Endeksler
                                        
          VAZİFE MALULLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL             
            VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:    19.9.1951, No: 3/13653       
  Dayandığı Kanunun Tarihi    :     8.6.1949, No: 5434        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi:    8.11.1951, No: 7951        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :    3, Cildi: 33, S. 20        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 1 - 5434 sayıl kanunun 45 inci maddesinin "a" fıkrasına giren vazife 
malüllükleri, aşağıda yazılı usul ve belgelere göre belirtilir.         
  1 - a) Mesleki hastalıklar,                         
  b) Vazife tesiriyle vücutlarında ve ruhi hallerinde hasıl olan arızalar,  
  c) Tedavisi imkansız hastalıklar,                      
  yüzünden doğan malüllükler, kanunun 50 nci maddesine göre düzenlenen rapor- 
larla tesbit edilir.                              
  Şu kadar ki kurumlarca malülün sağlık kurullarına sevkinde lüzumlu bilgiler 
verilmekle beraber raporlarda da; malüllüğü doğuran hastalığın mahiyeti, doğuş 
sebebi, çalışma yerlerinin ve şartlarının tesirleri ve malüllüğün keyif verici 
içki ve her çeşit maddeleri kullanmaktan doğmadığı açıkça yazılır.       
  2 - Kanunun 45 inci maddesinin "a" fıkrasına girip de yukarda 1 inci bentte 
yazılı hastalıklar dışında kalan ve vazifenin yapılması sırasında vazifeden   
doğma sebeplerle yaralanma, kırılma, yanma, boğulma, zehirlenmeler gibi arıza- 
lar üzerine tedavi veya ameliyat neticesinde malül kalanlara ait raporlara:   
  İlgili kurumun, malüllüğün vazifenin ifası sırasında vukubulan hadiseden  
doğduğunu belirten yazısiyle hadise mahallinde düzenlenen tutanağın aslı veya  
tasdikli bir sureti (tutanak tanzimine imkan olmayan hallerde zabıta veya adli 
ve icabına göre idari tahkikat evrakının tasdikli bir örneği) eklenir.     

  Madde 2 - Malüllük, 5434 sayılı kanunun 45 inci maddesinin b,c,ç fıkraları- 
na giren iş ve kazalardan doğmuş ise bu hususta tanzim edilecek tutanak veya o 
mahiyetteki belgelerde:                             
  1 - İlgilinin adı, soyadı, vazifesi, kurum ve çalışma yerinin adı;     
  2 - İşin yapıldığı veya kazanın vukubulduğu yerle günü ve saati;      
  3 - Malüllüğü doğuran işin ve kazanın mahiyeti;               
  4 - Malüllüğün 5434 sayılı kanunun 48 inci maddesi gereğince;        
                                        
  a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan;          
  b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan;           
  c) Yasak fiilleri yapmaktan;                        
  ç) İntihara teşebbüsten;                          
  d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak 
veya zarar yapmak maksadından;                         
  doğmadığı.                                 
  belirtilir.                                 
  5 - Tutanakta yazılı hadise veya kazanın vukubulduğu yerde hadise veya ka- 
zayı görenler varsa bunlardan en az bir kişinin ve en yakın amir ile kurum   
amirinin ve ilgiliyi ilk muayene eden doktorun imzaları bulunur. Şu kadar ki  
muayene, hadisenin vukubulduğu yerden başka yerde yapılmış ise rapor tutanağa  
eklenir.                                    

  Madde 3 - Tutanak veya belgelere, yukarki maddede yazılı olanlardan başka, 
  a) Kanunun 45 inci maddesinin "b" fıkrasına giren işlerden doğmuş olan   
malüllüklerde;                                 
  1 - İşin hangi kuruma ait olduğu,                      
  2 - Bu işin ilgilinin vazifesi dışında ve fakat yetkili amiri tarafından  
kendisine verilmiş bulunduğu, (emir yazılı olarak verilmiş ise tasdikli bir   
sureti bağlanır, sözle verilmiş ise bunu teyit eden bir yazı eklenir).     
  3 - Hadise veya kazanın bu işten, ne gibi sebep ve şartlar altında doğduğu, 
  b) Kanunun 45 inci maddesinin "c" fıkrasında yazılı olan malüllüklerde;  
  Kurumların menfaatini vazifesi dışında kendiliğinden korunmayı gerektiren  
sebep ve zaruret,                                
  (İlgilinin mensup olduğu kurumun, yetkili amirinin, kurumun menfaatini ko- 
rumak maksadının kabulünü tazammun eden yazısı eklenir.)            
  c) Kanunun 45 inci maddesinin "ç" fıkrasında yazılı olan malüllüklerde;   
  1 - Kazanın işyerinde ve işe başlamadan evvel veya iş sırasında veya işi  
bitirdikten sonra mı vukubulduğu,                        
  2 - Kazanın nasıl ve ne suretle vukua geldiği,               
  3 - Kazanın iş yerinin mahiyetinden ve çalışma konusundan ileri gelip gel- 
mediği,                                     
  Açıkça ve etraflıca belirtilir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

   Madde 4 - Bu Tüzüğün 2 ve 3 üncü maddeleri mevzuuna giren iş ve kazalardan 
doğan hadiseler için tutanak düzenlenmemiş veya düzenlenememiş olan hallerde tu-
tanak yerine bu baptaki tahkikat evrakı malüllük raporlarına eklenir. Şu kadar 
ki malüllüğün vazifeden doğup doğmadığının tesbiti bakımından tahkikat evrakının
yukarda yazılı hususları ihtiva etmesi şarttır.                 
                                        

  Madde 5 - Birinci maddede yazılı hastalık ve arızalarla 2 nci ve 3 üncü mad-
delerde yazılı iş ve kazaların sebebiyet verdiği ani veya sonradan ölümü intaç 
eden hadiseler hakkında da ilgisine göre yukardaki hükümler uygulanır.     
                                        

  Madde 6 - 5434 sayılı kanunun 51 inci maddesine dayanılarak tanzim ve Danış-
tay'ca tetkik edilmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımlandığının 
ertesi gününden başlıyarak yürürlüğe girer.                   
             .                           

  Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.