Endeksler
                                        
          İPEK - SUNİ İPEK VE KARIŞIK İPEKLİ KUMAŞ          
                NORMLARI NİZAMNAMESİ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 11.3.1953, No: 4/367         
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 10.6.1930, No: 1705         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 2.4.1953, No : 8375         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 3, Cildi : 34 , S. 1258       
                                        
  Nizamnamenin şumulü :                            

  Madde 1 - Türkiye'de makine veya el ile müteharrik tezgahlarda tabii    
veya suni ipekten veya bunların karışımından dokunan ve ikinci maddede     
adları gösterilen kumaşlar bu Nizamname hükümlerine tabidir.          
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
          İpekli kumaşların tarif ve vasıfları             
  Kumaş adları ve vasıfları                          

  Madde 2 - Türkiye'de, tabi veya suni ipekten veya bunların karışımından   
dokunan kumaşlar, şarj ve apre ameliyeleri sebebi ile iktisap ettikleri     
ağırlık dahil olmamak üzere kondisyone rutubetle aşağıda gösterilen normlara  
uygun olacaktır.                                
  Kondisyone rutubet nisbeti, Milletlerarası kabul edilmiş olan ve kuru    
ağırlık üzerinden ilave edilen yüzde onbirdir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               A - Tabii ipek kumaşlar              
                                        
                                        
                                        
                         Cm.de asgari         
       Çözgü ipliğinin   Atkı ipliğinin  tel adedi    Mamulün   
      ------------------ ------------------ ----------- ----------------- 
                                Metrede     
        Metrede asgari   Metrede asgari Çözgü Atkı tul asgari Asgari 
Kumaşın adı Nevi  bükümü   Nevi   bükümü         ağırlığı  eni 
----------- ---- ------------- ---- -------------- ----- ---- ---------- ------ 
Krepdöşin Tabi ipek Bükümsüz Tabi ipek  400    56  40   42 g  90 cm 
                                        
Krepbirman   "     "    "    2020   112  36   52 g  90 cm 
                                        
Krepdamur   "    2400    "    2400    48  32   60 g  90 cm 
                                        
Krepmaroken  "   bükümsüz   "    1800   144  22   80 g  90 cm 
                                        
Krepsaten   "     "    "    1800   168  42   80 g  90 cm 
                                        
Tafta     "   organtin   "   organtin   78  38   65 g  90 cm 
                                        
Anversaten   "    2400    "    2400   192  36   100 g  90 cm 
                                        
Amaroza    "    1800    "    2400    96  42   100 g  90 cm 
                                        
Krepjorjet   "    2400    "    2400    40  32   42 g  90 cm 
                                        
Mongol     "   bükümsüz   "    2000   144  36   70 g  90 cm 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             B - Suni ipek (Floş) kumaşlar             
                                        
                                        
                          Cm.de asgari         
       Çözgü ipliğinin   Atkı ipliğinin   tel adedi   Mamulün   
      ------------------ ------------------- ---------- ----------------- 
                                Metrede     
        Metrede asgari   Metrede asgari      tul asgari Asgari 
Kumaşın adı Nevi  bükümü   Nevi   bükümü   Çözgü Atkı ağırlığı  eni  
----------- ---- ------------- ---- -------------- ----- ---- ---------- ------ 
Suni tafta Suni ipek Bükümsüz Suni ipek Bükümsüz   48  32   90 g  90 cm 
                                        
Özen      "    "     "    "     32  26   70 g  90 cm 
                                        
Mus      "    "     "    "     32  26   70 g  90 cm 
                                        
Astarlık sof  "    "     "    "     28  26   60 g  90 cm 
                                        
 " diyagonal "    "     "    "     32  30   70 g  70 cm 
                                        
 " saten   "    "     "    "     56  30   90 g  90 cm 
                                        
Birman     "    "     "    1200    32  28   65 g  90 cm 
                                        
Kilis     "    "     "   bükümsüz   34  28   70 g  90 cm 
                                        
Saten     "    "     "    "     64  30   115 g  90 cm 
                                        
Damur     "   2000    "    2000    30  26   75 g  90 cm 
                                        
Anversaten   " % 75 bükümsüz  "    2000    77  26   130 g  90 cm 
         % 25 2000                           
Amaroza    "   1800    "    1800    64  30   120 g  90 cm 
                                        
