Endeksler
            HUSUSİ İDARELER VE BELEDİYELER             
             KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ              
                                        
                                        
   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.2.1935, No 2/1942          
   Dayandığı Kanunun Tarihi     : 2.6.1934, No: 2489           
   Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16.2.1935,No 2931           
   Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 16,S.407           
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
                                        
              Kuruluş ve vazife                  

  Madde 1 - Hususi idare ve belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayni- 
yatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet  
usulünü tatbik etmek maksadiyle (Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı)
kurulmuştur. Bu sandık hükmi şahsiyeti haiz ve Dahiliye Vekilliğine bağlıdır. 

  Madde 2 - Sandık Dahiliye Vekili tarafından, Vekillik memurları arasından  
seçilecek bir reis ile iki azadan mürekkep bir heyetçe idare olunur. Reisin en 
aşağı dördüncü ve azaların en aşağı yedinci derecede memurlardan olması gerek- 
tir.                                      
  İdare heyeti lüzum görüldükçe reisin daveti üzerine toplanır.        
                                        
  Mazeretsiz devamsızlığı görülen reis ve azayı Daliliye Vekili değiştirebi- 
lir.                                      

  Madde 3 - Sandığın işlerini idare heyeti çevirir.              
  Kararlar, birlik veya çoklukla verilir ve sıra numarası altında toplu olarak
saklanır. Kararlar reis tarafından yerine getirilir.İdare heyetinin vazifesi  
dışında kalan işleri doğrudan doğruya reis yapar.                
  Sandığı, reis temsil eder. Reisin bulunmadağı zamanlarda azadan derecesi  
yüksek olan ve derecede baraberlik halinde azalıkta daha eski olan reisin işle- 
rini görür. Heyeti teşkil edenlerden birinin muvakkaten gaybubeti halinde Vekil-
likçe seçilecek bir zat heyeti tamamlar.                    

  Madde 4- İdare heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır :           
  A - Sandığın işlerini çevirmek, kendiliğinden veya muhasebecinin göstereceği
lüzum üzerine icabeden tedbirleri almak ve hesap usullerini tayin etmek;    
  B - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilecek paraların her yerde ve
zamanında kesilmesini ve gösterilecek bankalara yatırılmasını temin etmek;   
  C - Sandık muhasebesinin defterlerini ve kayıdlarını bu Nizamnameye göre  
tutturmak;                                   
  D - Her üç ayda bir hususi idarelerle belediyelerden ve bankalardan verile-
cek cetveller üzerine muhasebecinin yapacağı hesap hulasasını tetkik etmek;   
  E - Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmiyen veya kestiği paraları bir
ay içinde sandık hesabına bankaya yatırmıyan muhasiplerin kanunun onuncu madde- 
sinde yazılı cezalarını tayin eylemek;                     
  F - Sandığın ödediği paraların zimmetlerine geçirenlerden tahsili için ge- 
rekli takibatın esaslarını hazırlayıp olbaptaki evrakı Vekalet makamına vererek 
memurun mensup olduğu hususi idare veya belediye vekilleri marifetiyle kanuni  
takibat yaptırmak;                               
  G - Yıl sonunda muhasebecinin yapacağı bilançoyu tetkik ederek Dahiliye   
Vekilinin tasvibine sunmak;                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  H - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin katileşmiş hükümlere bağlı borç 
larını alacaklı idare veya belediyelere kanunun gösterdiği müddet içinde ödet- 
mek;                                      
  İ - Sandığın, yukardaki fıkraya göre, sermayeden ödediği paraları kefalete 
 bağlı memur ve müstahdemlere, hisselerine göre, dağıtmak;           
  J - Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin Sandıktaki sermaye- 
lerini kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri vermek;    
  K - Sandığın masraf bütçesini yaparak Dahiliye Vekiline tasdik ettirmek;  
  L - Sandık muhasebecisini seçerek Dahiliye Vekilinin tasdikına bildirmek ve 
katipleri tayin etmek.                             

