Endeksler
                                        
             AYAKKABI MURAKABE NİZAMNAMESİ             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.3.1958, No: 4/10086         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1930, No: 1705          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.5.1958, No: 9907          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 39, S. 938          
                                        
  Nizamnamenin şümulü:                            
                                        

  Madde 1 - Türkiye'de kadın, erkek ve çocuklara mahsus her çeşit ayakkabı ve 
terlik imali ve satışları bu Nizamname hükümlerine tabidir.           
  Bebe patikleri, otomobil lastiklerinden yapılan çarıklarla nalın, takunya ve
bunların plajlarda giyilen benzerleri yukarıki fıkra şümulüne girmezler.    
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Deriden mamul ayakkabılar              
                                        
  Deriden mamul ayakkabılarda kullanılacak malzeme vasıfları:         

  Madde 2 - (Değişik: 31.1.1973 - 7/5779 K.)                 
       Deri ayakkabı imalatında kullanılacak olan deri, gön ve köselele- 
rin esas ve umumi vasıflar bakımından TS/214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 224,
225, 226, 227, 231, 232, 234, 235 ve 236 Türk Standardlarıyla tesbit edilen as- 
gari vasıfları haiz olmaları şarttır.                      
  a) Ayakkabılarda kullanılacak yüzlük deriler, yanık, çürük, sırçası çatlamış
olmayacaktır.                                  
  b) Taban ve fort imalatında mukavva ve kağıt, taban ve ökçe kapaklarında  
yarma boyun ve etek köseleleri ve katlandıkları zaman kırılan köseler kullanıl- 
mayacaktır.                                   
  Ancak fort imalinde, fiber kullanılacağı gibi hara malı veya yalınkat ayak- 
kabılarda münhasıran yarmayı takviye mahiyetinde mukavva kullanılabilir.    
  c) Ayakkabıların yüz dikişlerinde filoş (Suni ipek) ipliği, taban imalatında
ve kazuma dikişlerinde de pamuk iplikleri kullanılması yasaktır. Bu dikişlerde 
keten ipliği ve keten ipliğine muadil iplikler kullanılacaktır.         
                                        

  Madde 3 - Taban veya ökçeleri veya her ikisi lastik,krepsol ve sentetik deri
ayakkabılarda; lastik krepsol ve sentetik kısımların dayanıklı olması şarttır. 
  Vardoların, sentetik olması caiz olup bunlarda da aynı sağlamlık aranır.Las-
tiklerin birinci nevilerinin terkiplerinde en az yüzde 30 ve ikinci nevilerinin 
terkiplerinde en az yüzde 25 nispetlerinde ham kauçuk bulunması şarttır. Bu nis-
petlerin yüzde beşine kadar tolerans kabul edilebilir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Terlik imalatında kullanılacak malzemenin vasıfları:            

  Madde 4 - Terliklerde kullanılacak malzemenin vasıfları, esas itibariyle  
ikinci maddede zikrolunanların aynıdır. Ancak; terliklerin taban ve ökçelerinde 
boyun köselesi; iç sürmesi halinde mukavva ve taban dikişlerinde pamuk iplikleri
kullanılabilir.                                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                                        
  Lastikten mamul ayakkabılar                         
  Lastikten mamul ayakkabıların vasıfları                   

  Madde 5 - Lastikten mamul ayakkabıların en az aşağıda gösterilen vasıfları 
haiz olmaları şarttır:                             
  a) Mamuller, münasip derecede pişirilmiş ve elastiki olacak, yatık bulunmı- 
yacak kesitleri hava boşlukları ile iyi dağılmamış ve iri dolgu maddelerinden  
ari olacak ve mütecanis manzara arzedecektir.                  
  b) Yüzler, birin üç misline; kalınlığı dört milimitreye kadar olan mütecanis
profilli tabanlar, onda birden yarısına kadar, kopmadan uzayabilecek ve kendi  
hallerine bırakıldıklarında muayyen bir toleransla asli ölçülerine rucu edebile-
cek hassada olacaklardır.                            
                                        
  Lastik ayakkabıların kauçuk nispetleri                   

 

 
  Madde 6 - Lastik aykkabıların ihtiva edecekleri asgari ham kauçuk nispetle- 
ri, aşağıda gösterilmiştir:                           
                                        
  Mamulün cins ve nev'i     Yüzlerde    Tabanlarda    Topuklarda 
  ----------------------    ----------   ------------   ----------- 
1 - Konfeksiyon kışlık si-                           
  yah ayakkabı ve çizme-                           
  ler               40        30        25   
2 - Konfeksiyon yazlık                             
  a) Siyah lastikten ayak-                          
  kabılar             -         30        25   
  b) Beyaz ve renkli las-                           
  tikten ayakkabılar        -         35        30   
3 - Fantazi çizme ve ayak-                           
  kabılar             40        35        30   
4 - Prese ayakkabı ve çiz-                           
  meler              30        25        25   
5 - Yüzleri lastik olmıyan                           
  ve saya altında pişirilen                          
  lastik tabanlı ayakkabı                           
  ve pantoflalar          -         25        25   
                                        

  Madde 6 - (Son fıkra)                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ham kauçuk tabirinden, ticari şekilde tabii ham kauçuk ile suni kauçuk bun- 
ların karışımları ve rejeneratlarının ihtiva ettikleri kauçuklar anlaşılır.   
                                        

  Madde 7 - Bilümum taban ve topuklarda kullanılmak üzere imal edilip hazır  
satılan siyah lastiklerin terkiplerinde, yüz kısım ham kauçuk için en az otuz  
kısım is siyahı bulunması mecburidir.                      
                                        
  İmalatta riayeti mecburi hususlar                      

  Madde 8 - Bilümum konfeksiyon ve prese mamullerin parçaları yekdiğerlerine 
iyice yapıştırılmış olacak kumaş kısımları sağlam dikilecek ve mevcut oldukları 
takdirde fermuar ve kapsulleri de iyice raptedilmiş bulunacaklardır.      
                                        
  Lastik ayakkabıların adları ile boy ve numaraları              

  Madde 9 - Lastik ayakkabıların boylarına göre adları ve numaraları şunlar- 
dır:                                      
        Küçük boylar                          
    Patik R ve ZR (Galoş)      1 - 12 numara |             
     "  Tenis          21 - 39  "  |             
    Bebe şoson           3 - 5  "  |             
    Patik şoson           6 - 8  "  | Bebe - Patik      
    Bebe çizme           20 - 25  "  |             
    Patik "            26 - 29  "  |             
                                        
        Orta boylar                           
    Filet ZB (Galoş)        1 - 4  "   |            
     "  F  "         13 - 16  "   |            
    Zenne F  "         17 - 19  "   |            
    Filet iskarpin, filet tenis  30 - 35  "   |            
    Zenne iskarpin pups      35 - 40  "   |            
    Filet şoson           9 - 14  "   | Filet zenne      
    Zenne şoson Rw         34 - 40  "   |            
    Filet bağlı bot        32 - 35  "   |            
    Filet çizme          30 - 34  "   |            
    Zenne çizme          35 - 39  "   |            
    Fermuarlı çizme        33 - 39  "   |            
                                        
        Büyük boylar                          
    Merdane fanilali B       5 - 12  "   |            
    Bezeri B çerkes (Galoş)            |            
    Garson iskarpin tenis     36 - 40  "   |            
    Merdane  "    "      41 - 45  "   |            
    Garson şoson          15 - 17  "   |            
    Merdane şoson          7 - 12  "   |            
    Garson bağlı bot        36 - 39  "   | Garson - Merdane    
    Merdane "  "        40 - 45  "   |            
    Subay çizme          40 - 42  "   |            
    Merdane (normal ve               |            
    uzun konçlu)          39 - 45  "   |            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Yüz ve taban kalınlıkları