Endeksler
                                        
           HUDUT TEŞKİLATININ VAZİFELERİNE VE GÜMRUK         
           MUHAFAZA TEŞKİLATININ KAÇAKÇILIĞIN MEN          
            VE TAKİBİ HUSUSUNDA MINTIKALARINDAKİ           
            VALİLERLE VAZİFE MÜNASEBETLERİNE            
                DAİR NİZAMNAME                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 16.2.1935, No : 2/1991         
  İlgili Kanunun Tarihi       : 16.7.1956, No: 6815          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 12.3.1935, No: 2952          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 16, S.417          
                                        
                  KISIM : 1                  
                 Umumi hükümler                
             A - Hudutların emniyet ve muhafazası          
                                        

  Madde 1 - İki Devletin ülkelerini yekdiğerinden ayıran hududun emniyeti nok-
tasından, hudut boyunca dahile doğru ne kadar mesafenin hudut mıntakası itibar 
edileceği ahitnamelerle tayin edilmemiş ise bu mıntaka bizim tarafta İcra Vekil-
leri Heyeti karariyle tayin olunur.                       
                                        

  Madde 2 - Komşu iki hükümetin birbiriyle doğrudan doğruya temasta bulunduğu 
hudut mıntakalarında asayişin ve iki taraf arasındaki iyi münasebetlerin muhafa-
zası muktazi bulunduğundan komşuluk hukukuna uymayacak ve iki tarafın sükün ve 
emniyetini bozacak ve ahaliyi rahatsız ederek münasebetlerine fena tesir yapacak
hadiselere meydan vermemek için ahitnamelerle kanun ve nizamnameler hükümlerinin
tamamen tatbikına itina olunacaktır.                      
                                        

  Madde 3 - Komşu hükümetlerle münakit gümrük, ticaret, mücrimlerin iadesi  
muahedeleriyle hududa taallük eden sair itilafnamelerin ve hudut protokol, hari-
ta ve krokilerinin birer nüshası Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığında ve alaka- 
dar Vilayetlerle hudut kumandanlıklarında behemehal bulundurulur. Bunların taal-
lük eden kısımları kaza kaymakamlariyle nahiye müdürlerine ve gümrük hudut za- 
bitlerine tevzi olunur.                             
                                        

  Madde 4 - İki taraf Devletler arasında aktedilen gümrük ve ticaret muahede- 
leriyle sair itilafnameler ahkamına her iki tarafça tamamen riayet edilmesi mül-
tezem olduğundan buna aykırı hal ve hareketleri gören ve sezen alakadar askeri 
ve mülki kumandan ve memurlar kendilerine düşen salahiyetleri derhal tatbik ede-
rek bunun önüne geçmekle ve eğer hal ve hareketler salahiyetleriyle önüne geçi- 
lemiyecek derecede bulunursa bunu sırası ile kendi amirlerine bildirmekle mükel-
leftirler. Muahede ve itilafnamelere aykırı görülen hal ve hareketler askerliğe 
taallük ediyorsa gümrük muhafaza alayı ve müstakil tabur kumandanları, Muhafaza 
Umum Kumandanlığına ve aynı zamanda hudut kumandanına ve hudut kumandanı da kol-
ordu kumandanına ve mülki umura taallük eden işleri de kendi kumandanlarına bil-
dirmekle beraber mıntakalarındaki valilere de bildireceklerdir.         
                                        

  Madde 5 - Hudut mıntakaları içinde, halk arasındaki hırsızlık, yaralamak ve 
öldürmek vakalarının tatbikatı zabıta ve adliye memurlarının vazifesidir.    
  Gümrük muhafaza ve hudut kıtaları bu memurların vazifesine, mevzu kanunların
ve bu nizamnamenin hükümleri dairesinde yardım ederler.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 
  Madde 6 - Hududu ve hudut işaretlerini ahidetnamelerle tesbit edilen şekilde
muhafaza etmek ve mukabil taraftan bizim tarafın ve bizim taraftan mukabil tara-
fın hudut mıntakalarının sükün ve emniyetini bozacak yolda vukua getirilecek hu-
dudu tecavüz, şekavet, müsademe, gasp, yağma, muzır propaganda, casusluk, kaçak-
çılık, hırsızlık, öldürme ve yaralama gibi vakaları önlemek ve vukuunda takip  
etmek gümrük muhafaza teşkilatı olan hudutlarda gümrük muhafaza kıtalarının, bu 
teşkilat olmıyan hudutlarda hudut kıtalarının vazifesidir. Gümrük muhafaza teş- 
kilatı olan hudutlarda hudut kıtaları birinci hatta bulunan gümrük muhafaza kı- 
talarının destekleridirler. Gümrük muhafaza kıtalarının kendi mıntakalarında ba-
şaramıyacağı mühim vakalarla mıntakaları haricinde çıkan hadiselerin takibi, bu 
nizamnamenin müşterek yardım kısmındaki ahkama tabidir.             
                                        

  Madde 7 - Askeri kıtaların ve bu mahiyette toplu ve silahlı kümelerin hududu
tecavüzü, hudut taşlarının tahribi ve yerlerinin değiştirilmesi, hududumuz dahi-
lindeki bir arazi parçasının işgali, hudut karakollarına, kulelerine, nöbetçile-
rine, devriyelerine tecavüz gibi takibi Askeri Ceza Kanununun şümulüne giren  
suçlar askeri mahiyette oldukları cihetle bunlar hariç olmak üzere vilayetleri 
hududu içinde asayişin muhafaza ve istikrarından mesul bulunan valiler lüzum  
gördükleri ahvalde mıntakalarındaki Devlet kuvvetleri hakkında Vilayet İdaresi 
Kanununun 27 nci maddesindeki salahiyeti kullanırlar.              
                                        

  Madde 8 - Hududa ait istihbarat işleri Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar Ve- 
kaletleriyle Büyük Erkanıharbiye Riyasetince bir talimatname ile tesbit edilir. 
                                        

  Madde 9 - (Değişik :3.8.1944 - 3/1325 K.)                  
       Hudutlardaki vilayetlerde hudut ve kaçakçılığın men'i işleriyle  
meşgul olmak üzere valinin riyasetinde; Vilayet Jandarma Komutanı, vilayet böl- 
gesindeki Gümrük Muhafaza Tabur Komutanı (gümrük muhafaza teşkilatının askeri- 
leştirilmediği mıntakalarda vilayet mıntakasındaki Muhafaza Müdürü, olmayan yer-
lerde muhafaza teşkilatının en büyük amiri) ve vilayet Emniyet Müdürü veya Ami- 
rinden mürekkep bir hudut heyeti teşkil olunur.                 
  Kıyı vilayetlerinde de kaçakçılık işleriyle uğraşmak üzere valinin riyase- 
tinde birinci fıkradaki gibi birer heyet teşkil edilir. Bu maddede yazılı heyet-
ler valinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır.                 
                                        
             B - Teşkilat - Konuşlar - Teftiş           
                                        
                1 - Hudut kıtaları                
                                        

  Madde 10 - Hudut alay veya müstakil taburları, liva kumandanı salahiyetini 
haiz hudut kumandanlarının emrindedir. Hudut kumandanları da mıntakalarında bu-
lundukları kolordu kumandanlarına bağlıdır.