Endeksler
                                        
                                        
           PAMUKLARIN KONTROLÜNE DAİR TÜZÜK (1)           
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.8.1953, No: 4/1283           
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1930, No: 1705           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.9.1953, No: 8505           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 34, S. 1937          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel hükümler                 
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 12.8.1961 - 5/1535 K.)                 
       Bu Tüzük hükümleri preselenmek üzere çırçırlanacak Çiğitli (Kütlü)
pamuklarla, preselenmiş veya preselenecek Mahlıç pamuklara,çırçırlama ile iplik 
imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerine ve linter pamuklarına 
şamildir.                                    
  Bu pamuklar, Ticarette Tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve Korunması 
hakkındaki 1705 sayılı kanun ile bu Kanuna ek 3018 sayılı kanun gereğince bu  
Tüzük hükümleri dairesinde tasnif ve kontrola tabidir.             
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 12.8.1961 - 5/1535 K.)                 
       Bu Tüzük hükümleri dairesinde yapılacak tasnif ve kontrol işleri, 
Ticaret Bakanlığı tarafından görülür.                      
                                        

  Madde 3 - Pamuk kontrol merkezleri ile bunların kontrol sahaları, Ekonomi  
ve Ticaret Vekaleti tarafından tesbit ve ilan olunur.              
  Pamuk kontrol merkezleri ile bunların kontrol sahaları dışında kalan yer-  
lerden yapılacak talep üzerine ve Ekonomi ve Ticaret Vekaletince lüzum görüldü- 
ğü takdirde pamuk kontrolu için kontrolör gönderilir.              
                                        

  Madde 4 - Pamukların bulundurulacağı depolarla işleneceği çırçır ve prese  
yerlerinin haiz olması lazımgelen sıhhi ve teknik şartlar, işçilerin sağlığını 
koruma ve iş emniyeti ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle 
çalışılan iş yerlerinde alınacak tedbirler hakkındaki nizamnameler hükümleriyle 
diğer mevzuat hükümleri de nazara alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve  
Çalışma Vekaletlerinin mütalaaları alındıktan sonra Ekonomi ve Ticaret Vekale- 
tince ihzar ve İcra Vekilleri Heyetince tasvip olunacak bir talimatname ile   
tesbit olunur.                                 
                                        
--------------------------                           
(1) 12.8.1961 tarih ve 5/1535 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesiyle bu Tüzükte  
  geçen "Ekonomi ve Ticaret Vekaleti", "Kontrolör", "Nizamname" "Heyet" ve  
  "İcra Vekilleri Heyeti" ibareleri, sırasıyla "Ticaret Bakanlığı", "Pamuk  
  eksperi", "Tüzük", "Kurul" ve "Bakanlar Kurulu" şeklinde değiştirilmiştir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Kontrolörler, pamukların bulundukları depoları ve işlendikleri  
çırçır ve prese yerlerini, çırçır ve prese makinelerini, iş saatlerinde her   
zaman kontrol edebilir ve lüzumu halinde iade edilmek şartiyle numuneler alabi- 
lirler.                                     
  Bu kontrol sırasında, pamuklar üzerinde hile ve tağşiş fiillerine teşebbüs 
edildiği veya hile ve tağşiş fiillerinin işlendiği veyahut pamuk kalitesini   
bozan, çekirdek veren, çekirdek kıran çırçır makinelerinin işletildiği görüldü- 
ğü takdirde failleri hakkında takibat yapılmak üzere bu Nizamnamenin 5 inci   
bölümündeki hükümler dahilinde muamele yapılır.                 
                                        

 

 
  Madde 6 - Pamukların çırçır ve prese fabrikaları sahipleri tarafından:   
  a) Açıkta bırakılması;                           
  b) Kapalı yerlerde rutubetli veya vasıflarını bozacak şartlar altında muha- 
fazası;                                     
  c) Gruplara ve tiplere ayrılmadan depolara konulması;            
yasaktır.                                    
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
            Pamukların vasıfları ve tasnifi             
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 12.8.1961 - 5/1535 K.)                 
       Türkiye'de istihsal olunan pamuklarla, çırçırlama ve iplik imala- 
tı esnasında meyadana gelen pamuk lifi döküntülerinin ve linter pamuklarının  
derece (Grade) bakımından tasnifi ve kontrolu mecburidir. Bu pamuklardan lüzum 
gördüklerini elyaf uzunluğuna (Stapel) göre ayrıca tasnif ve kontrola tabi tut- 
mağa ve tesbit edeceği kontrol merkezlerinde tatbıka Ticaret Bakanlığı yetkili- 
dir.                                      
  Türkiye'de istihsal olunan pamuklar:                    
  1 - Kısa elyaflı (Yerli),                          
  2 - Orta elyaflı (Upland),                         
  3 - Uzun elyaflı,                              
olarak üç grupa ayrılır. Bu gruplara ait pamukların hangi varyetelerinin yetiş- 
tirileceği 2903 sayılı kanuna göre tesbit olunur.                
  Bu Tüzük şümulüne giren pamukların hangi esaslara göre derece (Grade) bakı- 
mından sınıf ve tiplere ayrılarak tasnif edileceğini, adlandırılacağını ve bun- 
ların ayrıca hangi esaslara göre elyaf uzunluğu (Stapel) bakımından tasnif edi- 
leceğini, tasnifte hangi uzunluk biriminin esas alınacağını ve bunların ne şe- 
kilde adlandırılacağını tesbite Ticaret Bakanlığı yetkili olup bu hususları, en 
geç tatbik edileceği senenin Temmuz ayına kadar ilan eder.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 12.8.1961 - 5/1535 K.)                 
       Bu Tüzüğün şümulüne giren pamukların:               
  a) Standart pamuk tip nümunelerinin Ege ve Çukurova istihsal bölgeleri için 
ayrı ayrı veya bütün memlekete şamil olmak üzere tesbite,            
  b) Standart pamuk tip nümunelerinden hangilerinin hangi kontrol merkezlerin-
de kontrol ve tasnife esas tutulacağını tayine,                 
  c) Standart pamuk tip nümunelerini iki seneden evvel olmamak üzere lüzum  
gördükçe değiştirmeğe,                             
  Ticaret Bakanlığı yetkilidir.                        
  Ticaret Bakanlığı standart pamuk tip nümunelerinin tesbitinde veya değişti- 
rilmesinde 11 inci maddede yazılı istişare kurullarının ayrı ayrı veya toplu  
olarak mütalaasını alır. İstişare kurulları, ayrı ayrı veya toplu olarak 2/3  
üyesi tarafından standart pamuk tip nümunelerinin iki seneden evvel olmamak   
üzere değiştirilmesini Ticaret Bakanlığından istiyebilir. Bu takdirde Ticaret  
Bakanlığı İstişare Kurullarını bir ay içinde toplantıya davet eder.       
  Ticaret Bakanlığınca tesbit olunan standart pamuk tip nümunelerinden lüzumu 
kadarı (Esas Standart Pamuk Tip Nümunesi) namiyle hususi mahallerde muhafaza  
edilir.                                     
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 12.8.1961 - 5/1535 K.)                 
       Pamuklar çıçırlama şekillerine göre:               
  1 - Merdaneli (Toplu) çırçır makinası Rollerfin,              
  2 - Testereli çırçır makinası Sawgin,                    
  3 - Linter makinası Lintergin,                       
  ile işlenmiş olarak üçe ayrılır. Bunların birbirine karıştırılması yasaktır.
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 12.8.1961 - 5/1535)                  
        Standart pamuk tip nümuneleri,zamanla veya kullanılma neticesin- 
de vasıflarını kaybettikçe, aynı evsafa uygun yenileri ile değiştirilir. Bu   
değiştirme (Esas Standart Pamuk Tip Nümuneleri) gözönünde tutulmak suretiyle  
Ticaret Bakanlığınca yapılır.