Maroken    "  bükümsüz   "    1600    64  18   120 g  90 cm 
                                        
Anoza     "    "     "    2000    64  30   110 g  90 cm 
                                        
Muvare     "    "     "    500    60  20   130 g  90 cm 
                                        
Pike      "    "     "   bükümsüz   64  30   110 g  90 cm 
                                        
Frizotin,mus                                  
örgülü     " özel bükümlü  "  özel bükümlü  28  26   120 g  90 cm 
                                        
Frizotin,düz                                  
örgülü     "    "     "     "    26  24   100 g  90 cm 
                                        
Süre      "  bükümsüz   "    600    56  32   105 g  90 cm 
                                        
Sire      "    "     "    500   104  32   170 g  90 cm 
                                        
Mongol     "    "     "    1800    48  28   95 g  90 cm 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       C - Tabii ve suni ipek karışımından yapılan kumaşlar       
                                        
                                        
                                        
                         Cm.de asgari         
       Çözgü ipliğinin  Atkı ipliğinin   tel adedi   Mamulün   
      ------------------ ------------------- ---------- ----------------- 
                                Metrede     
        Metrede asgari   Metrede asgari      tul asgari Asgari 
Kumaşın adı Nevi  bükümü   Nevi   bükümü   Çözgü Atkı ağırlığı  eni 
----------- ---- ------------- ---- -------------- ---------- ---------- ------ 
Birman  Tabi ipek Bükümsüz Suni ipek  1200    80  26   55 g   90 cm 
                                        
Damur  Suni ipek  2000  Tabi ipek  2400    30  28   65 g   90 cm 
                                        
Özen   Tabi ipek bükümsüz Suni ipek bükümsüz   56  26   55 g   90 cm 
                                        
Mus     "    "     "     "     56  26   55 g   90 cm 
                                        
Amaroza Suni ipek  1800  Tabi ipek  2000    78  40  120 g   90 cm 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tabii ipekle suni ipeğin tarifi:                      

  Madde 3 - A) Tabii ipek, İpek Böceğinin ifraz ettiği elyaftır.       
  B) Suni ipek,Viskoz,Asetat ve diğer istihsal usulleriyle hazırlanan ve men- 
şei selüloz olan elyaftır.                           
                                        
  Asgari tel adedleriyle metredeki büküm adedlerinin şumulü:         

  Madde 4 - İkinci maddede gösterilen asgari çözgü ve atkı tel adedleri mamul 
kumaş üzerinden ve bir metredeki büküm adedleri de çiğ (ham) ipek üzerinden he- 
sap olunur.                                   
                                        
  Asgari vasıflar üstünde kumaş imali:                    

  Madde 5 - İkinci maddede gösterilen kumaş vasıfları asgaridir.       
Bu vasıfların aşağısına düşmemek şartiyle daha ince ve iyi iplik kullanmak ve  
binnetice kumaşın tel adedleriyle ağırlığını ve nefasetini artırmakta imalatcı- 
lar serbesttir.                                 
  Enleri ikinci maddede yazılı hadlerden geniş olarak dokunan kumaşların, as- 
gari metre tul ağırlığının artan genişlik nisbetiyle mütenasip olarak artırıl- 
ması şarttır.                                  
                                        
  Dokuma değişiklikleri:                           

  Madde 6 - Çözgü veya atkıları veyahut kenarları tabii veya suni ipekten   
gayri maddelerin iplikleriyle veya bu iplikler karıştırılmak suretiyle imal   
edilen kumaşlara, ipek, suni ipek veya karışık ipek adlarının damgalanması ya- 
sak olduğu gibi ikinci maddede gösterilen kumaş adlarından herhangi birinin   
damgalanması ve bu kumaşların bu adlarla satılmaları yasaktır.         
                                        
  Emprimeler:                                 

  Madde 7 - İkinci maddede ad ve vasıfları gösterilen kumaşların emprimeleri 
de aynı normlara tabidir.                            
                                        
  Moda kumaşları:                               

  Madde 8 - Jakarlı, işlemeli ve fantazi gibi klasik kumaşlar zümresine gir- 
meyen moda kumaşları bu Nizamname hükümlerine tabi değildir.          
                                        
  Norm hükümlerine ithal edilmek istenilen kumaşlar:             

  Madde 9 - İkinci maddede ad ve vasıfları yazılı kumaşlar dışında imal edi- 
len yeni tip ve vasıftaki kumaşların normlaştırılması hakkında ilgililerce   
Ekonomi ve Ticaret Vekaletine vakı olacak müracaat üzerine bu Vekaletçe gerekli 
incelemeler yapılarak uygun görüldüğü takdirde tesbit edilen yeni tip ve vasıf- 
lar Resmi Gazete ile ilan olunur.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu suretle ilan edilmiş olan kumaşların vasıfları dununda ve aynı adlar al- 
tında kumaş imal ve piyasaya arzedilemez.Aksine hareket, bu Nizamname ile belir-
tilen normlara aykırı imalat sayılır ve bu gibiler hakkında ayni ceza müeyyide- 
leri uygulanır.                                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
               Kumaşların damgalanması              
                                        
  Damga konulması:                              

  Madde 10 - Yüzde yüz tabii ipekten mamül kumaşlara (ipek), yüzde yüz suni  
ipekten mamül kumaşlara (suni ipek) ve tabii ipekle suni ipekten her nispette  
karışık olarak imal edilen kumaşlara da (karışık ipek) tabirlerini ve kumaşın  
adını gösteren bir damganın kolaylıkla silinmiyecek tarzda kumaşın bir kenarına 
ve her iki metreyi aşmıyacak aralıklar ile vurulması,mendil ve eşarp gibi parça 
halinde satılması mütad olan mamullerin de her parçası üzerine aynı suretle   
damga vurulması veya etiket konulması mecburidir.                
                                        
  Marka, isim ve remzlerin damgalanması:                   

  Madde 11 - İkinci maddede yazılı kumaşları imal eden müesseselerle ham ku- 
maş satın alıp boyatan veya emprime veya iptidai maddeyi vererek kendi hesap-  
larına imalat yaptıran müesseseler, kendi firmalarının marka, isim veya remzle- 
rini ayrıca bir damga ile yukarıki madde hükümleri dairesinde kumaşlara vurmağa 
ve mendil ve eşarp gibi parça halinde satılması mutad olan mamullere de aynı  
kayıtları taşıyan damga vurmağa veya etiket koymağa mecburdurlar. Bu damga veya 
etiketlerin ihtiva ettikleri markaların Ekonomi ve Ticaret Vekaletine tescil  
ettirilmeleri ve isim veya remzlerinin de Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Sanayi 
Odalarının ayrı kurulduğu yerlerde Sanayi Odalarına ve Sanayi Odalarının kurul- 
mamış olduğu yerlerde Ticaret Odalarına ve bunların hiç birisinin kurulmadığı  
yerlerde Belediyelere kaydettirilmiş olmaları şarttır. Onuncu madde ile bu mad- 
dede bahsedilen damga ve etiketlerin birleştirilerek tek damga veya etiket ha- 
linde kullanılması caizdir.                           
                                        
  Damga, etiket ve imal mesuliyeti:                      

  Madde 12 - A) Yukarıki maddelerde yazılı damga veya etiket mecburiyetine  
riayet edilmemesinden veya yanlış, noksan, silik damgalar vurulmasından, amil- 
lerle kendi hesaplarına imalat yaptıranlar mesul oldukları gibi bu Nizamnamenin 
şumulüne giren mamullerin damgasız veya etiketsiz olarak piyasaya sürülmesinden 
de mutavassıtlarla toptancı veya perakendeci tacirler mesuldür.         
  B) Bu nizamnamede yazılı hükümlere aykırı imalattan, amillerle kendi hesap- 
larına imalat yaptıranlar mesuldür.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
               Muayene ve kontrol                
                                        
  Muayene ve kontrol memurları:                        

  Madde 13 - Ekonomi ve Ticaret Vekaletince salahiyetli kılınacak memurlar;  
fabrika, imalathanelerle, depo,mağaza ve dükkan gibi satış yerlerinde veya sevk 
edilmek üzere bulundukları iskele ve istasyonlarla mutavassıt, nakliyeci veya  
seyyar satıcılarda mevcut ve bu Nizamname hükümlerine tabi ipek, suni ipek ve  
karışık ipek mamullerini, çalışma saatleri içinde veya bu yerlerin açık bulun- 
dukları zamanlarda ve normal faaliyetlerini durdurmayacak şekilde muayene ve  
kontrol ederek nümuneler almağa salahiyetlidirler.               
                                        
  Muayene ve kontrol şekli:                          

  Madde 14 - Mevcut mamuller, ipek,suni ipek ve karışık ipek olduklarına göre 
beher cinsten laalettayin yüzde on ve mevcudunun yüzde onu üçten az olan mamul- 
lerden de kifayeti nisbetinde üçer top veya parçaya kadar olan kısımları, sala- 
hiyetli memur tarafından ayrıldıktan sonra bu kısımlar üzerinde aşağıda yazılı 
şekilde muayene ve kontrol yapılır:                       
  A) Damgaların tesbiti: Mamul kumaşların birer tarafına ipek, suni ipek veya 
karışık ipek ve kumaşların isimlerini gösteren damgalar ile firmanın marka,isim 
veya remzini taşıyan damgaların her iki metreyi aşmıyacak aralıklar ile vurul- 
muş olup olmadığı, damgalar arasındaki mesafeler ölçülmek suretiyle,ve firmanın 
marka isim veya remzinin tescil veya kayıt ettirilip ettirilmediği de resmi ve- 
sikaların tetkiki suretiyle yapılır.                      
  B) Kumaş eninin tesbiti: Kumaş, düz bir masa üzerine tabii halinde açılarak 
gerilmeden kaç santimetre eninde olduğu ölçülmek suretiyle yapılır.       
  C) Kumaş ağırlığının tesbiti için: Kumaşın topu, ayarlı bir terazi ile tar- 
tılır ve bulunan ağırlık, kumaşın ölçülen uzunluğuna taksim edilerek bir metre- 
sinin ağırlığı bulunur. Kumaşın uzunluğu da, yukarıki (B) fıkrası hükmü daire- 
sinde ölçülür.                                 
  Enleri Nizamnamede yazılı miktarlardan fazla olan kumaşların ağırlıklarının 
tesbitinde beşinci maddenin son fıkrası hükmü gözönünde tutulur.        
  D) Çözgü ve atkı sıklığının tesbiti: Kumaş gerilmeden düz bir masa üzerinde 
açılıp çözgü ve atkı tellerini saymağa mahsus bir lup marifetiyle kumaşın baş, 
orta ve son kısımlarında birer santimetre dahilindeki çözgü ve atkı tel miktar- 
ları sayılarak vasatisi alınmak suretiyle yapılır.               
                                        
                                        
  E) Mendil ve eşarp gibi parça halinde satılması mutad olan mamullerin damga 
veya etiketleriyle çözgü ve atkı sıklıkları, yukarıki A ve D fıkraları hükümle- 
rine göre tesbit olunur.                            
  F) Yukarıki fıkralara göre yapılacak tesbit şekilleri dışında kimyevi mua- 
yene ve tahlile lüzum görüldüğü takdirde, bu muayene ve tahliller, salahiyetli 
memurlar tarafından resmi laboratuvarlara yaptırılır. Bu laboratuvarlar, iste- 
nilen tahlilleri en kısa bir zamanda yapmağa ve neticelerini bir raporla bil-  
dirmeğe mecburdurlar.                              
                                        
  Muayene ve kontrolün teşmili:                        

  Madde 15 - Yukarıki madde hükümlerine göre yapılan muayene ve kontrol neti- 
cesinde kumaş veya parça halinde satılması mutad olan mamullerden bu Nizamname 
hükümlerine aykırı bulunanlar tesbit edildiği takdirde, aynı cins malların geri 
kalan bütün mevcutları da salahiyetli memur tarafından muayeneden geçirilerek  
durumları tesbit olunur.                            
                                        
  Nümune ve miktarı:                             

  Madde 16 - Salahiyetli memur tarafından gerek Nizamname hükümlerine aykırı 
oldukları tesbit edilen ve gerek laboratuvarda muayene ve tahlillerine lüzum  
görülen kumaş toplarının beherinden onar santimetrelik, üçer parça, mendil ve  
eşarp gibi parça halinde satılması mütad olan mamullerden de üçer tam parça   
nümune, amil, satıcı veya alakalı veyahut bunların temsilcileri huzurunda kesi- 
lerek veya sayılarak alınır ve bu nümunelere birer etiket takılır.       
  Bu etiketlere, amil veya satıcı veya alakalının isim ve adresi, kumaş veya 
parçaların cins ve isimleriyle nümunelerinin alındığı tarih yazılarak salahi-  
yetli memurla hazır bulunan alakalılarca müştereken imzalanır. Muayene ve kont- 
rol, fabrika veya imalathanelerden gayri mahallerde yapıldığı takdirde alınan  
nümunelere mütaallik malların mubayaa faturalarının birer sureti müştereken im- 
zalanarak salahiyetli memur tarafından alınır.                 
                                        
  Zabıt tanzimi:                               

  Madde 17 - Yukarıki maddelere göre yapılan muayene ve kontrol ve alınan nü- 
muneler hakkında salahiyetli memur tarafından dört nüshadan ibaret olmak üzere 
bir zabıt varakası tanzim olunur.                        
  Bu zabıt varakasına, muayene ve kontrol edilen kumaş veya parçaların cins, 
isim, top ve mikdarlariyle Nizamnameye aykırı olarak tesbit edilen veya labora- 
tuvarda muayene ve tahliline lüzum görülen hususlar dercolunur.         
                                        
                                        
  Zaptın imzalanması:                             

  Madde 18 - Amil, satıcı veya alakalı veyahut bunların temsilcileri, tanzim 
edilen zabıt varakasını salahiyetli memurla beraber derhal imza ederler.    
  Bu ilgililer zabıt varakası münderecatına itiraz ettikleri takdirde,itiraz- 
larının neden ibaret bulunduğunu zabıt varakasının altına yazıp imza etmeğe   
mecburdurlar.                                  
  İmzadan imtina halinde bir zabıta memuru çağırılarak keyfiyet onun huzuriyle
zabta yazılır ve altı imza edilir.Tanzim edilen zabıt varakalarının bir nüshası 
salahiyetli memur tarafından mühürlenmiş olan nümunelerin bir takımiyle beraber 
amil, satıcı veya alakalı veyahut bunların temsilcilerine verilir.       
                                        
  Nizamnameye aykırı malların yediemine tevdii:                

  Madde 19 - Yapılan muayene ve kontrol neticesinde Nizamname hükümlerine ay- 
kırı oldukları tesbit edilen kumaş toplariyle parça halinde satılan mamuller,  
salahiyetli memur tarafından mühürlenerek Ticaret ve Sanayi Odasına ve Sanayi  
Odasının ayrı kurulduğu yerlerde Sanayi Odasına ve Sanayi Odasının kurulmamış  
olduğu yerlerde Ticaret Odasına ve bunların hiçbirisinin kurulmamış olduğu yer- 
lerde de mahalli Belediyelere yediemin sıfatiyle tevdi ve keyfiyet tanzim olu- 
nacak bir zabıt varakasiyle tesbit olunur.                   
  Ancak Nizamname hükümlerine aykırılıkları herhangi bir noktadan tesbit   
edilmediği halde münhasıran laboratuvarca muayene ve tahlillerine lüzum görülen 
mallar, yediemine tevdi edilmeyip laboratuvardan gelecek rapora intizar edilir. 
  Laboratuvardan alınacak rapor münderecatına göre bu malların Nizamname hü- 
kümlerine aykırı oldukları anlaşıldığı takdirde, bunların da mevcut miktarları 
yukarıki fıkra gereğince yediemine tevdi olunur.                
                                        
  Hakem heyetleri:                              

  Madde 20 - (17) nci madde hükümlerine göre tutulan zabıt varakalarına karşı 
vukubulacak itirazları inceleyip karara bağlamak üzere Ekonomi ve Ticaret Veka- 
letince lüzum görülecek yerlerde aşağıda gösterildiği şekilde hakem heyetleri  
kurulur:                                    
  1 - Hakem Heyetine riyaset etmek üzere mahalli en büyük mülkiye amiri tara- 
fından üçten aşağı olmamak üzere gösterilecek namzet arasından Ekonomi ve Tica- 
ret Vekaletince seçilecek bir zat ve bir yedeği.                
  2 - Ticaret ve Sanayi Odasından iki ve Ticaret ve Sanayi Odalarının ayrı  
ayrı kurulmuş bulundukları yerlerde bu odalardan birer ve yalnız Ticaret Odala- 
rının bulunduğu yerlerde Ticaret Odasından bir, mahalli Belediyeden bir ve bu  
odalardan hiçbirisinin bulunmadığı yerlerde mahalli belediyelerden iki zat ve  
yedekleri.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu fıkraya göre seçilecek aza ve yedeklerin vazifelerinin Ekonomi ve Ticaret
Vekaletince tasdikı şarttır.                          
  3 - Hakem heyetleri bir sene müddetle seçilir, müddeti biten reis, aza ve  
yedeklerin tekrar seçilmeleri caizdir.                     
  4 - Hakem heyetlerine seçilecek Reis, aza ve yedeklerinin bitaraf, itimada 
şayan ve ipek, suni ipek ve karışık ipek mamullerinden anlar kimselerden olma- 
ları şarttır.                                  
  5 - Yedekler, asıl Reis veya azanın herhangi bir sebeple gaybubiyetlerinde 
aynı salahiyetlerle yerlerine Hakem Heyetine katılırlar.            
                                        
  Hakem Heyetinin toplantısı ve kararları:                  

  Madde 21 - Hakem Heyeti zabıt varakasına itiraz vukuundan itibaren tatil  
günleri hariç olmak üzere 24 saat zarfında salahiyetli memur tarafından toplan- 
tıya davet olunur.                               
  Heyet Reisi veya azaları ve yedekleri, ihtilaf çıkan amil, satıcı,veya ala- 
kalının veyahut bunların temsilcilerinin usul ve furuundan veya üçüncü dereceye 
kadar (dahil) kan, civar veya sıhri hısımlarından bulunduğu veya şeriki veya  
müstahdemi olduğu takdirde Heyete katılamazlar.                 
  Heyet, davet tarihinden itibaren - tatil günleri hariç olmak üzere - üç gün 
zarfında toplanarak kendisine tevdi edilecek zabıt varakasiyle (16) ncı maddeye 
göre alınan nümuneler üzerinde gerekli tetkikatı yaparak ilk toplantı gününden 
itibaren en çok beş gün zarfında karar vermeğe mecburdur.            
  Hakem Heyeti, lüzum gördüğü takdirde yediemine tevdi edilmiş olan malları  
da tetkik edebileceği gibi salahiyetli memur ve muterizden de gereken her türlü 
izahatı alabilir. Bundan başka salahiyetli memurla muteriz de Heyet huzurunda  
şifahi izahat vermek talebinde bulunabilir.                   
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Ceza takibatı                 
                                        
  Zabıt varakalarının Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdii:          

  Madde 22 - Amil, satıcı veya alakalı veyahut bunların temsilcileri tarafın- 
dan zabıt varakasına itiraz edilmezse, zabıt varakasının bir nüshası ile mühür- 
lü nümunelerin bir takımı salahiyetli memur tarafından mahalli Cumhuriyet Müd- 
deiumumiliğine tevdi olunur.                          
                                        
  Zabıt varakasına itiraz:                          

  Madde 23 - A) Amil, satıcı veya alakalı veyahut bunların temsilcileri tara- 
fından zabıt varakası münderecatına itiraz edildiği takdirde          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
salahiyetli memur ihtilafı, bulunduğu yerdeki Hakem Heyetine intikal ettirir.  
  Hakem Heyeti bulunmayan yerlerde zabıt varakasının bir nüshasiyle mühürlü  
nümunelerin bir takımı salahiyetli memur tarafından Ankara Hakem Heyetine tevdi 
edilmek üzere Ekonomi ve Ticaret Vekaletine gönderilir.             
  Heyetin yapacağı tetkikler neticesinde vereceği karar, muterizi haklı gös- 
terdiği takdirde nümunelerle yediemindeki mallar derhal sahibine iade ve zabıt 
varakası ile Heyet kararı hıfzolunur.                      
                                        
  B) Hakem Heyetince itiraz varit görülmediği takdirde, salahiyetli memur ta- 
rafından zabıt varakasının bir nüshasiyle mühürlü nümunelerin bir takımı ve Ha- 
kem Heyeti kararının bir nüshası mahalli Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi   
olunur.                                     
  Bu takdirde yediemine tevdi edilmiş olan mallar adli merciin kesin kararına 
kadar yedieminde kalır.                             
                                        
  C) Hakem Heyeti tarafından nümunelerin laboratuvarda muayene ve tahliline  
lüzum gösterilir veya muteriz tarafından böyle bir talep vakı olursa tahlil üc- 
reti bir hafta zarfında muteriz tarafından tediye edilmek şartiyle mühürlü   
nümunelerin bir takımı salahiyetli memur tarafından resmi bir laboratuvara gön- 
derilir. Tahlil ücreti bir hafta zarfında tediye edilmezse keyfiyet bir zabıt  
varakasiyle tesbit edilerek yukarıkı (B) fıkrasına göre muamele yapılır.    
Laboratuvar raporu alınınca Hakem Heyeti tekrar toplanarak keyfiyeti tetkik   
eder ve karara bağlar.                             
                                        
  Adli takibata uğrayan yediemindeki mallar:                 

  Madde 24 - Bu Nizamname hükümlerine aykırı oldukları sabit olmakla beraber 
adli mercilerce sahiplerine iadesine karar verilen yediemindeki mallardan,dam- 
ga veya etiket mahzurlarını ihtiva edenler, salahiyetli memurun nezareti altın- 
da mahreçlerine gönderilerek masrafı sahiplerine ait olmak üzere tashih ve ik- 
mal ettirilir. Diğer cihetlerden Nizamname hükümlerine aykırı olanlar ise,sala- 
hiyetli memur tarafından (10) uncu madde hükümleri dairesinde üzerlerine    
(Bozuk) damgası vurulur ve her iki takdirde mallar sahiplerine iade ve satışla- 
rına müsaade olunur.                              
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
               Müteferrik hükümler                
                                        

  Madde 25 - Bu Nizamname hükümlerine göre tanzim edilen zabıt varakalarının 
birer nüshalariyle hakem heyetleri kararlarının birer sureti salahiyetli memur 
tarafından Ekonomi ve Ticaret Vekaletine gönderilir ve bunların birer nüshası  
da salahiyetli memurlar tarafından muhafaza olunur.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Cezai takibat:                               

  Madde 26 - Bu Nizamname hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Cumhuri-
yet müddeiumumiliklerince 1705 sayılı kanun hükümlerine göre takibat yapılır.  
                                        
  Stoklar:                                  
  Geçici Madde - Bu Nizamnamenin meriyete girdiği tarihte,ellerinde bu Nizam- 
name hükümlerine uymayan,mamul veya çözgü bulunan fabrika ve mağaza sahipleriy- 
le amiller ve satıcılar, ellerinde bulunan mamullerle çözgülerin cins, miktar, 
isim ve vasıflarını, çözgülerinin, ne cins mamule ait bulunduğunu Nizamnamenin 
meriyete geçtiği tarihten itibaren en çok onbeş gün içinde Ticaret ve Sanayi  
Odasına ve Sanayi Odasının ayrı kurulduğu yerlerde Sanayi Odasına ve bu Odanın 
kurulmamış olduğu yerlerde Ticaret Odasına ve bunlardan hiçbirisinin kurulmamış 
olduğu yerlerde mahalli belediyelere iki nüsha beyanname ile bildirmeğe mecbur- 
durlar.                                     
  Bu beyannameleri alan odalar veya belediyeler birer nüshasını Ekonomi ve  
Ticaret Vekaletine gönderirler ve diğer nüshalarını muhafaza ederler. Odalar  
veya belediyeler,beyannamelerin ihtiva ettikleri malların beyannamelerde yazılı 
vasıf ve mikdarlara uygunluğunu en kısa bir zamanda kontrol ederek mamul kumaş- 
ların top başlariyle sonlarına; kolayca silinmeyecek şekilde birer damga ve   
parça halinde satılması mütad olan mamullerin de birer köşesine zarar vermeye- 
cek şekilde kurşundan mühür vurur veya münasip bir etiket koyarlar.       
  Bu suretle damgalanmış veya mühürlenmiş veya etiket konulmuş olan mallar  
bitinceye kadar damga, mühür veya etiketleri üzerlerinde bulunmak şartiyle sa- 
tılabilecekleri gibi başkaca mani bulunmayanlar ihraç da olunabilirler.     
                                        
  Kaldırılan Nizamname:                            

  Madde 27 - İcra Vekilleri Heyetinin 14 Temmuz 1937 tarih ve 2/7099 sayılı  
kararnamesiyle meriyete konulmuş olan (ipekli kumaş standardı Nizamnamesi)   
meriyetten kaldırılmıştır.                           
                                        
  Nizamnamenin meriyet tarihi:                        

  Madde 28 - 1705 sayılı (ticarette tağşişin meni ve ihracatın mürakabesi ve 
korunması hakkındaki kanun) a dayanılarak hazırlanmış ve Devlet Şürasınca tet- 
kik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri Resmi Gazete ile neşri tarihinden iti- 
baren 60 gün sonra meriyete girer.                       
                                        

  Madde 29 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.