Endeksler
             İNÖNÜ ARMAĞANLARI TÜZÜĞÜ                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.9.1948, No: 3/8007          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 13.6.1946, No: 4933           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 2.10.1948, No: 7023           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi : 29, S. 1444         
                                        

  Madde 1 - 4933 sayılı kanun gereğince tesis edilen ve Türk vatandaşlarından 
hak edenlere verilecek olan İnönü Armağanları biri (İnönü Değerlendirme ) ve  
diğeri (İnönü Özendirme) armağanları olmak üzere iki nevidir.          
                                        

  Madde 2 - İnönü Değerlendirme Armağanları üç bölümden ibaret olup şu sıraya 
konulmuştur;                                  
  1 - Bilim eserleri,                             
  2 - Sanat eserleri,                             
  3 - İnsan veya hayvan sağlığına,yurdun savunmasına ve istihsalin gelişmesi- 
ne ve iyileşmesine yarıyan keşif ve ihtiralar.                 
                                        
  Bu bölüm sıralarına rastlıyan yıllarda aynı bölüme ait eser,keşif ve ihtira-
lar jüri komisyonları tarafından incelenip başka bölüme ait eser,keşif ve ihti- 
ralar incelenemez.                               
  Aynı yılda aynı bölüme ait eser,keşif ve ihtiralar jüri komisyonlarına   
verildiği takdirde bunlardan armağana en layık olanı komisyonlarca belirtilerek 
karara bağlanır.                                
                                        

  Madde 3 - İnönü Özendirme Armağanları,beşer bin liralık on,ve üçer bin lira-
lık on beş armağandan ibaret olup bölümleri arasında her hangi bir sıra gözetil-
meksizin hak edenler bulundukça hepsine her yıl dağıtılır.           
                                        

  Madde 4 - Armağanları hakedenlerin tayini ve belirtilmesi için kanun gere- 
ğince üç jüri komisyonu kurulur.Bu komisyonların her biri kendi bölümlerine ait 
eserleri tetkik etmek ve bu armağanlara hak kazananları belirtmekle görevlidir. 
                                        
  Komisyonlardan her birinin inceliyeceği ve karar vereceği eserler her biri 
bir komisyona ait olmak üzere sırasiyle şu üç bölüme ayrılmıştır.        
                                        
  A) Bilim eserleri,                             
  B) Sanat eserleri,                             
  C) İnsan veya hayvan sağlığına,yurdun savunmasına ve istihsalin gelişme ve 
iyileşmesine yarıyan keşif ve ihtiralar.                    
                                        

  Madde 5 - Jüri komisyonları üyeleri,her komisyon için ikişer tane olmak   
üzere her fakülte veya yüksek okul,profesör veya öğretmenler kurullarınca kendi 
fakültelerinden veya okullarından veyahut bunların dışında gösterilerek ilgili 
Bakanlıklar vasıtasiyle Başbakanlığa bildirilecek adaylar arasından her komisyon
için                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dördü asıl ve üçü yedek olmak üzere Bakanlar Kurulunca seçilir.Bu seçimler üç  
yılda bir yapılır ve keyfiyet Başbakanlıkça üyelere yazı ile bildirilir.    
                                        
  Komisyon başkanları,asıl üyelerin tam sayı ile yapacakları toplantıda üyeler
arasında gizli oyla seçilir ve seçilenlerin adları Başbakanlığa bildirilir.   
                                        

  Madde 6 - Jüri komisyonu üyelerinin süresi üç yıldır.Üç yıl sonunda yukarki 
maddede yazılı usul ile yeni seçim yapılır.                   
  Süresi biten komisyonlardaki asıl ve yedek üyeler yeniden aday gösterilebi- 
lir ve üye seçilebilir.                             
                                        

  Madde 7 - Jüri komisyonları Başkentte bu işe tahsis edilmiş olan büroda   
toplanırlar.                                  
  Lüzumlu hallerde bu komisyonların başka yerlerde toplanmalarına ve çalışma- 
larına Başbakan tarafından izin verilebilir.                  
                                        

  Madde 8 - Jüri komisyonları asıl üyelerin tam sayısiyle toplanırlar.Kararlar
oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde çokluk başkanın bulunduğu yanda-
dır.                                      
  Özür dolayısiyle komisyon toplantısına katılamıyanların yerine ad çekmek  
suretiyle yedek üyelerden geçici olarak alınarak komisyon tamamlanır ve keyfiyet
Başbakanlığa bildirilir.                            
                                        

  Madde 9 - İnönü Değerlendirme Armağanına hangi eser,keşif ve ihtiraın layık 
olduğunun jüri komisyonlarınca incelenmesi:                   
                                        
  A) Üyesi bulunduğu jüri komisyonundan,o komisyon üyeleri;          
  B) Her jüri komisyonundan fakülteler ve yüksek öğretim ve bilim araştırma  
kurumları;                                   
istiyebilirler.                                 
  İnönü Özendirme Armağanı için bu incelemenin yapılmasını:          
  A) İnönü Değerlendirme Armağanı için inceleme istiyebilecek olanlar;    
  B) Bu armağana layık olduğunu iddia edecekler veya bunların mirasçıları;  
istiyebilirler.                                 
  Bu maddede yazılı istemlerin armağanın verilme gününden beş ay önce jüri  
komisyonuna verilmesi lazımdır.                         
                                        

  Madde 10 - Armağanlara layık olanların jüri komisyonları üyelerinden olması 
armağan almalarına engel teşkil etmez.                     
  Şu kadar ki: Bu hususta verilecek kararlarda anılan üye hazır bulunamıyacağı
gibi o devrede jürilikten de çekilir.                      
                                        

  Madde 11 - İnönü Armağanları 1946 yılı başından sonra yapılan ve yayımlanan 
eserlerle sağlanan keşif ve ihtiralara ve elde edilen başarılara verilir.    
                                        

  Madde 12 - Jüri komisyonları, kanunun 7 nci maddesi uyarınca kuracakları  
geçici jüri komisyonlarının kurulma sebebi ile bunlara verilecek iş ve çalışma 
şekil ve zamanı ve üyeleri hakkında Başbakanlığa yazı ile bilgi verirler.    
  Bu hüküm sözü geçen maddenin son fıkrasında yazılı bilim adamlariyle uzman- 
lar hakkında da uygulanır.                           

  Madde 13 - Jüri komisyonları inceliyecekleri konuların gerektirdiği bilgi, 
tecrübe, mütalaa ve müşahadeler için Devlet daire ve müesseselerine başvurabilir
ve bunlardan yardım ve malümat istiyebilirler.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 14 - Jüri komisyonları vermeği kararlaştırdığı her armağan için ayrı 
ayrı gerekçeli raporlar tanzim edip üyelerine imzalattırarak bunları kararla-  
riyle beraber Aralık ayının 20 nci gününe kadar Başbakanlığa verirler. Bu karar-
lar Birinci İnönü Zaferinin yıldönümüne rastlıyan Ocak ayının 10 uncu günü Baş- 
bakanlıkça radyo ve gazetelerle yayımlanır ve armağanlar Başkentte ve armağanla-
ra hak kazananlar gelmedikleri takdirde bunların bulundukları yerlerde Hükümetçe
tertip edilecek törende bir anma madalyası ve diploma ile birlikte kendilerine 
verilir.                                    

  Madde 15 - İnönü Armağanları Devlet, özel idare, belediye ve köylere ait her
türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Armağanlar borç için haczedilemez. Ar-
mağan alanların eser, keşif, ihtira ve başarılarına ilişkin her türlü hakları  
saklıdır. Armağanı hakedenler bunu alamadan ölürler ise armağan kanuni mirasçı- 
larına verilir.                                 
  Bu intikalden dolayı hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz. Mirasçılar yukarki
fıkra hükümlerinden de faydalanırlar.                      

  Madde 16 - Armağan alanların ad ve soyadlariyle armağan miktarı ve armağana 
konu olan eser, keşif ve ihtira veya olağanüstü başarı alfabetik bir deftere  
yazılır.                                    

  Madde 17 - Aşağıdaki hususlarda jüri komisyonları birlikte toplanıp karar  
verirler.                                    
  a) İnönü Özendirme Armağanlarının hakedenlere göre bölümler arasında ne sa- 
yıda tahsis edileceği,                             
  b) Jürilerin ve Başbakanlığın armağanlarla ilgili olarak lüzum göstereceği 
konuların incelenmesi,                             
  c) Armağanları hakedenlere verilecek anma madalyaları ile diplomaların şe- 
killerinin belirtilmesi,                            
  Jüri komisyonlarının birlikte toplanmaları, Başbakanın emri veya jüri komis-
yonlarından herhangi birinin Başbakan tarafından tasvip olunacak teklifine göre 
yapılır.                                    
  Bu toplantılarda her üye yalnız bir oy sahibidir. Bu toplantıların başkanlı-
ğı, bölüm sırasına göre komisyon başkanları tarafından nöbetleşe yapılır ve ka- 
rarlar oy çokluğu ile verilir. Oy eşitliğinde çokluk başkanın bulunduğu yanda- 
dır.                                      

  Madde 18 - Jüri ve geçici jüri komisyonları üyeleri ile kendileriyle danışma
yapılan bilim adamları ve uzmanlara gördükleri iş karşılığında çalışma sürele- 
rine ve harcadıkları emeklerine göre Başbakan tarafından tayin edilecek maktu  
tutarda bir ücret verilir. Ancak bu ücretlerin toplamı, kanununa göre bir yıl  
içinde verilebilecek bütün armağanlar toplamının yüzde onunu geçemez. Şu kadar 
ki zaruri hallerde bu miktar Başbakan tarafından takdir edilecek lüzuma göre bir
misline kadar artırılabilir.                          

