Endeksler
                                        
                                        
          ZIRAAT ODALARI VE ZIRAAT ODALARI BİRLİĞİ          
                 NİZAMNAMESİ                  
                                        
                                        
  Bakanlar kurulu Kararının Tarihi: 7.8.1959, No: 4/11999           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 15.5.1957, No: 6964            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 4.9.1959, No: 10297            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 40, S. 1459           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
               Azalık ve kayıt işleri               
                                        

  Madde 1 - Bu Nizamnamede yazılı (Kurum) tabiri, devamlı olarak çiftçilikle 
iştigal eden hükmi şahısları ve hükmi şahsiyeti haiz olmasalar dahi Devlete,  
katma ve hususi bütçeli dairelere, belediyelere ve iktisadi devlet teşekkülleri-
ne ait zirai işletme ve müesseseleri ifade eder.                
                                        

  Madde 2 - Kurumların, kanunun 5 inci maddesi gereğince verecekleri asli aza-
lık beyannamelerinde aşağıdaki malümat bulunur:                 
  a) Kurumun adı;                               
  b) Kurumun merkezinin bulunduğu yer;                    
  c) Beyanname veren, kurumun şubesi ise, şubenin bulunduğu yer;       
  d) Kurumun faaliyet mevzuu;                         
  e) Kurumun o yerdeki çiftçilik işlerine tahsis edilmiş sermayesi;      
  f) Kurumun o yerdeki temsilcisi.                      
  Kurumlar, zirai faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay zarfında  
asli azalık beyannamelerini mıntakası içinde bulundukları odaya verirler. Aksi 
halde, bunlar, kanunun 35 inci maddesi gereğince odalar tarafından re'sen kayde-
dilirler.                                    
                                        

  Madde 3 - Asli azalık vasıflarını haiz hakiki şahıslar hakkında kanunun   
5 inci maddesi mucibince bulundukları köylerde ihtiyar meclislerince, şehir ve 
kasabalarda ihtiyar heyetlerince tanzim ve tasdik edilecek cetveller, aşağıda  
yazılı malümatı ihtiva eder.                          
  a) Adı ve soyadı, Baba adı, ve doğum tarihi;                
  b) Kanuni ikametgahı;                            
  c) Meslek ve sanatı;                            
  d) Çiftçiliğin hangi şubeleriyle ve nerede iştigal edildiği;        
  e) Çiftçilik varlığı (Ayın ve nakit olarak ayrı ayrı miktarı).       
                                        

  Madde 4 - Çiftçiliğin herhangi bir şubesinde veya çeşitli şubelerinde ye-  
tiştirici, islahcı, üretici veya değerlendirici olarak bir yıldan fazla faaliyet
gösterenler devamlı çiftçi sayılırlar. Kurumlar, çiftçilikle          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
iştigal müddetleri ne olursa olsun aza kaydedilmek mecburiyetindedirler.    
                                        
  Ziraat Faaliyet Şubeleri Şunlardır:                     
  a) Tarla ziraati (Çayır ve mer'a dahil);                  
  b) Bahçe ziraati (Meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çaycılık, gülcülük, çi- 
 çekcilik);                                   
  c) Çeşitli fidan ve ağaç yetiştiriciliği;                  
  d) Hayvancılık (Büyük veya küçük baş hayvanlarla kümes hayvanları, kürk hay-
vanları, arıcılık, ipek böcekciliği ve kozacılık);               
  e) Mahsullerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi şartiyle
ziraat sanatları (Süt ve mamülleri, et ve mamülleri, şarapçılık, sirkecilik,  
meyve ve sebze yarı ve tam mamulleri ve nebati yağcılık).            
                                        

  Madde 5 - Muhtarlar, Ziraat odalarına yeniden aza kaydedilmeleri veya aza- 
lıktan çıkarılmaları lazım gelen veya oda azası iken çiftçilik varlığında deği- 
şiklik olan hakiki şahısları, her yıl Eylül ayı içinde oda idare heyetlerine  
bildirmekle mükelleftirler. Kurumlar, ilk beyannamelerinde malümatta husule ge- 
len değişiklikleri, değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren bir ay zarfında 
bir ek beyanname ile azası bulundukları oda idare heyetlerine bildirirler.   
                                        

