Endeksler
                                        
                                        
               TEBLİGAT TÜZÜĞÜ (1)                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.8.1959, No: 4/12059          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.2.1959, No: 7201           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.9.1959, No: 10303           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 40, S. 1485          
                                        
                 Umumi hükümler                 
                                        
                 BİRİNCİ FASIL                 
                 Tüzüğün şumulü                 
                                        
  Tebligatın Kimin Aracılığıyla Yapılacağı                  

  Madde 1 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediye ve köy hükmi şah- 
siyetleri, barolar ve noterlerin bütün tebliğleri, Tebligat Kanunu ve bu Tüzük 
hükümlerine göre Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapı-
lır.                                      
                                        
  Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması:                   

  Madde 2 - (Değişik Birinci fıkra: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Kanunlarda özel 
hüküm bulunması halinde veya gecikmesinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde 
bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında yahut bu daire ve  
müesseselerde bulunan kişilere tebliğler, kendi memurları veya mahalli mülkiye 
amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.                 
  Memur vasıtasiyle tebligat yaptırılmasını icabettiren sebep, işin taallük  
ettiği evrakta gösterilir.                           
  Zabıta vasıtasiyle tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, 
sebebini de zikretmek suretiyle mahalli mülkiye amirine müracaat etmesi lazım- 
dır.                                      
  Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazife-
lerin zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu Tüzüğün hususi hü- 
kümleri mahfuzdur.                               
                                        
  Ücret tarifesi:                               

  Madde 3 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi (PTT), bu Tüzüğe göre yapacağı işlerden 
dolayı alacağı ücretleri, ayrı bir tarifeyle tespit eder.            
                                        
  Tarifenin hazırlanması ve tasdiki:                     

  Madde 4 - (Mülga: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                 
                                        
                                        
--------------------------                           
(1) Bu Tüzüğün adında ve metninde geçen "nizamname" sözcükleri 5.10.1987 tarih 
  ve 87/12170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "tüzük" olarak değiştirilmiş 
  olup, metindeki yerlerine işlenmiştir.                   
                                        
                                        
TÜZÜKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Memur vasıtasiyle tebliğde zaruri masraflar:                

  Madde 5 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Bu Tüzük gereğince memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana
verilecek zaruri masrafların miktarı, tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin  
uzaklığına göre, her mali yılbaşında, il idare kurullarınca, merkez ilçe ve bağ-
lı ilçeler için ayrı ayrı tespit olunur.                    
  6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur- 
lara, yaptıkları tebliğler için, ödeme yapılmaz.                
                                        
  Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:                    

 

 
  Madde 6 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya beşinci madde mucibince veri-
lecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebligatın yapılmasını 
istiyen peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak tayin edilemezse  
avans olarak alınıp bilahare mahsubu yapıldıktan sonra bakıyesi iade edilir.  
  Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı
vermiyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu  
mehile riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir.               
  Adli müzaherete nail olanların, yukarıki fıkra mucibince vermeleri icabeden 
ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere alakalı mer-
cilerce ödenir.                                 
  Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masra-
fın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşmalar hükümlerine
ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.                      
  Yabancı memleketlerde yapılacak tebligat ücretleri, 37 nci madde mucibince 
ilan edilecek cedveldeki esaslara göre tebligatı çıkaran merci tarafından    
alınır.                                     
                                        
  Tebliğ evrakının ziyaı halinde masraflar:                  

  Madde 7 - PTT İşletmesine tevdi edilen tebliğ evrakı, mücbir haller dışında 
ziyaa uğrarsa, Posta Kanununun taahhütlü maddelere mütaallik hükümlerine göre  
tazmin edilir. Şu kadar ki verilecek tazminat, tebliğ evrakının yeniden tanzim 
ve tebliği için gerekli masrafların miktarından fazla olamaz.          
  Tebliğ evrakı, postaya (Değerli) olarak verilirse, ziyaı halinde tazminat, 
Posta Kanununun değerli maddeler hakkındaki hükümleri mucibince ödenir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hü- 
kümleri tatbik olunur.                             
                                        
  Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat:                

  Madde 8 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve hususi vası-
talarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.         
  Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine  
veya re'sen, mahkeme reisi hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafın-
dan tensip edilir.                               
  Alakalının yazılı bir müracaatı yoksa, talebi, ilgili evrak üzerine yazıla- 
rak kendisine imza ettirilir. Gerek alakalının talebi gerek re'sen görülen lüzum
üzerine birinci fıkrada yazılı vasıtalardan biri ile tebligat yapılabilmesi   
için, ikinci fıkrada yazılı merci tarafından mucip sebebin evrak üzerinde göste-
rilmesi lazımdır.                                
                                        
  Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ücretleri:           

  Madde 9 - Tebligat re'sen veya talep üzerine 8 inci madde mucibince yapıl- 
dığı takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre tebliği iste- 
yenden tebliğ ücretine ilaveten alınır.                     
                                        
                 İKİNCİ FASIL                  
                Tebligat esasları                
                                        
  Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi:               

  Madde 10 - Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri
tebliğ edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder.  
Bu nüshalarda, iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Re'sen yapılan tebligata
ait evrakı, tebliği çıkaran merciin salahiyetli memuru imzalar.         
  Tebliğ olunmak üzere salahiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına 
bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir.       
  Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına 
konur.                                     
                                        
  Davetiyelerin tanzimi: