Endeksler
                                        
           TİCARET GEMİLERİNİN TEKNİK DURUMLARI            
              HAKKINDA TÜZÜK                   
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.2.1948, No:3/7040           
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1946, No: 4922           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15.4.1948, No: 6884           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi : 29, S. 908          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                                        
               Genel hükümler                  
                   I                     
                                        
               Amaç ve tarifler                  
                                        

  Madde 1 - Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işler ve yapacakları yol- 
culuklara göre teknik durumları,tekne, makine, kazan, genel donanım,cankurtarma,
yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç ve teferruat bakımından bu  
tüzük hükümlerine uygun olmadıkça yola elverişli sayılmazlar.          
  (Ek fıkralar: 6.1.1973 - 7/5660 K.)                     
  Şu kadar ki, bu Tüzükte belirtilmemiş olan teknik nitelikler bakımından,  
Milletlerarası müteamel gemi tasnifi kuralları ile Hükümetimiz katılmış bulundu-
ğu Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesindeki kurallar uygulanır.   
  Yukarıda belirtilen kurallara uygun nitelikteki gemilerde,ayrıca,Tüzükte bu 
hususlarda öngörülen teknik nitelikler aranmaz.                 
  İkinci ve üçüncü fıkralar hükümlerinin uygulanması için geminin,sözkonusu  
Sözleşmenin kapsamında bulunması zorunlu değildir.               

  Madde 2 - Ticaret gemilerinin bu tüzükte yazılı teknik durumu haiz olup   
olmadıkları,Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir  
yönetmeliğe göre yılda enaz bir defa yapılacak denetlemelerle belirtilir.    
Şu kadar ki yolcu gemilerinden başka ticaret gemilerinin su altı denetlemeleri 
iki yılda bir yapılabilir.                           

  Madde 3 - Bu tüzüğün uygulanışı bakımından:                 
  a) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araca,adı,tonilatosu ve 
kullanma amacı ne olursa olsun "Gemi",                     
  b) Menfaat sağlamak kastiyle denizde kullanılan her gemiye "Ticaret gemisi",
  c) 12 den fazla yolcu taşıyan her ticaret gemisine "Yolcu gemisi",     
  ç) 12 ve daha az yolcu ve her türlü yük taşıyan ticaret gemisine "Yük gemi- 
si",                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Romorkör,algarina,kablo ve kurtarma gemisi,dalgıç aracı gibi deniz ulaş- 
tırmasının diğer hizmetlerinde kullanılan ve yolcu veya yük gemisi olmıyan tica-
ret gemisine "Hizmet gemisi",                          
  e) Omurgaları 1 Temmuz 1931 tarihinde yahut bu tarihten sonra konulmuş veya 
bu tarihte yahut bu tarihten sonra yolcu taşımak üzere tertiplenmiş yolcu gemi- 
lerine "Yeni yolcu gemisi" ve diğer yolcu gemilerine "Mevcut yolcu gemisi",   
                                        
  f) (Değişik : 17.8.1974 - 7/8770 K.) Sınırları belli limanlar içerisinde  
yapılan yolculuklara "liman seferi";                      
  İstanbul - Yalova - Çınarcık ve İstanbul - İzmit Körfezi İskeleleri arasın- 
da; Çanakkale Boğazında Gelibolu - Çardak ve İlyas Baba Burnu - Kumkale Burnu  
arasına çekilen hatlar arasında kalan sahada ve İzmir körfezinde Çamaltı Tuzlası
ile Urla arasına çekilen hattın doğusunda kalan bölgede yapılan seferler liman 
seferi sayılır.                                 
  g) Liman seferi sınırı aşılmak suretiyle Karadeniz,Marmara Denizi ve Mataban
Burnu - Girit'in batı burnu - Yafa hattının kuzey ve doğusunda kalan Akdeniz ve 
Ege Denizi bölgesinde yapılan yolculuklara "Kısa sefer",            
  h) Kısa sefer sınırı aşılmak suretiyle Akdeniz'de "Süveyş Kanalı dahil"   
yapılan yolculuklara "Yakın sefer",                       
  i) Yakın sefer sınırı aşılmak suretiyle yapılan yolculuklara "Uzak sefer", 
  j) Kaptan ve diğer gemi adamları,gemiyi donatan ile işletenin çoluk - çocuk 
ve hizmetçileri,donatan ve işletenin görevle yolculuk eden adamı,temsilcisi ve 
memurları,taşınan hayvanların çobanları ve mücbir sebeplerden yahut kaptanın  
denizde cankurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler dışında,gemide nav- 
lunlu - navlunsuz taşınan herkese "Yolcu" denir.                
                                        
                                        
                   II                     
                                        
              Yola elverişlilik belgesi              
                                        

  Madde 4 - İkinci madde gereğince yapılacak denetleme sonunda tüzük hükümle- 
rine uygunluğu anlaşılan ticaret gemisine bir yıl süreli bir "Yola elverişlilik 
belgesi" verilir.Şu kadar ki bu süre içinde niteliklerini kaybetmiş oldukların- 
dan şüphe edilen gemiler aynı süre içinde tekrar denetlenebilir.        

  Madde 5 - Böyle bir belgesi olmıyan yahut belgesinin süresi bitmiş olan   
ticaret gemisinin yola çıkmasında izin verilmiyeceği gibi her hangi bir sebeple 
tüzükte gösterilen niteliklerini kaybetmiş olan ticaret gemisinin de belgesi  
battal edilir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 
  Madde 6 - Yola elverişlilik belgesinin süresi,yolculuğun devamı sırasında  
biten bir ticaret gemisi,yolculuğu bir Türk limanında bitiyorsa,yolculuğu bit- 
tikten sonra,denetlenebileceği limana dönmek ödevindedir.Böyle bir ticaret gemi-
si,denetleneceği limana kadar,ara limanlar da dahil olmak üzere,yola elverişli- 
lik belgesi varmış gibi ticaret işlemi yapabilir.                

  Madde 7 - Belge süresi içinde her hangi bir sebeple bu tüzüğe uygun durumunu
yolculuğun devamı sırasında kaybetmiş olan ticaret gemisi,hiç bir ticari işlemde
bulunmaksızın onarılabileceği en yakın limana gidebilir.            

  Madde 8 - Yola elverişlilik belgesinin süresi,Türk karasuları dışındaki bir 
yolculuk sırasında biten ticaret gemisi,ilk vardığı yabancı limanın yetkili ma- 
kamlarından,mahalli mevzuat dairesinde,yola elverişliliğine dair geçici bir bel-
ge alarak yolculuğuna devam edebilir.Şu kadar ki,bu gemiler,denetleme yapabile- 
cek gemi sörvey kurullarının bulunduğu ilk Türk limanında denetlenerek kendile- 
rine bu tüzük hükümleri gereğince yola elverişlilik belgesi verilir.      

  Madde 9 - Milletlerarası tanınmış tasnif kurumlarından verilen ve hükmü olan
bir belgeyi haiz yük gemilerine, belgesinde yazılı süre ve görev için,ayrıca  
denetleme yapılmadan yola elverişlilik belgesi verilir. Ancak,bu gibi kurumların
tüzük ve kurallarınca denetleme dışında bıraktıkları kısımların denetlenmesi,  
bu tüzük hükümlerine göre yapılır.                       

  Madde 10 - Ulaştırma Bakanlığı,bu tüzük hükümlerine bağlı Türk Ticaret gemi-
lerinin teknik kütüğünü tutar.                         
  Teknik kütüğün tutuluşu ve yola elverişlilik belgelerinin şekli 2 nci madde-
de yazılı yönetmelikle düzenlenir.                       
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                                        
                 Tekne durumu