  Madde 5 - Sandıkta bir muhasebeci ve gereği kadar katip kullanılır.     
  Muhasebeci idare heyeti kararı ile Dahiliye Vekilinin tasdikıyla tayin olu- 
nur. Katiplerin tayini idare heyetince yapılır.                 

  Madde 6 - Muhasebecinin vazifeleri şunlardır :               
  A - Sandığın bütçesini hazırlamak;                     
  B - Verilmesi gerekli olan paraların usulüne göre sarf muamelesini yapmak; 
  C - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilmesi gerekli olan paraların
her yerde ve zamanında kesilmiş olup olmadığını ve bankalara yatırılıp yatırıl- 
madığını araştırarak kanunsuz işleri ve gecikmeleri reise haber vermek;     
  D - Her üç ayda bir hususi idarelerle belediyelerden ve bankalardan verile- 
cek cetvelleri tetkik ederek kayda geçirmek ve bunlara göre hesap hulasalarını 
hazırlıyarak idare heyetine vermek;                       
  E - Yıl sonunda Sandığın bilançosunu yapmak;                
  F - Sandığın bütün hesap işlerini görmek ve idare heyetince Maliye Kefalet 
Sandığının kabul ettiği esaslara uygun olarak hazırlanıp Dahiliye Vekilliğince 
tasvip olunacak hesap talimatnamesine göre defterlerin iyi ve doğru tutulmasını 
temin etmek;                                  
  G - Sandığın bütün varidatının düzenli olarak elde edilmesini ve ödenmesi  
gerekli tazminatların ilişiklilerden tahsilini temin için icabeden tedbirleri  
yapmak ve icabında idare heyetine haber vermek;                 
  H - Sandığın yazı ve kayıt işlerini görmek ve gördürmek.          

  Madde 7 - Muhasebeci paraya el sürmez. Sandık namına yapılacak Ödemeler   
ve masraflar, usulüne gÖre tahakkuk ettikten sonra reis ve onun bulunmadığı   
zamanlarda vekalet eden aza ile muhasebeci tarafından birlikte imzalanacak çek 
ile hak sahibine veya mutemede bankadan verdirilir.               

  Madde 8- Katiplerin vazifeleri, muhasebecinin kontrolü altında ve onun vere-
ceği işleri yolunda yapmaktan ibarettir. Katipler kayıt ve yazı işlerini yolunda
ve zamanında yapmamaktan ve kağıtları ve defterleri iyi saklamamaktan mesuldür- 
ler.                                      

  Madde 9- Muhasebeci, hesap bakımından Muhasebei Umumiye Kanununun genel hü- 
kümlerine bağlıdır.                               
  Muhasebeci, Sandığın aldığı ve verdiği para ve ayınlar ile vazifelerine ili-
şikli bütün muamelelerden mesul ve hesaplarını Divanı Muhasebata vermeğe mucbur-
dur.                                      

  Madde 10 - Muhasebecinin ve katiplerin vazİfelerini iyi yapmamalarından do- 
ğan idari ve inzibati mesuliyetlerinin tayini idare heyetine aittir. Cezaya ve 
tazminata dayanan mesuliyetler, umumi hükümlere ve Memurin Muhakemat Kanununda 
yazılı usullere bağlıdır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
               Kefalete bağlı olanlar              
                                        

  Madde 11 - Vilayetler hususi idareleriyle belediyelerde para ve menkul kıy- 
metleri ve ayınları alıp veren ve elinde tutan ve bunların girmesinden ve çıkma-
sından ve saklanmasından mesul olan veznedar, tahsildar, ambar ve tevzi memurla-
rı, müteselsil kefalete bağlı olduğu gibi bu idarelere merbut müesseselerin aynı
vaziyette bulunan diğer memur ve müstahdemleri dahi müteselsil kefalete bağlı- 
dır.                                      
                                        

  Madde 12 - Bu Nizamnameye tabi daire ve müesseselerde para ve menkul kıymet-
lere ve ayınlara fiilen el sürmiyen muhasiplerle Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
üncü maddesinde yazılı mutemetler kefalet usulüne tabi tutulmazlar.       
                                        
                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
                  Sandığın sermayesi              
                                        

  Madde 13 - Sandığın sermayesi :                       
  A - Kefalet Kanununun birinci muvakkat maddesinin B fıkrasına göre yapılacak
tasfiye neticesinde hususi idareler ile belediye memurlarına dağıtılması gerekli
olan paralar (bu paralar, alakalarların hakları mahfuz kalmak şartiyle sandığın
ilk sermayesini teşkil eder.)                          
  B - Kefalete bağlı vazife alanların maaş (emsal hasılı da dahildir.) veya  
ücretlerinden kesilecek kefalet aidatından;                   
  C - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet 
karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte bir ay içinde Kefalet Sandığı hesabı-
na yatırmıyan muhasiplerden kesilecek para cezalarından;            
  D - Sandık sermayesinin tevdi edileceği bankadan alınacak faizlerden;    
  E - Kefaletle memur kullanan daire ve müesseselerin icabında Sandığa yapa- 
cakları yardımlardan elde edilir.                        

  Madde 14 - Müteselsil kefalete bağlı olanlardan, Sandığa girerken ve aylık 
olmak üzere iki türlü aidat alınır :                      
  1 - Giriş aidatı, kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk 
maaş veya ücretin yarısıdır.                          
  Tayinlerini takip eden aydan itibaren beş ayda ve beş müsavi taksitte kesi- 
lir.                                      
  2 - Aylık aidat, maaş ve ücretlerin % 2 sidir. Bu aidat giriş aidatının ta- 
mamının kesilmesini takibeden aydan itibaren tediye sırasında kesilir.     
                                        

  Madde 15 - Aidatla kullanılanlardan alınacak Sandık aidatı, bu vazifelerin 
benzeri olanların giriş ve aylık aidatlarından aşağı olmamak üzere idare heye- 
tince takdir olunur.                              
  Vazifelerinin benzeri olmıyanların, ilk aylık aidatının tutarı üzerinden  
giriş ve her ayın tutarı üzerinden aylık aidatları alınır.           
  Gündeliklilerin giriş ve aylık aidatı, gündeliğinin yirmi beş misli üzerin- 
den kesilir.                                  
                                        

  Madde 16 - Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı 
vazife verilenler, vazifenin ehemmiyetine göre kefalet olarak bin liradan iki  
bin liraya kadar para veya Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslara göre 
menkul kıymetler veya ipotekli gayrimenkul gösterirler. Şu kadar ki muvakkat ve-
ya vekalet suretiyle tayin olunanlar, kefalete bağlı memurlardan iseler, kendi- 
lerinden ayrıca kefalet aranmaz; ancak aldıkları vekalet maaşından veya ücretten
yüzde iki aidat kesilir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17 - Bu suretle elde edilen paralar, ulusal bir bankaya yatırılır.  
Hangi bankaya verileceği ve ne suretle nemalandırılacağı idare heyetince tayin 
ve Dahiliye Vekili tarafından tasdik olunur. Bütün varidat bankaya yatırılacağı 
gibi bütün ödemeler de banka vasıtasiyle yaptırılır. Sandığın hususi veznesi  
yoktur.                                     
                                        

  Madde 18 - Kefalet Sandığı sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaftır.
                                        

  Madde 19 - Sahiplerine ret ve iade olununcıya kadar bu Sandıktaki mevduat  
muhtemel tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koya- 
cakları hacizler, paraların sahiplerine verileceği zaman tenfiz olunur.     
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
               Zimmetlerin ödenmesi               
                                        

  Madde 20 - Bu Nizamname ile kefalete tabi tutulan hususi idare ve belediye 
memur ve müstahdemlerinden her hangi birinin katiyet kesbetmiş hükümle tebeyyün 
eden zimmeti, Sandığın her bilanço senesini takibeden ayın sonunda alacaklı dai-
re veya müesseseye verilir.                           
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
           Ödenen zimmetlerin karşılanması ve dağıtılması      
                                        

