Endeksler
                                        
            MALİYE VEKALETİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ (1)        
                HAKKINDA NİZAMNAME                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.6.1936, No: 2/4903          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.5.1936, No: 2996           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 7.7.1936, No: 3349           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 17, S.627          
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Merkez Teşkilatı                
                                        

  Madde 1 - Umumi masrafları karşılıyacak gelir menbalarını bulmak ve gelirle-
ri toplamak ve bu masrafların tediyesini temin etmek,para ve kredi işlerini umu-
mun menfaatine hadim şekilde idare eylemek, umumi ve mülhak bütçelere bağlı dai-
re ve müesseselerle vilayet ve belediye gibi resmi teşekkülleri, sermayesinin  
tamamı veya bir kısmı Devlete ait müesseselerle imtiyazlı şirketler ve alelümum 
cemiyetleri mali bakımdan murakabe altında bulundurmak, Devletin mali idaresini,
memleketin iktısadi kalkınmasına ait mesai ile hemahenk olarak yürütmek vazife, 
salahiyet ve mes'uliyetini taşıyan Maliye Vekilinin idaresindeki Maliye Vekaleti
teşkilatı merkezde, aşağıda yazılı daire ve servislere ayrılır:         
  1) Müsteşarlık ve Müsteşar Muavinlikleri, 2) Hususi Kalem Müdürlüğü, 3) Mali
Tetkik Heyeti, 4) Teftiş Heyeti, 5) Hukuk Müşavirliği, 6) Bütçe ve Mali kontrol 
Umum Müdürlüğü, 7) Muhasebat U. Müdürlüğü, 8) Varidat U. Müdürlüğü, 9) Nakit İş-
leri U. Müdürlüğü, 10) Muntazam Borçlar Umum Müdürlüğü, 11) Milli Emlak Müdürlü-
ğü, 12) Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü, 13) Tahsilat Müdürlüğü, 14) Zat  
İşleri Müdürlüğü, 15) Levazım ve Kıymetli Evrak Müdürlüğü, 16) Vergi kaza merci-
leri: İtiraz ve Temyiz Komisyonları. Tapu ve Kadastro Teşkilatı, Maliye Vekale- 
tine bağlı bir Umum Müdür tarafından hususi kanunlarına göre idare olunur.   
                                        
               Müsteşar ve Muavinleri              
                                        

  Madde 2 - Müsteşar Vekalet işlerinden Vekilin kendisine ayıracağı işleri ka-
nun ve nizamname hükümleri dairesinde Vekilden alacağı direktiflere göre Vekil 
namına tanzim ve tedvir eylemeğe ve Vekaletin bütün teşkilat ve şubelerine icap 
eden emirleri vermeğe salahiyetli olup Vekilin müşavir ve yardımcısı ve bu işle-
rin mes'ul amir ve murakıbıdır.                         
  Müsteşarın iki muavini bulunur.Müsteşar Muavinleri kanun ve nizamname hüküm-
lerine göre kendilerine verilecek direktif dairesinde idare servislerinden ken- 
dilerine ayrılacak kısımlara ait muameleleri tetkika, muayyen bir meseleye yeni 
istikamet tayini mahiyetinde olmıyan evrakı, kendi mes'uliyeti altında Vekil na-
mına imzaya mezun ve kendilerine verilecek işleri yapmağa memurdur. Muavinler  
maliye bütçesinin ve maliyece idare edilmekte olan bütçelerin ita amirliğini Ve-
kil namına ifaya memur edilebilirler.                      
                                        
               Hususi Kalem Müdürlüğü               
                                        

  Madde 3 - Hususi Kalem Müdürlüğü:                      
  a) Vekilin, şifreli ve açık resmi muhaberelerile hususi yazı işlerini idare,
  b) Ziyaretçilerle iş sahiplerinin Vekil ile temaslarını tanzim ve protokola 
ait işleri takip,                                
                                        
---------------------                              
   (1) Bu Tüzüğün dayanağını oluşturan 29/5/1936 tarih ve 2996 sayılı Kanun, 
20/8/1993 tarih ve 516 sayılı KHK'nin 20/a maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, 
ancak Geçici 5 üncü maddesi ile bu konuda yeni tüzük çıkıncaya kadar bu Tüzüğün 
sözkonusu KHK'ye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.  
                                        
TÜZÜKLER,KASIM 1993 (EK - 16)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Millet Meclisindeki mesaiyi ve Vekalete ait kanun ve tefsir layihalarının
muamelelerini, alakalı idare şeflerile birlikte takip ve neticelerinden vekili 
muntazaman haberdar etmek,                           
  d) Vekaletçe çıkarılacak Maliye Mecmuasına dercedilecek yazıları temin etmek
ve tabi ve neşrine ait işleri yapmak,                      
  e) Müracaat kaleminin işlerine nezaret etmek,                
  f) Gazete neşriyatını takip ederek,maliyeye taallük eden kısımlarını alakalı
dairelere tevdi etmek ve neticesini alarak vekaletçe cevap verilmesine lüzum gö-
rülecek olan hususlara ait cevapları hazırlamak,                
  g) Matbuat ile vekilin temaslarını tanzim eylemek,             
  Vazifelerile mükelleftir.                          
  Hususi Kalem Müdürlüğüne bağlı olan müracaat kalemi, iş sahiplerinin müraca-
atlarını kabul eder ve vekalet daire ve şubelerindeki işlerinin neticesinden  
kendilerine şifahen veya yazı ile malümat verir.                

