Endeksler
                                        
              KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.1.1935, No: 2/1894         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 2.6.1934, No: 2489           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 3.2.1935, No: 2920           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 16, S.397          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Kuruluş ve vazife                
                                        

  Madde 1 - 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile kurulmuş olan Kefalet Sandığı Mali-
ye Vekilliğine bağlı ve hükmi şahsiyetli bir varlıktır.             
  Bu varlık, Maliye Vekili tarafından vekillik memurları arasından seçilecek 
bir Reis ve iki Azadan kurulu bir heyetçe idare olunur.             
                                        
  (Değişik: 19.11.1936 - 2/5597 K.) Reisin A serisine ve azaların en aşağı ye-
dinci dereceye dahil memurlardan olması gerektir.                
                                        

  Madde 2 - Sandığın işlerini İdare Heyeti çevirir. Kararlar birlik veya çok- 
lukla verilir ve sıra numarası altında toplu olarak saklanır.          
  Kararları, Reis yerine getirir. İdare Heyetinin vazifesi dışında kalan işle-
ri, doğrudan doğruya Reis yapar.                        
  Sandığı reis temsil eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda azadan derecesi yük-
sek olan ve derecede beraberlik halinde azalıkta daha eski olan, Reisin işlerini
görür.                                     
  Heyeti teşkil edenlerden birinin muvakkaten gaybubeti halinde Vekaletçe se- 
çilecek bir zat Heyeti tamamlar.                        
                                        

  Madde 3 - İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır :          
                                        
  A - Sandığın işlerini çevirmek, kendiliğinden veya muhasebecinin gösterece- 
ği lüzum üzerine icabeden tedbirleri almak ve hesap usullerini tayin etmek;   
  B - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilecek paraların her yerde ve
zamanında kesilmesini ve gösterilecek bankalara yatırılmasını temin etmek;   
  C - Sandık muhasebesinin defterlerini ve kayıtlarını bu Nizamnameye göre  
tutmak;                                     
  D - Her üç ayda bir muhasiplerin ve bankaların verecekleri cetveller üzerine
muhasebecinin yapacağı hesap hulasasını tetkik etmek;              
  E - Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmiyen veya kestiği paraları bir
ay içinde sandık hesabına bankaya yatırmıyan muhasiplerin kanunun onuncu madde- 
sinde yazılı cezalarını tayin eylemek;                     
  F - Sandığın ödediği zimmetlerin alakalılardan geri alınması için gerekli  
takipleri yaptırmak;                              
  G - Yıl sonunda muhasebecinin yapacağı bilançoyu tetkik ederek Maliye Veki- 
line sunmak;                                  
  H - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin katileşmiş hükümlere bağlı borç- 
larını alacaklı daire veya müesseselere kanunun gösterdiği müddet içinde ödemek;
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İ - Sandığın, sermayeden ödediği paraları kefalete bağlı memur ve müstahdem-
lere hisselerine göre dağıtmak;                         
  J - Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin Sandıktaki sermaye- 
lerini kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri vermek;    
  K - Sandığın masraf bütçesini yaparak Maliye Vekiline tasdik ettirmek;   
  L - Sandık muhasebecisini seçerek Maliye Vekilinin tasdikine bildirmek ve  
katipleri tayin etmek.                             
                                        

  Madde 4 - Sandıkta bir muhasebeci ve gereği kadar katip kullanılır.     
                                        

  Madde 5 - Muhasebecinin vazifeleri şunlardır :               
                                        
  A - Sandığın bütçesini hazırlamak;                     
  B - Verilmesi gerekli olan paraların usulüne göre sarf muamelesini yapmak; 
  C - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilmesi lazım gelen paraların 
her yerde ve zamanında kesilmiş olup olmadığını ve bankalara yatırılıp yatırıl- 
madığını araştırarak kanunsuz işleri ve gecikmeleri Reise haber vermek;     
  D - Her üç ayda bir muhasiplerin verecekleri cetvelleri tetkik ederek kayda 
geçirmek ve bunlara göre hesap hulasalarını hazırlıyarak İdare Heyetine vermek; 
  E - Yıl sonunda Sandığın bilançosunu yapmak;                
  F - Sandığın bütün hesap işlerini görmek ve İdare Heyetince hazırlanıp Mali-
ye Vekilliğince tasdik olunacak Hesap Talimatnamesine göre defterlerin iyi ve  
doğru tutulmasını temin etmek;                         
  G - Sandığın bütün gelirlerinin düzenli olarak elde edilmesini ve gerekli  
olan tazminatların ilişiklilerden tahsilini temin için icabeden tedbirleri ve  
takipleri yapmak ve icabında İdare Heyetine haber vermek;            
  H - Sandığın yazı ve kayıt işlerini görmek ve gördürmek;          
                                        

