Endeksler
                                        
                                        
           PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.11.1954, No: 4/4083          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 2.6.1934, NO: 2489            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1955, No: 8901           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 36, S. 91           
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
             Kuruluş, idare ve mürakabe              
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Petrol Ofisinin bütün teşkilatında, her türlü para, menkul kıy-  
metler ve ayniyatı, vazifeleri icabı alıp veren. ellerinde bulunduran veya mu- 
hafaza ile mükellef olan memur, müstahdem ve yevmiyeliler için 2489 sayılı ka- 
nun hükümleri dairesinde müteselsil kefalet esasına müstenit (Petrol Ofisi   
Kefalet Sandığı) adlı hükmi şahşiyeti haiz bir sandık kurulmuştur.       
                                        
  İdare Heyetinin teşekkülü:                         

  Madde 2 - Sandığın işlerine 3 kişilik bir İdare Heyeti çevirir.İdare Heyeti 
Umum Müdür Muavinlerinden birisinin reisliği altında Umum Muhasebe Müdürü ile  
Hukuk Müşavirinden teşekkül eder. İdare Heyetinin uzuvlarından birinin inhilal 
suretiyle veya izin, hastalık, muvakkat memuriyetlerle ayrılmak gibi sebeplerle 
gaybubetleri halinde bunların yerine vekilleri veya yardımcıları heyete istirak 
eder.                                      
  İdare Heyeti, ekseriyetle karar verir. Sandığı reis temsil eder. Karar za- 
bıtları sıra numarası altında toplu olarak saklanır.              
                                        
  İdare Heyetinin vazifeleri:                         

  Madde 3 - İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır:           
  a) Sandığın işlerini çevirmek;                       
  b) Sandığın hesap usullerini tayin, muhasebe ve kayıtların bu esaslara göre 
tutulmasını temin etmek;                            
  c) Kefalete tabi olanlardan kesilecek paraların zamanında kesilmesini takip 
etmek ve vakı olacak teehhürleri önleyici tedbirler almak;           
  d) Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmeyen veya kestiği paraları bir 
ay içinde kefalet sandığı hesabına Umum Müdürlüğe nakil ettirmeyenler hakkında 
2489 sayılı Kefalet Kanununun 10 uncu maddesinde yazılı cezaları tayin etmek;  
  e) Her ay sonunda çıkarılacak mizanları tetkik ve tasdik etmek;       
  f) Yıl sonlarından itibaren üç ay içersinde çıkarılacak bilanço ve envan-  
terleri tetkik ve tasvip ederek tasdik edilmek üzere Umum Müdürlüğe göndermek; 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Sandığın ödediği zarar ve ziyanların alakadarlardan alınması için gerekli
takipleri yaptırmak, Sandık sermayesinden ödenen bu kabil paraları bu Nizamname 
esasları dahilinde kefalete bağlı olanların birikmiş bulunan paraları nispetinde
tesbit ederek hesapları zimmetine kaydetmek;                  
  h) Sandıktan ayrılan veya ölenlerin Sandıkta biriken paralarını kendilerine 
veya mirasçılarına nizamname hükümleri dairesinde geri vermek;         
  i) Sandığın yıllık masraf bütçesini hazırlıyarak tasdik edilmek üzere Ofis 
Umum Müdürlüğüne göndermek ve tasdikten sonra tatbik etmek;           
  j) Sandığın sermaye ve mevcudunun en müsait şekilde işletilmesi için ted-  
birler almak.                                  
                                        
  Sandık muhasebesi:                             

  Madde 4 - Sandık muhasebesi, Ofis Umum Muhasebe kadrosundan ayrılacak muha- 
sebeci ile lüzumuna göre Ofis Umum Müdürlüğünce verilecek yardımcı memurlar ta- 
rafından yürütülür.                               
                                        
  Muhasebecinin vazifeleri:                          

  Madde 5 - Sandık muhasebecisinin vazifeleri şunlardır:           
  a) Sandığın bütün hesap ve yazı işlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak  
yapmak ve yaptırmak;                              
  b) Kefalete bağlı olanların tayin ve ayrılışlarını takip ile bunlardan ke- 
silmesi lazım gelen paraların zamanında ve doğru kesilmiş olup olmadığını ve  
yine Sandık hesabına kaydedilmek üzere zamanında merkez hesabına intikal etti- 
rilip ettirilmediğini araştırmak ve takip etmek;                
  c) Ofis teşkilatından muayyen zamanlarda gelen tevkifat cetvellerini ince- 
leyerek müfredat kayıtlarını yapmak;                      
  d) Ay sonlarında aylık mizanları ve yıl sonlarından itibaren iki ay içinde 
Sandık bilançosunu ve mütaakıp yıl masraf bütçesini hazırlayarak İdare Heyetine 
vermek;                                     
  e) Tahsilat ve tediyata mütaallik muameleleri usulüne göre hazırlamak.   
                                        
