Endeksler
           SİVİL MÜDAFAA VEKALETLERARASI İŞBİRLİĞİ          
             VE KARŞILIKLI YARDIM NİZAMNAMESİ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.5.1959, No: 4/11635         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  9.6.1958, No: 7126          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 26.6.1959, No: 10237          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  3, Cildi: 40, S. 1085         
                                        

  Madde 1 - 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun şümulüne giren bütün hizmet ve
faaliyetlerin Dahiliye Vekaletince planlanması ve icrası sırasında alınacak ka- 
rar ve tedbirlere mütaallik Vekaletlerarası işbirliği ve Karşılıklı Yardım hu- 
suslarında bu nizamname hükümleri tatbik olunur.                

  Madde 2 - Bu Nizamnamenin şümulüne giren işbirliği ve karşılıklı yardım hu- 
susları; Dahiliye Vekaleti "Sivil Müdafaa İdaresi Reisliği" tarafından ifa olu- 
nur.                                      

  Madde 3 - Vekaletlerin hava korunmasına ait işleri, 5593 sayılı kanunun 3  
üncü maddesine tevfikan "Yüksek Hava Korunma Komisyonu" tarafından yurdun topye-
kün müdafaası prensiplerine uygun olarak verilecek esaslara göre tanzim olunur. 

  Madde 4 - Tabii afetler sahaları haricinde kalan hassas bölgeler, Dahiliye 
ve Milli Müdafaa Vekaletlerince müştereken tesbit olunur. Bu tesbitte; bölgele- 
rin, siyasi, sınai, kültürel, ekonomik, maddi, manevi ve askeri ehemmiyetleriy- 
le mevki ve vaziyetleri, nüfus kesafetleri ve her bölge içerisinde bulunan res- 
mi ve hususi müessese ve teşekküllerin harb gücüne tesir dereceleri gibi husus- 
lar nazarı dikkate alınır.                           

  Madde 5 - Milli Müdafaa Vekaleti;                      
  a) Aktif müdafaa, erken ihbar, patlamayan bomba ve mermilerin (Güdümlüler  
dahil) kaldırılması ve zararsız hale getirilmesi hususlarını kendi mesuliyeti  
altında sağlar.                                 
  b) Hangi bölgelerin ve tesislerin düşman faaliyetine daha çok maruz kalabi- 
leceği hakkında bilgi verir.                          
  c) Taarruz vasıtaları, şekilleri ve muhtelif bölge ve tesislere karşı kulla-
nılabilecek bomba cins ve çaplariyle sığınak mukavemetleri hakkında malümat ve- 
rir.                                      
  d) Çeşitli düşman faaliyetlerine karşı yapılacak müdafaa için teknik tavsi- 
yelerde bulunur. Nükleer, biyolojik ve kimyevi silahların hususi tesirlerinden 
korunma çareleri ve diğer sıhhi ve tıbbi tedbirler hakkında malümat verir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Sivil müdafaa merkez ve mahalli hizmet teşkilatı personeli ile resmi veya
hususi daire, müessese ve teşekküller ile fabrikalar personelinin ve bütün hal- 
kın yetiştirilmesi için lüzumlu eğitim programlarının tanziminde; kurs,konferans
ve tatbikatlarda Dahiliye Vekaletinin yardım isteklerini yerine getirir ve ica- 
bında vazifeli personelin kendi müesseselerinde yetiştirilmesini temin eder.  
  f) Kıyı ve sınır bölgeleriyle harekat bölgelerindeki korunma prensipleri  
hakkında teklif ve tavsiyelerde bulunur.                    
  g) Kendi vekaletine ait sabit tesislerin sivil müdafaa planlarını hazırlar 
ve Dahiliye Vekaletiyle anlaşmak suretiyle tatbik eder.             
  h) Harbin sebep olduğu felaketlerin giderilmesi hususunda imkan dahilinde  
sivil müdafaa makamlarına yardımda bulunur.                   
                                        

  Madde 6 - Maarif Vekaleti;                         
  a) Sivil müdafaa merkez ve mahalli hizmet teşkilatı personeli ile resmi veya
hususi daire, müessese ve teşekküllerle fabrikalar personelinin, gençliğin ve  
bütün halkın yetiştirilmesi için Dahiliye Vekaletinden bildirilecek esasları,  
eğitim ve öğretim müesseselerinde tatbik eder. Lüzumunda, vazifeli personelin ve
halkın kendi müesseselerinde yetiştirilmesini temin veya Sivil Müdafaa İdaresi 
tarafından açılacak okul, kolej, enstitü, kurs ve konferanslara öğretmen verir, 
kanunun 23 üncü maddesinde derpiş olunan eğitim, öğretim, neşriyat ve propaganda
hizmet ve faaliyetlerinin tahakkuk ettirilmesi maksadiyle Dahiliye Vekaletinden 
yapılacak her çeşit yardım ve işbirliği isteklerini yerine getirir.       
  b) Bozguncu tesirlere karşı milli morali ayakta tutmak,içtimai sarsıntılara,
panik ve kargaşalıklara mani olmak için milli bünyeyi takviye edici ve maneviya-
tı yükseltici tedbirler alır veya Sivil Müdafaa İdaresi makamlarınca bu yolda  
alınacak tedbir ve tertiplerin tahakkukuna yardım eder.             
  c) Her derecede milli eğitim müesseselerinin, müze ve kütüphanelerin ve lü- 
zum görülen anıtların ve eski eserlerin tabiat afetlerinden, sabotajdan ve her 
türlü hava taarruzlarından korunması ve taşınabilir kıymetlerin icabında tahliye
veya seyrekleştirilmesine mütaallik hususi sivil müdafaa tedbir ve tertiplerini 
alır ve aldırır.                                
                                        

  Madde 7 - Nafıa Vekaleti;                          
  a) Hassas bölgeler dahilindeki şehirlerden yapılacak intikallerde ve umumi 
tahliyede takip olunacak kara yollarının her an trafiğe açık bulundurulmasını  
temine ve icabında yeni yollar ve köprüler ve amme idarelerine lüzumlu bina ve 
tesisler vücude getirmeğe matuf planları; Dahiliye Vekaletinin mütalaası alınmak
suretiyle hazırlar ve tatbik eder.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Yurda şamil umumi ve hassas bölgelere ait mahalli sivil müdafaa planla- 
rında derpiş olunan nafıa hizmetlerinin ifasına mütaallik tertip ve tedbirleri 
alır ve aldırır.                                
  c) Fevkalade halin devamı müddetince işletilmesi zaruri ve hayati ehemmiyeti
haiz amme tesislerinin teknik onarımlarında ilgili idarelere gerekli yardımlarda
bulunur.                                    
  d) Sivil müdafaa merkez ve mahalli hizmet teşkilatı personeli ile resmi veya
hususi daire, müessese ve teşekküllerle fabrikalar vazifeli personelinin teknik 
eğitimi için kurslar ve konferanslar tertip ve idare eder; Sivil Müdafaa İdaresi
tarafından açılacak okul, kolej, enstitü, kurs ve konferanslara öğretmen verir 
ve sivil müdafaa mevzularında Dahiliye Vekaletinden yapılacak yardım ve işbir- 
liği isteklerini yerine getirir.                        
  e) Kendisine ait tesislerle hususi idare ve belediyelere ve hususi şirket ve
şahıslara ait tesislerde; harbin muhtemel tesirlerinden mütevellit hasarların  
izalesi için ilgililerle müştereken gerekli tedbir ve tertipleri alır ve aldı- 
rır.                                      
  f) Kendi vekaletine ait nafıa tesislerinin yangından, tabii afetlerden,   
sabotajlardan ve her türlü hava taarruzlarından korunmasına mütaallik hususi  
sivil müdafaa tedbirlerini alır ve aldırır.                   
                                        

  Madde 8 - Ticaret Vekaleti;                         
  a) Yurda şamil umumi ve hassas bölgelere ait mahalli sivil müdafaa planla- 
rında derpiş olunan iaşe hizmetleri için lüzumlu teşkil ve tesisleri, iaşe ve  
zaruri ihtiyaç maddeleri stoklarını vücude getirir, ikmal işlerini sağlar.   
  b) Hayati ve en lüzumlu istihlak maddeleri için mevzuat hükümleri daire-  
sinde resmi ve hususi müesseselere, barıştan itibaren stoklar yaptırır ve bun- 
ların muhafazası, yurdun lüzum görülen yerlerine nakli ve tevzii için gerekli  
tedbirleri alır ve aldırır.                           
  c) Sağlık ve Emniyet Bölgeleri ile umumi tahliyede sivil halkın yerleştiri- 
leceği (Kabul Bölgeleri) nde ve hassas bölgelere dahil şehirler civarındaki   
emniyetli yerlerde; umumi iaşe hizmetlerinin ifasına kifayetli teşkilatın kurul-
masına ve işletilmesine, gıda maddelerinden başlamak suretiyle zaruri ihtiyaç  
maddeleri stoklarının yapılmasına ve ikmaline, tahsis ve tevzi sistemlerine   
mütaallik planları, Dahiliye Vekaletinin mütalaası dahilinde hazırlar ve tatbik 
eder.                                      
  d) Mühim ticari müesseselerin, gıda maddeleri, akaryakıt ve hububat stok-  
larının yangından, tabiat afetlerinden, sabotajdan ve her türlü düşman taarruz- 
larından korunması ve taşınabilir kıymetlerin icabında tahliye veya seyrekleş- 
tirilmesine mütaallik hususi sivil müdafaa tedbir ve tertiplerini alır ve    
aldırır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti:               
  a) Nükleer, biyolojik ve kimyevi silahların hususi tesirlerinden korunma  
çareleri ve diğer sıhhi ve tıbbi tedbirler hakkında malümat verir.       
  b) 6020 sayılı kanunla kabul edilen (Harb zamanında sivillerin korunması)  
na dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri hükümlerine tevfikan Milli 
Müdafaa, Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince müştereken tesbit 
edilecek (Sağlık ve Emniyet Bölgeleri) dahilinde sağlık müessese ve teşekkül-  
lerini kurar, teçhiz eder ve işletir.                      
  c) Hassas bölgeler dahilindeki şehirlerden yapılacak intikallerle umumi   
tahliyenin her safhasında sağlık kontrolünün ifasında kifayetli teşkilatın ve  
sağlık müesseselerinin kurulmasını, işletilmesini, tıbbi malzeme, ilaç, teçhi- 
zat ve personel ikmali işlerini Dahiliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle
planlar ve tatbik eder.                             
  d) Yurda şamil umumi ve hassas bölgelere ait mahalli sivil müdafaa planla- 
rında derpiş olunan sağlık hizmetleri için lüzumlu personeli yetiştirir. Sağlık 
müessese ve teşekküllerini ve tıbbi malzeme, ilaç, teçhizat stoklarını vücuda  
getirir, ikmal işlerini sağlar.                         
  e) Her çeşit harb silah ve vasıtalarının tesirlerinden korunma çareleri,  
musabların ve yaralıların kurtarılmaları, sıhhi hizmetlerin ifa tarz ve şekil- 
leri hususlarında sivil müdafaa merkez ve mahalli hizmet teşkilatı personeli ile
resmi veya hususi daire, müessese ve teşekküllerle fabrikalar personelinin ve  
halkın; sağlık müesseselerinde tertipleyeceği kurs ve konferanslarla yetiştiril-
mesini temin eder; Sivil Müdafaa İdaresi tarafından açılacak okul, kolej, ensti-
tü, kurs ve konferanslara öğretmen verir. Topyekün sivil müdafaa hizmet ve   
faaliyetlerinin kendi vekaletini alakadar eden konuları ile eğitim ve öğretim  
mevzularında Dahiliye Vekaletinin yardım ve işbirliği isteklerini yerine geti- 
rir.                                      
  f) Kendisine bağlı veya murakabesi altında bulunan sağlık teşekküllerinin  
 işbirliği ile sıhhi tesislerin yangından,tabiat afetlerinden, sabotajdan ve her
türlü hava taarruzlarından korunmasına, icabında tahliye veya seyrekleştirilme- 
lerine mütaallik hususi sivil müdafaa tedbir ve tertiplerini alır ve aldırır.  
                                        

  Madde 10 - Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti;                  
  a) Fevkalade halin devamı müddetince halk ihtiyacı olarak temini zaruri   
inhisar maddeleri stoklarının yapılmasına, ikmaline, tahsis ve tevzi sistemle- 
rine mütaallik planları; Dahiliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle hazır-
lar ve tatbik eder.                               
  b) Sivil müdafaa hizmet ve faaliyetlerinin gerektiği şekilde yürütülmesini 
temin maksadiyle kendi vekaletini ilgilendiren mevzularda Dahiliye Vekaletinden 
yapılacak yardım ve işbirliği isteklerini yerine getirir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Kendi vekaletine ait sabit tesislerle depo ve antrepoların yangından, ta-
bii afetlerden, sabotajlardan ve her türlü hava taarruzlarından korunmasına ve 
taşınabilir kıymetlerin icabında tahliye veya seyrekleştirilmesine mütaallik hu-
susi Sivil müdafaa tedbir ve tertiplerini alır ve aldırır.           

  Madde 11 - Ziraat Vekaleti;                         
  a) Fevkalade halin devamı müddetince istihsalin sekteye uğramaması için; to-
humluk, damızlık ve kereste depoları tesisini memlekette mevcut ziraat alet ve 
makinelerinin işler halde bulunmasını temine, lüzumlu madde, malzeme ve yedek  
parça stokları vucüde getirmeğe, teknik personel yetiştirmeğe tamir atelyeleri 
ve ikmal merkezleri açmağa mütaallik planları Dahiliye Vekaletinin mütalaası  
alınmak suretiyle hazırlar ve tatbik eder.                   
  b) Yurda şamil umumi ve hassas bölgelere ait hususi sivil müdafaa planların-
da sivil müdafaa kuvvetleriyle halk ihtiyacı olarak tesbit edilen ziraat madde- 
leri istihsalini teşvik ve takip eder ve mümkün olanları kendi çiftliklerinde  
yetiştirir.                                   
  c) İstihsalin azalmaması için fevkalade hallerde yapılacak ziraat usul ve  
şekilleri hakkında yetiştirici neşriyat ve propaganda yapar ve kendi vasıtala- 
riyle muhitindeki ziraat işlerine yardım eder.                 
  d) Kendi vekaletine bağlı tesislerde; yangından, tabiat afetlerinden ve har-
bin muhtemel tesirlerinden mütevellit zirai hasar ve kayıpların önlenmesi için 
gerekli sivil müdafaa tedbirlerini alır ve aldırır.               

  Madde 12 - Münakalat Vekaleti;                       
  a) Tehlike haberlerinin sivil müdafaa idare merkezlerine ulaşması ve bura- 
lardan hassas bölgeler halkına, istihsal ve ulaştırma merkezlerine yayılması  
maksadiyle gereken emin ve seri, telli ve telsiz muhabere ve irtibat sistemini 
Dahiliye Vekaleti Sivil Müdafaa İdaresiyle müştereken kurar ve işletir.     
  b) Talep vukuunda ikaz ve alarm haberlerinin yayılması maksadiyle mevcut  
PTT şebekesini fevkalade halin icaplarına da cevap verebilecek şekilde tevsi ve 
islah eder ve her an işler halde bulundurur.                  
  c) Fevkalade halin devamı müddetince bütün yurtta arızasız işletilmesi zaru-
ri münakale, muhabere ve mürasele sisteminin kurulmasına ve işletilmesine, per- 
sonel yetiştirilmesine, yedek parça, madde ve malzeme stokları tesis ve ikmali- 
ne, hassas bölgeler civarındaki emin yerler ile umumi tahliyede kabul bölgeleri-
nin, yurdun her bölgesiyle irtibatlandırılmasının teminine mütaallik planları; 
Dahiliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle hazırlar ve tatbik eder.    
  d) Yurda şamil umumi ve hassas bölgelere ait hususi sivil müdafaa planların-
da derpiş olunan münakale, muhabere ve mürasele hizmet ve faaliyetleri için lü- 
zumlu tesis ve teşkilleri tevsi ve ikmal eder ve icabında yenilerini vücuda   
getirir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Sivil müdafaa merkez ve mahalli hizmet teşkilatı personeli ile resmi veya
hususi daire, müessese ve teşekküllerle fabrikalar personelinin teknik eğitimi 
için kendi imkanlarına göre kurslar ve konferanslar tertip ve idare eder; Sivil 
Müdafaa İdaresi tarafından açılacak okul, kolej, enstitü, kurs ve konferanslara 
öğretmen verir ve kendi vekaletini ilgilendiren mevzularda Dahiliye Vekaletinden
yapılacak yardım ve işbirliği isteklerini yerine getirir.            
  f) Alakalı vekaletlerle işbirliği yapmak suretiyle demiryolu müteharrik mal-
zemesiyle deniz taşıtlarında ve demir yolu, deniz ve kara nakil vasıtaları fab- 
rika ve atölyelerinde büyük köprüler, limanlar ve hava meydanlarında harbin muh-
temel tesirlerinden mütevellit hasarların süratle giderilmesi için gerekli ted- 
birleri alır ve tatbik eder.                          
  g) Münakale, muhabere ve mürasele tesis ve vasıtalarının yangından, tabiat 
afetlerinden, sabotajdan ve her türlü hava taarruzlarından korunmasına, icabında
yer değiştirmesine mütaallik sivil müdafaa tedbir ve tertiplerini alır ve aldı- 
rır.                                      
                                        

  Madde 13 - Sanayi Vekaleti;                         
  a) Yurda şamil umumi ve hassas bölgelere ait hususi sivil müdafaa planların-
da yer alan, harb zamanına mahsus sanayi maddeleri ihtiyacını temin eder.    
  b) Harbin devamı müddetince işletilmesi zaruri amme tesislerinin ve doğrudan
doğruya harb gücünü destekliyen ana sanayiin yedek parça, madde ve malzeme stok-
larının yapılmasına, ikmaline ve hasara uğrayanların eski hale getirilmesine ve 
halk ihtiyacı sanayi maddelerinin teminine mütaallik planları, Dahiliye Vekale- 
tinin mütalaası alınmak suretiyle hazırlar ve tatbik eder.           
  c) Devlet Sektörüne ve hususi sektöre ait fabrika ve müesseselerin, korunma 
prensiplerinin tesbitine esas olmak üzere, kapasiteleri ve teknik hususiyetleri 
hakkında Sivil Müdafaa İdaresi makamlarına malümat verir.            
  d) Sivil müdafaa merkez ve mahalli hizmet teşkilatı personeli ile fabrika ve
müesseseler ve kendi vekaletine bağlı sınai müessese ve kurumlar sivil müdafaa 
personelinin teknik eğitimi için kurslar ve konferanslar tertip ve idare eder; 
Sivil Müdafaa İdaresi tarafından açılacak okul, kolej, enstitü, kurs ve konfe- 
ranslara öğretmen verir ve bu mevzularda Dahiliye Vekaletinden yapılacak yardım 
ve işbirliği isteklerini yerine getirir.                    
  e) Devlet ve hususi sanayi tesislerinin yangından, tabiat afetlerinden, sa- 
botajlardan ve her türlü hava taarruzlarından korunmalarına ve icabında tahliye 
ve seyrekleştirilmelerine mütaallik hususi sivil müdafaa tertip ve tedbirlerini 
alır ve aldırır.                                
                                        

  Madde 14 - Basın-Yayın ve Turizm Vekaleti;                 
  a) Sivil müdafaa idare merkezlerinden veya doğruca radar kontrol merkezle- 
rinden bildirilecek alarm haberlerini Devlet radyoları ile derhal neşrettirir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Sivil müdafaa personelinin ve halkın yetiştirilmesi maksadiyle Sivil   
Müdafaa İdaresi tarafından hazırlanacak eğitim programlarını mevcut yayın vası- 
taları ve Devlet radyolariyle yayınlatır.                    
  c) Fevkalade hallerde halkın maneviyatının yükseltilmesi ve paniklerin ön- 
lenmesi maksadiyle Sivil Müdafaa İdaresi tarafından verilecek haberleri ve tav- 
siye olunacak tedbirleri radyolarda ve bültenlerde vaktinde neşrettirir.    
  d) Eğitim, öğretim, neşriyat ve propaganda hizmet ve faaliyetlerinin tahak- 
kuk ettirilmesi maksadiyle Dahiliye Vekaletinden yapılacak her çeşit yardım ve 
işbirliği isteklerini yerine getirir.                      
  e) Fevkalade hallerde, düşman tarafından, memleket aleyhine yapılacak her  
türlü maksatlı neşriyat ve propagandanın önlenmesine veya tesirsiz hale getiril-
mesine mütaallik tedbirleri ilgili vekaletlerle müştereken alır ve tatbik etti- 
rir.                                      
  f) Kendisine bağlı tesislerde ve Devlet radyolarında harbin muhtemel tesir- 
lerinden mütevellit hasarların izalesine, sabotajlardan ve her türlü hava taar- 
ruzlarından korunmasına mütaallik hususi sivil müdafaa tertip ve tedbirlerini  
alır ve aldırır.                                
                                        

  Madde 15 - İmar ve İskan Vekaleti;                     
  a) Sağlık ve emniyet bölgeleriyle kabul bölgelerine nakledilecek sivil hal- 
kın iskanına, müstahsil hale getirilmelerine mütaallik planları; Dahiliye -Veka-
letinin mütalaası alınmak suretiyle- hazırlar ve tatbik eder.          
  b) Sivil müdafaa hizmet ve faaliyetlerinin tahakkuk ettirilmesi mevzuunda  
Dahiliye Vekaletince vuku bulacak yardım ve işbirliği isteklerini yerine geti- 
rir.                                      
                                        

  Madde 16 - Bu nizamnamede zikredilmiyen vekaletlerin sivil müdafaa hizmet ve
faaliyetlerine mütaallik vazifeleri; alakalı vekaletle Dahiliye Vekaleti arasın-
da müştereken tertip ve tanzim olunur.                     
  Vekaletler, yukarıki maddelerde tasrih olunmamakla beraber kanunun şumulüne 
dahil ve kendi ihtisas şubeleriyle alakalı her mevzuda Dahiliye Vekaletince   
vakı yardım ve işbirliği taleplerini yerine getirmekle mükelleftirler. Acil hal-
lerde şifahen yapılan talepler, yazı ile de teyit edilir.            
  Vekaletlere bağlı veya murakabelerine tabi mülhak bütçeli idarelerle iktisa-
di devlet teşekkülleri ve müstakil umum müdürlükler, işbirliği ve karşılıklı  
yardım mevzularında alakalı vekaletlerle birlikte mütalaa olunur.        
                                        

  Madde 17 - 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 4 üncu maddesine istinaden  
hazırlanmış ve Devlet Şürasınca tetkik edilmiş olan bu nizamname hükümleri,   
Resmi Gazete ile neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.           
                                        

  Madde 18 - Bu nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.