Endeksler
                                        
                                        
               ZONGULDAK LİMANI TÜZÜĞÜ              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  9.6.1958, No: 4/10424         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.4.1341, No: 618           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.8.1958, No: 9980          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 39, S. 1301          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Liman sınırları                
                                        

  Madde 1 - Zonguldak Limanı mıntakası;arzı 41¼.34'.45" Kuzey,tulü 32¼.04'.30"
doğudaki Filyos mevkii (Hariç) ile arzı 41¼.23'.10" Kuzey, tulü 31¼.37'.50" Do- 
ğudaki Çavuşağzı mevkii (Dahil) arasında kalan deniz sahasıdır.         
  Liman mıntakası dahilindeki Zonguldak şehri limanı ise; Zonguldak fenerinden
300 metre hakiki kuzeye ve bu 300 metrenin nihayetinden Balkaya burnuna resmolu-
nan mevhum hatlar ile sahilin çevrelediği deniz sahasıdır.           
  Zonguldak şehri limanı, dış ve iç olmak üzere iki kısma ayrılmıştır;    
  I - İç liman; kuzey ve batı mendirekleri ile bu mendireklerin uçları arasın-
daki mevhum hattın iç tarafında kalan deniz kısmıdır.              
  II - Dış liman; Zonguldak şehri limanının dış hududunu tahdit eden hatlarla 
iç liman hududu arasında kalan deniz sahasıdır.                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Demir yerleri                 
                                        

  Madde 2 - Dış liman, gemilerin serbest demirleme sahasıdır. Ancak, Balkaya 
burnundan kuzeye ve batı mendireği ucuna, kuzey mendireği ucundan 292¼30' hakiki
istikametine ve 2 mendirek uçlarına çizilen mevhum hatların meydana getirdiği  
deniz sahası dahilinde bilümum deniz nakil vasıtalarının demirlemeleri, durmala-
rı, kısmen veya tamamen bu saha içine sarkmaları memnudur.           
                                        

  Madde 3 - Patlayıcı ve parlayıcı maddeler yüklü olan gemiler, hakiki kuzey 
mendireği ucundaki fenerden hakiki kuzey istikametine resmolunan mevhum hattın 
doğu tarafında kalan dış liman sahasında sahile ve mendireklere bir gomenadan  
(Deniz milinin onda birinden) daha yakın olmamak üzere demirlerler.       
                                        

  Madde 4 - Zonguldak iç limanı esas itibariyle kömür limanıdır. Deniz vasıta-
ları, barınma, bekleme ve tamir gibi sebeplerle bu limanı işgal edemezler.Ancak,
liman başkanlığınca kabul edilecek mücbir sebeplerle limanın işgali halinde, li-
man işletmesince tanzim ve alakalı Vekaletçe tasdik edilecek tarifesi gereğince 
bu vasıtalardan ücret tahsil olunur.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
    Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin yüklenmesi boşaltılması ve sevki   
                                        

  Madde 5 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin Zonguldak şehri limanı dahilinde
nakil ve sahilde yüklenmesi ve boşaltılması tehlikeli eşyanın ticaret gemileri 
ile taşınması hakkındaki Nizamname ile Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve  
Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair olan Nizamname ve Pat-
layıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak
Tedbirler Hakkındaki Nizamname hükümleri gereğince lüzumlu emniyet tedbirleri  
alınmak suretiyle aşağıdaki tarzda yapılır:                   
                                        
  I - Parlayıcı maddeler:                           
  a) Dökme şeklinde parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, şehrin  
doğu cihetinde bulunan (Gölağzı) ile (Uzunkum) mevkilerinde yapılır.      
  b) Kapalı kaplar dahilindeki parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılma- 
sı, iç limanda yolcu rıhtımına (Eski mendireğe) yanaşılarak yapılır.      
                                        
