en az % 40 alkolü ihtiva edecektir.                

  Madde 9 - 6, 7 ve 8 inci maddelerde evsafı yazılı kanyak, viski ve romun  
100 ¼ lik litresinde,asetik cinsinden mecmuu asidite miktarı 1000 miligramı,  
aldehit miktarı 300 miligramı, mecmuu esterler miktarı 1100 miligramı, fürfürol 
miktarı 60 miligramı, füzel miktarı 3500 miligramı geçmiyecektir.        
  Bu içkilere renk vermek için yalnız karamel kullanılabilecektir.      
                DÖRDÜNCÜ KISIM                  
              Likörlerin vasıfları                

  Madde 10 - Likörler; meyva drog veya esansların saf ispirto ile masere edil-
mesinden veya taktirinden elde edilen mahsullere muhtelif nispetlerde saf şeker 
şurubu katmak suretiyle imal edilmiş olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz  
bulunacaktır:                                  
  a) Alkol dereceleri + 15¼ C derecede hacmen % 17 - 40 arasında olacaktır.  
  b) Meyva ve droglardan ileri gelen tabii renkler tercih edilecektir.    
  c) Kullanılan esans veya boyalar sıhhate muzir terkip ve vasıfta olmıyacak 
ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 188 inci maddesine müsteniden çıkarılmış olan  
hususi Talimatnamesinde müsaade edilen boyalar kullanılacaktır.         
               BEŞİNCİ KISIM                   
              Biranın vasıfları                  

  Madde 11 - Bira; hubronlu (Şerbetçi otu) arpa maltı şırasının bira mayası  
ile tahammür ettirilmesinden elde edilen ve terkibinde tabi olarak mühal hal-  
de karbon dioksit (C02) gazı bulunan hafif alkollü bir içkidir.         
  Bu içki, aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır:            
  a) Kendine has normal koku ve lezzette, berrak ve tortusuz olacaktır.    
  b) + 15¼ C derecede hacmen % 3 - 8 derece alkolü ihtiva edecektir.Münhasıran
dış memleketlere ihraç edilmek üzere imal edilecek biralarda bu hadler ihtiyaca 
göre alkol izafesi suretiyle de değiştirilebilir.                
  c) Kuru madde (Ekstrakt) miktarı 100 santimetreküptende en az 2 gram olacak 
ve kül miktarı 0,3 gramı geçmiyecektir.                     
                                        
  ç) Biranın içkideki karbon dioksit gazı giderildikten sonra laktik asit cin-
sinden mecmuu asidi sitesi litrede en çok 2,5 gram olacaktır. Ancak üst ihtimar-
lı biralarda mecmuu asidite miktarı, asitlaktik cinsinden en çok 5 gram olabi- 
lir.                                      
  d) İçerisinde münhal halde bulunan karbon dioksit gazı miktarı, litrede 2,5 
gramdan aşağı olmıyacaktır.                           
  e) Bira imalinde arpa maltı veya bu maltın % 40 ını geçmemek üzere pirinç, 
kullanılabilir.                                 
  f) Bira imalatında, biraya çeşni veren ve antiseptik vazifeyi gören hublon 
veya hublon ekstresi kullanılacaktır.                      
  g) Bira imalinde ve mamul biranın konulacağı kabların ve kullanılacak vası- 
taların yıkanmasında istimal edilecek su, (Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı  
ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren nizamname) de yazılı 
içilebilir sular evsafında olacaktır.                      
  h) Bira imalatında sakkaroz, kavrulmuş malt veya karamel, litrede 20 mili- 
gramı geçmemek üzere kükürt dioksit (SO 2) gazi ve Ziraat ve Sıhat ve İçthimai 
Muavenet Vekaletleri tarafından müştereken tesbit ve müsaade edilecek sıhhate  
muzir olmayan durultma maddeleri kullanılabilir.                
  i) Bira imalatında her türlü boya maddeleri, bilümum köpürtücü maddeler,  
meyan kökü. gliserin, alkol veya nötralize edici maddeler, kükürt dioksit'ten  
gayrı antiseptikler ve suni tat verici maddeler ile sağlığa zararlı diğer madde-
ler kullanılamaz.                                
  j) Biralar, dayanıklılığı temin için pastörize edilmiş olacak ve pastörizas-
yon fiziki usullerle yapılacaktır.                       
                                        
               ALTINCI KISIM                   
              Müşterek hükümler                  

  Madde 12 - Taktir yoliyle elde edilen bilümum ispirtolu içkilerle likörlerin
kendi alkol derecelerinde litrede demir ve bakır miktarları mecmuu, 30 miligram-
dan ve çinko eser miktardan fazla bulunmıyacak ve bu içkiler, sağlığa zararlı  
diğer her hangi bir toksit madeni ve yabancı maddelerle metil alkolü ihtiva et- 
miyecektir.                                   

  Madde 13 - Bu Nizamnamede yazılı bilümum ispirtolu içkilerin imalinde kulla-
nılan kablar, fenni usullerle temizlenecek ve bu maksatla kullanılan sular içi- 
lebilir vasıfta olacaktır. Bilümum ispirtolu içkilere suni tat verici maddeler 
katılmıyacaktır.                                

  Madde 14 - Biranın ve bu nizamname mevzuuna giren diğer ispirtolu içkilerin,
sıhhi vasıfları ve kullanıldıkları kabların haiz olması lazımgelen şartları hak-
kında (Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi 
vasıflarını gösteren Nizamname) hükümleri tatbik olunur.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  ÜÇÜNCÜ FASIL                
                                        
        Bira fabrika ve imalathanelerinin teknik ve sihhi bakımdan    
         haiz olması lazımgelen vasıfları ile bunların kontrol     
               ve muayenelerine ait hükümler           
                   BİRİNCİ KISIM               
        Bira fabrika ve imlahalenerinin sıhhi ve teknik vasıfları    
                                        

  Madde 15 - Malt ve bira aynı fabrikada veya ayrı ayrı fabrikalarda da imal 
edilebilir.                                   

  Madde 16 - Malt ve bira imalatı, aynı fabrikada yapılırsa:         
  A) Bira fabrikasının malt kısmı;                      
  I - Tesellüm ve temizleme,                         
  II - Islatma ve çimlendirme,                        
  III - Çimlenmiş mahsulü fırınlama ve temizleme,               
  IV - Ambar veya silo,                            
  Tesislerini ihtiva edecektir.                        
  Temizlemeden mütevellit kesif tozların kapalı sistemler dahilinde toplanma- 
sı ve kapalı tertibatla sevki, çimlendirmeden husule gelecek su buharı ve    
karbon dioksit gazlarının kafi aspiratör, vantilatör, pencere ve menfezlerle  
vasattan azami derecede uzaklaştırılması temin edilecektir.           
  Fırınların temizlenmeğe mani olmıyacak ve yangın zuhurunu önleyecek şartla- 
rı haiz olması ve ocakların hava cereyanını münasip şekilde tanzim edecek vusat 
ve vasıfta olması, kesif tozları bertaraf edebilecek açılır kapanır pencereleri 
bulunması, ocak ve bacaların temizlenebilecek, duman ve kıvılcımları dışarıya  
atabilecek yükseklik ve kuturda olması, lazımdır.                
  B) Bira imalatı kısmı;                           
  I) - Malt tartma ve kırma,                         
  II - Pişirme, kaynatma ve şekerlendirme,                  
  III- Durultma ve soğutma,                          
  IV - Mayalama ve ihtimar,                          
  V - Dİnlendirme kavı,                            
  VI - Süzme,                                 
  VII - Hublon muhafaza deposu,                        
  Gibi kısım ve tesisleri ihtiva edecektir,                  
  İhtimar kabları; Alüminyum, emaye, paslanmaz çelik, camlanmış betonarmaden 
mamul olacak veya bu işte cam, fayans gibi maddelerle kaplanmış ve levhaların  
arası tecrit edilmiş kablar kullanılacaktır.                  
  Kesif tozların intişarına mani olacak kapalı sistemli tertibat bulunacak-  
tır. Pişirme, kaynatma ve durultmada intişar eden kesif buharı dışarıya çıkar- 
mak için pişirme, kaynatma ve durultma mahallerinde ayrı ayrı bacalar buluna-  
caktır.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Durultma salonunun tozlu ve bozuk havadan ari olmasını temin edici, toz ve 
buharların koku verici tesirlerinin, durulan bira şırasına sirayetini önleyici 
tedbirlerin alınması lazımdır.                         
  Mayalama ve ihtimarda intişar eden karbon dioksit gazının kesafetine ve   