 

 
  Madde 6 - Azalığa kayıt olunan kurumların ve hakiki şahısların odalarda hu- 
susi sicili tutulur. Sicile kayıt keyfiyeti odalarca kurumlara yazı ile bildi- 
rilmekle beraber, azalık cetvelinin hususi sütnununa da işlenir. Kurumlar, hangi
seçim çevresinin azalık cetveline ithal edilmişlerse, o çevrede reye iştirak  
ederler. Bu husus kendilerine yapılan tebligatta da ayrıca belirtilir.     
  Hakiki şahısların azalığa kayıtları bir cetvel halinde kayda esas teşkil  
eden beyanname cetvellerini vermiş olan muhtarlığa gönderilir. Bu cetveller,  
muhtarlıkta 15 gün asılmak suretiyle ilan olunur. İlanın askıya alınması ve as- 
kıdan indirilmesi, tarihleri ile birlikte, zabıt varakası ile tesbit edilir.  
Zabıt varakası muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından imzalanır. Bu ilan tebliğ  
yerine geçer.                                  
                                        

  Madde 7 - Alakalılar, kayıt muamelesine, yazı ile vakı tebligatta tebliğ  
tarihinden; ilanla vakı tebligatta, ilan müddetinin hitamı tarihinden itibaren 
15 gün zarfında idare heyeti nezdinde itiraz edebilirler.            
  Bu itiraz yazı ile yapılır. İtirazın müstenidatı itiraznameye bağlanır, oda 
heyeti bu itirazı, lüzumlu tetkikat ve icap ederse tahkikatı yaptıktan sonra ve 
itiraz tarihinden itibaren üç ay müddet içinde karara bağlar.          
  Kararlar, itirazı yapana karar tarihinden itibaren bir hafta içinde yazı ile
bildirilir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İdare heyeti kararına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak  
itiraz oda meclisince tetkik edilerek kati karara bağlanır.           
  İtiraznameler ya doğrudan doğruya Ziraat Odalarına veya köy ve mahalle muh- 
tarlarına verilir. Muhtarlar müracaat tarihini itirazname üzerinde tesbit ve mü-
hür ve imza ile tasdik ederek derhal oda idare heyeti reislerine gönderirler.  
                                        

  Madde 8 - Azalık durumları katileşenlere Ziraat Odası tarafından bir azalık 
karnesi verilir.                                
  Azalık karnesine azanın adı, soyadı, babasının adı, doğum yeri ve tarihi,işi
ve hangi seçim çevresinde rey vereceği yazılır ve ayrıca seçim haneleri de bulu-
nur. Azalık durumları kesinleşen seçim çevrelerine ait kati azalık cetvelleri  
her yıl oda tarafından o çevre muhtarlığına gönderilir.             
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
              Umumi Heyete delege seçimi              
                                        

  Madde 9 - Ziraat Odaları Umumi Heyet delegelikleri için yapılacak seçimler, 
tek dereceli ekseriyet sistemine göre ve gizli rey usuliyle olur.        
  Rey serbest ve şahsidir. Reylerin sayılması ve ayrılması açık yapılır.   
                                        

  Madde 10 - Delege seçimleri, seçim çevreleri içinde yapılır. Oda azaları an-
cak kendi seçim çevrelerinde reylerini kullanabilirler. Birden fazla seçim çev- 
resinde rey vermek yasaktır.                          
  Her seçim çevresinde kanunun 7 nci maddesi gereğince Ekim ayında yapılacak 
Oda Umumi Heyet seçimlerinin hangi gün yapılacağı vilayet merkezinde valiler,  
kazalarda kaymakamlar tarafından tasbit ve o seçim çevresinde münasip vasıtalar-
la ilan olunur.                                 
  Rey verme günü saat 8 den 17 ye kadar olan zaman rey verme müddetidir. Saat 
17 ye geldiği halde sandık başında reylerini vermek üzere bekleyen Ziraat Odası 
azaları varsa bunlar da reylerini kullanırlar.