  Tediye şekilleri:                              

  Madde 6 - Muhasebeci paraya el sürmez. Sandık namına yapılacak her türlü  
ödemeler, muhasebeci tarafından usulüne göre tahakkuk ettirildikten sonra İdare 
Heyetinden iki kişi tarafından imzalanmış çekler veya tediye emirleri ile Ofis 
veznesinden veya havale edilecek yerlerden yapılır.               
                                        
  Yardımcı memurların vazifeleri:                       

  Madde 7 - Yardımcı memurların vazifeleri, muhasebecinin vereceği işleri   
onun kontrolu altında yapmaktır.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muamelelerin murakabesi:                          
                                        

  Madde 8 - Ofisin Teftiş Heyeti Reisi Sandığın murakıbıdır.         
  Murakebeyi Teftiş Heyeti Reisi bizzat yapar veya bir müfettiş vasıtasiyle  
yaptırır.                                    
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
            Kefalete bağlı olanlar                 
                                        
  Sandığa girmesi mecburi olanlar:                      

  Madde 9 - Kefalet Sandığına girmeleri mecburi olanlar şunlardır:      
  1 - Baş Veznedar,                              
  2 - Veznedar,                                
  3 - Kıymet Muhafızı,                            
  4 - Muhasip Veznedar,                            
  5 - Tahsil Şefi,                              
  6 - Tahsildar,                               
  7 - Depo Müdürü,                              
  8 - Depo Şefi,                               
  9 - Malzeme Ambarı Şefi,                          
  10 - Emtia Ambarı Şefi,                           
  11 - Ambar Memuru,                              
  12 - Mübayaa Memuru,                             
  13 - Sevk ve Tesellüm Memuru                         
  14 - Ölçü Memuru,                              
  15 - Satış Memuru,                              
  16 - Kantarcı,                                
  17 - Bunların yardımcıları,                         
  18 - Unvanları ne olursa olsun yukarda sayılanların vazifelerini fiilen ya- 
panlar,                                     
  19 - Yukarda sayılanların dışında kalıp da nakit, ayniyat, kiymetli evrak ve 
diğer menkul kıymetleri alıp verenlerle elinde bulunduranlar veya muhafazası  
ile vazifeli olanlar veya bu vazifelere iştirak edenler.            
                                        
  İzinli günler için de aidat kesileceği:                   
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 3.8.1965 - 6/5120 K.)                 
        Kefalete bağlı olanların izinli (Her türlü izinleri dahil) ol- 
dukları aylara ait ödenecek maaş, ücret ve yevmiyelerinden dahi kefalet aidatı 
kesilir.                                    
  Ancak, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olupta bir aydan fazla sıhhi izin  
alanlardan kefalet aidatı kesilmez.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muvakkaten veya vekaleten kefalete bağlı işlerde çalışanlar:        
                                        

  Madde 11 - Muvakkaten veya vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife alan-  
lardan vazifesinin ehemmiyetine göre Sandık İdare Heyetince bin liradan aşağı  
olmamak üzere iki bin liraya kadar tayin olunacak miktarda para veya Artırma  
Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslar dairesinde menkul kıymet veya gayrimenkul 
ipotekli kefalet alınır. Şu kadar ki muvakkaten veya vekalet suretiyle tayin  
olunanlar, esasen kefalete bağlı memurlardan iseler, kendilerinden ayrıca kefa- 
let aranmayıp aldıkları vekalet maaş veya ücretlerinden 2 aidat kesilir.    
                                        
  Kefalete bağlı vazifelerde çalışan yevmiyeliler:              
                                        

  Madde 12 - Yevmiyeli olarak kefalete bağlı vazifelere tayin edilenlerden  
dahi ilk yevmiyelerinin 26 misli üzerinden kefalet aidatı kesilir.       
                                        
  Kefalete bağlı olanlardaki değişikliğin bildirilmesi:            
                                        

  Madde 13 - Zat İşleri Müdürlüğü; her ay 9 uncu maddede yazılı vazifelerdeki 
tayin, terfi, becayiş, nakil, tahvil, vefat, istifa, ihraç, emekliye ayrılma  
gibi vukuatı gösterir bir cetvel tanzim ederek Sandığa göndermeğe mecburdur.  
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
                Sermaye                     
                                        
  Sermaye:                                  

