Endeksler
                                        
                                        
         ANTEPFISTIĞI İHRACATININ DENETLENMESİNE           
                                        
                 DAİR TÜZÜK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  12.7.1948, No : 3/7752       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  10.6.1930, No : 1705        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  15.3.1949, No : 7156        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  3, Cildi :30, S. 797         
                                        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                                        
               Genel hükümler                  
                                        

  Madde 1 - Türkiye'den ihraç olunacak antepfıstıkları; ticarette tağşişin  
men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkındaki 1705 numaralı kanun ile bu
kanuna ek olan 3018 numaralı kanun gereğince işbu tüzük hükümlerine göre    
denetlenir.                                   
                                        

  Madde 2 - (Değişik : 14.12.1956 - 4/8436 K.)                
       Numune olarak gayri safi yarım kiloya kadar gönderilecek Antep  
fıstıkları ile tuzlanarak kavrulmuş veya şekerle işlenmiş olarak gönderilecek  
Antep fıstıkları kontrola tabi değildir.                    

  Madde 3 - Bu tüzük hükümlerine göre yapılacak denetleme işleri Ticaret   
Bakanlığı tarafından görülür.                          

  Madde 4 - Antepfıstığı denetlemesi aşağıdaki merkezlerde yapılır:      
  Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir.                     
  Ticaret Bakanlığı göreceği lüzum üzerine geçici antepfıstığı denetleme   
merkezleri açabilir.                              
  Geçici bir antepfıstığı denetleme merkezinde işe başlanacağı ve işe son   
verileceği zamanlar, bir ay evvel Ticaret Bakanlığınca Ankara'da Resmi Gazete ve
diğer bir gazete ile ve mahallinde, münasip surette ilan olunur.        
  Talep üzerine, yolluk ve masrafları ihracatçı tarafından verilmek şartiyle 
ve Ticaret Bakanlığınca imkan görüldüğü takdirde yakın denetleme merkezlerinden 
antepfıstığı ihracatının denetlenmesi için kontrolör gönderilebilir.      

  Madde 5 - İhracata mahsus antepfıstıklarının bulundurulacağı depoların veya 
işleneceği yerlerin haiz olması lazım gelen sıhhi ve teknik şartlar, Tarım,   
Çalışma,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaaları alınmak suretiyle  
Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle  
tesbit olunur.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 
  Madde 6 - Antepfıstıklarının ve bu fıstıkları havi ambalajların depolarda, 
işleme yerlerinde ve mümkün oldukça taşıtlarda fena koku neşreden veya onları  
kirleten maddelerle bir arada ve vasıflarını bozan şartlar altında bulundurulma-
ması ve çuvallanmış iç fıstıkların vasıflarına zarar vermeyecek surette istif  
edilmesi lazımdır.                               
                                        

  Madde 7 - Kontrolörler antepfıstıklarının bulundukları depoları ve işlenece-
ği yerleri sıhhi ve teknik şartlar bakımından iş saatlerinde her zaman     
denetleyebilirler.                               
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
                                        
         Antepfıstıklarının vasıfları ve tasnifi            
                                        

  Madde 8 - Antepfıstıkları kavlak veya iç olarak ihraç olunurlar.      
  Kavlak antepfıstığı: Dış kabuğundan ayrılmış olan sert ve beyaz kabuklu   
fıstıktır.                                   
                                        
  İç antepfıstığı: Sert kabuğundan çıkarılmış olan fıstıktır.         

  Madde 9 - Kavlak antepfıstıkları sivri uçlarından kendiliğinden çıtlamış  
veya işlenme suretiyle çıtlatılmış olarak ihraç olunur.             

  Madde 10 - Geçmiş yıllar mahsulü kavlak ve iç antepfıstıkları yeni yıl mah- 
sulü ile harman edilerek ihraç olunamaz. Bunlar eski mal adı altında ihraç olu- 
nurlar.