Endeksler
                                        
                                        
             AT YARIŞLARI TÜZÜĞÜ (1) (2) (3)            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararırın Tarihi : 19.7.1955, No: 4/5592          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.7.1953, No: 6132           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.8.1955, No: 9085           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 36, S: 1985          
                                        
                                        
                 BÖLÜM : I                   
             Umumi Hükümler ve Tarifler              
                                        

  Madde 1 - 6132 numaralı kanun hükümlerine göre yapılan bütün at yarışları- 
nın tertip, tanzim ve idaresi bu Nizamname hükümleri dairesinde cereyan eder.  
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)                 
  Bu Tüzükte adı geçen deyimlerin ifade ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:
  I) YARlŞ OTORİTESİ; Yarış Otoritesi deyimi Tarım Bakanlığını ifade eder   
  II) TANINAN YARIŞ OTORİTESİ; İngiltere Jokey Klübü ve kendi memleketlerinde-
ki at yarışlarının düzenlenme ve kontrolünden sorumlu ve yetkili milletlerarası 
kuralları göre İngiltere Jokey Klübü tarafından tanınmış yarış teşekkülleridir. 
  III) YÜKSEK KOMİSERLER HEYETİ; Yarış Otoritesinin, at yarışları ile ilgili 
olarak bu Tüzük hükümlerine göre verdiği görev ve yetkileri ifa eden mercidir. 
  IV) SOY KÜTÜĞÜ (STUD - BOOK - STAT - BUK); Yarış Otoritesince safkan yarış 
atlarının tescil edildiği kütüktür.                       
  V) YARIŞ MÜESSESESİ; At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun 1 inci,  
5 inci ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre yarış yapma yetkisini kullanan te-  
şekkülü ifade eder.                               
  VI) KAYIT BÜROSU; Yarış Müessesesi tarafından yarışlarla ilgili her türlü  
kayıt ve tescil işlerini yürütmek üzere kurulan bürodur.            
  VII) YARIŞ BÜLTENİ; Yarışlarla ilgili olarak en az haftada bir defa Yarış  
Müessesesi tarafından yayımı gereken bültendir.                 
  VIII) YETİŞTİRİCİ; Atın doğumunda o atın anasına sahip bulunan kimsedir.  
                                        
                                        
----------------------                             
(1) 10/11/1975 tarih ve 7/10752 sayılı Kararname ile bu tüzükte geçen "mütehas- 
  sıs" deyimi "uzman" olarak değiştirilmiştir.                
(2) Tüzükte geçen "Tarım Bakanlığı" deyimi, Bakanlar Kurulunun 21/2/1983 tarih- 
  li ve 83/6095 sayılı kararı ile "Tarım ve Orman Bakanlığı" olarak değişti- 
  rilmiştir.                                 
(3) Bu Tüzükteki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İ. Bir. Kur. Kararına bakınız.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  IX) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.) At sahibi; bir ata tamamen veya kıs- 
men sahip bulunan kimsedir. Bir atı, belli süre için koşturmak üzere 1 kira ile 
tutan kimse de bu süre içinde at sahibi sayılır. Bu takdirde kiraya veren, bu  
süre için bu Tüzük yönünden at sahibi sayılmaz.                 
  Atı kira ile tutan at sahipleri ile vekillerin de at sahiplerinin taşıdık- 
ları nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri taşımaları şarttır.    
                                        
  (Ek: 1/8/1980 - 8/1416 K.) Bu belgeleri her yıl Aralık ayı içinde, değişik- 
lik olmuşsa, en geç 15 gün içinde Yarış Müessesesine vize ettirmek mecburiye-  
tindedirler.                                  
                                        
  X) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.) Vekil; at sahibinin koşular ile ilgi- 
li haklarını kullanmak ve yükümlerini yerine getirmek üzere noterlikçe düzenlen-
miş vekaletnameyi taşıyan kimsedir.                       
                                        