toplanmasına mani olacak kafi aspirator ve havalandırma menfez ve tertibatı   
bulunacaktır.                                  
  Mayalama ve ihtimar daireleri, çift duvar veya tecritli inşaatı haiz ola-  
caktır. Duvarlar yerden iki metre yüksekliğe kadar yıkanabilir tecritli sıva  
veya fayans ile döşenmiş olacaktır. Bu dairenin bütün duvarlarının rutubetten  
müteessir olmıyacak şekilde sıvanmış ve badanalanmış olması lazımdır.      
  Süzme ameliyesi, enfeksiyonu ve kirliliği önleyici kapalı sistemler ile   
yapılacaktır. Bu maksatla kullanılacak borular saf bakır, paslanmaz çelik, alü- 
minyum, kauçuk ve plastik gibi bira evsafına ve sıhhate muzir olmıyacak madde- 
lerden yapılacak ve bu boruların içi ve dışı sık sık sodalı ve temiz su ile   
fırçalanmak suretiyle temizlenecektir.                     
  Bira dinlendirme kavları, çift duvar veya izolasyonlu olacak ve 0 - + 3 C  
derecelik suhunet temin edilecektir. Soğuk hava cereyanı ile soğutulmayan kav- 
larda havalandırmayı temin için kafi menfez veya pencereler bulunacak, ve hava- 
landırma için aspiratör kullanılacaktır.                    
  Dinlendirme kavlarının zemini şaplı beton ile döşenmiş olacak, su nüfuz et- 
miyecek ve birikmesine meydan vermiyecek ve kolaylıkla temizlenecek şekilde me- 
yilli olacaktır.                                
  Yıkama sularının kavdan kolaylıkla ve süratle giderilmesini mümkün kılacak 
kanal tertibatı bulunacak ve bu tertibatın lağımlar ile, kava koku, buhar ve  
sair gazlar neşredebilecek diğer yerlerle de bina dahilinde irtibatı olmıyacak- 
tır. Kav duvarları ve tavanının iyi bir şekilde sıvalı ve badana yapılmış olma- 
sı lazımdır.                                  
  Dinlendirme kabları ihtimar kabları evsafında olacak, yalnız bunların üzer- 
leri tamamen kapalı bulunacak ve tazyik müşirlerini ihtiva edecektir.      
  Dinlendirme kavlarında kullanılacak bira sevk borularının temizliği daimi  
olarak temin edilecektir. Dinlendirme kavındaki biranın satış ve istihlaki ar- 
zedilmeden evvel tortu, maya ve bulanıklık tevlit eden unsurlardan fiziki usul- 
lerle ayrılması için süzme cihaz ve tertibatı bulunacak ve bu tertibatın sık  
sık temizlenmesi temin edilecektir.                       
  Hublonlar; soğutulmuş, ratıp olmayan, zemini tercihan tahta ızgaralı yer-  
lerde kapalı kab veya balyeler içinde muhafaza edilecektir.           

  Madde 17 - Bira, imlahaneleri, bira fabrikasının müştemelatı olarak fabri- 
ka içinde tesis edilebileceği gibi diğer bir mahalde de kurulabilir.      
  Bira imlahanelerinin aşağıdaki fıkralarda yazılı sıhhi ve teknik evsafı ha- 
iz olması lazımdır.:                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) İmla dairesi; havadar, duvar ve zeminleri, dinlendirme kavlarında bulun- 
ması meşrut evsafı haiz olacaktır.                       
  b) Bira tazyikli kabları, soğutucu, yıkama, doldurma,kapsülleme ve pastöri- 
zasyon tesislerini ihtiva edecektir.                      
  c) Şişe yıkama tesisatı, mükerrer sıcak veya soğuk su ile soda ve emsali  
kostik maddelerle yıkama, çalkalama, püskürtme veya daldırma tertibatını haiz  
olacak ve şişelerde her türlü tortuyu ve kiri izale edecek tam bir temizlik   
sağlanacaktır.                                 
  Şişelerin yıkanmasında bira terkibine müessir olabilecek veya sağlık bakı- 
mından zararlı ve terkibi meçhul maddeler kullanılmıyacaktır. Şişe kapsülleri, 
toz ve saireden ari, temiz bir halde kapalı kaplarda muhafaza edilecektir.   
                                        

