Endeksler
          YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU VE DENİZCİLİK            
              MESLEK OKUL VE KURSLARI               
                HAKKINDA TÜZÜK (1)                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.5.1958, No: 4/10370         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  3.6.1946, No: 4915          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17.6.1958, No: 9934          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 39, S.1116         
                                        
               Nizamnamenin şümulü                
                                        

  Madde 1 - Deniz ticaret filosuna lüzumlu denizcileri yetiştirmek üzere açıl-
mış bulunan Yüksek Denizcilik Okulu ile denizci yetiştirmek veya mevcut denizci-
lerin mesleki bilgilerini artırmak maksadiyle icabında Münakalat Vekaletince  
açılacak olan denizcilik meslek okullarının veya kurslarının kuruluşu, idaresi, 
öğrenci kayıt ve kabul işleri ve imtihanları bu Nizamname hükümlerine tabidir. 
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                  Kuruluş                   
                                        
                  KISIM: I                  
               Yüksek Denizcilik Okulu              
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 31.8.1976 - 7/12386 K.)                 
       Ulaştırma Bakanlığına bağlı Yüksek Denizcilik Okulu; deniz ticaret
filosuna, deniz işletmelerine ve liman örgütlerine, güverte zabiti, gemi makine-
leri işletme mühendisi ve deniz işletmecisi yetiştiren yüksek bir meslek kurulu-
şudur.                                     
  Okul, "Güverte", "Makine", "Ulaştırma ve İşletme" bölümlerinden oluşur; Öğ- 
retim süreleri 4 yıldır.                            
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 12.7.1960 - 5/ 150 K.)                 
        Yüksek Denizcilik Okulu, yatılı ve parasızdır. Bu okula parasız 
yatısız ve paralı yatılı öğrenci de kabul edilebilir. Her sene okula alınacak  
öğrenci miktariyle paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücret, Ulaştırma Bakan- 
lığınca tesbit olunur.                             
------------------                               
 (1) 20.8.1981 tarih ve 2507 sayılı "Denizcilik Yüksek Okulu Kanunu"na bakınız.
                                        

  Madde 4 - Yüksek Denizcilik Okulunun müfredat programları Maarif Vekaletinin
mütalaası alınmak suretiyle Münakalat Vekaletince tanzim ve Maarif Vekaleti ta- 
rafından tescil olunur.                             
                 KISIM: II                   
              Denizcilik Meslek Okulları             
                                        

  Madde 5 - Münakalat Vekaleti, deniz ticaret filosunun ihtiyacını karşılamak 
maksadiyle ikinci maddede yazılı personel dışında kalan denizcileri yetiştirmek 
üzere denizcilik meslek okulları açabilir.                   
                                        

  Madde 6 - Denizcilik meslek okullarının derecelerinin tayini Maarif Vekale- 
tine aittir.                                  
  Bu okulların müfredat programları Maarif Vekaleti ile Münakalat Vekaleti ta-
rafından müştereken hazırlanır.                         
                  KISIM: III                  
                Denizcilik kursları               
                                        

  Madde 7 - Denizci yetiştirmek ve mevcut denizcilerin mesleki bilgilerini  
artırmak üzere Münakalat Vekaleti tarafından açılacak denizcilik kurslarının  
açılma zamanları, yerleri, devam müddetleri ve müfredat programları Vekaletce  
tanzim ve tesbit olunur.                            
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                   İdare                   
                                        
                   KISIM: I                  
                   Okullar                  
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 12.7.1971 - 7/2808 K.)                 
        Okulların yönetim ve öğretim işleri, müdür, müdür yardımcıları, 
öğretim kurulu ile disiplin, kayıt ve kabul, satın alma, muayene ve tesellüm  
komisyonları ve kadrolarında mevcut diğer memur ve hizmetliler tarafından yürü- 
tülür.                                     

  Madde 9 - Okul müdürleri; idari hususlarda doğrudan doğruya, tedrisata müta-
allik hususlarda ise Öğretim Kurulu kararlarına ve bu Nizamname ile diğer mev- 
zuat hükümlerine tevfikan okulları idare ederler.                
                                        