  Madde 4 - Hususi Kalem Müdürlüğüne bağlı olan Evrak Müdürlüğü,Vekalete gelen
ve Vekalet dairelerinden çıkan evrakı, talimatı dairesinde kayıt eder ve yerle- 
rine gönderir.                                 
  Maliye evrak hazinesi ile Seferberlik Müdürlüğü de Hususi Kalem Müdürlüğüne 
bağlıdır.                                    
                 Mali Tetkik Heyeti              
                                        

  Madde 5 - Mali Tetkik Heyeti, bir reis ile dört azadan müteşekkildir. Heyete
mevdu işler, azaya reis tarafından dağıtılır. Tetkikı yapan aza neticeleri de  
tesbit eder. Varılan netice hakkında, reis, diğer azanın da reylerini alır ve  
faideli görülen noktaları ilave eder. Kararlaştırılan şekil,reisin imzası altın-
da Vekalet makamına arzolunur.Esaslı noktalarda ekseriyetten ayrılan azanın nok-
tai nazarı da Vekalete bildirilir.                       

 

 
  Madde 6 - Mali Tetkik Heyeti:                        
  a) Vekalete mevdu bilümum hizmetlere mütaallik olarak ait olduğu servislerce
hazırlanıp Tetkik Heyetinden geçirilmesi kanunun emri icabından olan kanun ve  
nizamname projelerini ve talimatnamelerle kanunun tatbikına ait izahnameleri  
tetkik ederek mütalaasını bildirmek ve teklife nazaran veya re'sen gördüğü lüzum
üzerine yeni proje hazırlıyarak teklif etmek,                  
  b) Kanunların tatbikatını takip ve ıslahını temin edecek surette istatistik 
şekilleri tesbit ederek, varidat, tahsilat ve masraf dairelerine bu istatistik- 
leri toplattırmak ve yabancı memleketlerin mali mevzularını da takip ve tetkik 
ederek vardığı neticeleri rapor veya tadil projesi şeklinde vekalete bildirmek, 
  c) Diğer Vekaletlerce hazırlanan kanun layihalarından Vekaletçe havale edi- 
lenler hakkında mütalaa bildirmek,                       
  d) Vekaletçe verilecek sair tetkikatı yapmak,                
  e) Vekalet kütüphanesini idare etmek,                    
  Vazifelerini haizdir.                            

  Madde 7 - Mali Tetkik Heyeti emrinde, muhabere ve evrak işile uğraşmak üzere
bir kalem bulunur.                               
                Maliye Teftiş Heyeti              
                                        

  Madde 8 - Maliye Teftiş Heyeti; bir Reis ile Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfet-
tiş Muavinlerinden terekküp eder. Müfettişlerle staj devresini geçirerek teftişe
me-                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
zun bulunan Müfettiş Muavinleri doğrudan doğruya Maliye Vekiline bağlı olup anın
namına teftiş ve tahkik yaparlar.                        
  Müfettişlerin Vekil namına idaresi ve mesailerinin tanzimi Reise mevdudur. 
Reis, Mütettiş sıfat ve salahiyetini haizdir.                  

  Madde 9 - Maliye Müfettişleri.                       
  a) Umumi bütçeye dahil veya mülhak bütçe veya vilayet hususi idare ve bele- 
diye bütçeleri gibi hususi ve mahalli bütçelerle idare edilen daire ve müessese-
leri,                                      
  b) Sermayesinin tamamı Devlete ait olan müesseseleri Maliye Vekilinin tasvi-
bine iktiran eylemiş teftiş programı mucibince ve alacakları tebligat üzerine, 
  c) İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde Devletin iştiraki olan müesseseleri, 
alakalı vekalet dairenin isteği ve Maliye Vekaletinin emir ve müsaadesi üzerine,
  d) Alelümum cemiyetleri ve hususile Devletten mali yardım görenleri Maliye 
Vekaletinin tebliği veya görecekleri acil lüzum üzerine,            
  Mali bakımdan teftiş salahiyetini haizdirler.                

  Madde 10 - Teftiş mevzuları ve müfettişlerin mesai tarzı, Maliye Müfettiş- 
lerine mütaallik hususi nizamnamede yazılıdır.