Endeksler
                                        
              MEZBAHA YAPI TÜZÜĞÜ                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.4.1947, No: 3/5661          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 24.4.1930, No: 1593           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28.4.1947, No: 6593           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi : 28, S.1138          
                                        
  Durumu: 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 
  Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi tüm et kesim yerleri, mezbahalar ve  
  entegre et tesislerinin kuruluş ve çalışma izninin Tarım ve Köyişleri Bakan-
  lığınca verileceğini ve bu konudaki usul ve esasların söz konusu Bakanlık  
  tarafından çıkarılacak Yönetmelikle belirleneceğini hükme bağladığından ve 
  sözü edilen Yönetmelik 19.8.1996 tarih ve 22732 sayılı Resmi Gazete'de ya- 
  yımlanarak yürürlüğe girmiş bulunduğundan, uygulanma imkanı kalmıyan bu Tü- 
  zük külliyattan çıkarılmıştır.