Endeksler
                                        
                                        
        PALAMUT İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR              
                                        
             NİZAMNAME                       
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.9.1937, No: 2/7332         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1930, No: 1705          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 17.9.1937, No: 3711          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3,Cildi : 18, S.:606          
                                        
              FASIL I                       
                                        
             Umumi Hükümler                     
                                        

  Madde 1 - Türkiyeden ihraç edilecek palamutlar, ticarette tağşişin men'i ve 
ihracatın murakabesi ve korunması hakkındaki 1705 numaralı kanun ile bu kanuna 
ek olan 3018 numaralı kanun mucibince, bu Nizamname hükümleri dairesinde, kont- 
rola tabidir.                                  

  Madde 2 - Aşağıda yazılı hallerde ihraç edilecek palamutlar bu Nizamname  
hükümlerine tabi tutulmaz:                           
  A) Gayrisafi (500) kiloya kadar nümune olarak gönderilecek palamutlar,   
  B) İktisat Vekaleti kontrol memuru bulunmayan yerlerden hemhudut memleket- 
lere ve Adalar Denizindeki bütün adalara, Girit ve Kıbrıs dahil olmak üzere  
sair Türk sahillerine mücavir adalara (500) lira kıymetine kadar ihraç edilecek 
palamutlar,                                   
  C) Üğütülmüş palamutlar,                          
  Ç) Hülasalar.                                

  Madde 3 - Bu Nizamname hükümleri dairesinde yapılacak kontrol işleri İktisat
Vekaleti tarafından görülür.                          

  Madde 4 - (Değişik: 8/1/1940-2/12621 K.)                  
  Palamut kontrolu, aşağıdaki merkezlerde yapılır:              
  İstanbul, İzmir,Antalya.                          
  Ticaret Vekaleti, göreceği lüzum üzerine, muvakkat palamut kontrol merkez- 
leri ihdas edebilir.Muvakkat palamut kontrol merkezlerinde,işe başlanacağı ve  
işe nihayet verileceği zamanlar, en az bir ay evvel Ticaret Vekaletince,Ankarada
Resmi Gazete ve diğer bir gazete ile ve mahallinde de münasib suretle ilan olu- 
nur. Harcırah ve masarifi,taleb eden tarafından verilmek şartile,Ticaret Vekale-
tince, imkan görüldüğü takdirde, talep üzerine,yakın iskelelerden palamut ihra- 
catı kontrolu için memur gönderilebilir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              FASIL II                       
            Kontrol Edilecek Hususlar                
                                        

  Madde 5 - Palamutlar 1 - "Tip-nümune", 2 - "Nümune", 3 - "Tanen" esasına  
göre ihraç edilirler.Bundan başka tırnak, koruk,rüfüz olarak da ihracı caizdir. 

  Madde 6 - (Değişik :8/1/1940-2/12621 K.)                  
  "Tip-Nümune" esasına göre ihraç olunacak palamutlarda ,           
  esas tipler şunlardır:                           
  1 - Krible                                 
  2 - Birsu                                 
  3 - Natürel                                
  4 - Engin                                 
  Tanen miktar ve nisbeti haricinde, esas tipleri tayin eden şart ve vasıflar 
şunlardır:                                   
  1) Krible-Tanen derecesi birsudan daha yüksek, seçilmiş, kısmen kapalı ve  
kalın dıvarlı olan ve içerisinde en fazla yüzde bire kadar rüfüz, yüzde bire ka-
dar pelit, yüzde yarıma kadar kırık, yüzde bire kadar kendisinden hasıl olmuş  
toz bulunabilen ve içerisinde kapçık, koruk ve toprak bulunmayan mallardır.   
  2) Birsu- İçerisinde yüzde ikiye kadar rüfüz, yüzde ikiye kadar pelit, yüzde
yarıma kadar kırık, yüzde yarıma kadar talaş, yüzde bire kadar kendisinden hasıl
olmuş toz, yüzde yarıma kadar toprak bulunabilen ve içerisinde kapçık bulunmayan
ve şekil itibarile düzgün ve muntazam olan mallardır.              
  3) Natürel palamutlar iki kısma ayrılır :                  
  Birinci Natürel - İçerisinde en fazla yüzde beşe kadar rüfüz, yüzde ikiye  
kadar pelit, yüzde ikiye kadar kırık, yüzde bire kadar talaş, yüzde bire kadar 
kendisinden hasıl olmuş toz, yüzde bire kadar toprak bulunabilen ve içerisinde 
kapçık bulunmayan mallardır.                          
  İkinci Natürel - İçerisinde en fazla yüzde ona kadar rüfüz, yüzde üçe kadar 
pelit, yüzde üçe kadar kırık yüzde ikiye kadar talaş, yüzde bire kadar kendisin-
den hasıl olmuş toz ve yüzde bire kadar toprak bulunabilen ve içerisinde kapçık 
bulunmayan mallardır.                              
  4) Engin palamutlar iki kısma ayrılır:                   
  Birinci Engin - İçerisinde en fazla yüzde on beşe kadar rüfüz, yüzde üçe ka-
dar pelit, yüzde üç buçuğa kadar kırık, yüzde ikiye kadar talaş,yüzde bire kadar
kendisinden hasıl olmuş toz, yüzde bire kadar toprak ve yüzde bire kadar kapçık 
bulunabilen mallardır.                             
  İkinci Engin - İçerisinde en fazla yüzde yirmi beşe kadar rüfüz, yüzde dörde
kadar pelit,yüzde dörde kadar kırık, yüzde iki buçuğa kadar talaş, yüzde bire  
kadar kendisinden hasıl olmuş toz, yüzde bire kadar toprak ve yüzde üçe kadar  
kapçık bulunabilen mallardır.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - (Değişik : 8/1/1940 - 2/12621 K.)                 
  "Nümune" esasına göre ihraç edilecek palamutlar üç nev'e ayrılır:      
  Birinci Nevi - İçerisinde en fazla yüzde ikiye kadar rüfüz,yüzde ikiye kadar
pelit,yüzde ikiye kadar kırık,yüzde bire kadar talaş,yüzde bire kadar kendisin- 
den hasıl olmuş toz ve yüzde bire kadar toprak bulunabilen ve içersinde kapçık 
bulunmayan mallardır.                              
  İkinci Nevi - İçerisinde en fazla yüzde ona kadar rüfüz,yüzde dörde kadar  
pelit,yüzde üçe kadar kırık,yüzde ikiye kadar talaş,yüzde bire kadar kendisinden
hasıl olmuş toz ve yüzde bire kadar toprak bulunabilen ve içerisinde kapçık bu- 
lunmayan mallardır.                               
  Üçüncü Nevi - İçerisinde en fazla yüzde yirmibeşe kadar rüfüz,yüzde dörde  
kadar pelit,yüzde dörde kadar kırık,yüzde ikibuçuğa kadar talaş,yüzde bire kadar
kendisinden hasıl olmuş toz,yüzde bire kadar toprak ve yüzde üçe kadar kapçık  
bulunabilen mallardır.                             
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 8.1.1940 - 12621 K.)                  
  "Tanen" esası üzerinden satılan mallarda,yüzde beşe kadar pelit,yüzde ikiye 
kadar talaş,yüzde bire kadar kendisinden hasıl olmuş toz ve yüzde ikiye kadar  
toprak bulunabilir. Bu nevi mallardan rüfüz ve kapçık miktarı serbesttir. Tanen 
esası üzerinden satılan kabalarda kırık bulunabilir.              
                                        

  Madde 9 - Tanenden başka bir esasa göre ihraç edilecek tırnaklarda nihayet 
yüzde ikiye kadar toprak,yüzde bire kadar kendisinden hasıl olmuş toz,ve keza  
yüzde ikiye kadar talaş (yani ağaç ve yaprak parçaları ve pelit kırıntıları)  
bulunabilir.                                  
                                        

  Madde 10 - (Değişik : 8.1.1940 - 2/12621 K.)                
  Kendiliğinden düşen veya tamamen neşvünema bulmamış olduğu halde toplanmış 
olan mallar "Koruk" namı altında ihraç olunurlar. Bunlarda yüzde birden fazla  
pelit,yüzde ikiden fazla kırık,yüzde birbuçuktan fazla talaş ve yüzde ikinden  
fazla toprak bulunmasına müsaade edilemez.                   
                                        

