Endeksler
         POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :   7.8.1951, No : 3/13491       
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :   4.6.1937, No : 3201         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :   5.9.1951, No : 7902         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :   3, Cildi : 32. S.: 1963       
                                        
                                        
                                        
                BÖLÜM : I                    
             Sandığın adı ve maksadı                
                                        

  Madde 1 - (Değişik 24/8/1965 - 6/5190 K.)                  
  Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, tüzel kişiliği haiz ve varidatı Genel Mü- 
dürlük kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa ortak olanlar ta- 
rafından sağlanmak üzere "Polis Bakım ve Yardım Sandığı" adıyla bir Sandık ku- 
rulmuştur.                                   
  Sandığın merkezi Ankara'dadır.                       

  Madde 2 - (Değişik 24/8/1965 - 6/5190 K.)                  
  Sandık, ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde yiyecek, giyecek, 
mesken vesair maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını imkan nisbetinde karşılar.
Doğum, hastalık, kaza, ihtiyarlık, malüllük, ölüm ve Bakanlık emrine alınma,  
işten el çektirilme ve tutukluluk hallerinde yardımlaşmayı sağlar.       
  Sandık, yukarıda tesbit olunan hususlarla birlikte, Sandık idare binaları, 
öğrenci yurtları, dinlenme kampları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını karşıla- 
mak üzere gayrimenkullere tasarruf eder.                    
  (Değişik : 3/5/1990 - 90/426 K.) Yukarıdaki fıkralarda bahsedilen ihtiyaçla-
rın ne suretle karşılanacağı ve yardımlaşmanın nasıl yapılacağı, Sandığın kuru- 
luş ve çalışma usulleri ile iş ve işlemlere dair diğer hususlar Yönetim Kurulu- 
nun teklifi, Emniyet Genel Müdürünün tasvibi ve İçişleri Bakanının Onayı ile  
çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilir.                     

  Madde 3 - (Değişik: 24/8/1965 - 6/5190 K.)                 
  Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlar ile emek-
lileri Sandığa ortak olabilirler. Sandığa girmek istiyenler, aileleri efradının 
adlarını gösterir imzalı bir bildirim verirler ve ilk aidatını Sandığa ödedikten
sonra ortaklık sıfatını ve haklarını kazanırlar.                
  Sandığa giren ortaklar, bilanço yılının sonundan üç ay önce, yazılı olarak 
haber vermek şartıyla, Sandık ortaklığından ayrılabilirler. Müracaatlarını vak- 
tinde yapmamış olanların hesaplarının kesilmesine Yönetim Kurulu karar verebi- 
lir.                                      
  Sandık ortaklığından ayrılacağını bildirenlerin, ortaklık hakları, ayrılma 
bildirimini verdikten sonra da aidat ve yardım paralarını muntazaman ödemeleri 
şartiyle, Sandıkla ilgilerinin kesilmesi gereken bilanço yılı başına kadar devam
eder. Ancak bu gibiler, ortaklıklarının son bulacağı tarihten sonraki zamanlara 
sari olacak surette, yeniden borçlanamazlar.                  
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrılan ortakların tekrar Sandığa girmeleri caizdir. Bu suretle yeniden   
ortak olanlara Sandığa ikinci defa girdikleri tarihten itibaren altı ay içinde 
borç para verilmez. Sandıktan tekrar ayrılış ve yeniden girişlerinde bu süre  
misli ile artırılır.                              
  Aylık Aidat Miktarı:                            

  Madde 4 -                                  
  (Değişik : 24/8/1965 - 6/5190 K.) Aylık aidat, Sandığa giren ortakların yal-
nız maaş ve ücretlerinin aylık tutarı olan meblağın en az % 2 si ve en çok % 7 
si olmak üzere her ortak tarafından bildirilecek nisbetler dahilinde yapılacak 
ödemelerden ibarettir. Bildirilen nisbeti değiştirmek isteyen ortaklar, bunu  
bilanço yılından en az bir ay önce yazılı olarak Sandık İdaresine bildirmek   
zorundadırlar.                                 
  (Değişik fıkralar: 17/12/1957 - 4/9776 K.)                 
  Sandığın Kuruluşundan önce emniyet mensupları ve emeklileri tarafından   
kurulmuş olan Yardım Sandıklarının tasfiyeleri neticesinde, ortakları istedik- 
leri takdirde o Sandıktaki sermayeleri bir defaya mahsus olmak üzere namlarına 
aidat olarak kabul olunur.                           
  İdare Heyeti, aidatını üst üste üç ay ve daha fazla ödemiyen veya gayri mun-
tazam ödemeyi itiyat edinen ortaklardan, kendilerine bu hususta yazılı olarak  
yapılacak bildirime rağmen aidatını ödememekte veya intizamsız ödemekte ısrar  
edenleri Sandıktan çıkarmağa selahiyetlidir. İdare Heyetinin bu husustaki karar-
larına karşı ilk toplanacak Umumi Heyete itiraz olunabilir.           
  Sandıktan bu suretle çıkanların yeniden Sandığa girmeleri hususunda üçüncü 
maddeye göre Sandık ortaklığından ayrılanlar gibi işlem yapılır.        
  Ortaklığa son verilme :                           

  Madde 5 - (Değişik: 27/2/1978 - 7/14949 K.)                 
  Emniyet örgütünden ayrılan veya emeklilik aylıkları kesilen ortakların, or- 
taklıklarına son verilir.                            
  Bunlardan:                                 
  a)Askerlik hizmeti, Devlet memurluğundan veya meslekten çıkarılma nedenleri 
ile görevlerinden ayrılıp yeniden mesleğe dönenlerin, sandık ortaklığında geçen 
önceki ortaklık süreleri ile Sandıktan ayrı olarak geçirdikleri süreler,    
  b) Sandık ortaklığından istekleriyle ayrılıp yeniden ortak olan meslek men- 
suplarının önceki ortaklık süreleri,                      
  Ortaklığa yeniden girme tarihini izleyen 6 ay içinde bu sürelere ilişkin  
aidat ve yardım paralarını toptan veya eşit taksitlerle öderlerse, ortaklıkta  
geçmiş sayılır ve Sandık mevzuatına göre süreye bağlı haklar buna göre hesapla- 
nır.                                      
  Ancak, bu ortakların emeklilik yardımından yararlanabilmeleri için en az 5 
yıl bu ortaklığı sürdürmeleri gereklidir.                    
  Aylık para yardımları                            

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 3/5/1990 - 90/426 K.)                  
  Ortakların aylıklarından, aidattan başka her ay yardım fonuna katılma payı 
kesilir.Bu pay, her bütçe yılı başında belirlenen memur maaş katsayısının (10) 
rakamı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktardan az olmamak üzere Yönetim  
Kurulunca belirlenir. Bu şekildeki tesbitte son rakam küsurlu çıkarsa, üst sı- 
fıra tamamlanır. Bulunacak bu miktar, ileride para değerindeki düşüş dikkate  
alınarak Yönetim Kurulunca iki katına kadar artırılabilir.           
  Sandık ortağı iken emekli olanlar, emekli olmadan önce ödedikleri en son  
yardım fonuna katılma payının yarısını aidatla birlikte her ay sandığa öderler. 
  Yardım paralarını üst üste üç ay veya daha fazla müddetle yatırmayan yahut 
gayrimuntazam yatırmayı itiyat edinenler hakkında, aidatını ödemeyenler gibi  
işlem yapılır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                BÖLÜM : II                   
            Sandığın uzuvları ve yönetimi              
                                        

  Madde 7 - Sandığın uzuvları:                        
                                        
  A - Genel Kurul,                              
  B - Yönetim Kurulu,                             
  C - Denetçiler,                               
den ibarettir.                                 
                                        
  Genel Kurul:                                