  XI) (Değişik: 21/2/1983 - 83/6095 K.) Antrenör, yarış atlarının talim,ter- 
biye, idman, bakım, beslenme ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla   
yükümlü ve sorumlu olan ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre antrenör lisansı 
taşıyan kişidir.                                
  Antrenörler, genel, özel, yardımcı ve at sahibi antrenör olarak çalışırlar. 
  Antrenörlükte vekalet geçerli değildir.                   
  XII) BİNİCİ; Jokey, jokey yamağı ve centilmen biniciyi kapsar.       
  a) JOKEY; Ücret mukabili koşularda ata binen kişilerdir. Bunların, usulle- 
rine göre verilmiş bir lisansa sahip olmaları gerektir.             
  b) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.) Jokey yamağı (apranti); at sahipleri   
ya da antrenörlerine en az iki yıllık bir sözleşme ile bağlı olarak çalışan   
jokey adayıdır.                                 
  c) CENTİLMEN BİNİCİ; Jokeyliği meslek edinmiş, amatör binicidir.      
  XIII) (Değişik: 21/2/1983 - 83/6095 K.) Seyis, yarış atlarının bakım, bes- 
lenme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve Lisans Yönet- 
meliği hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişidir.             
  Başarılı sicil almış ve en az 3 yıl seyislik yapmış olan seyisler, Lisans  
Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımak koşuluyla seyisbaşı olabilirler. 
  XIV) AT; At deyiminden at, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tay anlaşılır.   
İğdişler, manialı koşulardan başka koşulara iştirak edemezler.         
  XV) KOŞUYA İŞTİRAK ETMİŞ AT; Hareket hakeminin emrine girmiş attır.     
(Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren çıkış yerlerindeki her at o koşu  
için hakemin emrine girmiş sayılır.)                      
  XVI) VOKOVER (WOLK OVER); Koşuya katılan birden fazla atın bulunmadığı ko- 
şudur.                                     
  XVII) DEDHİT (DEAD - HEAT = ATBAŞI BERABER); Bir koşuyu birden fazla atın  
başbaşa bitirmesi demektir.                           
  XVIII) KOŞU; Önceden kaydı yapılmış atların çıkış (Start) ile varış (Muva- 
salat) arasındaki mesafeyi almalarıdır.                     
  XIX) YARIŞ; Aynı yerde, aynı gün sürekli olarak yapılan bütün koşulardır.  
  XX) MİTİNG (MEETİNG); Aynı yerde gün araları ile devam eden yarışların   
tümüdür.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  XXI) YARlŞ MEVSİMİ; Her takvim yılı için Yüksek Komiserler Heyetince tesbit 
edilen yarış dönemidir.                             
  XXII) KOŞU TÜRÜ; Deyiminden vadeli, açık, muayyen ikramiyeli ve yekünlu ko- 
şular ile maçlar anlaşılır.                           
  XXIII) VADELİ KOŞU; Koşunun özel şartlarında o koşunun icrasından belirli  
bir süre önce kaydının yapılması, taksit ve pişmancalık ödenmesi öngörülen ve  
taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği 
koşudur.                                    
  XXIV) AÇIK KOŞU; Taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik  
ikramiyesine eklendiği koşudur.                         
  XXV) YEKÜNLU KOŞU; Koşuya katılan en az üç at sahibinin ödedikleri kaydiye, 
taksit ve pişmancalıkların birinci ata veya koşunun özel şartlarına göre plase 
atlara verildiği açık ve vadeli nitelikteki koşu veya maçlara denir.      
  İlave para veya başka mükafat konulması koşunun niteliğini değiştirmez.   
  XXVI) MAÇ; İki veya daha ziyade atın sahiplerinin muhtelif atları arasında 
yapılan ve şartları kendi aralarında tesbit edilen koşulardır.         
  XXVII) MUAYYEN İKRAMİYELİ KOŞU; At sahiplerinin, atlarını koşuya kayıt et- 
tirmek için ödedikleri duhuliyelerin ikramiyeye eklenmediği meydin, handikap,  
satış, şartlı ve centilmen koşuları bu grupta yer alır.             
  XXVIII) MEYDİN (MAİDEN); Hayatında hiç koşu kazanmamış bir atı ifade eder. 
(51 inci maddenin son fıkrasındaki haller hariçtir.)              
  Yalnız bu atların girdiği koşuya meydin koşusu denir.            
  XXIX) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.) Handikap koşusu; bir yarıştaki atla- 
