Endeksler
                                        
               ÖLÇÜLER TÜZÜĞÜ                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 10.2.1959, No: 4/11286      
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 26.3.1931, No: 1782        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 8.5.1959, No: 10200       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 3, Cildi: 40, S. 880       
                                        
  Durumu: Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 1782 sayılı Kanun,11/1/1989 tarih 
      ve 3516 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış ve bu Kanunun 24 üncü
      maddesiyle aynı konuyu düzenleyen yönetmelik çıkarılıncaya kadar  
      mevcut Tüzüğün uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına alınmış- 
      tır.                                
       Aynı konuyu düzenleyen yönetmelik,24/7/1994 tarih ve 22000 sayılı 
      Resmi Gazete'de yayımlandığı için,Tüzük külliyattan çıkarılmıştır.