  II - Patlayıcı maddeler:                          
  a) 50 tondan fazla parlayıcı madde yüklü gemiler, dış limanda kendilerine  
ayrılmış olan sahada demirleyerek hamulelerini azami 50 şer tonluk partiler ha- 
linde limbo vasıtaları ile iç limanda eski mendireğe çıkarırlar ve aynı surette 
yükleme yaparlar.                                
  b) Hamulesi 50 tona kadar olan (50 dahil) gemiler,doğrudan doğruya iç liman-
da eski mendireğe yanaşarak yükleme ve boşaltma yapabilirler. İç limanda bu mad-
delerle yüklü birden fazla gemi veya limbo vasıtası aynı zamanda bulundurulamaz.
  İç limanda eski mendirek üzerinde, gerek gemi ve limbo vasıtasından çıkarı- 
lan ve gerekse gemi ve limbo vasıtasına verilecek olan patlayıcı ve parlayıcı  
maddeler bekletilmeden en kısa zamanda mürettep mahallerine sevk olunacak veya 
gemi ve limbo vasıtasına yüklenecektir.                     
  İhrakiye olarak verilecek akaryakıtlar, iç limanda yolcu rıhtımına (Eski  
mendireğe) yanaşacak gemilere doğrudan doğruya veya bu mendirekten elverişli  
vasıtalara yükletilip sevkedilmek suretiyle dış limandaki demirli gemilere veri-
lir.                                      
  Zonguldak şehri limanının yukarıda belirtilen mahallerinden gayri yerlerinde
patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yükletilmesi veya boşaltılması memnudur.   
  Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin yüklenmesi, çıkarılması ve bir gemiden di-
ğerine aktarma edilmesi, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki zaman zarfında ya-
pılır.                                     
                                        
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                                        
      İç limanda yanaşma ve bağlama yerleriyle yükleme ve boşaltma     
                  hizmetleri                 
                                        

  Madde 6 - İç limanda bağlama ve yanaşma yerleri, ilişik planda gösterildiği 
üzere, şunlardır:                                
  a) Direk rıhtımı,                              
  b) Kömür rıhtımı,                              
  c) Malzeme rıhtımı,                             
  d) Belediye iskelesi,                            
  e) Yolcu rıhtımı,                              
  f) Yolcu gemilerinin kıçtan kara bağlama yeri (1 No.lu şamandıra),     
  g) İhrakiye alacak diğer gemilerin kıçtan kara bağlama yeri (2 No.lu şaman- 
dıra)                                      
  Bağlama ve yanaşma yerlerinde yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir:    
  a) Direk rıhtımında, maden direği boşaltılması;               
  b) Kömür rıhtımında, kömür yükleme işleri;                 
  c) Malzeme rıhtımında; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait malzemenin bo-
şaltılıp yükletilmesi; (Diğer hakiki ve hükmi şahıslara ait eşyanın bu rıhtımda 
gemilere yükletilip gemilerden boşaltılması Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 
müsaadesine tabidir.)                              
  d) Belediye iskelesinde, ticari emtia yüklü küçük vasıtaların yükletilme ve 
boşaltılmaları;                                 
  e) Yolcu rıhtımında, yolcu gemilerinin yolcu indirip bindirmeleri veya yük 
ve ihrakiye alıp vermeleri;                           
  f) 1 No.lu şamandırada, yolcu gemilerinin ihrakiye (Kömür) almaları, eşya  
yükleyip boşaltmaları ve icabı hale göre yolcu indirip bindirmeleri;      
  g) 2 No.lu şamandırada diğer gemilerin ihrakiye (Kömür) almaları, eşya yük- 
leyip boşaltmaları.                               
                                        

  Madde 7 - 6 ncı maddede belirtilmiş olan mahallere yanaşacak veya bağlanacak
gemilerin adedi ile uzunlukları ve su çekimlerinin tabi olacakları şartlar, Tür-
kiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Yükleme Talimatnamesinde gösterilir.      
                                        

  Madde 8 - Limandan Kömür hamulesi alacak gemiler, liman başkanlığınca tutu- 
lan nöbet cetvelindeki sıraya ve hamule kategorilerine göre ait oldukları yükle-
me yerlerine alınırlar.                             
                                        

  Madde 9 - Direk, malzeme, yolcu rıhtımları ile 1 ve 2 numaralı şamandıralara
yanaşacak ve bağlayacak gemiler de kendi aralarında ayrı ayrı sıraya tabidirler.
Bu sıralamanın tesbitinde liman başkanlığının kayıtları esas teşkil eder.    
                                        

  Madde 10 - Kömür yükleyecek 50 hamule tonundan büyük (50 dahil) deniz nakil 
vasıtaları, nöbete kaydedilmeden iç limana giremezler.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - Kömür, direk, malzeme, yolcu rıhtımları ile 1 ve 2 No.lu şamandı-
ralarda durmakta, yük almakta veya boşaltmakta olan küçük,büyük bilümum gemiler,
liman işletmesince bildirilecek manevra ve yer değişikliğini yaparlar. Anlaşmaz-
lık halinde liman başkanlığının kararına göre hareket olunur.          
                                        

  Madde 12 - Liman Başkanlığı tarafından verilen sıra ordinosu esnasına göre 
rıhtımlara ve şamandıralara yanaşmış ve bağlamış olan gemilerin yükleme ve bo- 
şaltma işleri, liman işletmesi tarafından tanzim ve ifa olunur. Gemilerin yükle-
me ve boşaltma işleri ile yanaşma ve bağlama hususlarında hasıl olacak ihtilaf- 
lar Liman Başkanlığınca hallolunur.                       
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
           İç Limana Giriş - Çıkış Şartları ve İç           
           Limanda Küçük Deniz Nakil Vasıtalarına           
                Tahsis edilen Saha               
                                        

  Madde 13 - 150 gros tonilatodan büyük bilumum gemilerin Liman Başkanlığının 
muvafakatı olmadan iç limana girmeleri memnudur.                
                                        

  Madde 14 - (Değişik: 5.2.1966 - 6/5957 K.)                 
         150 gros tonilatodan büyük gemiler, iç limana giriş ve çıkışla-
rında veya rıhtımlara yanaşmalarında veya şamandıralara bağlanmalarında veya bu-
ralardan ayrılışlarında kılavuz almağa mecburdurlar. 500 ve daha yukarı gros to-
nilatoluk gemiler ayrıca bir romorkör, 5.000 ve daha yukarı gros tonilatoluk  
gemiler ise iki romorkör alırlar.                        
  500 maimahreç (Deplasman) tonundan büyük (500 dahil) harb ve yardımcı harb 
gemileri de kılavuz almak mecburiyetindedirler. Bunlara romorkör, istekleri üze-
rine veya lüzumu halinde verilir. 500 maimahreç (Deplasman) tonundan küçük olan-
lar, ihtiyaç hissettikleri takdirde kılavuz ve romorkör isteyebilirler. Harp ve 
yardımcı gemilerine yapılacak bu hizmetler ücretsiz ifa edilir.         
  Yukarıda zikri geçen kılavuzluk, mahiyeti itibariyle kılavuz olma mecburi- 
yeti olup mecburi kılavuzluk değildir.                     
  Kılavuzların sıhhi pratika almadan önce gemilere girmeleri caiz ise de, bu- 
laşık hastalıklı yerlerden geldiği anlaşılan gemilerin tabi olacakları sıhhi  
tedbirlere bu kılavuzlar da tabi olurlar.                    
  Kılavuz isteme işareti, teamüle göre, iki uzun bir kısa ve gemiden dışarı  
kılavuz çıkarılması halinde vasıta çağırma işareti de bir uzun bir kısa düdük  
sesidir. Gemiler ayrıca milletlerarası flamalarını çeker ve gece işaretlerini  
verirler.                                    
                                        

  Madde 15 - (Mülga: 5.2.1966 - 6/5957 K.)                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 16 - Beylikoluk mevkii ile eski mendireğin ucu arasındaki mevhum hat- 
tın sahilden itibaren (100) metrelik kısmı ve bu kısmın ucundan malzeme rıhtımı-
nın doğu köşesi arasında ki mevhum hattın çevrelediği deniz sahası 150 gros to- 
nilatoya kadar (150 dahil) olan gemilerin demir yeridir.Bu sahada yer bulamadığı
takdirde dış limanda beklemeye mecburdurlar.                  
  Bu saha dahilinde kalan iskelenin, bakım ve tutumu ile muntazaman tenviri ve
bilhassa iskele ucundaki fenerin güneşin batışından doğuşuna kadar yakılması,  
yükleme ve boşaltma işleri ve rüsumunun tahsili, bu iskeleyi işleten idareye  
aittir.                                     
                                        

  Madde 17 - Gemilerin iç limana giriş ve çıkış işaretleri, ilişik krokide  
gösterildiği üzere Şimal mendireği üzerindeki işaret direğine çekilen,güzdüzleri
küre ve mahrut şeklindeki alametlerle ve geceleri de Kırmızı ve Yeşil renkli fe-
nerlerle verilir. Bu işaretlerin hükümleri gösterildiği müddetçe caridir.    
                                        

  Madde 18 - Gemilerin emin şekilde bağlı kalabilmeleri için bulundurmakla mü-
kellef oldukları halatların fırtınalı havalarda ve soluğanlarda kifayetsizliği 
halinde istiyecekleri halatlar, tarifesine göre liman işletmesince temin edilir.
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        

  Madde 19 - Limanda seyrüsefer, Denizde Çatışmayı Önleme Ninaznamesi hükümle-
rine tabidir. Limanda yatan ve seyreden makinalı ve makinasız bilümum vasıtalar,
bu Nizamname gereğince mecburi olan fener ve işaretleri çekerler.        
  Limana girecek Türk ve yabancı gemiler milli bayrakları ile kumpanya forsla-
rını ve yabancı gemiler ayrıca tanınma işaretlerini müş'ir flamalarını çekerler.
  Gemiler limanda kaldığı müddetçe gündüzleri milli bayraklarını ve kumpanya 
forslarını çekerler.                              
                                        

  Madde 20 - Liman dahilinde dalgıç ve su altı ameliyeleri ile deniz avı yapan
vasıtaların yakınından geçen gemiler,mümkün olduğu kadar bu işlere engel olmaya-
cak bir hızla seyredeceklerdir.                         
                                        

  Madde 21 - Limana girecek yabancı gemilerle yabancı limanlardan gelecek Türk
gemilerinin sahip veya acentaları, gemilerin kumpanyasını, bandırasını, nereden 
ve ne yükle geleceklerini, vürudundan en az 24 saat ve patlayıcı maddeler yüklü 
olan gemiler için de üç gün evvel Liman Başkanlığına, sahil sıhhiye, gümrük ve 
emniyet makamları ile Liman İşletmesine bildireceklerdir.            
                                        

  Madde 22 - Gemiler bordalarında ve bordalarına yakın bulunan vasıtaları za- 
rar vermemek üzere, bordalarından çıkan ve akıtılan istim ve sulara ait menfez- 
lerde gerekli tertibatı alacaklardır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 23 - Gerek karadan ve gerekse liman dahilinde iskele ve rıhtımlara ya-
naşıp ve şamandıralara bağlı veya alargada demirli bulunan gemilerden süprüntü, 
pasakül dökülmesi, yağ ve benzerleri kirletici maddelerin atılması, tank ve sin-
tine yıkanması memnudur.                            
                                        

  Madde 24 - Limanda vukua gelecek her türlü deniz kazaları ile diğer mühim  
vakaları; gemi kaptanları ve acentaları ile gümrük, sahil sıhhiye ve emniyet ma-
kamları derhal yazı ile Liman Başkanlığına bildirecekler ve Liman Başkanlığının 
soracağı her suale vakit geçirmeden cevap vereceklerdir.            
                                        

  Madde 25 - Limanda demir kestirenler veya herhangi bir suretle gemilere za- 
rar verebilecek veya liman ve seyrüsefer emniyetini haleldar edebilecek eşyayı 
denize düşürenler, bunların mevkilerini belirtmek sureti ile keyfiyetten Liman 
Başkanlığını hemen haberdar edeceklerdir.                    
                                        

  Madde 26 - Türk veya yabancı limanlarından gelen veya bu limanlara giden  
yolcu gemileri, yolcuları ile bunların eşyasını yolcu rıhtımından doğrudan doğ- 
ruya çıkarır veya alırlar.                           
  1 No.lu şamandıraya bağlamış olan veya iç limana girmek imkanını bulamıyarak
dış limanda demirlemiş bulunan yolcu gemileri, müsait havalarda yolcularını ve 
yolcu eşyalarını iç limandaki belediye iskelesinden çıkarır ve alırlar.     
  Gayri müsait havalarda ise, 1 No.lu şamandıraya bağlı yolcu gemilerinin yol-
cuları ile yolcu eşyaları, gümrük, emniyet ve sahil sıhhiye idarelerinin de mu- 
vafakatı ile Liman Başkanlığınca gösterilecek yerden çıkarılır ve alınır.    
                                        

  Madde 27 - Yabancı gemilere giriş ve çıkış, gümrük ve emniyet makamlarının 
iznine bağlıdır.                                
  Yabancı gemilerden yolcu ve yolcu eşyası ile gemi adamlarını taşıyacak olan 
bütün deniz vasıtalarının gerekli can kurtarma teçhizatını bulundurmaları ve li-
man, gümrük, emniyet makamlarından izin almış olmaları şarttır.         
                                        

  Madde 28 - Liman dahilinde yolcu nakledecek vasıtaların görünür bir yerine, 
alacakları yolcu ve bulunduracakları can kurtarma teçhizatının miktar ve cinsi 
yazılacaktır.                                  
                                        

  Madde 29 - Limana transit gelen ve serbest pratika almamış olan gemilere de-
niz vasıtalarının yanaşması memnudur.                      
                                        

  Madde 30 - Limana gelen yabancı gemiler, sıhhat, polis ve gümrük kontrolları
bitmeden ve alakalı memurlarca müsaade verilmeden kara ile ihtilat edemezler.  
                                        

  Madde 31 - Liman dahilinde, intizam, inzibat ve seyrüsefer bakımlarından  
alınması lazım gelen tedbirler hakkında Liman Başkanlığı tarafından verilecek  
emirleri, ilgililer derhal ifa ile mükelleftirler.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 32 - Gümrük, emniyet ve sahil sıhhiye kontrol heyetleri bu Nizamname 
hükümlerine muhalif hareketlere şahit oldukları takdirde hadiseyi zabıt varakası
ile tesbit edip bu zabıt varakasını hemen Liman Başkanlığına ve bir suretini de 
kendi amirlerine vereceklerdir.                         
                                        

  Madde 33 - Bu Nizamname hükümlerine aykırı hareket edenler,618 sayılı Liman-
lar Kanununun 11 inci maddesi gereğince cezalandırılır.             
                                        
  Muvakkat madde - Bu Nizamnamede zikri geçen yolcu rıhtımı, kabili istifade 
hale gelinceye kadar yolcu gemileri kömür rıhtımındaki (A) işaretli mevkie baş- 
tan demir atmak ve kıçtan rıhtıma bağlamak suretile yolcu ve yolcu eşyalarını  
deniz nakil vasıtaları ile karaya çıkarır ve alırlar.              
                                        

  Madde 34 - 10 Nisan 1329 tarihli Zonguldak Limanı Nizamnamesi yürürlükten  
kaldırılmıştır.                                 
                                        

  Madde 35 - 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 inci maddesine istinaden hazır- 
lanmış ve Devlet Şürasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmi Ga-
zete ile neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.               
                                        

  Madde 36 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |   9.6.1958 TARİH ve 4/10424 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |   
  |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     |   
  |   TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         |   
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |      |        |   Farklı Tarihte  |         |   
  |  Tarihi |   Numarası |   Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe   |   
  |      |        |    Maddeleri   | Giriş Tarihi  |   
  |------------|---------------|----------------------|-----------------|   
  |  5.2.1966 |   6/5957  |     --     |  11.3.1966  |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
  |      |        |           |         |   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |    9.6.1958 TARİH ve 4/10424 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |   
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |   
  |    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü          |   
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
  |-----------|---------------|------------------------|----------------|   
  |      |        |    Farklı Tarihte  |        |   
  | Tarihi  |  Numarası  |    Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe  |   
  |      |        |     Maddeleri   |  Giriş Tarihi |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |