Endeksler
                                        
            İÇİŞLERİ MEMURLARI MESLEK KURSU             
                HAKKINDA TÜZÜK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.1.1947, No: 3/5241          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 9.6.1930, No: 1700           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28.1.1947, No: 6517           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3,Cildi: 28, S.890            
                                        

  Madde 1 - İçişleri Bakanlığı memurları meslek kurslarına kabul edilmek   
için:                                      
  a) İçişleri Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatı memurlarından olmak;   
  b) En aşağı ortaokul veya bu derece bir meslek okulundan mezun olmak veya  
İçişleri kadrolarında en az beş sene hizmet etmiş ilkokul mezunlarından imtihan 
neticesi bu kursu takibe ehliyeti sabit bulunmak;                
  c) Namzetlik süresini bitirip asaleti tasdik olunduktan sonra İçişleri   
memurluklarında en az bir sene vazife görmüş olmak;               
  d) İyi sicil almış olmak;                          
  e) Yaşı 40 dan yukarı olmamak (kadrolarda fiilen şeflik yapanlar arasından 
dairelerce ehliyeti tasdik olunanlar 45 yaşına kadar bu kursa alınabilirler.); 
  f) Sağlık durumunda,görevini yapmağa mani bir arızası olmadığı raporla   
anlaşılmak.                                   

  Madde 2 - Her sene kursa alınacakların miktarı Bakanlıkça tespit edilerek  
kursun açılmasından üç ay evvel merkez dairelerine ve valiliklere tebliğ edilir.
Ve kursa girmek istiyenlerin doldurmasına mahsus yeter miktarda beyan kağıdı  
gönderilir.                                   

  Madde 3 - Beyan kağıtlarının kursun açılmasından en az iki ay evvel istek- 
liler tarafından doldurulup illerde valiliklere,merkezde Bakanlık Zatişleri   
Genel Müdürlüğüne verilmesi lazımdır.                      

  Madde 4 - Bu kağıtları alan yukarda yazılı makamlar kurs adaylarını öğrenim 
derecelerine göre ayırırlar. Aynı öğrenim derecesinde bulunanların diploma dere-
celeri ve sicilleri,imtihanla alınanların imtihan numaraları ve sicilleri esas 
tutularak cetvelleri yapılır.Bu cetveller kursun açılmasından en az bir buçuk  
ay evvel Bakanlığa sunulur.                           

  Madde 5 - Bakanlıkta toplanan bu listeler Müdürler Komisyonunca tetkik   
edilerek o sene için kursa alınması lazımgelenler sicil ve tahsil esaslarına  
göre tespit olunduktan sonra valiliklere kursun açılmasından yirmi gün evvel  
tebliğ olunur.                                 

  Madde 6 - 1700 sayılı kanunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış   
ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu tüzük Resmi Gazete ile yayımlandığının ertesi 
günü yürürlüğe girer.                              

  Madde 7 - Bu tüzük hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.