  Madde 11 - (Değişik: 8.1.1940 - 2/12621 K.)                 
  "Rüfüz" mallar,bu nam altında ihraç olunabilirler. Bunların içerisinde,yüzde
beşten fazla pelit,yüzde otuz beşten fazla kapçık,yüzde üçten fazla talaş,yüzde 
birden fazla kendisinden hasıl olmuş toz ve yüzde birden fazla toprak bulunamaz.
Bu nevi mallarda,kırık miktarı serbest olup azami yüzde yirmi beşe kadar rüfüz- 
den daha yüksek evsafda palamut bulunabilir.                  
  Hangi palamutların rüfüz ve kapçık sayılacağı, 19 uncu maddede yazılı heyet 
tarafından nümunelerle tayin olunur.                      
                                        

  Madde 12 - Tanen esası üzerinde kontrola arzedilen partiler için kontrol me-
muru lüzum gördüğünde siparişin tanen esası üzerinden alındığının tevsikini ta- 
lep edebilir.                                  
                                        

  Madde 13 - İhracatını "Tip-nümune" esasına göre yapacak mahaller iktisat ve-
kaleti tarafından tespit ve ilan olunur. "Tip-nümune" esasına göre ihracaat an- 
cak bu mahallerden yapılır. Bu suretle tesbit ve ilan olunan mahallerden ihraç 
edilecek palamutların (6) ncı maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmakla be- 
raber (19) ve (20) nci madde hükümlerine göre hazırlanmış "Tip-nümune" lere de 
uygun bulunmaları lazımdır. Bu mahallerden yedinci maddede yazılı nümune esasına
göre mal ihracı memnudur. Ancak gerek bu mahallerden ve gerek nümune esasına gö-
re mal ihraç edilebilen sair yerlerden tanen esasına göre mal ihraç olunabilece-
ği gibi her nevi tırnak ile koruk ve rüfüz mallar dahi ihraç olunabilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 14 - (Değişik: 8/1/1940 - 2/12621 K.)                 
  İhraç edilecek bilumum palamut partilerinde taş, kum, demir parçaları gibi 
ecnebi maddelerin bulunması yasaktır.                      
  Şu kadar ki:                                
  a) Tırnaklarda, yüzde bire kadar,ayrılması müşkül ince,ufak taş ve kum   
bulunabilir.                                  
  b) Her biri,kontrola arzedilen palamut tanelerinden iri olmamak şartile ge- 
rek engin ve natürel namları altında ve gerek nümune veya tanen esaslarına göre 
ihraç edilecek palamutlarda yüzde yarıma kadar ve rüfüz ve koruk olarak sevke- 
dilecek palamutlarda ise yüzde bire kadar taş ve kum bulunabilir.        
  c) Bir buçuk milimetrelik elekten geçen küçük taş zerreleri toprak, geçme- 
yenler kum ve taş sayılır.                           
  Ticaret Vekaleti, lüzum gördükçe, rekolte vaziyetini, umumi ziraat, ticaret 
ve işleme icablarını göz önünde tutmak, 19 uncu maddede yazılı heyetin mütale- 
asını almak, en az on beş gün evvel Ankarada Resmi Gazete ve mahallerinde müna- 
sib vasıtalarla ilan etmek ve yukarıda yazılı azami hadleri aşmamak şartile bu 
nisbetlerde değişiklik yapabilir.                        

  Madde 15 - Borsa bulunan yerlerde palamut alım ve satımı borsalarda yapılır.
                                        
                 FASIL III                  
          Kontrolun Şekli ve Sureti İcrası              
                                        

  Madde 16 - (Değişik: 8/1/1940 - 2/12621 K.)                 
  Palamut ihraç edecek tacir veya mümessili, kontrol memuruna bir beyanname  
ile müracaat ederek ihraç edeceği malın kontrolunu ister.Bu beyannameler Ticaret
Vekaletince tesbit edilecek formüle göre tanzim olunur.             
   Kontrol memurunun bulunduğu merkezde kontrol, beyannamesinin tevdiinden  
itibaren 24 saat zarfında yapılır.                       
  Palamutların dökme olarak ihracı memnudur. İhraç edilmek üzere hazırlanmış 
palamutların kontroldan evvel çuvallanmış ve markalanmış bulunması lazımdır.  
Ancak parti miktarı 15 tondan fazla ise, fazlasının kontrola çuvallanmamış ola- 
rak arzı caizdir.                               

  Madde 17 - (Değişik : 8/1/1940-2/12621 K.)                 
  İhracatçı veya yazı ile göstereceği mümessili kontrol esnasında hazır bulun-
makla mükelleftir.                               

  Madde 18 - Kontrol ihraç edilecek partiden münasip miktarda çuvalların tef- 
rik ve muayenesi suretile icra edilir.                     
  Kontrol memurları palamut işlenen veya palamut bulunan bilümum han ve depo- 
ları teftiş ve murakabe edebilirler.                      

  Madde 19 - (Değişik: 8/1/1940 - 2/12621 K.)                 
  İhracatın "Tip - nümune" esasına göre yapılacağı mahallerde tip- nümuneler, 
her sene mevsim başında, Ticaret Vekaleti Kontrol memuru, Ticaret Vekaletince  
palamutçular arasından seçilecek iki zat ve ticaret odası veya borsası bulunan 
yerlerde bu teşekküller tarafından palamuttan iyi anlar kimseler arasından in- 
tihab olunacak ve intihabları Ticaret Vekaletince tasdik edilecek birer zattan 
mürekkeb bir heyet tarafından hazırlanır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Heyet azalarının intihablarında, asıl azaların bulunmadığı zamanlarda vazife
görmek üzere, yedekleri de seçilir.                       
  Bu heyet, her sene, tip-nümunelerin ihzarı sırasında, rekolte icabları göz 
önünde bulundurularak, krible olarak ihraç edilecek palamutlar haricinde kalan 
tiplerde bulunabilecek koruk nisbetlerini de tayin eder.            

  Madde 20 - Palamut ihracatçılarından en az üç zatın esbabı mucibeli bir  
mektup ile kontrol memuruna yapacakları müracaat üzerine (19) uncu maddede yazı-
lı heyet "Tip-nümune"lerde değişiklik yapabilir. Heyet "Tip-nümune" lerde deği- 
şiklik yapılması lüzumuna re'sen de karar verebilir.              
  "Tip-nümune" lerin tesbiti gibi bunlarda yapılacak değişikliklerin de heyet 
azalarının ittifakile karar altına alınması lazımdır.İttifak hasıl olmadığı tak-
dirde keyfiyet İktisat Vekaletince bir karara bağlanır.             
  "Tip-nümune" lerin tesbit veya tadiline mütaallik kararlar; işbu kararlar  
ile nümunelerin hazırlandığının mahalli gazetelerle neşir ve ilanı tarihinden  
itibaren en az beş gün sonra icabında on beş günü geçmemek şartile heyetçe tayin
edilecek daha uzun bir müddet sonra yürürlüğe girer.              

  Madde 21 - (Değişik: 8/1/1940 - 2/12621 K.)                 
  İhraç edilecek palamutları muhtevi çuvalların üzerine, malların nev'i veya 
tipine göre, aşağıdaki markaların vurulması mecburidir:             
                                        
          Krible için           K              
          Birsu  "            S              
          Birinci Natürel için      N   I           
          İkinci  "    "       N  II           
          Birinci Engin  "       E   I           
          İkinci  "   "       E  II           
          Birinci nevi   "       B   I           
          İkinci  "    "       B  II           
          Üçüncü  "    "       B  III           
          Tırnak için           T              
          Rüfüz  "           R              
          Koruk  "           O              
                                        
  Tanen esası ile satılan malları ihtiva eden çuvalların üzerine (TN) harfleri
 konulur.                                    
  Markaların şekli, renk ve eb'adı ve ne suretle vurulacakları Ticaret Vekale-
tince tayin olunur.                               
  Çuvallar üzerine konulacak hususi markaların ve diğer işaretlerin,yukarıda 
gösterilen markalarla iltibas vücude getirmemesi şarttır.            

  Madde 22 - (Değişik :8/1/1940-2/12621 K.)                  
     Bu Nizamname hükümlerine tevfikan muayene olunan her partiden,kontrol 
memuru tarafından, beheri 5 kiloyu geçmemek ve üçten fazla olmamak üzere,lüzumu 
kadar nümune alınır. Bu nümuneler kontrol memuru ile ihracatçı veya mümessili  
tarafından müştereken mühürlenir. Alınan nümuneler, ait oldukları parti hakkında
bir ihtilaf çıkmadığı takdirde üç ay müddetle, ihtilaf vukuunda ihtilafın halli-
ne kadar kontrol memurunun dairesinde saklanır. İhracatçı, bu müddetin hitamın- 
dan itibaren bir hafta içinde, müracaat ederek kendine ait nümuneleri alabilir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 23 - (Değişik : 8/1/1940 - 2/12621 K.)                
                                        
  Kontrol memurunca, kontrol neticesine göre :                
  a) Malın, bu nizamname hükümlerine uygun olduğu görülürse,ihracatçısına bir 
kontrol vesikası verilir.                            
  b) Malın, kontrolda tesbit edilen vasıflarının, gerek rüfüz ve pelit nisbet-
leri, ve gerek renk, irilik ve ağırlık itibarile, beyannamesinde yazılı tipten 
üstün bir tipe aid vasıflarda olduğu görülürse ve ambalajlarda icab eden deği- 
şikler yapılırsa, malın ihracına müsaade edilir. Fakat kontrol vesikasına, kont-
rolda tesbit edilmiş olan tipin ismi yazılır.                  
  c) Malın kontrolda tesbit edilen vasıflarının gerek rüfüz ve pelit nisbet- 
leri, ve gerek renk, irilik ve ağırlık itibarile, beyannamede yazılı tipten bir 
aşağı tipe aid vasıflarda olduğu görülürse ve bu husus, ihracatçı veya mümessili
tarafından beyanamenin arkasına yazılarak imza edilmek suretile kabul edilirse 
malın ihracına müsaade edilmez ve ihracatçısına malı yeniden işlemesi lüzumu  
bildirilir.                                   
  İhracatçı veya mümessili, muayene neticesine itiraz ettiği takdirde, itirazı
neden ibaretse beyannamenin arkasında yazarak imzalar ve bu takdirde 22 nci mad-
dede yazılı nümunelerden açılmamış olanı, 27 nci maddede yazılı heyet tarafından
tetkik edilir. Heyet bu husustaki kararını, mucip sebeplerile sarih olarak, be- 
yannamenin arkasına yazılmış olan itirazın altına yazar. Bu karar,ihracatçı ve- 
ya mümessili tarafından yapılmış olan itiraza hak verdigi takdirde malın ihracı-
na müsaade olunarak kontrol vesikası verilir.                  
  Bu fıkrada yazılı olan ahvalde zabıt varakası tanzim edilmez.        
  ç) Malın, kontrolda tesbit edilen vasıflarının, gerek rüfüz ve pelit nisbet-
leri, ve gerek renk, irilik ve ağırlık itibarile, beyanamede yazılı tipten, bir-
den fazla aşağı tipe aid vasıflarda olduğu veya rüfüz ve pelitten başka vasıflar
için nizamnamede kabul edilmiş olan toleransları aştığı görülürse, nizamnamenin 
25 inci maddesine tevfikan zabıt varakası tanzim edilir.            
  Kontrol vesikası bulunmayan ve 21 inci madde mucibince markalanmamış olan  
çuvalların, ihraç için gümrükten geçmesine gümrük idarelerince müsaade edilemez.

  Madde 24 - Kontrol edilmiş olan bir partiye ait çuvallar ancak kontrol me- 
murunun huzurile açılabilir. Kontroldan sonra palamutların kısmen veya tamamen 
ihracından sarfınazar eden ihracatçı ihraç vesikasını derhal kontrol memuruna  
iade ile mükelleftir. Ancak ihracatçı kısmen ihraçtan sarfınazar etmiş bulunduğu
takdirde mütebaki mal için kendisine yeni bir kontrol vesikası verilir.    
                                        
               FASIL IV                     
         Nizamname Hükümlerine Muhalif Hareketler            

  Madde 25 - Kontrol esnasında bu Nizamname hükümlerine aykırı bir hal görüle-
cek olursa keyfiyet İktisat Vekaleti kontrol memuru tarafından tanzim olunacak 
bir zabıt varakası ile tesbit olunur. Zabıt varakaları dört nüsha olmak üzere  
kaleme alınır. Palamut ihracatçısı veya mümessili münderecatına itirazı olmadığı
takdirde zabıt varakasını derhal imzalamağa mecbur olduğu gibi itirazı varsa  
itirazının neden ibaret olduğunu zabıt varakasının hususi hanesine derhal yazıp 
imza etmeğe mecburdur.                             
  Zabıt varakalarının bir nüshası alakadar ihracatçı veya mümessiline verilir.
Diğer nüshaları kontrol memuru nezdinde muhafaza edilir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 26 - (Değişik: 8/1/1940-2/12621 K.)                  
  İhracatçı veya mümessili, kontrol neticesine itiraz ettiği takdirde,ihtila- 
fın mevzuu, kontrol memurunun müracaatı üzerine, 48 saat içinde, 27 nci maddede 
yazılı heyet tarafından, kontrol memuru ile alakadar ihracatçı veya mümessili  
hazır bulunduğu halde, tetkik olunur.                      

  Madde 27 - (Değişik : 8/1/1940 -2/12621 K.)                 
  İhracatçı veya mümessilinin kontrol neticesine vaki olacak itirazlarını tet-
kik etmek ve karara bağlamak üzere aşağıda gösterilen şekilde bir heyet teşkil 
olunur:                                     
  A) Mahalli Ticaret Odası tarafından bir sene müddetle intihap olunacak ve  
intihabı Ticaret Vekaletince tasdik edilecek, palamuttan anlar bir zat ve bunun 
hazır bulunmadığı zaman heyete girmek üzere aynı suretle seçilecek yedeği,   
  B) Borsa bulunan yerlerde Borsa Komiseri, Borsa bulunmayan yerlerde Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkatibi, yedek olarak vekilleri,               
  C) Ticaret Vekaletince seçilecek, palamuttan anlar bir zat ve bunun hazır  
bulunmadığı zaman heyete girmek üzere aynı suretle seçilecek yedeği.      
  Ticaret Odası bulunmayan yerlerde A fıkrasında gösterilen aza doğrudan doğ- 
ruya Ticaret Vekaletince seçileceği gibi ne Borsa ne de Ticaret Odası bulunma- 
yan yerlerde B fıkrasında yazılı aza yerine gümrük idaresinin bu işe ayıracağı 
memuru veya icabında bunların yedekleri heyete dahil olurlar.          
  Aza ihtilaf çıkan parti ihracatçısının usul ve füruundan veya dördüncü dere-
ceye kadar civar hısımlarından olduğu veya müstahdemi bulunduğu takdirde heyete 
iştirak edemez.                                 

  Madde 28 - (Değişik: 8/1/1940 - 2/12621 K.)                 
  Heyet, 22 nci madde mucibince alınmış nümuneleri tetkik ettikten sonra, ih- 
tilaf mevzuu hakkındaki kanaatlerine müstenit kararlarını, mucib sebeplerile,  
sarih olarak, vaziyete göre, beyannameye yazılmış olan itirazların altına veya 
zabıt varakasının hususi hanesine yazıp imzalar.                

  Madde 29 - Heyetin tetkik neticesinde vereceği karar ihracatçı veya mümes- 
sili tarafından ileri sürülen itirazı haklı gösterdiği takdirde malın ihracına 
müsaade olunur. Bu takdirde zabıt varakasının, heyetin kararını da ihtiva eden, 
bir nüshası malümat olmak üzere İktisat Vekaletine gönderilir.         

  Madde 30 - Zabıt varakasına palamut ihracatçısı veya mümessili tarafından  
bir güna itiraz vakı olmadığı veya itiraz edilip de (27) nci madde mucibince  
sevkolunan heyetçe yapılan tetkikat neticesinde nizamname hükümlerine aykırı bir
hareket vukua getirildiği tesbit edildiği takdirde malın ihracına müsaade olun- 
mayıp zabıt varakasının bir nüshası takibat icra olunmak üzere Cumhuriyet Müdde-
iumumiliğine tevdi olunur ve bir nüshası da İktisat Vekaletine gönderilir.   
  Kontrol memurları tanzim ettikleri zabıt varakalarının birer nüshasını muha-
faza ederler.                                  