  Madde 8 - (Değişik: 27/2/1978 - 7/14949 K.)(1)               
  Genel Kurul, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, birinci derece 
kadrolu il emniyet müdürleri, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Baş- 
kanı, Genel Müdürlük daire başkanları, polis öğretim ve eğitim kurumları müdür- 
leri, Genel Müdürlük şube müdürleri, Genel Kurul üyesi olmayan Yönetim ve De-  
netleme Kurulu üyeleri ile aşağıdaki esaslara göre seçilecek Genel Müdürlük ve 
bağlı kuruluşları, iller ve polis emeklileri temsilcilerinden oluşur;      
  500 ortağa kadar iki, sonraki her 500 ortak için bir, kalan ortak sayısı  
250 den çoksa bir temsilci seçilir.                       
  Temsilcilerin en az 3 yıl süreli Sandık ortağı olmaları gerekir.      
  Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları ile illerin temsilcilerinin  
seçiminde, olanaklar ölçüsünde, değişik meslek derecelerinin temsili gözönünde 
bulundurulur.                                  
  İllerden seçilecek temsilcilerden birinin polis memuru, komiser yardımcısı, 
komiser veya başkomiser olması şarttır.                     
  Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşlar temsilcileri; Genel Müdür veya görev-  
lendireceği bir Genel Müdür yardımcısının başkanlığında Hukuk İşleri, Personel, 
Eğitim Dairesi Başkanlarından oluşan bir kurulca seçilir.            
  İller temsilcileri; il emniyet müdürünün başkanlığında, personel işleri ile 
ilgili emniyet müdür yardımcısı ile emniyet müdürü tarafından şube müdürleri  
arasından seçilecek 3 şube müdüründen oluşan bir kurulca seçilir. Emniyet müdür 
yardımcılığı ve şube müdürlüğü bulunmayan illerde, kurulda, şube şefleri görev 
alır.                                      
  Polis emeklileri temsilcileri; Türkiye Polis Emeklileri Derneği Merkez Yö- 
netim Kurulunca seçilir. Temsilciler, Dernek merkezinin bulunduğu iller dışın- 
dan da seçilebilir.                               
  Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce temsilci seçimi 
yapılacak yerlere Genel Kurul toplantısının yerini, zamanını ve seçilecek tem- 
silci sayısını bildirir.                            
  Seçim sonuçları, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Yönetim Kuru- 
luna ve seçilenlere bildirilir.                         
  Ankara dışından Genel Kurul toplantısına katılacakların yollukları, Yönetim 
Kurulu üyelerine ödenen yolluklar esas alınarak sandıkça ödenir.        
-------------------------------------                      
(1) Bu maddede yeralan "Polis Enstitüsü ve Koleji Müdürü" ibaresi, 3/5/1990 ta- 
  rih ve 90/426 sayılı Kararnameyle "Polis Akademisi Başkanı" olarak değiş-  
  tirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bakınız R.G.: 18/5/1990 - 20522)      
                                        
                                        
TÜZÜKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Kurul Toplantıları:                          

  Madde 9 - (Değişik: 27/2/1978 - 7/14949 K.)                 
  (Değişik birinci fıkra: 3/5/1990 - 90/426 K.) Genel Kurul, iki yılda bir  
Ekim ayı içinde Yönetim Kurulunca tespit edilecek günde toplanır.        
  Genel Kurul;                                
  A - Ortak tam sayısının 1/5'inin yazılı olarak istemesi veya Yönetim Kuru- 
lunca gerekli görülmesi yahut Denetleme Kurulunca istenmesi hallerinde Yönetim 
Kurulu,                                     
  B - Yönetim Kurulunun Tüzük gereğince kurulmasına olanak kalmaması veya   
Genel Müdürün gerekli görmesi hallerinde Genel Müdür tarafından olağanüstü   
toplantıya çağrılır.                              
  Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak ortak temsilcilerinin seçimi 
de 8 inci madde hükümlerine göre yapılır.                    
  Toplantının Yeri ve Yönetimi:                        

  Madde 10 - (Değişik: 27/2/1978 - 7/14949 K.)                
  Genel Kurul toplantıları Ankara'da yapılır.                 
  Genel Kurul, üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Bu 
toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı, ertesi gün, mevcut üyelerin katıl- 
masiyle yapılır.                                
  Genel Kurula Genel Müdür başkanlık eder. Genel Müdürün toplantıya katılama- 
ması halinde, toplantı, görevlendireceği bir Genel Müdür yardımcısının başkan- 
lığında yapılır; ayrıca temsilciler arasından bir başkan vekili ve 2 yazman se- 
çilir.                                     
  Genel Kurulda çoğunlukla karar verilir.                   
  Toplantı sonunda bir tutanak düzenlenir; başkan, başkan vekili ve yazman-  
larca imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna, tuta- 
nağın bir nüshasıda Emniyet Genel Müdürlüğüne verilir.             
  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer olan konular görüşülür. Ge-  
nel Kurul, üye tam sayısının 1/10'u tarafından verilecek önerge üzerine gündem- 
de bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına karar verebilir.          
  Olağanüstü toplantılarda, gündem dışı konular görüşülemez.         
  Genel Kurul Kararlarının Duyurulması: