Endeksler
            İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR            
                NİZAMNAMESİ(1)                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.9.1935, No : 2/3238         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.5.1928, No : 1262          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.9.1935, No : 3113          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi : 16, S.767         
                                        

  Madde 1 - Türkiye içinde yapılan veya dışarıdan getirilen tıbbi ve ispençi- 
yari müstahzarlar fiyatlarına göre istihlak resmine tabidirler. Bu resim tıbbi 
ve ispençiyari müstahzarların zarfları üzerinde yazılı satış fiyatı yirmi beş  
kuruşa kadar olanlarda bir, elli kuruşa kadar olanlarda iki, yüz kuruşa kadar  
olanlarda üç, yüz kuruştan fazla olanlarda beş kuruştur.            
  İstihlak resmi ispençiyari ve tıbbi müstahzarların zafları üzerine ayrı ay- 
rı pul yapıştırılmak suretiyle alınır. Pulların, yırtılmadıkça müstahzarların  
zarfı açılmıyacak ve bir daha kullanılmasına imkan bırakmıyacak surette yapış- 
tırılmaları lazımdır.                              
                                        

  Madde 2 - Türkiye içinde yapılanlarla dışarıdan getirtilenleri ayırt etmek 
için pullar, iki renkli ve bir, iki, üç ve beş kuruş değerinde olacaktır. Pulla-
rın şekilleri ve nevileri Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlıklarınca 
saptanır.                                    
                                        

  Madde 3 - Türkiye içinde bu müstahzarları yapan kurumlar ihtiyaç halinde  
mahalli malsandığına bir beyanname ile müracaat ederek ne nevi tıbbi veya ispen-
çiyari müztahzara ne miktarda pul ilsak edeceğini bildirir. Malsandığı da beyan-
namede cins ve miktarı gösterilen pulları bedeli karşılığında alakadarlara ve- 
rir.                                      
                                        

  Madde 4 - Türkiye içinde yapılan tıbbi ve ispençiyari müstahzarlara mahsus 
pullar zarflara imalathane sahipleri tarafından yapıştırılır. Tıbbi ve ispençi- 
yari müstahzarları yapıldıkları yerlerden pul yapıştırmadan çıkarmak yasaktır. 
  Mahallin en büyük sıhhiye memuriyle Maliye memuru lüzum gördükleri hallerde 
müstahzarların zarflarına pul yapıştırılmasında bulunmak üzere bir memur gönde- 
rebilirler.                                   
                                        

  Madde 5 - Dışarıda yapılıpta Türkiyeye sokulmasına esasen izin verilmiş olan
tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar için Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığınca 
İlgili tüccara istekleri üzerine (Ismarlama izin kağıdı) verilir. Bu suretle ge-
tirilen müstahzarlar gümrüklerden geçirilirken gümrük idareleri gümrük beyanna- 
melerinde ve bunlara bağlı olarak verilen ısmarlama izin kağdında yazılı miktara
göre mal sahiplerine dışarıdan gelen tıbbi ve ispençiyari müstahzarlara mahsus 
puldan verirler.                                
                                        

  Madde 6 - Dışardan gelen tıbbi ve ispençiyari müstahzarların gümrük muamele-
si bittikten sonra 48 saat zarfında gümrük idaresi tarafından mahallin en büyük 
sıhhiye memuruna resmen haber verilmek suretiyle malların gümrükten çıkarılması-
na müsaade olunur.                               
--------------------------                           
(1) Bu Tüzükteki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10.6.1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21.1.1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15.8.1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20.5.1957 tarih  
  ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sıhhiye idaresine yazılacak yazıda çıkarılan malın cinsi, miktarı, getiren 
tüccarın adı ve adresi ve verilen pul miktarı gösterilir. Tüccarın elinde ısmar-
lama izin kağıdı varsa yazılan yazıda bu kağıdın tarih ve sayısiyle tüccarın adı
ve adresi ve verilen pul miktarını göstermek yeter.               
  Gümrük idaresinden alınan pulların, gümrük muamelesi bittikten en çok 48  
saat sonra, tıbbi müstahzarları getiren tüccarın gümrük idaresine adres olarak 
gösterdiği yerde ve en büyük sıhhiye memuru tarafından gönderilecek bir memurun 
kontrolu altında zarflara yapıştırılması gereklidir.              
  Pul yapıştırılmıyan müstahzarat satışa çıkarılamaz.             
                                        

