Endeksler
                                        
                VAKIFLAR TÜZÜĞÜ                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 17.7.1936, No: 2/5042          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 5.6.1935, No: 2762           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1.8.1936, No: 3371            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 17, S. 651          
                                        
                                        

  Madde 1 - Vakıfların idare ve temsili ve vakıf malların ve mimari veya tari-
hi değeri olup idaresi vakfa ait olan eserlerin muhafaza ve imarı ve vakfa ait 
müesseselerin gayelerine göre yaşatılması ve vakıf paraların nemalandırılması ve
mütevellilerin tayin ve icabında azilleri hususunda Vakıflar Umum Müdürlüğüne  
kanunla verilen vazifeler bu Nizamname hükümleri dairesinde ve idare meclisinin 
kontrolu altında görülür.                            
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
       Vakıflar İdare Meclisi vazife ve murakabe salahiyeti       
                                        

  Madde 2 - İdare meclisi bir başkan ve üç üyeden mürekkeptir. Evkaf Umum Mü- 
dürü müzakere ve reye iştirak hakkına sahip olmak üzere bu meclisin tabii üyesi-
dir. Umum müdür merkezde bulunmadığı veya hasta veya mezun olduğu zaman umum mü-
dür muavini umum müdür yerine idare meclisi müzakerelerine iştirak eder.Müzakere
nisabı üçtür; şu kadar ki müzakerede üç rey bir noktada toplanmadıkça karar ve- 
rilemez.                                    

  Madde 3 - İdare meclisi kararların katidir. Ancak umum müdür meclisin kont-
rol salahiyetine müsteniden vereceği kararlardan kendisinin muhalefetiyle çoğun-
lukla verilmiş olanların tatbikinde mahzur gördüklerini, kararın umum müdürlüğe 
tevdi tarihinden itibaren on beş gün zarfında Başvekalete bildirir.       
  Çoğunluk veya azınlık reylerinden birinin tercihi Şürayı Devletin mütalaası 
alınmak üzere Başvekile aittir. Muhalif kalan üyelerin reyleri kararda gösteri- 
lir.                                      

  Madde 4 - İdare meclisi reisi içtimalarda bulunmadığı takdirde üyelerden en 
kıdemlisi ve üyelik kıdeminde birlik halinde Devlet hizmeti itibariyle en kıdem-
lisi ve bunda da birlik halinde üyelerin en yaşlısı reislik yapar.       

  Madde 5 - İdare meclisi başkan ve üyelerinin izinleri içtimaları sektedar  
etmemek üzere meclisçe karar verilecek şekilde tatbik olunur.          

 

 
  Madde 6 - İdare meclisi, Vakıflar Kanuniyle diğer kanun ve nizamların kendi-
sine verdiği işleri tetkik ve karara bağlıyacağı gibi umum müdürlükten lüzum  
gösterilecek işler hakkında da karar verir.                   

  Madde 7 - İdare meclisi, Vakıflar Kanununun verdiği kontrol salahiyetini  
aşağıdaki esaslar dairesinde yapar:                       
  A - Bir iş hakkında arzuhal ile vakı olacak şikayetleri tetkik eder, karara 
bağlar.                                     
  B - Gerek muamelatın iyi yürümesi ve gerek varidatın artırılması ve masra- 
fın azaltılması hakkında gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasına re'sen karar ve-
rir.                                      
  C - Lüzum gördüğü hususat hakkında icap eden malümatı umum müdürlük makamın-
dan istiyerek verilecek evrak üzerinden tetkikat yapar ve gereğine göre karar  
verir. İdare meclisi lüzum gördüğü takdirde içlerinden birini tetkikat icrası  
için bir yere gönderebilir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  D - İdare meclisi umum müdürlükten varidat tahsilatına dair her ay ve bütçe 
masarifatı için hesap tetkikatına müstenit olmak üzere her üç ayda bir verilecek
cetvel ve raporlar üzerine bütçe tatbikatını ve mali gidişi kontrol eder ve   
alınmasını lüzumlu göreceği tedbirleri kararlaştırır.              
  E - Her sene bütçesine göre yapılacak taşra evkaf idareleri kadrolarını tet-
kik eder ve sene içinde yeniden teşkil olunacak veya lağvedilecek vakıflar müdür
ve memurlukları hakkında karar verir.                      
  F - Talimatnameleri tetkik eder veya yapar.                 
  G - Satış bedelinden yapılacak yeni inşaat veya alınacak gayrımenkullere ve 
tamirata ait evrakı ve taviz bedellerinin istismarına ait muamelatı ve on bin  
liradan fazla taahhüdatı müstelzim ukuda mütaallik mukavelename ve taahhütname- 
leri tetkik eyler ve karara bağlar.                       
  H - Vakıf paralar müdürlüğünün idare meclisi vazifesini yapar.       
  İ - Bütçe ve hesabıkati tetkikatını, umum müdürlükten verilecek hesap cet- 
velleri üzerinden yapar ve gereğine göre değiştirir ve tamamlar. Bütçelerin Şu- 
bat ayı başında, hesabıkatilerin müddetinden en az bir ay evvel umum müdürlükçe 
hazırlanarak idare meclisine verilmesi lazımdır. İdare meclisi on beş gün içinde
tetkikatını bitirerek iade eder.                        
  J - Vakıf mahsullerin ne suretle satılacağı hakkındaki 19 Mayıs 1934 tarihli
Nizamnamenin 14 üncü maddesi mucibince emaneten idare hususunda gösterilen lüzum
üzerine mahalli idare heyetlerince verilecek kararların nihai derecede tetkikiy-
le kabul veya reddi idare meclisinin salahiyeti dahilindedir. Emaneten idareye 
karar verildiği takdirde esas ve şartlar idare meclisince karara bağlanır.   
  K - Mahlüllerden lüzum görülenlerin akar olarak kullanılması hakkındaki tek-
lifleri tetkik ile icabına göre karar verir.                  
  L - Umum müdürlüğe mevdu vazifelerin umumi hatlariyle bunların ifasınca   
ehemmiyetlerine göre gözetilecek derecelerine ve evkafça ittihaz edilecek esaslı
tedbirlere ait umum müdürlükçe hazırlanacak programlar idare meclisince tetkik 
ve kararlara raptolunur.                            

  Madde 8 - İdare meclisinin verdiği kararlara ait tebligatı umum müdürlük ya-
par.                                      

  Madde 9 - İdare meclisinin yazı işlerini görmek üzere ayrı bir kalem teşkil 
edilir.                                     
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
            Vakıfların idare ve temsil şekli            
                                        

  Madde 10 - Mazbut Vakıflar Evkaf Umum Müdürlüğünce idare ve temsil olunacak-
ları gibi her ne suretle olursa olsun tevliyeti boş kalan mülhak vakıfların iş- 
lerine de yeni mütevelli tayin olununcaya kadar umum müdürlükçe bakılır.    
  Umum müdürlüğün idare ve temsil vazifelerini görmek üzere icap eden vilayet 
ve kaza merkezlerinde umum müdürlüğe bağlı müdür veya müstakil memurlarla bun- 
lara tabi memurlar bulunur. Bunların maiyetlerinde lüzumu kadar katip, veznedar,
tahsildar ve müstahdemler vardır.                        
  Bu müdür ve memurlar vazifelerini kanun ve nizamnamelerin ve talimatnamele- 
rin verdiği salahiyet ve umum müdürlüğün emirleri dairesinde görürler.