                 Öğretim Kurulu                 
                                        

  Madde 10 - Öğretim Kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür muavinleri ile
öğretmenlerden ve öğretmen yardımcılarından teşekkül eder.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - Öğretim Kurulunun vazifeleri şunlardır:             
  a) Okulun müfredat programlarını hazırlamak ve Vekalete göndermek,     
  b) Öğretim ve eğitimle ilgili teklif ve temennileri tetkik edip karara bağ- 
lamak,                                     
  c) Telif hakkı okulca satın alınacak eserlerle ders kitabı olarak bastırıla-
cak kitap veya benzeri eserleri incelemek, mesleki ve ilmi yazıların okul adına 
yayımının uygun olup olmıyacağını kararlaştırmak,                
  d) (Değişik: 12.7.1971 - 7/2808 K.) Disiplin ve kayıt ve kabul komisyonları 
üyelerini seçmek,                                
  e) Sınıf geçme, engel ve bütünleme imtihanlarında hangi derslerin sözlü, ya-
zılı ve pratik yapılacağını ve zamanını kararlaştırmak,             
  f) Disiplinle ilgili maddeler gereğince okuldan çıkarılacak öğrencilerin du-
rumunu ikinci derecede inceleyip karara bağlamak,                
  g) (Değişik: 26.1.1977 - 7/13193 K.) Öğretim ve eğitim ile ilgili yönetme- 
likleri hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.                
                                        
  Kayıt ve kabul komisyonu:                          

  Madde 12 - (Değişik: 12.7.1971 - 7/2808 K.)                 
  Kayıt ve kabul komisyonu, öğretim kurulunun, her ders yılı sonunda yapacağı 
toplantıda seçilecek 4 öğretmen ile okul müdüründen kurulur ve komisyona müdür 
başkanlık eder.                                 
  Yüksek Denizcilik Okulu kayıt ve kabul komisyonu, üniversitelerarası giriş 
sınavına katılanların girecekleri bölüme göre Okula kabul olunabilmek için ders 
gruplarını da göz önünde bulundurmak suretiyle almaları gereken asgari puanı  
saptamak ön kayıt süresini belirtmek, baş vuranların sırasına ve bölüm isteğine 
göre asıl ve yedek listelerini düzenlemekle görevlidir.             
  Denizcilik meslek okulları kayıt ve kabul komisyonları, aday yazılan öğren- 
cilerin giriş sınavlarını belli günlerde yapmak ve en geç bir hafta içinde sınav
kağıtlarının incelenmesini bitirerek adayların başarı derecelerini gösterir lis-
teyi düzenlemekle görevlidirler.                        
                                        
           Disiplin Cezaları ve Disiplin Komisyonu          
                                        

  Madde 13 - Öğrencilere verilecek disiplin cezaları ve bu cezaların tatbikini
gerektiren fiil ve hareketler talimatname ile tesbit olunur.          
                                        

  Madde 14 - (Değişik: 26.1.1977 - 7/13193 K.)                
  Disiplin Komisyonu, Okul Müdürü, kıdemli müdür yardımcısı ve öğretim Kuru- 
lunca Kurul üyeleri arasından bir yıl için seçilecek üç üyenin katılmasıyla beş 
kişiden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Komisyona Müdür bulunmadığı zaman 
müdür yardımcısı başkanlık eder. Bu takdirde komisyona diğer kıdemli müdür yar- 
dımcısı katılır.                                
  Komisyonun toplanma yeter sayısı beştir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 15 - Disiplin Komisyonu, öğrencilerin disiplin kovuşturmalarını tet- 
kik ve karara bağlar. Komisyon kararı kati olup okul müdürü tarafından infaz  
olunur. Ancak, (11) inci maddenin (F) fıkrasına göre öğretim kurulunca da uygun 
görülen ihraç kararları Vekaletin tasdikiyle kesinleşir.            
                                        
         Satınalma, Muayene ve Tesellüm Komisyonları          
                                        

  Madde 16 - Okulların satınalma komisyonu muayene ve tesellüm komisyonu ala- 
kalı mevzuat hükümlerine göre teşekkül ve vazife ifa ederler.          
                                        
         Memur ve hizmetlilerin vazife ve mesuliyetleri         
                                        

  Madde 17 - Okulların memur ve hizmetlilerinin vazifeleri okulların dahili  
talimatnameleri ile belirtilir.                         
                                        
                  KISIM: II                  
                  Kurslar                   
                                        

  Madde 18 - Kurslar, Münakalat Vekaletince tayin olunacak bir müdür tarafın- 
dan idare olunur.                                
  Okullarda açılacak kursların idaresi okul müdürlerine aittir.        
                                        

  Madde 19 - Kurslarda öğretim işleri, kurs müdürünün nezareti altında kurs  
öğretmenleri tarafından yürütülür.                       
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
              Öğrenci kayıt ve kabul işleri            
                                        

