Endeksler
                                        
            EVKAF KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1935, No : 2/3124          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 2.6.1934, No : 2489           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 26.8.1935, No : 3090          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 16, S.759           
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Kuruluş ve vazifesi                 
                                        

  Madde 1 - Evkaf teşkilatında para ve menkul kıymetleri ve ayniyati alıp ve- 
ren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik
etmek maksadiyle (Evkaf Kefalet Sandığı) kurulmuştur.              
                                        

  Madde 2 - Sandık, Umum Müdür tarafından, Umum Müdürlük memurları arasından 
seçilecek bir reis ile iki azadan mürekkep bir heyetin murakabesi altında idare 
olunur. Reisin en aşağı altıncı ve azaların en aşağı sekizinci derecede memur- 
lardan olması gerektir.                             
                                        

  Madde 3 - İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır :          
  A - Kendiliğinden veya Sandık müdürünün göstereceği lüzum üzerine Sandık  
idaresi etrafında icap eden tedbirleri almak ve hesap usullerini tayin etmek,  
  B - (Değişik: 1.7.1954 - 4/3302 K.) Her üç ayda bir Vakıflar Müdürlüklerin- 
den verilecek cetveller üzerine Sandık Müdürlüğünün yapacağı hesap hulasasını  
tetkik etmek,                                  
  C - (Değişik: 1.7.1954 - 4/3302 K.) Kesilecek paraları zamanında kesmiyen  
veya hiç kesmiyen veya kestiği paraları bir ay içinde Sandık hesabına Umum Mü- 
dürlüğün göstereceği bankaya göndermiyen muhasiplerin, kanunun 10 uncu maddesin-
de yazılı cezalarını tayin eylemek,                       
  D - Sandığın ödediği paraları, zimmetlerine geçirenlerden tahsili için ge- 
rekli takipleri evkaf müdür veya memurları marifetiyle yaptırmak,        
  E - (Değişik : 1.7.1954 - 4/3302 K.) Yıl sonunda Sandık Müdürlüğünün yapaca-
ğı bilançoyu tetkik ederek Umum Müdürlüğün tasvibine sunmak.          
  F - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin katileşmiş hükümlere bağlı borç- 
larını kanunun göstereceği müddet içinde ödetmek.                
  G - Sandığın sermayeden Ödediği paraları kefalete, bağlı memur ve müstahdem-
lere hisselerine göre dağıtmak.                         
  H - Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin sandıktaki sermaye- 
lerini kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri verdirmek.  
                                        

  Madde 4 - (Değişik : birinci fıkra : 1.7.1954 - 4/3302 K.)         
  Sandığın Müdürü, Vakıflar Umum Müdürlüğü Muhasebe Müdürü ve Muhasebecisi,  
merkez mesul muhasibidir. Sandık Müdürlüğü aşağıdaki işleri yapar.       
  A - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilecek paraların her yerde ve
zamanında kesilmesini temin etmek.                       
  B - Sandık muhasebesinin defterini ve kayıtlarını bu nizamnameye göre tut- 
turmak,                                     
  C - Sandık muamelelerini kanun ve bu Nizamname hükümleriyle İdare Heyeti  
kararları dairesinde yürütmek,                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - (Değişik : 1.7.1954 - 4/3302 K.)                 
  Sandığın ita amiri, Sandık Müdürüdür. Muhasebe ve kayıt işleri, merkez mesul
muhasibi ile Muhasebe Müdürlüğü masraf bürosu katiplerince, para alıp verme iş- 
leri de Umum Müdürlüğün göstereceği bankaca yapılır. Sandık muhasebe muamelatı, 
Sandık Müdürünün kontrolu altındadır.                      
                                        

  Madde 6 - Muhasebecinin vazifeleri şunlardır:                
  A - Verilmesi gerekli olan paraların usulüne göre sarf muamelesini yapmak, 
  B - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilmesi gerekli olan paraların
her yerde ve zamanında kesilmiş olup olmadığını ve zamanında sandığa gönderilip 
gönderilmediğini araştırarak kanunsuz işleri ve gecikmeleri müdüre haber vermek,
  C - Her üç ayda bir evkaf idarelerinden verilecek cetvelleri tatbik ederek 
kayda geçirmek ve bunlara göre hesap hulasalarını hazırlıyarak İdare Heyetine  
gönderilmek üzere müdüre vermek.                        
  D - Yıl sonunda Sandığın bilançosunu yapmak,                
  E - Sandığın bütün hesap işlerini görmek ve Maliye Kefalet Sandığının kabul 
ettiği esaslara uygun olarak Umum Müdürlükçe yapılacak hesap talimatnamesine gö-
re defterlerin iyi ve doğru tutulmasını temin etmek,              
                                        

  Madde 7 - Sandık namına yapılacak ödemeler ve masraflar usulüne göre muhase-
beci tarafından tahakkuk ettirildikten sonra müdürün tasvibiyle sandık parasın- 
dan hak sahibine verilir veya posta ile gönderilir.               
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
              Kefalete bağlı olanlar                
                                        

  Madde 8 - Evkaf teşkilatında para ve menkul kıymetleri ve ayınları alıp ve- 
ren ve elinde tutan ve bunların girmesinden ve çıkmasından ve saklanmasından me-
sul olan veznedar, tahsildar, levazım ve ambar ve tevzi memurları müteselsil ke-
falete bağlıdır.                                
                                        

  Madde 9 - Para ve menkul kıymetlere ayınlara fiilen el sürmiyen muhasiplerle
Muhasebei Umumiye Kanununun (83) üncü maddesinde yazılı mutemetler kefalet usu- 
lüne tabi tutulmazlar.                             
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
               Sandığın sermayesi                
                                        

  Madde 10 - Sandığın sermayesi şunlardır :                  
  A - Kefalet Kanununun birinci muvakkat maddesinin (B) fıkrasına göre yapıla-
cak tasfiye neticesinde evkaf memurlarına dağıtılması gerekli olan paralarla ke-
falete bağlı evkaf memur ve müstahdemlerinden bu kanunun neşrinden sonra kesil- 
miş olan paralar (Alakadarların hakları mahfuz olmak üzere)           
  B - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden (Emsal  
hasılı da dahildir) kesilecek kefalet aidatı,                  
  C - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet 
karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte bir ay içinde Kefalet Sandığına gön- 
derilmek üzere bankaya yatırmıyan veya postaya vermiyen muhasiplerden kesilecek 
para cezaları,                                 
  D - (Değişik : 1.7.1954 - 4/3302 K.) Sandık sermayesinin Umum Müdürlük tara-
fından gösterilecek bankaca nemalandırılmasından elde edilecek faizler.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E - Umum Müdürlükçe icabında Sandığa yapılacak yardımlardan elde edilir.  
                                        

  Madde 11 - Müteselsil kefalete bağlı olanlardan Sandığa girerken ve aylık 
olmak üzere iki türlü aidat alınır.                       
  1 - Giriş aidatı; kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk 
maaş veya ücretin (Emsal hasılı dahil) yarısıdır. Tayinlerini takip eden aydan 
itibaren beş ayda ve beş müsavi taksitte kesilir.                
  2 - Aylık aidat; maaş ve ücretlerinin (Emsal hasılı dahil) yüzde ikisidir. 
Bu aidat giriş aidatının tamamının kesilmesini takip eden aydan itibaren tediye 
sırasında kesilir.                               
                                        

  Madde 12 - Yalnız aidatla kullanılanlardan alınacak Sandık aidatı, bu vazi- 
felerin benzeri olanların giriş ve aylık aidatlarından aşağı olmamak üzere İdare
Heyetince takdir olunur. Vazifelerinin benzeri olmıyanların ilk aylık aidatının 
tutarı üzerinden giriş ve her ayın tutarı üzerinden aylık aidatları alınır. Gün-
deliklerin giriş ve aylık aidatı gündeliğinin yirmi beş misli üzerinden kesilir.
                                        

  Madde 13 - Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı 
vazife verilenler, vazifenin ehemmiyetine göre kefalet olarak bin liradan iki  
bin liraya kadar para veya Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslara göre 
menkul kıymetler veya ipotekli gayri menkul gösterirler. Şu kadarki muvakkat ve-
ya vekalet suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler kendile- 
rinden ayrıca kefalet aranmaz.                         
  Ancak aldıkları vekalet maaşından veya ücretinden yüzde iki aidat kesilir. 
                                        

  Madde 14 - Kefalet Sandığı sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaftır.
                                        

  Madde 15 - Sahiblerine red ve iade olununcaya kadar bu Sandıktaki mevduat  
muhtemel tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koya- 
cakları hacizler, paraların sahiplerine verileceği zaman tenfiz olunur.     
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                Zimmetlerin ödenmesi               
                                        

  Madde 16 - Bu Nizamname ile kefalete tabi tutulan evkaf memur ve müstahdem- 
lerinden her hangi birinin katiyet kesbetmiş hükümle tebeyyün eden zimmeti, san-
dığın her bilanço senesi takip eden ayın sonunda verilir.            
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
          Ödenen zimmetlerin karşılanması ve dağıtılması        
                                        

  Madde 17 - Ödenen zimmetler, hüküm katiyet kesbettiği senede kefaletli memu-
riyette bulunanlara, o sene bilançosundaki kar kifayet etmediği takdirde, aynı 
sene bilançosundaki hisseleri nisbetinde garameten tevzi edilir.        
                                        
                  ALTINCI BÖLÜM                
        Kefaletli vazifelerden ayrılanların alakalarının kesilmesi    

  Madde 18 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kefalete bağlı olmıyan  
bir memuriyete geçen veya ölenlerle her hangi bir sebeple kefaletli hizmetten  
ayrılmış olanların sandıktaki alakaları aşağıda yazılı surette kesilir. Bunların
ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekünundan (17) nci maddeye  
göre mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra kalanın birinci yarısı ölenlerin 
varislerile tekaüt edilenlere derhal verilir. Bunlardan gayrı sebeplerle kefa- 
letli hizmetten ayrılmış olanlara mütaakip bilanço tarihinden üç ay sonra veri- 
lir.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 19 - Kalan diğer yarısı, üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait  
zimmetlerle sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlara ait ve (17) nci madde hükmü 
ile kendine düşecek zararlar karşılığı olarak mevkuf tutulur.          
  Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan mik- 
tar, üç senelik faiz ilavesile beraber alacaklı memura geri verilir. Sandıkça  
verilecek faiz haddi, sandığın son üç sene içinde sermayesine aldığı faizlerin 
nisbetini geçemez.                               
                                        

  Madde 20 - Kefaletli hizmetten ayrılanlar (18) inci maddenin son fıkrasında 
yazılı müddet içinde yine kefaletli bir hizmete geçtiklerinde ilk yarıyı isteme-
ğe hakları kalmaz.                               
  (18) inci maddeye göre Kefalet Sandığından birinci yarıyı aldıktan sonra üç 
sene içinde tekrar kefalete bağlı bir hizmete geçenlerin Sandıkta kalan son yarı
hisseleri memuriyetleri müddetince sermaye olarak hesaplarına Sandıkta kalır.  
                                        
                   YEDİNCİ BÖLÜM               
                    Murakabe                
                                        

  Madde 21 - Muhasipler, maiyetlerinde para ve menkul kıymetlerle ayniyat alıp
vermekte ve elinde tutmakta olan memur ve müstahdemlerin koruyacakları para ve 
menkul kıymetleri ve ayniyatı aşağıda yazılı müddetler içinde murakabeye mecbur-
durlar:                                     
  A - Para ve menkul kıymetleri alıp verenlerle tahsildarları en az on beş  
günde bir olmak üzere gayri muayyen zamanlarda,                 
  B - Ayniyat işlerinde işin icaplarına göre ve en az senede bir defa (Evkaf 
müfettişlerinin yaptığı murakabe dahi makbuldür) muhasiplerin mazeretleri halin-
de bu murakabe vekillerine düşer.                        
                                        
                   SEKİZİNCİ BÖLÜM              
                     Cezalar                

  Madde 22 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden  
kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte Kefalet Sandığına gönderilmek
üzere bir ay içinde bankaya veya postaya yatırmıyan muhasiplerden Sandık İdare 
Heyeti kararile Ceza olarak maaş veya ücretlerinin (Emsal hasılı dahil) dörtte 
biri ve tekrar yapıldığı takdirde yarısı kesilerek Sandık hesabına irat kaydolu-
nur.                                      
  Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete mütenit olduğu anlaşıldığı veya ek- 
sik kestiği parayı şahsen tazmin ettiği takdirde Umum Müdürlüğün tasvibile San- 
dık İdare Heyetinin cezayı hafifletmeğe veya kaldırmağa salahiyeti vardır.   
                                        

  Madde 23 - Muhasipler (22) nci maddedeki cezalardan başka ihmal ve teseyyüb-
lerinin ve sebep oldukları zararların derecelerine göre Memurin Kanununun 28,29,
30, 31, 32, 33 üncü maddelerine göre tayin olunacak inzibati cezalara da çarptı-
rılırlar.                                    
                                        

  Madde 24 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde 
zimmet veya ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarı- 
lır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müd- 
detçe her hangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez. Ancak suçları muhakeme ile
sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı  
verseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha evkaf idarelerinde kul- 
lanılmazlar, yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartile tekaüt hakkından da
mahrum kalırlar. Adiyen zimmettar olanlar hakkında Ceza Kanunu hükümleri tatbik 
edilmekle beraber bunlar dahi para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tu- 
tulması gibi işlerde kullanılmazlar.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 DOKUZUNCU BÖLÜM                
             Ödenen zimmetlerin takip yolları           
                                        

  Madde 25 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin Sandıktaki aidatlarından 
zimmet ve ihtilaflarına karşı tutulan miktardan arta kalan kısmı umumi hükümlere
göre bunların mallarına ve haczı kabil haklarına müracaat olunarak tahsil edi- 
lir. Sandığın hak ve alacakları Evkaf Umum Müdürlüğü Teşkilatı marifetiyle takip
olunur.                                     
                                        

  Madde 26 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde 
veya her hangi bir suretle zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına mensup
olduğu dairelerce derhal ihtiyati haciz koydurularak tebeyyün eden zararların  
tahsili temin edilir.                              
                                        

  Madde 27 - Teftiş ve murakabe vazifelerini ihmal ederek veya her hangi bir 
suretle teseyyüpte bulunarak zimmet ve ihtilas vukuuna sebebiyet veren muhasip- 
lerin müşterek mesul sıfatile tazmin ile mahküm edildikleri takdirde bunlardan 
tahsili olunacak mebaliğ dahi Kefalet Sandığına aittir.             
                                        

  Madde 28 - Zimmete geçirilen ve ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle  
ayniyattan doğan Kefalet Sandığının alacakları Devlet alacakları gibi rüchanlı- 
dır.                                      
                                        
                 ONUNCU BÖLÜM                 
                Bütçe ve masraflar                
                                        

  Madde 29 - Sandığın bilanço senesi İkincikanun iptidasından başlar ve Birin-
cikanun sonunda biter.                             
                                        

  Madde 30 - Sandığın sermayesinden her sene alınacak faizlerden yapılan mas- 
raflar çıktıktan sonra geri kalanı Sandığın karını teşkil eder. Bu kar Sandıkça 
ödenen zimmetlerden fazla olursa bu fazlalık ertesi seneye devrolunur.     
                                        

  Madde 31 - (Değişik: 1.7.1954 - 4/3302 K.)                 
  Muhasipler, kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilerek muvakkaten  
mahalli bir bankaya verecekleri ve Umum Müdürlüğü göstereceği bankaya göndere- 
cekleri kefalet aydatı miktarını bildiren nümunesine uygun müfredatlı hesabı ca-
ri cetvelinin tanzim ve tasdik ederek Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarının en geç
ilk haftası nihayetine kadar üç ayda bir muntazaman Sandık Müdürlüğüne gönderme-
ye mecburdurlar.                                
                                        

  Madde 32 - Sandıkla alakalı memurlar ve müstahdemler için bir hesabı cari  
defteri tutulur. Hesabı cari defterinde her memur ve müstahdem namına birer he- 
sap açılarak başlangıcından itibaren verdiği bütün aidat oraya geçirilir.    
                                        

  Madde 33 - Evkaf idaresinin kefaletli memurlarının mezkür kanunla umumi Ke- 
falet Sandığından ayrıldıktan sonra vukubulan ve fakat bu kanunun neşrinden son-
ra ıttıla hasıl olan zimmetleri hakkında da bu nizamname hükümleri tatbik olu- 
nur.                                      
                                        

  Madde 34 - 2489 sayılı Kefalet Kanununun (13) üncü madesine göre hazırlanmış
ve Şürayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname neşri tarihinden muteberdir.   
                                        

  Madde 35 - Bu Nizamnamenin hükümlerini Başvekalet yürütür.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   -------------------------------------------------------------------    
       6.8.1935 TARİH VE 2/3124 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
       TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
   --------------------------------------------------------------------   
                                        
              Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           
              yürürlüğe Koyan Kararnamenin            
   --------------------------------------------------------------------   
                  Farklı Tarihte               
    Tarihi    Numarası    Yürürlüğe giren   Yürürlüğe        
                   Maddeleri    Giriş Tarihi        
   -----------------------------------------------------------------------  
                                        
   1.7.1954   4/3302        -      3.8.1954         
                                        
                                        
                                        
                                        
    -------------------------------------------------------------------   
        6.8.1935 TARİH ve 2/3124 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
        İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
        TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
    -------------------------------------------------------------------   
                                        
              Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            
    -------------------------------------------------------------------   
                  Farklı Tarihte    Yürürlüğe       
     Tarihi  Numarası    Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi      
                  Maddeleri                  
    --------------------------------------------------------------------