Endeksler
                                        
                                        
          ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ VE ALETLERİ HAKKINDA           
                  NİZAMNAME                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.12.1958, No: 4/11142         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 15.5.1957, No: 6968           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.2.1959,  No: 10126          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi 40, S. 110           
                                        
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                   Esaslar                  
                                        

  Madde 1 - Bu Nizamnamede yazılı:                      
  a) Ham madde tabirinden, zirai mücadele ve koruma ilaçlarının imal veya ih- 
zarında kullanılan ve bunların terkiplerinde yer alan maddeler;         
  b) İlaç tabirinden, zirai mücadele ve korumada, olduğu gibi veya kullanma  
sırasında basit ameliyelere tabi tutularak kullanılan maddeler (Preparatlar da- 
hil);                                      
  c) Alet tabirinden, zirai mücadele ve koruma için yerde veya havada kullanı-
lan motorlü veya motorsüz, sabit veya seyyar her çeşit aletler, makinalar ve  
bunların çalıştırılabilmesi için zaruri bulunan her türlü vasıtalar ve parçalar;
  kastedilmiştir.                               
                                        

  Madde 2 - Ham madde, ilaç ve aletlerden lüzumlu görülen ve mümkün olanların 
normları (Esas vasıf ve şartları), Ziraat Vekaletince tesbit ve Resmi Gazete ile
ilan olunur.                                  
                                        

  Madde 3 - Ziraat Vekaletince istenildiği takdirde alakalılar, ilaç ve alet- 
lerin gizli hususiyetlerini bildirmeğe mecburdurlar. Bu hususiyetler, Ziraat Ve-
kaletince mahrem tutulur.                            
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 27/4/1996 - 96/8156 K.)                 
  Zirai mücadele ilacı, hammaddesi, aleti, imal, ithal ve ihraç etmek isteyen-
ler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan, bunların toptan ve perakende satışı için 
ise Valiliklerden izin almaya mecburdurlar.                   
  Zirai mücadele ilaç ve aletlerini toptan ve perakende satacaklarda aranıla- 
cak vasıf ve şartlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenir.       

  Madde 5 - (Değişik : 27/4/1996 - 96/8156 K.)                
  İlaç ve aletlerle ilgili olarak yaptırılacak tahlil ve deneme ile verilecek 
ruhsatname ücretleriyle ilgili hususlar aşağıda gösterilmiştir.         
  a) Tahlil ve denemeler, Bakanlık kuruluşları veya Bakanlıkca uygun görülen 
özel, resmi ve tüzel kişiliğe haiz kişi ve kuruluşlar tarafından yapılır. Yapı- 
lacak tahlil ve denemeler için alınacak ücretler Bakanlıkça her yıl Aralık ayı 
içerisinde belirlenir.                             
  b) Ruhsatnameler için alınacak ruhsat ücretleri her yıl Bakanlık tarafından 
Aralık ayı içerisinde belirlenir.                        
  Geçerlilik süresi sona eren ruhsatnamelerin yenilenmesinde ruhsatname ücre- 
tinin yarısı alınır.                              
  Verilen ruhsatnameler: ilaç ve aletlerde 5 yıl için geçerlidir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 
  Madde 6 - Ziraat Vekaleti Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum Müdürlüğüne
bağlı müesseselerin veya bu müesseselere ait arazinin dışında yapılacak tahlil 
ve denemelerin bütün masrafları doğrudan doğruya ilgililer tarafından hak sahip-
lerine ödenir.                                 
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
               Ham madde ve ilaçlar               
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                İthale ait hükümler               
                                        
                 BİRİNCİ FASIL                 
                 Ham maddeler                 
                                        

  Madde 7 - (Değişik : 27/4/1996 - 96/8156 K.)                
  Hammadde ithal etmek isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Ba- 
kanlığa başvururlar.                              
  a) İmalatcıdan alınmış hammadde spesifikasyonlarının asılları ve ithalatcı 
tarafından onaylı Türkçe tercümeleri ile hammaddenin yetkili kılınmış veya ulus-
lararası geçerliliği Bakanlıkca kabul edilmiş laboratuvarlarda yapılan tahlile 
ait Analiz Belgesinin aslı ve ithalatcı tarafından onaylı Türkçe tercümesi,   
  b) Proforma faturaların asılları ve ithalatcı tarafından onaylı Türkçe ter- 
cümeleri,                                    
  c) Hammaddenin hangi zirai mücadele ilacının imalinde kullanılacağı.    
  Yukarıda adı geçen Analiz Belgesinde, hammaddenin fiziki ve kimyevi özel-  
likleri, bunları tayin metodları, imal tarihi, dayanıklılık müddeti, depolama  
şartları, toksikolojik özellikleri ve antidotları, var ise safsızlıkları ile  
WHO ve FAO standartlarına uygun olduğu belirtilir.               
  Yukarıda yazılı bilgi ve belgeler Bakanlıkca incelenir, uygun görülmesi ha- 
linde ithaline izin verilir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - (Mülga: 27/4/1996 - 96/8156 K.)                  

  Madde 9 - Ham madde ithal edenler, mallarını gümrükten çekmeden önce Ziraat 
Vekaletine yapacakları müracaatta, ham maddeyi bizzat kullanıp kullanmıyacağını 
da bildirir.                                  
  İthalatçı, malı başkasına intikal ettirdiği takdirde, en geç akit tarihinden
itibaren 15 gün içinde kime intikal ettirdiğini Ziraat Vekaletine bildirmeğe  
mecburdur. Mütaakıp intikallerde de aynı şekilde hareket edilir.        
  İthal edilen ham maddenin münhasıran Zirai Mücadele veya nebat koruma ilaç- 
ları imal veya ihzarında kullanılması mecburidir.                
                                        
                 İKİNCİ FASIL                 
                  İlaçlar                   
                                        

  Madde 10 - İthal edilecek ilaçların, Ziraat Vekaletince verilmiş kullanma  
ruhsatnamesini haiz bulunmaları şarttır.                    
  Bu ruhsatnameyi almak isteyenler, ilacı siparişten önce Ziraat Vekaletine  
bir dilekçe ile müracaat etmekle beraber gerekli nümuneleri de gümrüğe getirtir-
ler. Dilekçe ile birlikte aşağıda yazılı belge ve bilgiler verilir:       
  a) Ziraat Vekaletinden verilmiş ithalatcılık izninin tarih ve numarası;   
  b) İlacın ticari adı ve imalcisi;                      
  c) 7 nci maddenin b fıkrasında yazılı bilgileri ihtiva etmek ve ot öldürücü 
ilaçlarda ayrıca muadil asit nispetini göstermek üzere imalatcıdan alınmış spe- 
sifikasyon ve kullanma tarifnamesi ile bunların noterlikten tasdikli Türkçe ter-
cümeleri;                                    
  d) İmalatcıdan alınmış biyolojik deneme raporlarının tam fotokopileri ve it-
halatcı tarafından tasdikli Türkçe tercümeleri ve varsa bunlara mütaallik neşri-
yat;                                      
  e) Nümunenin ne miktarda ve kaç orijinal ambalaj içinde hangi gümrüğe geldi-
ği veya geleceği;                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) İlacın bilhassa hangi hastalık ve zararlılara karşı denenmesinin istendi-
ği;                                       
  g) (Mülga : 27/4/1996 - 96/8156 K.)                     
  Yapılacak tetkikattan sonra uygun görüldüğü takdirde, Ziraat Vekaletince nü-
munenin gümrükten çekilmesine muvafakat edilir ve hangi müesseseye gönderileceği
alakalıya bildirilir.