  Madde 20 - Yüksek Denizcilik Okuluna öğrenci olarak girebilmek için aşağıda-
ki şartları haiz olmak lazımdır:                        
  a) Türk vatandaşı olmak, (Yabancı tabiiyettekiler Münakalat Vekaletinin mü- 
saadesi ile alınabilir)                             
  b) Lise Devlet imtihanını başarmış olmak, (Yabancı okullarda öğrenim görmüş-
se bu derece öğrenime denkliği Maarif Vekaletince kabul edilmiş olmak lazımdır.)
  c) 22 yaşını bitirmemiş olmak,                       
  d) Askerlikle ilişiği olmamak veya öğrenim durumu sebebiyle tecil edilmiş  
bulunmak,                                    
  e) Sıhhatinin denizciliğe elverişli olduğu sağlık kurulu raporiyle tevsik  
edilmiş bulunmak,                                
  f) (Değişik: 12.7.1971 - 7/2808 K) 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre  
saptanacak puanı kazanmış olmak, (Ulaştırma Bakanlığının izni ile alınacak ya- 
bancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerarası giriş sınavlarına girip yeterli  
puan almaları şart değildir. Ancak öğretimi takip edebilecek kadar Türkçe bilip 
bilmedikleri bakımından kayıt ve kabul komisyonunca özel bir yoklamaya tabi tu- 
tulurlar.)                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 21 - Denizcilik meslek okullarına ve kurslarına alınacak öğrencilerde 
aranılacak vasıf ve şartlar ile kayıt ve kabul işlerinin ne suretle yürütüleceği
bunların sınıf ve dereceleri nazara alınmak suretiyle Talimatnameler ile tayin 
olunur.                                     
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                  İmtihanlar                  
                                        

  Madde 22 - (Değişik: 12.7.1971 - 7/2808 K.)                 
        Yüksek Denizcilik Okuluna, Üniversitelerarası giriş sınavında, 
kayıt ve kabul komisyonunun saptayacağı derecenin üstünde puan kazananlardan,  
puan sırasına ve bölüm isteğine göre öğrenci alınır.              
  Puanların eşitliği halinde lise diploma derecesi üstün olan tercih edilir. 
Bunların da eşitliği halinde ad çekilir.                    
                                        

  Madde 23 - (Değişik: 12.7.1971 - 7/2808 K.)                 
        Kayıt ve kabul işleri, sınıf geçme ve bütünleme sınavlarının za-
manı, başarılı sayılmak için alınması gereken not ve bunlara ilişkin diğer hu- 
suslar yönetmeliklerle belirtilir.                       
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
                Çeşitli hükümler                 
                                        

  Madde 24 - (Değişik: 12.7.1960 - 5/150 K.)                 
        Sıhhi mazeretleri Sağlık Kurulu raporiyle tevsik edilenler hariç
olmak üzere, iki yıl aynı sınıfta kalan öğrencilerin kayıtları silinir.     
                                        

  Madde 25 - (Değişik: 12.7.1960 - 5/150 K.)                 
        Parasız yatılı öğrencilerden, sıhhi mazeretleri sağlık kurulları
raporlariyle tevsik edilenler hariç olmak üzere bütün öğretim müddeti içinde  
başka başka sınıflarda ceman iki defa sınıfta kalmış olanlar, parasız yatılı  
okumak hakkını kaybederler. Bu gibiler, yatısız veya paralı yatılı olarak okula 
devam edebilirler.                               
                                        

  Madde 26 - Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek Okul ve Kursları  
hakkındaki 4915 sayılı kanunun dördüncü maddesine istinaden tanzim ve Devlet Şü-
rasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname Resmi Gazete ile neşri tarihinden iti- 
baren mer'iyete girer.                             
                                        

  Madde 27 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |    23.5.1958 TARİH ve 4/10370 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI  |   
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |   
  |    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         |   
  |            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |      |       |   Farklı Tarihte  |         |   
  | Tarihi  | Numarası  |   Yürürlüğe Giren |   Yürürlüğe  |   
  |      |       |     Maddeleri   |  Giriş Tarihi |   
  |------------|-------------|-----------------------|------------------|   
  | 12.7.1960 |  5/150  |      --     |   23.7.1960  |   
  | 12.7.1971 |  7/2808  |      --     |   24.7.1971  |   
  | 31.8.1976 |  7/12386 |      --     |   19.9.1976  |   
  | 26.1.1977 |  7/13193 |      --     |   15.3.1977  |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |    23.5.1958 TARİH ve 4/10370 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |   
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     |   
  |    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü          |   
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |       |        |  Farklı Tarihte  |         |   
  | Tarihi   |  Numarası  |  Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe  |   
  |       |        |    Maddeleri  |  Giriş Tarihi |   
  |-------------|---------------|---------------------|-----------------|   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |   
  |       |        |           |         |