  Madde 14 - Sandık sermayesi şunlardan terekküp eder:            
  a) Kefalete bağlı vazife alanların aldıkları ilk tam aylık veya ücretleri- 
nin yarısı miktarında olan giriş aidatı;                    
  b) Kefalete bağlı vazifelerde bulunanların aylık veya ücretlerinden kesilen 
aylık aldatı;                                  
  c) Sandık lehine tahsil olunacak cezalar;                  
  d) Sandığın ödediği tazminatin ilgililer hissesine tevziinden hasıl olan  
kuruştan aşağı kesirlerin toplamı;                       
  e) Tazmin olunan paralardan yapılan tahsilat;                
  f) 36 ncı madde gereğince hasıl olan safi kar;               
  g) Ofisin yapacağı yardımlar.                        
                                        
  Giriş aidati ve tahsil şekli:                        
                                        

  Madde 15 - Giriş aidatı kefalete bağlı vazifeye başlandığında verilen tam  
aylıktan başlamak üzere aylık veya ücret tutarının yarısı beş ayda ve beş müsa- 
vi taksitte kesilir. Beş aylık müddet içinde aylık veya ücretin çoğalmış veya  
azalmış olması giriş aidatı miktarını değiştirmez. Kefalete bağlı vazife alan  
kimse, yevmiyeli bulunduğu takdirde ilk yevmiyesinin 26 misli, aylık ücret ola- 
rak kabul olunur ve tevkifat bu esasa göre yapılır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sandıkta mevcut paraların giriş aidatına mahsubu:              

  Madde 16 - Kefalete bağlı vazifeye tayin edilenlerden, Sandıkta parası   
olanlar talep ettikleri takdirde mevcut paralarından lüzumu kadarını giriş   
aidatına mahsup ettirebilirler.                         
  Bu şekilde, mahsup edilen paranın tekabül edeceği aylar zarfında kendile-  
rinden ayrıca giriş ve aylık aidatı kesilmez.                  
                                        
  Aylık aidatın başlangıç tarihi ve nispeti:                 

  Madde 17 - Aylık aidat, giriş aidatının tamamen ödendiği ayı takip eden ay- 
dan itibaren aylık ve yevmiyelerin tediyesi sırasında kesilir. Aidat nispeti; 
aylık, ücret veya yevmiyeler tutarının yüzde ikisidir.             
                                        
  Aidatların esası:                              

  Madde 18 - Giriş aidatı ile aylık aidata esas, maaş, ücret veya yevmiyenin 
gayri safi miktarıdır.                             
  Bunların dışında yapılan tediyeler aidata tabi değildir.          
                                        
  Sandıktaki paralara haciz konması:                     

  Madde 19 - Sahiplerine ret ve iade olununcaya kadar Sandıktaki mevduat,   
Sandığın ödeyeceği tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar   
üzerine koyacakları hacizler paraların sahiplerine verileceği zaman tenfiz olu- 
nur.                                      
                                        
  Muafiyet:                                  

  Madde 20 - Petrol Ofisi Kefalet Sandığı sermayesi her türlü vergi ve resim- 
lerden muaftır.                                 
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
           Zimmet ve ihtilasların ödenmesi              
                                        
  Zimmet ve ihtilasların ödenmesi:                      

  Madde 21 - Sandığa dahil olanların alıp verdikleri, ellerinde bulundurduk- 
ları ve muhafaza ile mükellef oldukları para, menkul kıymet ve ayınlardan ihti- 
las edildiği veya zimmetlerine geçmiş olduğu katiyet kesbetmiş ilamlarla tebey- 
yün eden miktarlar, masrafları ile birlikte Sandıkça Ofise ödenir.       
                                        
  Menkul kıymetlerin değerlendirilmesi:                    

  Madde 22 - Menkul kıymetler ile ayınların değerleri ilamda yazılı değilse  
İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre 2 nci maddesi mucibince icra memuru tara- 
fından takdir olunacak değerlere ödenir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mahkümunbihin ödeme talebi ve zamanı:                    

  Madde 23 - Kefalete bağlı olanların zimmet ve ihtilasları hakkındaki kati- 
yet kesbetmiş ilamların aslı veya tasdikli suretleri hükmün katileştiği takvim 
yılı içinde Ofis teşkilatı tarafından Sandığa gönderilerek mahkümunbihin öden- 
mesi talep edilir.                               
  Ödeme, talebin yapıldığı bilanço senesinin bitmesini takip eden ayın sonun- 
da Ofisin alakalı teşkilatına yapılır.                     
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
  Ödenen zimmet ve ihtilasların karşılanması ve dağıtılması          
                                        
  Ödenen zimmetlerin karşılanması:                      

  Madde 24 - Ödenen zimmet ve ihtilaslar, mahküm memur ve müstahdemlerin hük- 
mün katiyet kesbettiği sene bilançosundaki hissesinden karşılanır. Yetişmezse, 
hükmün katileştiği sene içinde kefaletli vazifede bulunanlara aynı sene bilan- 
çosundaki hisselerinin miktarına göre yüzde hesabile dağıtılır.         
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
Kefaletli vazifeden ayrılanların Sandıkla olan alakalarının kesilmesi      
                                        
  Sandıkta alakanın kesilmesi:                        

  Madde 25 - Kefalete bağlı olanlardan kefalete tabi olmayan bir hizmete ge- 
çen veya ölenlerle herhangi bir sebeple Ofisten ayrılanların Sandıktan alaka- 
ları şu suretle kesilir.                            
  a) Bunların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekünundan  
3/24 üncü maddede yazılı olduğu veçhile zimmet karşılığı olarak mahsup edilecek 
miktarlar çıktıktan sonra kalanın birinci yarısı mütaakıp bilanço tarihinden üç 
ay sonra kendilerine verilir.                          
  b) Ölenlerin mirasçılariyle emekliye ayrılanlara verilecek birinci yarım-  
lar, üç ay beklemeksizin bilançoyu mütaakıp derhal verilir.           
  c) Kalan diğer yarısı, üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmet-  
lerle Sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlar için Sandıktan tazmin olunacak zim- 
metlerden kendisine düşecek zararlar karşılığı olarak Sandıkça mevkuf tutulur, 
  Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan mik- 
tar, üç senelik faiziyle birlikte alakalıya iade edilir.            
  Sandıkça verilecek faiz haddi Sandığın üç sene içinde sermayesine aldığı  
faiz nispetini geçmez.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kefalete tabi vazifeden ayrılanların tekrar avdetleri hali:         

  Madde 26 - Kefaletli vazifeden ayrılanlar,birinci yarımlarını almadan    
evvel yine kefaletli vazifeye geçecek olurlarsa,ilk yarı kendilerine geri    
verilmiyerek sadece aylık aidatın kesilmesine devam olunur.           
  İlk yarıyı alıp da henüz ikinci yarıyı almadan evvel üç sene içinde tekrar 
kefalete bağlı hizmete geçenlerin ikinci yarımları sermaye olarak Sandıkta   
kalır.                                     
  Kalan bu miktar giriş aidatına tekabül ettiği takdirde başkaca giriş    
aidatı aranmaz.                                 
                                        
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
                Cezalar                     
                                        
  Kefalet aidatının noksan kesilmesi veya zamanında kesilmemesi:       

  Madde 27 - Kefalete bağlı olanların maaş veya ücretlerinden kefalet karşı- 
lığını miadında kesmeyen veya noksan kesen veya kesipte bir ay içinde Kefalet  
Sandığı hesabına yatırmayan muhasiplerin ceza olarak maaş ve ücretlerinin    
dörtte biri,tekrar yapıldığı halde yarı maaş veya ücretleri kesilerek sandık  
hesabına irat kaydolunur.Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit    
bulunduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde
İktisat ve Ticaret Vekilinin tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin cezayı hafiflet-
mek veya kaldırmak salahiyeti vardır.                      
                                        
  İnzibati cezanın tatbikı:                          

  Madde 28 - Muhasipler ve murakabe ile mükellef bulunanlar,ihmal ve teseyyüp-
lerinin sebep oldukları zararların derecelerine göre ayrıca inzibati cezalara da
çarptırılır.                                  
                                        
  Zimmet ve ihtilas halinde yapılacak muamele:                

  Madde 29 - Kefalete bağlı olanlardan yapılan teftiş ve tahkikat neticesinde 
zimmet veya ihtilası anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarılır 
ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır.                  
  Bunlara açıkta kaldıkları müddetçe herhangi bir nam ile ücret verilmez.   
  Suçlar muhakeme ile sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul 
kıymetleri ve ayniyatı ödeseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha 
Devlet işlerinde kullanılmazlar.Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle
emeklilik haklarından da mahrum kalırlar.                    
  Adiyen zimmetli olanlar hakkında Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmekle 
beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi  
işlerde kullanılmazlar.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  SEKİZİNCİ BÖLÜM               
             Ödenen zimmet ve ihtilasların takibi          
  Zimmet ve ihtilasların ödenmesine Sandıkdaki hisselerin kafi gelmemesi ha- 
li:                                       

