Endeksler
                                        
                                        
           ŞEHİR VE KASABALARDAKİ MAHALLE MUHTAR           
             VE İHTİYAR KURULLARI TÜZÜĞÜ (1)            
                                        
                                        
       Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.4.1945, No: 3/2412      
       Dayandığı Kanunun Tarihi    : 10.4.1944, No: 4541       
       Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 26.4.1945, No: 5991       
       Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 26, S. 266      
                                        
                  BÖLÜM : 1                  
                 Genel hükümler                 
                                        

  Madde 1 - Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar kurullarının ne  
yolda seçilecekleri ve görevlerini nasıl yapacakları aşağıdaki maddelerde gös- 
terilmiştir.                                  
                                        

  Madde 2 - Şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun (8)   
inci maddesine göre belediye meclisinin ve o yer idare kurulunun kararı ve va- 
linin onaması ile yeniden kurulacak olan mahallelerde bir muhtar ve muhtarın  
başkanlığında bir ihtiyar kurulu bulunur.                    
                                        

  Madde 3 - Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bir muhtar ve ihti- 
yar kuruluna bağlanması veya bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar kuru- 
lu bulunması o kısımda oturan belediye seçmenlerinin çokluğu tarafından imzalı 
bir mazbata ile veya yerin en büyük mülkiye memurluğunca görülecek idari lüzum 
üzerine belediye meclisinin kararına ve o yerin en büyük mülkiye memurunun ona- 
masına bağlıdır.                                
  Bu suretle mahallelerin birleştirilmesinde, muhtarlığa bağlanacak ev sayı- 
sının (1000) den fazla olmaması ve bir mahallede birden fazla muhtar bulundu-  
rulması halinde de bir muhtara verilecek ev sayısının (300) den az olmaması   
gözönünde tutulur.                               
  Apartımanlarda bir ailenin oturduğu her daire bu işde bir ev sayılır. Bir  
mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar kurulu bulunursa bunlara birer sıra  
numarası verilir.                                
                                        

  Madde 4 - Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu, bir muhtar ile dört üyeden ku- 
rulur, kurulun dört yedek üyesi vardır.                     
                                        
-----------------------                             
(1) 18.7.1963 tarih ve 287 sayılı Kanunla, bu tüzüğün dayanağı olan 4541 sayılı 
  Kanunun seçimlerle ilgili 5, 8 ve 19 uncu maddeleri değiştirilmiş ve 7 ve 9 
  uncu maddeleri kaldırılmış,daha sonra 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanun- 
  la,287 sayılı Kanun ve seçimlerle ilgili kanunların bu kanuna aykırı hüküm- 
  leri yürürlükten kaldırılmış ve köy ve mahalle muhtarı, köy ihtiyar meclisi 
  ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri aynı kanunla yeniden düzenlen- 
  miştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  BÖLÜM: 2                  
           Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi           
                                        

  Madde 5 - Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu ile bunların yedek üyeleri mahal-
le halkı tarafından seçilir. Bu seçim her dört yıllık bir dönem sonunda yenile- 
nir.                                      
                                        

 

 
  Madde 6 - Bir seçim dönemi içinde her hangi bir sebeple olursa olsun seçimin
yenilenmesi halinde yeni muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin görevi o dönem so- 
nunda biter.                                  
                                        

  Madde 7 - Seçimin belediye meclisinin belli seçim yılı içindeki Aralık ayın-
da bitirilmesi şarttır.                             
                                        

  Madde 8 - Seçime katılmak ve oy vermek için:                
  1 - Türk olmak,                               
  2 - Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydanberi o mahallede oturmakda bu- 
lunmuş olmak,                                  
  3 - (18) yaşını bitirmiş olmak,                       
  4 - Hırsızlık,kaçakcılık,dolandırıcılık,sahtecilik ve sahte kağıtları bile- 
rek kullanmak,inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile   
veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veyahut kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
lazımdır.                                    
                                        

  Madde 9 - Subaylar, erat, askeri memurlar ve polisler mahalle muhtar ve ih- 
tiyar kurulu seçimlerinde oya katılamazlar.                   
                                        

  Madde 10 - Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçilmek için: 
  1 - Türk olmak,                               
  2 - Seçim başlamadan önce en aşağı bir yıldanberi o mahallede oturmakta bu- 
lunmuş olmak,                                  
  3 - (25) yaşını bitirmiş olmak,                       
  4 - Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları  
bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 
veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,   
  5 - Türkçe okur yazar olmak,                        
  şarttır.