rın kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların han- 
dikaperler tarafından, gerekiyorsa, bilgisayaryardımı ile ayarlandığı ve düzen- 
lendiği koşudur.                                
  XXX) SERBEST HANDİKAP; Atların taşıyacakları sikletler ilan ve kabul edi-  
linceye kadar kaydiye ve pişmancalık ödemek mükellefiyeti olmaksızın vazgeçile- 
bilen handikaptır.                               
  XXXI) MAHDUT HANDİKAP; Azami veya asgari yahut hem azami hem asgari siklet- 
leri koşu şartında tesbit edilmiş handikaptır.                 
  XXXII) SATIŞ KOŞUSU; Yalnız satılık atların iştirak edebileceği koşudur.  
Koşuda birinci gelen at, açık artırma, diğerleri kapalı zarf usulü ile satılır. 
  XXXIII) ŞARTLI KOŞU; Belirli dönmelerde kazanılan koşunun sayısı, değeri,  
ikramiye oranı ve tutarları gibi atların koşulara kayıt olma ve katılmalarının 
önceden sınıflandırıldığı koşudur.                       
  XXXIV) YAŞA GÖRE SİKLET KOŞUSU; Atların koşularda taşıyacakları sikletle-  
rin, yaş farklarına göre düzenlenmiş sabit siklet cetvellerine nazaran, tesbit 
edildiği koşudur.                                
  XXXV) MANİALI KOŞU; (Steeplechase); Engelli At Yarışları Hakkında Yönetme- 
lik hükümlerine göre düzenlenip yapılan koşudur.                
  XXXVI) KAYDİYE; Bir atın koşuya kayıt edilebilmesi için ödenmesi gereken  
paradır. Serbest handikapta bu para, sikletlerin ilan ve kabulünden sonra,   
ödenir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  XXXVII) TAKSİT; Vadeli koşularda koşuya iştirak için kaydiyeden ayrı ola-  
rak belirli tarihlerde ödenmesi gereken paradır.                
  XXXVIII) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.Pişmancalık; (Forfe) koşunun   
şartlarına göre koşuya kaydedilen atın, sahibi tarafından koşuya sokulmaması  
veya koşudan çıkarılması hallerinde ödenmesi gereken paradır.          
  XXXIX) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.) Ittıla; yarışlarla ilgili karar  
ve diğer hususların veya borçlular listesine kaydedilmesi gereken hallerin hi- 
podrom veya yarış yerindeki ilan tablolarına asılması veya yarış bültenine ya- 
zılması yoluyla sağlanır.                            
  Bu asılma veya yazılmayı müteakıp ıttıla hasıl olmuş sayılır.        
  Asma ve indirme işlemleri tutanakla saptanır.                
  Ayrıca, birinci fıkrada sözü edilen hususlar yarış günleri hoparlörlerle  
duyurulur.                                   
  XXXX) DİSKALİFİYE; Diskalifiye deyiminden:                 
  a) Bir atın muvakkat veya müebbed olarak yarışlara iştirakten menedilmesi  
veya iştirak ettiği koşudan hariç tutulması;                  
  b) Bir şahsın muvakkat veya müebbed olarak yarışlarla ilgili yerlerde sanat 
icrasından veya yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve te- 
sislere girmekten yahut atlarını yarışa sokmaktan menedilmesi;         
  halleri anlaşılır.                             
  (Tanınan yarış otoritelerince verilmiş diskalifiye kararları da bu Tüzük  
hükümlerine göre verilen diskalifiye kararlarının sonuçlarını doğurur)     
  XXXXI) BORÇLULAR LİSTESİ; Yarış müessesesi tarafından bir yarış mevsiminde 
en az iki defa ilan edilen ve kaydiye, taksit, pişmancalık, para cezası, yarış- 
cılık ve atçılıkla ilgili her türlü ücretler, yardım paraları ve satış koşulla- 
rından doğan satış bedeli borçlularının isimlerini ve borçlarının cins ve mik- 
tarını gösteren listedir.                            
  (Tanınan yarış otoritelerinin borçlular listelerinde yazılı bulunanlar,   
Türkiye borçlular listesinde kayıtlı olanlar gibi işlem görürler.)       
  XLII) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.) Yetiştiricilik primi; koşunun şartla- 
rına göre, kazanan atın yetiştiricisine verilen ödüldür. Atlara ödenen ikrami- 
yelerin % 10 undan az % 20 sinden çok olamaz.                  
  XLIII) (Ek: 10/11/1975 - 7/10752 K.) Ahırdaş (Ecurie) bir at sahibine ait  
olup, aynı koşuya iştirak ettirilen ve yarış müessesesi tarafından ahırdaş ol- 
dukları önceden ilan edilen atlara denir.                    