  Madde 30 - (Değişik: 3.8.1965 - 6/5120 K.)                 
        Kefalete bağlı olanların zimmet ve ihtilasları ile bunlarla   
birlikte hükmolunan masraf vesaireden doğan borçlarına, ilgililerin sandıktaki 
hisseleri mahsup edilmekle beraber, kalacak kısım için bunların haczi kabil mal 
ve haklarına müracaat olunur.                          
  Sandığın hakları, alacakları ve davaları, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce  
takip ve intaç olunur.                             
                                        
  Zimmet ve ihtilas failinin mallarına haciz konacağı:            

  Madde 31 - Kefalete bağlı olanlardan teftiş ve tahkik neticesinde veya her- 
hangi bir surette zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına derhal ihtiya- 
tı haciz koydurularak mütaakıben zararların tahsilinin temini yoluna gidilir.  
                                        
  Sandık alacaklarının rüçhanlığı:                      

  Madde 32 - Zimmete geçirilen veya ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle 
her türlü ayınlardan doğan Sandık alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhanlı- 
dır.                                      
                                        
  Sandık alacaklarının takibi:                        

  Madde 33 - Ofis alacaklarını tahsile memur bütün vazifeliler, Sandığın öde- 
diği paraları takibe mecburdurlar.                       
                                        
               DOKUZUNCU BÖLÜM                  
               Bütçe ve masraf                  
  Sandığın hesap yılı:                            

  Madde 34 - Sandığın hesap yılı, takvim yılıdır.               
                                        
  Bütçenin tanzim ve tasdikı:                         

  Madde 35 - (Değişik: 3.8.1965 - 6/5120 K.)                 
        Sandığın sermayesinin işletilmesinden hasıl olacak gelirin mu- 
hammen miktarı ile yapılacak masraflar, her yılın bütçesinde gösterilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
  İdare Heyetince düzenlenen bütçe, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün tasdikın- 
dan sonra yürürlüğe girer.                           
  Masraf bütçesi, sandığın idare masraflarını ve masai saati dışında çalıştı- 
rılacak memurlarla idare heyeti reis ve azalarına verilecek ücreti ihtiva eder. 
  İdare heyeti reis ve azalarından herhangi birinin, devamlı olarak bir aydan 
fazla gaybubeti halinde, o aya tekabül eden ücreti vekiline veya yardımcısına  
ödenir.                                     
                                        
  Sandığın karları:                              

  Madde 36 - Sandığın sermayesinden her sene alınacak faiz ve sair gelirler- 
den, yapılan masraflar çıktıktan sonra geri kalanı, Sandığın karını teşkil   
eder.                                      
                                        
               ONUNCU BÖLÜM                    
             Müteferrik hükümler                  
                                        
  Depozitoların muhafazası:                          

  Madde 37 - Kefalet karşılığı olarak alınan depozitolar Sandık İdare Heye-  
tince uygun görülecek bankalarda muhafaza olunur. Bunlardan elde edilen faizler 
kefaletin veya ilişiğin fekkine kadar iade edilmiyerek paranın aslı ile birlik- 
te mevkuf tutulur.                               

  Madde 38 - 2489 sayılı Kefalet Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak tan- 
zim olunmuş ve Devlet Şürasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri,   
Resmi Gazete ile neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.           

  Madde 39 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     ------------------------------------------------------------------   
     |  26.11.1954 TARİH ve 4/4083 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |   
     |  İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |   
     |  TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |   
     |----------------------------------------------------------------|   
     |        Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         |   
     |         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
     |----------------------------------------------------------------|   
     |      |       |  Farklı Tarihte |        |   
     | Tarihi  |  Numarası |  Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe |   
     |      |       |    Maddeleri  |  Giriş Tarihi|   
     |------------|--------------|--------------------|---------------|   
     |      |       |          |        |   
     | 3.8.1965  |  6/5120  |     ---    |   20.9.1965 |   
     |      |       |          |        |   
     |      |       |          |        |   
     |      |       |          |        |   
     |      |       |          |        |   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     ------------------------------------------------------------------   
     |  26.11.1954 TARİH ve 4/4083 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |   
     |  İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |   
     |  TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |   
     |----------------------------------------------------------------|   
     |         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü        |   
     |         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         |   
     |----------------------------------------------------------------|   
     |      |        |  Farklı Tarihte |        |   
     | Tarihi  |  Numarası  | Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe  |   
     |      |        |   Maddeleri   | Giriş Tarihi |   
     |------------|---------------|-------------------|---------------|   
     |      |        |          |        |   
     |      |        |          |        |   
     |      |        |          |        |   
     |      |        |          |        |   
     |      |        |          |        |