  Madde 21 - Ödenen zimmetler, hükmün katiyet kesbettiği senede kefaletli me- 
muriyette bulunanlara o sene bilançosundaki kar kifayet etmediği takdirde aynı 
sene bilançosundaki hisseleri nispetinde garameten tevzi edilir.        
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
      Kefaletli vazifeden ayrılanların alakalarının kesilmesi       
                                        

  Madde 22 - Kefalete bağlı memurlar ve müstahdemlerden kefalete bağlı olmayan
bir memuriyete geçen veya ölenlerle herhangi bir sebeple kefaleti hizmetten ay- 
rılmış olanların Sandıktan alakaları, aşağıda yazılı surette kesilir: Bunların 
ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekünundan 21 inci maddeye gö-
re mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra kalanının birinci yarısı ölenlerin 
vereseleriyle tekaüt edilenlere derhal verilir. Bunlardan gayrı sebeplerle kefa-
letli hizmetten ayrılmış olanlara mütaakip bilanço tarihinden üç ay sonra geri 
verilir.                                    
                                        

  Madde 23 - Kalan diğer yarısı, üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait  
zimmetlerle Sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlara ait ve 21 inci madde hükmiyle
kendine düşecek zararlar karşılığı olarak mevkuf tutulur.            
  Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan mik- 
tar, üç senelik faiz ilavesiyle beraber alacaklı memura geri verilir. Sandıkça 
verilecek faiz haddi, Sandığın son üç sene içinde sermayesine aldığı faizlerin 
nispetini geçemez.                               
                                        

  Madde 24 - Kefaletli hizmetten ayrılanlar bu müddet içinde yine kefaletli  
hizmete geçtiklerinde ilk yarıyı istemeğe hakları kalmaz. 22 nci maddeye göre  
Kefalet Sandığından birinci yarıyı aldıktan sonra üç sene içinde tekrar kefalete
bağlı bir hizmete geçenlerin sandıkta kalan son yarı hisseleri memuriyetleri  
müddetince sermaye olarak hesaplarına sandıkta kalır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  YEDİNCİ BÖLÜM                
                   Murakabe                  
                                        

  Madde 25 - Muhasipler, maiyetlerinde para ve menkul kıymetlerle ayniyat alıp
vermekte ve elinde tutmakta olan memur ve müstahdemlerin koruyacakları para ve 
menkul kıymetleri ve ayniyatı aşağıda yazılı müddetler içinde murakabeye mecbur-
durlar:                                     
  A - Para ve menkul kıymetleri alıp verenleri en az on beş günde bir, tahsil-
darları en az iki ayda bir ve her tahsilattan avdetini takibeden on gün içinde; 
  B - Ayniyat işlerinde;                           
  İşin icaplarına göre ve en az senede bir defa belediye müfettişlerinin, hu- 
susi idare murakıplarının muhasipler namına yaptığı murakabe dahi makbuldür.  
  Muhasiplerin mazaretleri halinde murakabe vekillerine düşer.        
                                        
                  SEKİZİNCİ BÖLÜM               
                    Cezalar                 
                                        

  Madde 26 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden  
kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte bir ay içinde Kefalet Sandığı
hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte biri 
ve tekrar yapıldığı halde yarım maaş veya ücretleri kesilerek sandık hesabına  
irat kaydolunur.                                
  Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit olduğu anlaşıldığı veya ek-
sik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde Dahiliye Vekilinin tasvibi 
ile Sandık İdare Heyetinin cezayı hafifletmek veya kaldırmak salahiyeti vardır. 
                                        

  Madde 27 - Muhasipler, 26 ncı maddedeki cezalardan başka ihmal ve teseyyüp- 
lerinin ve sebep oldukları zararların derecelerine göre Memurin Kanununun 28,29,
30,31,32,33 üncü maddelerine ve Belediye Memur ve Müstahdemleri Nizamnamesinin 
21 inci maddesinde yazılı fiillerle mukayyet olmaksızın takdir ve tayin olunacak
inzibati cezalara da çarptırılır.                        
                                        

  Madde 28 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde 
zimmet veya ihtilasları anlaşılanlar, derhal usulune göre hizmetlerinden çıkarı-
lır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müd- 
detçe her hangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez. Ancak suçları muhakeme ile
sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı  
verseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha belediye ve hususi ida- 
relerce kullanılmazlar. Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle tekaüt 
hakkından da mahrum kalırlar.                          
  Adiyen zimmettar olanlar hakkında, Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmek- 
le beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi
işlerde kullanılmazlar.                             
                                        
                  DOKUZUNCU BÖLÜM               
               Ödenen zimmetlerin takip yolları         
                                        

  Madde 29 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin sandıktaki aidatlarından 
zimmet ve ihtilaslarına karşı tutulan miktardan arta kalan kısmı umumi hükümlere
göre bunların mallarına ve haczi kabil haklarına müracaat olunarak tahsil edi- 
lir.                                      
  Sandığın hak ve alacakları, Dahiliye Vekilliğince takip olunur.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 30 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde 
veya her hangi bir suretle zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına mensup
olduğu dairelerce derhal ihtiyati haciz koydurularak tebeyyün eden zararların  
tahsili temin edilir.                              
                                        

  Madde 31 - Teftiş ve murakabe vazifelerini ihmal ederek veya her hangi bir 
suretle teseyyübde bulunarak zimmet ve ihtilas vukuunu sebep veren muhasiplerin 
müşterek mesul sıfatiyle tazmin ile mahküm edildikleri takdirde bunlardan tah- 
sil olunacak mebaliğ dahi kefalet sandığına aittir.               
                                        

  Madde 32 - Zimmete geçirilen ve ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle  
ayniyattan doğan kefalet sandığının alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhan- 
lıdır.                                     
                                        
                  ONUNCU BÖLÜM                 
                 Bütçe ve masraflar               
                                        

  Madde 33 - Sandığın bilanço senesi İkincikanun iptidasından başlar. Ve Bi- 
rincikanun sonunda biter.                            
                                        

  Madde 34 - Sandığın sermayesine alınacak faizin muhammen miktariyle yapıla- 
cak masraflar her senenin bütçesinde gösterilir.                
  Masraf kısmı:                                
  İdare heyetinin mesai saatleri haricindeki çalışmalarına mukabil verilecek 
ikramiyeyi;                                   
  Muhasebeci, katip ve hademe ücretlerini;                  
  Gerekli görülen sair idare masraflarını ihtiva eder.            
  İdare heyetince tanzim olunacak bütçe, Dahiliye Vekilinin tasdikiyle mer'i 
olur.                                      
                                        

  Madde 35 - Sandığın sermayesinden her sene alınacak faizlerden yapılan mas- 
raflar çıktıktan sonra geri kalanı sandığın karını teşkil eder.         
  Bu kar sandıkça ödenen zimmetlerden fazla olursa, bu fazlalık ertesi senenin
muhammen varidatına ayrı bir kalem olarak ilave edilir.             
                                        

  Madde 36 - Muhasipler, kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden keserek ban- 
kaya yatıracakları kefalet aidatı miktarını gösterir nümunesine uygun olmak üze-
re yapacakları müfredatlı hesabı cari cetvellerini tasdikli olarak ve sandığın 
bankasından alınan makbuz suretleriyle birlikte Nisan, Temmuz, Birinciteşrin ve 
İkincikanun aylarının en geç birinci haftası nihayetine kadar her üç ayda bir  
muntazaman Kefalet Sandığına göndermeğe mecburdurlar.              
                                        

  Madde 37 - Sandıkla alakalı memurlar ve müstahdemler için bir hesabı cari  
defteri tutulur. Hesabı cari defterinde, her memur ve müstahdem namına birer he-
sap açılarak başlangıçtan itibaren verdiği bütün aidat oraya geçirilir.     
                                        

  Madde 38 - İşbu Nizamnamenin tatbikı sureti bir talimatname ile tesbit olu- 
nur.                                      
                                        

  Madde 39 - 2489 sayılı Kefalet Kanununun 13 üncü maddesine göre hazırlanmış 
ve Şürayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname neşr'i tarihinden muteberdir.   
                                        

  Madde 40 - Bu Nizamnamenin hükümlerini Dahiliye Vekili yürütür.