  Madde 18 - Bira fabrika ve imlahanelerinde, biranın fiziki usullerden her  
hangi birisiyle pastörizasyonunu temin edici tesisat ve tertibatın bulundurul- 
ması mecburidir.                                
                                        

  Madde 19 - Bira fabrikalarından başka mahallerde tesis edilen imlahanelere 
bira nakline izole edilmiş ve + 1 ila 5 C derecede soğutulmuş vagonlar veya   
kamyonlar kullanılacak ve bira ancak reçine parafin ve balmumu gibi biranın   
terkibine müessir olmayan maddelerin halitesiyle tıla edilmek suretiyle hazır- 
lanmış tahta fıçılara veya saf alüminyum, paslanmaz çelik, emaye veyahut camdan 
mamul temiz kablara konulacaktır.                        
  Biralar, şişe veya fıçılara imla edilinceye kadar, suhuneti + 1 ila 5 C de- 
receyi geçmeyen soğuk kavlarda muhafaza edilecektir.              
  Bilümum bira imlahanelerinde doldurulan fıçıların istihlake arzedilmesine  
kadar + 1 ila 5 C derecede soğutulmuş muhafaza yerlerinde depo edilmesi mecbu- 
ridir.                                     
  Satışa arzedilecek biralar; fıçı, cam ve içerisi biranın terkip ve evsafına 
müessir olmayan maddelerle tıla edilmiş teneke kablar, saf alüminyum veya plas- 
tik maddelerden mamul kapalı kablara konulacaktır.               
  Bu kabların kapatılmasında mantar, kalay veya mantarla izole edilmiş teneke 
kapsül, porselen, alüminyum veya plastik kapaklar kullanılacaktır.       
                                        

  Madde 20 - Bira fabrika ve imlahanelerinin bira imal ve imla edilen daire- 
lerinde bira sanayii ile birlikte yürütülebilecek buz,soda,gazoz,malt hülasası, 
malt balı, bira mayası ve küsbe kurutmadan maada maddelerin imali memnudur.   
                                        

  Madde 21 - Fabrika ve imlahanelere ait binaların ve katlarının zemindeki  
suların lağıma sevkini temin edecek ızgara ve sifonlar ve sifon delikleri bulu- 
nacaktır. Bina yer altı kanalizasyonu ve enfeksiyon menbaı olan lağım ve kuyu  
gibi yerlerin tesirinden korunacak şekilde tesis edilmiş bulunacaktır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 22 - Bira imalatından artacak her türlü bakiyenin tefessühe mahal   
kalmadan izalesi temin edilecektir.                       
                                        

  Madde 23 - Yeni kurulacak bira fabrika ve imlahanelerinin mahallerini gös- 
teren ve yukarıdaki maddelerde zikredilen vasıflara uygun olacak şekilde hazır- 
lanan proje ve planlardan ikişer nüshası, tasdik edilmek üzere tesisten evvel  
Ziraat Vekaletine verilecektir. Proje ve planların tasdikı Sıhhat ve İçtimai  
Muavenet Vekaletinin mütalaası alınarak yapılır.                
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
       Bira fabrika ve imlahanelerinin kontrolü ve muayenesi       
                                        

  Madde 24 - Bu Nizamnamenin bir imal ve imlasına ait hükümlerinin tatbikına 
ve lüzumlu kontrol ve muayenelerinin yapılmasına Ziraat Vekaleti vazifeli ve  
salahiyetlidir.                                 
                                        

  Madde 25 - Ziraat Vekaletince bira fabrika ve imlahanelerinin teknik kont- 
rol ve muayenesini yapmak üzere vazifeli kılınacak memurlar, Ziraat Vekaletince 
bu sahada ihtisası kabul edilmiş mütehassıs elemanlar olacaktır.        
  Bira fabrika ve imlahanelerinin sıhhi bakımdan kontrol ve muayenesi, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilatınca yapılır.               
                                        

  Madde 26 - Bira fabrika ve imlahanelerinin yapılacak kontrol ve muayenele- 
rinde, kontrol ve muayeneyi yapan memurlara, vazifelerini ifa ederken kolaylık 
göstermeğe ve lüzumlu her türlü malümat ve izahatı verebilecek salahiyetli bir 
mümessil hazır bulundurmağa müessese sahipleri mecburdurlar.          
                                        

  Madde 27 - Bira fabrika ve imlahanelerinin imal ve imlaya ait faaliyet saf- 
halarını göstermek üzere Ziraat Vekaletince tesbit edilecek nümunelerine göre, 
imalat kontrol varakalarını doldurmağa veya bu nümunelerde gösterilen malümatı 
ihtiva eden kayıtları Ziraat Vekaletinin salahiyetli teşkilatınca tasdikli def- 
terlere kayıt ve bu kayıtları üç sene müddetle muhafaza etmeğe müessese sahip- 
leri mecburdurlar.                               
  Her kaynatma için kullanılan malt ve hublon miktarı ile diğer huhubat mik- 
tarının imalat kontrol varakalarına veya defterlerine günü gününe kaydedilmesi 
ve her kontrolda bu defterlerin kontrol ve muayene ile vazifeli memurlara gös- 
terilmesi mecburidir.                              
                                        

  Madde 28 - Malt şırası ihzarında kullanılan bilümüm kazanlarla diğer kabla- 
rın hacımleri ve numaraları, kab üzerine silinmiyecek şekilde yazılmış buluna- 
cak ve bu kabların doluş ve boşalış tarihleri imalat ve imla defterlerine mun- 
tazaman kaydolunacaktır.                            
                                        

  Madde 29 - Kontrol ve muayene ile vazifeli memurlar lüzum gördükleri zaman 
imalatın her safhasında tahlil için kafi miktarda nümune alabilirler. Bu numu- 
nelerin alındığı bir zabıtla tevsik edilerek numuneleri             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1115 - 1169                 
                                        
ihtiva eden kabların ağızları müessese ve mahalli Ziraat teşkilatının mühürle- 
riyle mühürlenir. Numuneleri ihtiva eden kablardan birer adedi salahiyetli mües-
seselere tahlil ve muayene ettirilmek üzere mahalli Ziraat müdürlüğüne verilir. 
Diğer numuneler yapılacak tahlillerin raporu alınıncaya kadar müessese tarafın- 
dan iyi bir surette muhafaza edilir.                      
  Tahlil raporlarının bir nüshası Bira fabrika veya imlathanesi sahibine teb- 
liğ edilir. Fabrika veya imalathane sahibi rapora karşı yedi gün zarfında iti- 
razda bulunabilir.                               
  Bu itiraz üzerine, Ziraat Fakültesi Laboratuvarlarında numunelerin tevdiini 
mütaakıp derhal yapılacak ikinci ve kati tahlil neticesine göre kanuni muamele 
yapılır.                                    
                                        
                  DÖRDÜNCÜ FASIL                
                 Müteferrik hükümler              
                                        

  Madde 30 - Bu Nizamnamenin bira imal ve imlasına ait hükümlerine aykırı ha- 
reket eden müesseseler hakkında 4250 sayılı kanunun 5451 sayılı kanunla muaddel 
29 uncu maddesi hükümleri tatbik olunur. Bira fabrika ve imlahanelerinin kontrol
ve muayenesi ile tavzif edilen Ziraat Vekaletinin salahiyetli teşkilatı tarafın-
dan, bu Nizamname hükümlerine aykırı hareket eden bira imalatçı veya imlacıları 
hakkında Nizamnameye aykırı görülen hususlar,mahallinde tutulacak zabıtla tesbit
edilerek gerekli kanuni takibatın yapılması için keyfiyet yazı ile mahalli Cum- 
huriyet müddeiumumiliklerine bildirilir.                    
                                        

  Madde 31 - Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın
hususi vasıflarının gösteren Nizamnamenin bu Nizamnameye uygun bulunmayan hüküm-
leri kaldırılmıştır.                              
                                        
  Muvakkat madde - Bu Nizamname ile Ziraat Vekaletine verilmiş olan vazife ve 
salahiyetler, Ziraat Vekaletince bu maksatla teşkilat kuruluncaya kadar, İnhi- 
sarlar Umum Müdürlüğünce ifa ve istimal edilir.                 
                                        

  Madde 32 - İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı  
Kanunun 6552 sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesine müsteniden tanzim ve 
Devlet Şürasınca tetkik edilmiş bulunan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gazete ile
neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.                   
                                        

  Madde 33 - Bu Nizamname hükümlerini, icra Vekilleri Heyeti yürütür.