  Madde 19 - Jüri ve geçici jüri komisyonları üyeleriyle danışman ve uzmanla- 
rın başka yerlerden gelmeleri veya 7 nci maddesi mucibince başka bir yere git- 
meleri hallerinde yolluk ve zaruri gider olarak kendilerine ödenecek para mik- 
tarı zaruri ve mütat giderleri gözönünde tutularak Başbakan tarafından belirti- 
lir.                                      
        İnönü Armağanları kaynak akçasının idare şekli          

  Madde 20 - İnönü Armağanları kaynak akçasını teşkil etmek üzere her yıl Baş-
bakanlık bütçesine konulan ödenek Başbakanının tensip edeceği milli bankalardan 
birinde (İnönü Armağanları kaynak akçası) adı altında açtırılacak hesaba yatırı-
lır. Kaynak akçasından yapılacak ödemeler Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine ve 
Sayıştay vizesine bağlı değildir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 21 - İnönü Armağanları kaynak akçası hesabına giren paralarla Başba- 
kanlığın vereceği talimat dairesinde en fazla gelir getiren Devlet tahvilleri  
alınarak aynı bankada saklanır.                         
  Tahvile yatırılmayan paralar kısmen vadeli ve kısmen de vadesiz olarak ban- 
kada saklanır. Bu suretle saklanacak paraların faiz haddi banka ile kararlaştı- 
rılır.                                     
                                        
                Giderlerin ödenmesi               
                                        

  Madde 22 - Aşağıda yazılı ücret, yolluk ve giderler İnönü Armağanları kay- 
nak akçasından ödenir:                             
  a) İnönü Değerlendirme ve İnönü Özendirme Armağanları,           
  b) Jüri komisyonları üyelerinin ücret, yolluk ve zaruri giderleri ile bu ko-
misyonların diğer her türlü giderleri,                     
  c) Juri komisyonlarınca görevlendirilecek bilim adamları ile uzmanların üc- 
ret, yolluk ve her türlü giderleri,                       
  d) Bankalara verilecek komüsyon ve diğer giderler,             
  e) İnönü Armağanları hakkındaki Jüri komisyonları rapor ve kararlarının   
yayımlanması, anma madalyalarının yapılması, armağan diplomalarının basılması  
gibi doğrudan doğruya armağanlarla ilgili işlere ait giderler.         
  İnÖnü Armağanları kaynak akçasından yapılacak ödemeler Başbakanın veya yet- 
kili kılacağı kimselerin imzasiyle yapılır.                   
                                        
               Muhasebe usulü                  
                                        

  Madde 23 - İnönü Armağanları kaynak akçasının ve bunun işletilmesinden elde
edilen gelirlerle bu tüzük gereğince yapılan bütün giderlerin hesabı, muzaaf  
usule göre tutulur.                               
  Her yıla ait hesap durumu, o yılın bitiminden başlıyarak bir ay içinde dü- 
zenlenecek bir raporla belirtilir ve Başbakanın tasvibine sunulur.       
  Her türlü ödemeler çek karşılığında ve banka marifetiyle yapılır.      

  Madde 24 - Bütün ödemelerin, giderlerin nevilerine göre Başbakan tarafından 
onaylanacak bir cetvelde belirtilmiş olan müsbit evraka dayanması şarttır.   

  Madde 25 - İvedili hallerde ödenecek giderler için, Başbakanın en çok haddi-
ni tayin edecegi miktarda, mutemetlere avans verilebilir.            
  Ancak her mutemet aldığı avanstan sarfettiği paraya ait müsbit evrakı en çok
üç ay içinde mahsubunu yaptırmağa ve artanını geri vermeğe mecburdur.      

  Madde 26 - Defterlerin ve hesapların tutulması ve kovuşturmasiyle görevlen- 
dirilecek sayman, avans akçalarının vaktinde tahsil ve mahsup edilmemesinden so-
rumludur.                                    

  Madde 27 - Yolluk avansı alan hak sahipleri, hizmetin görülmesini kovuşturan
ay içinde müsbit evrakı vermek suretiyle bu paraların mahsubunu yaptırmak öde- 
vindedirler.                                  

  Madde 28 - 4933 sayılı kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 
Danıştay'ca incelenmiş olan bu tüzük Resmi Gazete ile yayımlandığının ertesi gü-
nü yürürlüğe girer.                               

  Madde 29 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.