Endeksler
                                        
           VAKIFLARDA İNTİFA HAKLARININ NE SURETLE          
          TESBİT VE İTA EDİLECEĞİ HAKKINDA 17.7.1936          
             TARİHLİ VAKIFLAR NİZAMNAMESİNE            
                 EK NİZAMNAME                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  23.12.1937, No: 2/7898       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :   5.6.1935, No: 2762        
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   :   6.1.1938, No 3801        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :   3, Cildi: 19, S.110        
                                        
  17/7/1936 tarih ve 2/5042 sayılı kararnameye ektir:             
  Vakıflar Umum Müdürlüğünün 10/7/1937 tarih ve 213179/122 sayılı tezkeresile 
teklif ve Şürayı Devletçe görülerek 7/12/1937 tarih ve 19522 sayılı tezkere ile 
tadilen tevdi edilen "Vakıflarda intifa" haklarının ne suretle tesbit ve ıta  
edileceği hakkında 17/7/1936 tarihli Vakıflar Nizamnamesine ek Nizamnamenin"  
mer'iyete konulması: İcra Vekilleri Heyetince 23/12/1937 tarihinde onanmıştır. 

  Madde 1 -                                  
  A - 2762 sayılı Vakıflar Kanunundan önce zaptedilmiş,            
  B - Bu kanundan önce idaresi mazbutiyet altına alınmış,           
  C - Mütevelliliği bir makama şart edilmiş,                 
  Ç - Kanunen veya fiilen hayri bir hizmeti kalmamış,             
  D - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden başkalarına şart edilmiş,   
  E - On senedenberi mütevelliliği kimseye tevcih edilmemiş olduğundan dolayı 
Vakıflar Kanunu mucibince Vakıflar Umum Müdürlüğünce idaresi lazım gelen vakıf- 
larda alakalıların vakfiyeye göre mahfuz tutulan intifa hakları aşağıda yazılı 
esaslara göre tesbit ve ita olunur.                       
  Kanunun neşrinden sonra zaptedilecekler hakkında da aynı hükümler tatbik  
olunur.                                     

  Madde 2 - İntifa haklarının alakalıları:                  
  A - Fiili hizmet mukabilinde kendilerine vakfından vazife veya hisse veril- 
mesi vakıf tarafından şart edilmiş olan hademe,                 
  B - Makam sahipleri hariç olmak üzere vakfiye şartlarına göre vakıfta alaka-
lı bulunanlar olmak üzere iki kısımdır.                     

  Madde 3 - (Değişik: 30.7.1987 - 87/12047 K.)                
       2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce  
mazbut Vakıflar arasına alınan vakıflarda intifa hakları, vakfiye şartları esas 
alınarak 7 nci maddeye göre belirlenen vakıf ilgililerine, 6 ncı madde hükümle- 
rine göre her yıl ödenir.                            

  Madde 4 - Fiilen veya kanunen hayri bir hizmeti kalmamış olmasından dolayı 
tevliyetleri kaldırılan mütevelliler evlattan oldukları takdirde vakfiyet uya- 
rınca tevliyet hizmetine mukabil tahsis edilmiş olan intifa hakları kaydı hayat 
şartile verilir.                                

  Madde 5 - Vakıflar Kanununun mer'iyete girdiği tarihten sonra, zaptedilen  
vakıflarda alakalıların intifa hakları aşağıda yazılı esaslara göre tayin olu- 
nur:                                      
  A - Vakıftan hizmet mukabili intifa edenlerden asli cihet sahipleri diğer  
mazbut vakıflar hademesi gibi muamele görürler. Ancak zabıttan evvel aldıkları 
vazife                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
hademe kadrolarında emsaline muhassas aylıklardan fazla olduğu ve tahsisleri  
usulü dairesinde yapılmış bulunduğu takdirde bunların inhilallerine kadar tesvi-
yesine devam olunur.                              
  Bu vakıflardaki fer'i cihet sahiplerinin almakta oldukları tahsisatda inhi- 
lal vukuuna kadar bütçeden tesviye olunur. Bankaların vefatında münhal kalacak 
hizmetler hakkında diğer mazbut vakıflara ait hükümler tatbik edilir.      
  B - Vakfiyelerinde hizmet mukabili olmıyarak makam sahipleri hariç olmak  
üzere alakalılara mukannen olarak tahsis edilmiş olup zapta kadar almakta olduk-
ları aylık ve yıllıkların zabıt sırasında 6 ncı madde mucibince tesbit edilecek 
vasati gelirleri müsait olan vakıflarda itasına devam olunur.          
  C - Vakfiyelerinde masraf çıktıktan sonra kalacak fazladan alakalılara tah- 
sis edilen hisseler, aşağıdaki madde uyarınca tesbit edilecek fazla miktara göre
tayin olunur.                                  