  Madde 7 - Dışarıdan posta ile gelen mahdut miktardaki tıbbi ve ispençiyari 
müstahzarların pulları gümrük idarelerince yapıştırılır.            
                                        

  Madde 8 - Dışardan getirilecek tıbbi ve ispençiyari müstahzarlara mahsus  
pulların, malı gönderen tarafından zarfları üzerine gönderilirken yapıştırılması
ve müstahzarların memlekete pullanmış olarak sokulması mümkündür. Bu suretle  
muamele yapılabilmek için müstahzarı getirecek olanlar Sıhhiye Vekaletinden ala-
cakları iki nüsha ısmarlama izin kağıdını gümrük idaresine göstererek üzerinde 
yazılı miktara göre alacakları pulları dışarıdaki fabrikalarına gönderirler.  
Gümrük idaresi ısmarlama izin kağıdından bir nüshasını verdiği pulun miktarını 
yazarak altını pulları alana imza ettirdikten sonra dosyasında alıkor. Diğer  
nüshasını ne miktar pul verdiğine dair şerh verdikten sonra sahibine iade eder. 
                                        

  Madde 9 - Zarfları dışardaki fabrikada pullanmış tıbbi ve ispençiyari müs- 
tahzarat gümrüğe geldiği zaman ilgililer üzerinde gümrük idaresince pul ita   
edildiğine dair meşruhatı bulunan 3 üncü nüsha ısmarlama izin kağıdını gümrük  
beyannamelerine bağlarlar. Gümrüklerce kendi usullerine göre yapılan muayene- 
lerde, gelen malların ısmarlama izin kağıdında gösterilen tıbbi ve ispençiyari 
maddelere uygun oldukları ve pullanmış bulundukları anlaşılırsa mahallinin sıh- 
hiye idaresine ihbarda bulunmadan gümrükten çıkartılmalarına müsaade olunur.  
                                        

  Madde 10 - Ismarlama izin kağıdında getirtilmesine izin verilen malın ade- 
di, cinsi, adı, perakende satış fiatı ve fabrikanın adı gösterilir ve altı Sıh- 
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasdik olunur.               
                                        

  Madde 11 - Ismarlama izin kağıdı üzerine pulları alınıpta kağıtta yazılı  
müstahzarlar getirtilmediği takdirde alınan pullar Sıhhat ve İçtimai Muavenet  
Vekaletince gösterilen süre içinde gümrük idarelerine geri verilir.       
  Gümrük idareleri bu ciheti dosyalarında saklı ikinci nüsha ısmarlama izin  
kağıtları üzerinde takip ederler.                        
                                        

  Madde 12 - Dışarıdan gelen müstahzarlara mahsus pulların bedelleri gümrük  
idarelerince emanet hesabına alınıp her onbeş günde bir malsandığına yatırılarak
cari hesabı kapatılır.                             
                                        

  Madde 13 - Gümrükten mağazaya nakilden sonra bozulması, zarfların kırılması 
gibi sebeplerden dolayı kullanılamıyacağı anlaşılan müstahzarlar pul yapıştırıl-
masına bakmak üzere gönderilen sıhhiye idaresi memurunun karşısında yok edilir 
ve keyfiyet pulların bedel ve miktarı da yazılmak üzere bir zabıt varakasiyle  
saptanır.                                    
                                        

  Madde 14 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti memurları imalathane, ecza  
deposu ve eczahanelerde yaptıkları araştırmalar sonunda pulsuz veya noksan pullu
ispençiyari ve tıbbi müstahzarlara rastladıkları takdirde tutulacak zabıt Vara- 
kasından bir nüshasını da mahalli malsandığına tevdi ederler.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu zabıt varakasında tıbbi ve ispençiyari müstahzarların adı, imal edenin  
adı, fiatı, adedi yerli ve yabancı yapısı mı olduğu gösterilir.         

  Madde 15 - Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti memurlarile ilgili diğer 
memurlar tarafından her nerede olursa olsun pulsuz veya noksan pullu olarak gö- 
rülen ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkında da bir zabıt varakası tutulur. 
Resim ve ceza tahsil edilmeden evvel bu zabıt varakaları mahallinin en büyük  
sıhhiye memuruna gönderilerek varakada gösterilen müstahzarların kanunun tarif 
eylediği müstahzarlardan olup olmadığı tesbit ve Türkiye içinde mi yapıldığı dı-
şardan mı getirildiği ve fiatının ne kadar olduğu tesbit ettirilir.       
  Maliye memurları tarafından yapılacak zabıt varakalarında müstahzarın zarfı 
üzerindeki yazıların hepsi gösterilir ve altı müstahzarların sahiplerine de im- 
zalattırılır.                                  

  Madde 16 - Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların perakende satış fiatleri ala-
kadarlara Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bildirilir. Dışarıdan getirti- 
lecek tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar için verilen ısmarlama izin kağıdı da  
bildirme kağıdı yerine tutar. İlgililer ilbaylığın en büyük sıhhiye memuruna  
başvurarak tıbbi ve ispençiyari müstahzarların parakende satış fiatlerini tesbit
ettirebilir.                                  

  Madde 17 - İstihlak resmi verilmeden ticarete çıkarılan gerek Türkiye içinde
yapılmış gerek dışardan getirtilmiş müstahzarlara vazıyed edilerek cezaen üç kat
resmi ve tekerrürü halinde sahibinden başkaca yirmi beş liradan iki yüz liraya 
kadar hafif para cezası alınır.                         
  Kanunun onuncu maddesinde yazılı tahlil neticesinde saf ve formülüne muvafık
olmadığı tebeyyün eden müstahzarlara dahi vaziyet olunarak yapılan muhakeme ne- 
ticesinde yok edilir ve sahibinden elli liradan beşyüz liraya kadar ağır para  
cezası alınır ve tekerrürü halinde yapma veya sokma izni geri alınır.      

  Madde 18 - Ruhsatsız olarak müstahzar yapıp satan veya sattıranlardan müs- 
tahzar yapmağa salahiyetli bulundukları takdirde elli liradan ikiyüz liraya ka- 
dar hafif para cezası ve müstahzar yapmağa salahiyetli olmadıkları takdirde hük-
men iki yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu müstah- 
zarlara vaziyet edilerek mahkemece yok edilmesine dahi karar verilir.      
  Dışarıdan izinsiz olarak müstahzar sokup satan ve sattıranlar hakkında bu  
madde hükümleri aynen cari olmakla beraber ayrıca gümrük ve kaçakçılık kanunları
hükümleri de tatbik olunur.                           

  Madde 19 - Bu Nizamnamenin neşri tarihine kadar verilmiş olan ısmarlama izin
kağıtlarında perakende satış fiatı gösterilmemiş ise tüccarın beyanına göre mu- 
amele ifa olunur.                                

  Madde 20 - Nizamnamenin neşri tarihinde ellerinde ispençiyari ve tıbbi   
müstahzarat bulunan ecza depoları ve eczahaneler bir hafta zarfında bir beyanna-
me ile malsandığına müracaat ederek parası peşin verilmek şartiyle lüzumlu mik- 
tarda pul alırlar. Bu pullar ispençiyari ve tıbbi müstahzarlara Sıhhiye Vekale- 
tinin tensip edeceği memurların nezarati altında eczahane ve ecza depolarında  
yapıştırılır. Artan pullar yapılacak bir zabıt varakasile malsandığına iade  
edilir.                                     

  Madde 21 - Nizamnamenin neşri tarihinden bir ay sonra ecza depolarında ve  
eczahanelerdeki bütün müstahzarat pullanmış olacaktır.             

  Madde 22 - 1262 sayılı kanunun yirmi birinci maddesine dayanarak kaleme   
alınmış ve Şürayı Devletçe görülmüş olan bu nizamname hükümleri neşri gününden 
yürümiye başlar.                                

  Madde 23 - Bu nizamnamenin hükümlerini Adliye Maliye Sıhhat ve İçtimaı Mua- 
venet, Gümrük ve İnhisarlar Bakanlıkları yürütür.