  Madde 3 -Her hangi bir muameleyi icra için verilen müddetin son günü, resmi 
tatil gününe tesadüf ettiği takdirde, bu müddet tatili takip eden iş gününün  
hitamında sona erer. Ancak muamele, sözü geçen tatil günü icra edilecek bir ko- 
şuya mütaallik ise bu müddet, tatil gününden bir evvelki iş gününün hitamında  
sona erer.                                   
                                        
               BÖLÜM : II                     
   Komiserler Heyetlerinin Teşekkül Sureti, Vazife ve Salahiyetleri     

  Madde 4 - (Değişik: 21/11/1960 - 5/560 K.)                 
  Yüksek Komiserler Heyeti Tarım Bakanı tarafından seçilecek 8 kişi ile, Ta- 
rım Bakanlığı Veteriner İşleri Umum Müdüründen teşekkül eder, Tarım Bakanı, He- 
yet                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
üyelerinden birisine başkanlık görevini verir.Veteriner İşleri Umum Müdürü aynı 
zamanda Heyetin Genel Sekreterlik vazifesini ifa eder.             
  Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, bunun da bulunmadığı zaman- 
larda soyadı alfabe sırasına göre ilk gelen üye, Heyete başkanlık eder.     
  Heyet mürettep adedinin en az üçte ikisiyle toplanır. Kararlar mevcudun oy- 
birliği veya çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı 
taraf çoğunluğu kazanmış sayılır.                        
  Heyetin Başkan, Genel Sekreter ve üyeleri bu sıfatla yarışlara mütaallik  
olarak fiilen başka hiçbir görev deruhte edemiyecekleri gibi yine bu sıfatla  
Tüzükte yazılı görev ve yetkilerin dışında herhangi bir müdahale, rey ve müta- 
laada bulunamazlar.                               
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)                
  Yüksek Komiserler Heyeti üç yıl için seçilir. Üyeliklerden birinin boşalma- 
sı halinde yeni seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.            
  Bir yarış mevsiminde özürsüz olarak beş toplantıya katılmıyanlar çekilmiş  
sayılırlar.                                   
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 29/8/1962 - 6/868 K.)                  
  (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.) Yüksek Komiserler Kurulunu meydana getiren 
üyelerin Yarış Otoritesince tespit edilen ödenekleri her ayın sonunda ödenir.  
  Yüksek Komiserler Heyetini teşkil edenlerin harcırahları yarış müessesesi  
mensuplarına ödenen en yüksek miktar üzerinden hesaplanır.           
  Ödenek ve harcırahlar yarış gelirinden verilir.               
                                        

  Madde 7 - Yüksek Komiserler Heyetinin emrinde,Heyetçe tesbit edilecek sayı- 
da elemandan müteşekkil olmak üzere bir büro bulunur. Büronun ve burada çalı-  
şanların ücret ve masrafları, yarış gelirinden ödenir. Büro personelini, Heyet 
tayin ve tavzif eder.                              
                                        

  Madde 8 - Yüksek Komiserler Heyetinin vazife ve selahiyetleri şunlardır:  
  a) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.) Her miting için komiserleri, yardımcı  
komiser ve teknik müşavirleri, hakemleri, handikaperleri, doping muayene heyeti 
uzmanlarından şüpheli maddeleri almakla görevli olanları, saha veterinerlerini 
ve gerektiğinde yardımcılarını atamak,                     
  b) Bu Nizamnamenin lisansa tabi tuttuğu şahıslara lisans vermek ve icabında 
verilen bir lisansı iptal etmek;                        
  c) Koşu sahalarını, kantarları, start makinalarını muayene ve kontrol etmek 
ve kullanılmalarına izin vermek ve icabında bu izinleri iptal etmek;      
  d) Müşterek bahis yekünlarından 6132 sayılı kanunun 3 üncü maddesi gereğin- 
ce kesilecek muayyen yüzdeyi zaman zaman tesbit etmek;             
  e) Koşulara iştirak edecek atların gruplandırılmasına ve bu grupların bi-  
rinden diğerine intikaline mütaallik esas ve şartları tesbit etmek;       
  f) At sahiplerinin, antrenörlerin, binicilerin ve seyislerin sicillerinin  
ve yarış atlarının koşulardaki durumlarına ait kayıtların yarış müessesesince  
tutulmasını temin ve bunların birer nüshasını muhafaza etmek;          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Bu Nizamname hükümlerine göre itirazı kabil kararlara yapılacak itiraz- 
ları tetkik ederek karara bağlamak;                       
  h) Bin lirayı aşan para cezaları ile altı haftayı aşan muvakkat veya müebbet
men cezalarını vermek;                             
  i) Komiserler Heyetince verilecek cezalara karşı yapılacak itirazları tetkik
ederek karara bağlamak;                             
  j) (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.) Yarış programlarını incelemek ve karara
bağlamak ve koşuların bölünme esas ve şartlarını tesbit etmek;         
  k) Yarış işlerinde vazifelendirilen kimselere bu Nizamnamede yazılı cezala- 
rı vermek; (Komiserler bu hüküm haricindedir.)                 
  l) Jokey Kaza Yardım Sandığını idare etmek;                 
  m) Her sene yarış mevsimini tesbit etmek;                  
  n) (Ek: 10/11/1975 - 7/10752 K.) Herhangi bir mitingi iptal etmek, kısmen  
veya tamamen ertelemek veya gününü ve yerini değiştirmek,            
  o) (Ek: 10/11/1975 - 7/10752 K. Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.) At yarışları 
ile ilgili tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, yarışlarla ilgili diğer konuları 
incelemek ve karara bağlamak.                          
  (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.) a, c, d, e, j, k, l, m, n ve o bendle-  
rinde yazılı kararlar Yarış Otoritesinin onayı ile kesinleşir. Diğer bendlerde- 
ki işlem ve kararlar kesindir.                         
                                        

  Madde 9 - Yüksek Komiserler Heyeti, yukarki maddeye göre yapılacak itiraz- 
ları 15 gün zarfında tetkik etmek ve karara bağlamak mecburiyetindedir.     
                                        

  Madde 10 - (Değişik: birinci fıkra: 1/8/1980 - 8/1416 K.) Komiserler Kurulu 
üç kişiden oluşur. Bunlar, ilk toplantılarında bir başkan ve bir başkan vekili 
seçerler ve durumu bir zabıtla belirtirler. Komiserler Kurulunda, ayrıca üç   
yardımcı komiser ve iki teknik müşavir bulunur.                 
  (Değişik: 17/6/1961 - 5/1344 K.) Görevine gelmeyen Komiserlerin yerlerini  
münavebe ile yardımcı Komiserler alırlar. Karar ekseriyetle verilir.