Endeksler
              İZMİR LİMANI NİZAMNAMESİ              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2.3.1935, No: 2/2081          
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 14.4.1925, No : 618          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 14.3.1935, No: 2954          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 16, S.614          
                                        
                  FASIL I                   
                 Liman hududları                
                                        

  Madde 1 - İzmir Limanı, 1 sayılı ilişik krokide gösterildiği gibi Güzelyalı 
ile Sazburnu arasını birleştİren hattın şarkına düşen kısımdır.         
                                        

  Madde 2 - İzmir Limanı, Dış, Orta ve İç Liman olarak üç kısma ayrılmıştır. 
  A - Dış liman: Sazburnu ile Güzelyalı arasını birleştiren hatla Karşıyaka  
ve Salhane arasını birleştiren hat arasında kalan sahadır.           
  B - Orta liman: Karşıyaka ve Salhane arasını birleştiren hatla Mendireğin  
şimal köşesiyle Karşıyaka sahilinde Naldöken mevkiine çekilen hattın arasında  
kalan sahadır.                                 
  C - İç liman: Mendireğin şimal köşesiyle Karşıyaka sahilinde Naldöken mev- 
kiine çıkılan hattın şarkına isabet eden sahadır.                
  Mendirek iç limanda itibar edilir.                     
                                        
                   FASIL II                  
                  Demir yerleri                
                                        

  Madde 3 - Dış limandaki Göztepe Koyu, serbest demir yeridir. Gemiler, burada
izin almadan demirliyebilirler; ancak demirledikten sonra demirledikleri yeri  
hemen Liman Reisliğine bildireceklerdir. Orta ve iç limanlarda yer bulunmadığı 
takdirde gemiler dış limanda demirliyerek sıra beklerler.            
                                        

  Madde 4 - Dış limandaki serbest demir yeri müstesna olmak üzere hiç bir gemi
Liman Reisliğinden müsaade ve talimat almadıkça limanın hiç bir mevkiine demir- 
liyemez ve kıçtan kara edemez. Tamirat için Tersane önüne demirliyecek İzmir Li-
man İşleri İdaresine ait vasıtalar, her sefer için Liman Reisliğinden müsaade  
almak mecburiyetinde değillerdir.                        
                                        

  Madde 5 - Alsancak İtfaiye Karakolu ile Karşıyaka'da Alaybey arasına döşen- 
miş olan telefon kablosu üzerine demirlemek yasaktır. Telefon kablosunun İzmir- 
den denize girdiği ve Karşıyaka'da denizden çıktığı yerlere siyah tablo üzerine 
beyaz ters çapa işareti konacaktır.                       
                                        

 

 
  Madde 6 - Serbest demir yeri müstesna olmak üzere, Liman Reisliğinden müsaa-
de almaksızın limanın her hangi bir mevkiine demirleyen ve yanaşan gemilerin  
süvarileri veya acentaları hakkında Limanlar Kanununun cezai hükümleri tatbik  
edileceği gibi bulunduğu yerden kalkması için yapılan tebligata riayet etmiyen 
gemiler, Liman Reisliğince kaldırılır ve gösterilecek yere demirlettirilir veya 
bağlanır. Bu hususta ihtiyar edilen kılavuz veya römorkör masrafları ayrıca tah-
sil olunur.                                   
                                        

  Madde 7 - Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşıyan gemiler, kendilerine ay-
rılan hususi mevkilerden ayrı hiç bir yere demirliyemez ve yanaşamazlar.    

  Madde 8 - Gemilerin, voli, ığrıp mahallerinin yakınına demirliyerek deniz  
avcılığına engel olmaları yasaktır. Buna karşı hareket eden gemiler hakkında  
6 ncı madde hükümleri tatbik edilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 FASIL III                   
             Tehlikeli maddelerin taşınması             
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 25.3.1970 - 7/396 K.)                  
       Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri maddelerle diğer tehlikeli
maddelerin, liman içinde taşınması ile yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşya- 
nın Ticaret Gemileriyle Taşınması hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Madde-  
lerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair Nizam- 
name) ve (Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyer-
lerinde Alınacak Tedbirler hakkındaki Tüzük) hükümleri dairesinde ve gerekli gü-
venlik tedbirleri alınmak şartiyle özel tekne ve kaplarla yapılır.       
                                        

  Madde 10 - (Değişik : 25.3.1970 - 7/396 K.)                 
        Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, gündüzün B flamasını çekerler ve geceleyin ufkun her tarafından görü- 
lebilen bir kırmızı fener gösterirler.