Endeksler
                                        
            KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ NİZAMNAMESİ          
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.12.1935, No: 2/3642          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 15.12.1934, No: 2613           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : l9.12.1935, No: 3186           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 17, S. 42           
                                        
                                        
  Durumu   : Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 15/12/1934 tarih ve 2613 sa- 
         yılı Kanunun 45 inci maddesi 21/6/1987 tarih ve 3402 sayılı Ka-
         nunun 45 inci maddesi ile kaldırılmış olduğundan ve 3402 sayılı
         Kadastro Kanununun 42 nci maddesi ile tüzük konularının yönet- 
         meliklerle düzenleneceği hükmü getirilmiş ve sözü edilen yönet-
         melikler de yürürlüğe girmiş bulunduğu tesbit edildiğinden do- 
         layı; dayanağı ve uygulanma imkanı kalmamış olan mezkür Tüzük 
         metni Külliyattan çıkarılmıştır.                
                                        
                                        
 TÜZÜKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)