  Madde 31 - Kontrol edilmiş bir malın gümrükten geçinceye kadar evsaf veya  
ambalajına halel verecek bir arıza vukuunda mal sahibi veya mümessili derhal  
kontrol memuruna haber vererek o arızayı nizamname hükümlerine uyacak şekilde  
tashih etmeğe mecburdur .                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 32 - Daha evvel kontrol edilmiş olan palamutlar ihraç edilinceye kadar
herzaman ve her yerde tekrar kontrol edilebilir. Bu maksatla palamut çuvalların-
dan yüzde ikiye kadar bir miktarını açtırıp muayene etmeğe kontrol memuru sala- 
hiyetlidir. Muayene neticesinde ilk muayenedeki esasa göre Nizamname hükümleri- 
ne muhalif bir hal görüldüğü takdirde kontrol memuru açtığı çuvallardan birile 
bir de açılmamış çuvalı ihracatçı veya mümessili ile birlikte mühürlemek sure- 
tile nümune olarak alır. Bu takdirde 4 üncü fasılda yazılı olduğu surette mua- 
mele yapılmakla beraber ihracatçının elindeki vesikaya istinaden o malın gümrük-
ten geçirilmemesi kontrol dairesince gümrüğe bildirilir ve gümrükçe de ihracat 
muamelesi durdurulur.                              

  Madde 33 - (Değişik: 8/1/1940 - 2/12621 K.)                 
  Vasıfları, tasnifleri veya ambalajları itibarile, bu nizamnamenin 6 dan 14, 
21 ve 23 üncü maddeleri hükümlerine uymayan palamutları kontrola arzedenlerle  
16 ncı maddenin 3 üncü fıkrası ve 17, 22 ve 24 üncü maddeleri hükümlerine muha- 
lif harekette bulunanlar hakkında 3018 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince
ve bunun haricinde kalan hallerde 1705 numaralı kanuna göre takibat yapılır.  
  Ek madde - (Ek: 8/1/1940-2/12621 K.)                    
  Nizamnamenin diğer maddelerinde yazılı(İktisat Vekaleti) kelimeleri (Ticaret
Vekaleti) olarak değiştirilmiştir.                       
  Ek madde - ( Ek: 19/1/1940 - 2/12709 K.)                  
  Memleket içinde ve dışında harb hali, seferberlik ve seferberliğe hazırlık 
veya tabii afetler gibi mucbir sebepler altında mezkür Nizamnamede yazılı tole- 
rans hadlerini iki misline kadar artırmağa ve ambalaja mütaallik hükümlerin tat-
bikında hal icabına göre karar almaya Ticaret Vekaleti salahiyetlidir.     
  Muvakkat madde - 1937 - 1938 ihraç senesine münhasır olmak üzere İktisat Ve-
kaleti işbu Nizamnamenin ihraç edilecek palamutların tip numunelere uygun olması
hakkındaki hükümlerinin tatbikini muayyen bir müddetle veya bu sene için tamamen
talik edebilir.                                 

  Madde 34 - 1705 ve 3018 numaralı kanunlara istinaden hazırlanmış ve Şürayı 
Devletçe görülmüş olan bu Nizamname hükümleri Resmi Gazetede basıldığı günden  
itibaren on beş gün sonra yürümeğe başlar.                   

  Madde 35 - İşbu nizamname hükümlerini tatbika icra Vekilleri Heyeti memur- 
dur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
  3.9.1937  TARİH ve 2/7332   SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
                                        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
                                        
    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE         
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü                
         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                 
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                   Farklı Tarihte               
  Tarihi     Numarası     Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe      
                    Maddeleri     Giriş Tarihi     
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
  8.1.1940    2/12621      ---        2.2.1940        
                                        
  19.1.1940    2/12709      ---        30.1.1940        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
  3.9.1937  TARİH ve  2/7332   SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN          
    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE         
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                  Farklı Tarihte                
  tarihi      Numarası   Yürürlüğe giren      Yürürlüğe     
                   Maddeleri       Giriş Tarihi    
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------