  Madde 6 - (İptal: Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 30.6.1978 tarih ve K.  
1978/433 S.K.ile iptal; Yeniden düzenleme: 30.7.1987 - 87/12047 K.)       
       Vakfiyeleri gereği intifa hakkı almaya hak kazanan vakıf evladı  
veya ilgilisi bulunan mazbut vakıfların, gelir ve giderleri, ayrı ayrı, vakıfla-
rı adına tutulur. Akar ve Toprak satış bedelleri, taviz bedelleri ve hayrat sa- 
tış bedellerine yürütülen faizler ana paraya eklenerek değerlendirilir ve Vakıf-
lar Meclisi kararıyla yatırıma dönüştürülebilir.                
  Vakfiyesinde vakıf taşınmazların bakım ve onarım şartı bulunan vakıfların  
gayrisafi gelirlerinden, her yıl % 10 oranında ihtiyat akçesi ayrılarak taşın- 
mazların bakım ve onarımları yapılır. Bu oran, vakıfların malvarlığına göre, Va-
kıflar Meclisi kararıyla artırılabilir.                     
  Vakıfların yıllık gayrisafi gelir tahsilatından % 20 oranında yönetim ve  
temsil gideri karşılığı alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine gelir yazı- 
lır.                                      
  Bu vakıfların gerçekleşen yıllık gayrisafi gelir tahsilatından, vakıf için 
yapılan giderler ve vakfiye şartı gereği yapılan her türlü harcamalar çıkarıl- 
dıktan sonra vakıf evlatlarına veya ilgililerine ödenecek intifa hakkı belirle- 
nir. Bu haklar, vakfın gelir fazlasının (intifa hakkının) doğduğu mali yılı iz- 
leyen ilk altı ay içinde vakıfın evladı veya ilgilisi olduğunu mali yılın birin-
ci ayında belgeleyenlere yıllık olarak ödenir.                 

  Madde 7 - (Değişik: 30.7.1987 - 87/12047 K.)                
       Her vakıf için belirlenen gelir fazlası (intifa hakları) vakfiye 
şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunu ve galleye hak kazandığını ke- 
sinleşen mahkeme kararıyla isbat edenlere ödenir.                
  Vakıf evladı veya ilgilisi olduğunu mahkeme kararı ile isbat edenlerin vak- 
fiye şartı gereği intifa hakkına hak kazanan çocuklarından ayrıca mahkeme kararı
istenmez, nüfus kaydı esas alınarak işlem yapılır.               

  Ek Madde 1 - (Ek: 13.10.1939 - 2/12152 K.; Mülga: 30.7.1987 - 87/12047 K.) 

  Ek Madde 2 - (Ek: 13.10.1939 - 2/12152 K.; Mülga: 30.7.1987 - 87/12047 K.) 
  Geçici Madde - (Ek: 30.7.1978 - 87/12047 K.)                
          Mazbut vakıflardan vakfiyeleri gereği intifa hakkı almaya hak
kazanan vakıf evladı veya ilgilisi bulunan vakıfların, mazbut vakıflar arasına 
alındığı tarihteki tesbit edilebilen mevcutları, mazbut vakıf mevcutlarından ve 
bütçeden ayrılarak, vakıfların ilgili hesaplarında o vakıf adına izlenir. Bu va-
kıfların yatırıma dönüştürülmüş mevcutları, yatırıma dönüştürüldüğü tarihteki  
değerleri esas alınarak mazbut hesaplardan çıkarılarak vakıfların ilgili hesap- 
larına aktarılır. Taşınmazlar diğer mazbut vakıf mevcutlarından satın alınarak, 
bedelleri, vakıfların ilgili hesaplarında gösterilir ve değerlendirilir.    

  Madde 8 - 2762 sayılı kanuna tevfikan yapılmış ve Şürayı Devletçe görülmüş 
olan işbu Nizamname hükümleri Resmi Gazetede basıldığı günden itibaren yürümeğe 
başlar.                                     

  Madde 9 - Bu Nizamnamenin hükümlerini Başvekil yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |    17.7.1936 TARİH VE 2/5042 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |   
  |     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |   
  |    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         |   
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |      |      |   Farklı Tarihte   |         |   
  |  Tarihi  | Numarası |   Yürürlüğe Giren  |   Yürürlüğe  |   
  |      |      |    Maddeleri    |   Giriş Tarihi |   
  |------------|------------|------------------------|------------------|   
  | 23.12.1937 |  2/7898 |      --     |    6.1.1938  |   
  | 13.10.1939 |  2/12152 |      --     |   19.10.1939  |   
  |  5.6.1943 |  2/20039 |      --     |   18.6.1943  |   
  | 10.11.1950 |  3/12090 |      --     |   12.12.1950  |   
  | 30.7.1987 | 87/12047 |      --     |   20.9.1987  |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
  |      |      |            |         |   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |    17.7.1936 TARİH VE 2/5042 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |   
  |     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |   
  |    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         |   
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |      |        |   Farklı Tarihte  |  Yürürlüğe  |   
  |  Tarihi |  Numarası  |   Yürürlüğe Giren  |  Giriş Tarihi |   
  |      |        |    Maddeleri   |         |   
  |-----------|---------------|-----------------------|-----------------|   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |   
  |      |        |            |         |