Endeksler
           BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR           
            KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR            
                 NİZAMNAME                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.2.1935, No : 2/1958          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 3.12.1934, No: 2596           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 18/2/1935, No: 2933           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi : 16, S.413          
                                        

  Madde 1 - Her hangi din ve mezhepte olurlarsa olsunlar mensup oldukları din 
ve mezheplerin usul ve teamüllerine göre mabet ve ayinlerde ruhani kisve taşı- 
makla mükellef olanlar mahalli Hükümetlerince alakadar olanlardan alınacak lis- 
teler mucibince ancak mabet ve ayinlerde ruhani kisve taşımağa mezun addolunur- 
lar.                                      

  Madde 2 - Her din ve mezhebin ruhanilerini ayırt ettirmek için kabul edilen 
her türlü kisve, alamet ve işaret ruhani kıyafet addolunur.           

  Madde 3 - Mabetler her din ibadetine mahsus ve usule muvafık olarak teessüs 
etmiş olan kapalı mahallerdir.                         

  Madde 4 - Hükümet her din ve mezhepden münasip göreceği yalnız bir ruhaniye 
mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için verebileceği  
muvakkat müsadeler ile bir müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkın-
da yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi hakkındaki muameleye ait tek- 
lifler Dahiliye Vekaletince yapılır. Ve karar İcra Vekilleri Heyetince verilir. 

  Madde 5 - İzcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve klüp gibi he- 
yetlerce bu gün kullanılmakta olan ve aşağıdaki şartlara uygun olduğu bu teşek- 
küllerin altıncı maddeye göre verecekleri beyannamelerle mahalli Hükümetlerince 
anlaşılan kıyafet, alamet ve levazım tip olarak kabul edilecektir. Aynı şartla- 
rı haiz olmak üzere başka tipler de kabul edilebilir.              
  A) Türk inkilabına, rejimine ve vahdetine muhalif bir ciheti olmamak.    
  B) Hükümetçe kabul edilmiş resmi kıyafetlerden ayrı olmak.         
  C) Yabancı memleketlerin siyasi, askerlik ve milis gibi teşekkülleriyle mü- 
nasebeti olmamak.                                

  Madde 6 - İşbu Nizamnamenin neşrinden itibaren 30 gün zarfında 5 inci madde-
de yazılı olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar, cemiyet ve klüp gibi he- 
yetler bulundukları mahallin en büyük mülkiye memuruna kabul ettikleri kıyafet, 
alamet ve levazımı gösterir bir beyanname verirler. Bu beyanname ile beraber ya 
bir nümune veyahut boyalı bir resim verilir. Beyannamenin verildiği tarihten  
itibaren bir ay içinde cevap verilmezse beyannamede gösterilen kıyafet, alamet 
ve levazım kabul edilmiş addolunur. Kıyafet tebdili halinde istimalden evvel be-
yanname tevdii lazımdır. Yeniden kurulacak izcilik ve sporculuk gibi topluluklar
cemiyet ve klüp gibi heyetler bir Kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri
takdirde Nizamnameleriyle birlikte onları gösteren bir beyannameyi aynı makama 
tevdi ederler.                                 

  Madde 7 - Ecnebi her hangi bir teşekkül mensuplarının Ecnebilerin Türkiye'de
İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun ve Talimatname hükümlerine göre münferi- 
den veya toplu olarak kendi kıyafet, alamet ve levazımlariyle Türkiye'ye muvak- 
kat müddetle ziyaret seyahatleri yapmaları caizdir. Ancak mahzurlu görülecek  
hallerde bu gibi ziyaretlere Dahiliye Vekilliğince müsaade verilmiyebilir ve  
uzun müddet devam edecek ziyaretlerin yapılabilmesi Dahiliye Vekaletinin müsaa- 
desine bağlıdır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Mektep ve başka bilgi müesseselerine devam edenlerin bir kıyafet, 
alamet ve levazım kullanmalarına lüzum görüldüğü takdirde tip tayini bu mektep 
ve müesseselerin merbut bulundukları vekillikçe talimatname yapılır. Bu gibi  
mektep ve müesseseler için kabul olunacak alametleri mektep ve müesseselerden  
mezun olanlar da taşıyabilirler.                        
                                        

  Madde 9 - Hususi müsade ile gelen yabancı memleketler kara, deniz ve hava  
kuvvetlerine mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşı- 
yabilecekleri Milli Müdafaa ve Hariciye Vekaletince hazırlanarak İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik olunacak bir talimatname ile tesbit olunacaktır.        
  Bu talimatname çıkıncaya kadar mutat olan usulün tatbikına devam olunur.  
                                        

  Madde 10 - Bu Nİzamnamenin 1, 2, 3, ve 4 üncü maddelerinin hükümleri    
13 Haziran 1935 gününden ve diğer hükümleri neşrinin ertesi gününden yürümeye  
başlar.                                     
                                        

  Madde 11 - 2596 numaralı kanunun 6 ncı maddesine göre tanzim olunmuş ve Şü- 
rayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yü- 
rütür.