  Madde 6 - Muhasebeci, paraya el süremez. Sandık namına ödemeler ve masraf- 
lar, usulüne göre tahakkuk ettikten sonra Reis ve onun bulunmadığı zamanlarda  
vekalet eden Aza ile muhasebeci tarafından birlikte imzalanacak çek ile hak sa- 
hibine veya mutemede bankadan verdirilir.                    
                                        

  Madde 7 - Katiplerin vazifeleri, muhasebecinin kontrolü altında ve onun ve- 
receği işleri yolunda yapmaktan ibarettir.                   
  Katipler, kayıt ve yazı işlerini yolunda ve zamanında yapmamaktan ve kağıt- 
ları ve defterleri iyi saklamamaktan mesuldürler.                
                                        

  Madde 8 - Muhasebeci, hesap bakımından Muhasebei Umumiye Kanununun genel hü-
kümlerine bağlıdır.                               
  Muhasebeci, Sandığın aldığı, verdiği para ve ayınlar ile vazifelerine ili- 
şikli bütün muamelelerden mesul ve hesaplarını Divanı Muhasebata vermeğe mecbur-
dur.                                      
                                        

  Madde 9 - Muhasebecinin ve katiplerin vazifelerini iyi yapmamalarından doğan
idari ve inzibati mesuliyetlerinin tayini İdare Heyetine aittir. Cezaya ve taz- 
minata dayanan mesuliyetleri umumi hükümlere bağlıdır.             
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM                
                 Kefalete bağlı olanlar             
                                        

  Madde 10 - A - Umumi bütçeye (mütedavil sermaye ve bu mahiyetteki sabit ser-
mayeler dahildir);                               
  B - Mülhak bütçelerden muhasebeleri Maliye Vekaletine bağlı olan daire ve  
müesseselere;                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C - Gelirlerinin en az yüzde ellisini Devlet bütçesinden alan müesseselere; 
  D - Varidat almak maksadiyle kurulan İnhisar İdarelerine ait para ve menkul 
kıymetler ve ayınları ve muhasip nam ve hesabına alıp veren ve elinde tutan ve 
bunların girme ve çıkmasından ve saklanmasından mesul olan veznedar, tahsildar, 
ambar ve tevzi memurları, konsolos ve kançılar gibi muhasip mutemetleri mütesel-
sil kefalete bağlı olduğu gibi yukarda yazılı daire ve müesseselerin bu vaziyet-
te bulunan diğer memur ve müstahdemleri dahi müteselsil kefalete bağlıdır.   
                                        

  Madde 11 - Onuncu maddede yazılı daire ve müesseselerde, para ve menkul   
kıymetlere ve ayınlara el sürmiyen muhasiplerle Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
üncü maddesinde yazılı mutemetler ve ordu ve Jandarma mensuplarından para ve  
menkul kıymetleri ve ayınları alıp veren ve ellerinde tutanlar müteselsil kefa- 
letin dışında kalırlar.                             
  Bunlardan ordu ve jandarma mensupları hakkında askeri kanunlar ve nizamların
hükümleri tatbik olunur.                            
                                        
                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
                  Sandığın sermayesi              
                                        

  Madde 12 - Sandığın sermayesi:                       
  A - Kefalete bağlı vazife alanların maaş ve ücretlerinden kesilecek kefalet
aidatı;                                     
  B - Muhasiblerden alınacak para cezaları;                  
  C - Sandık sermayesinin tevdi edileceği bankadan alınacak faizler;     
  D - Kefaletli memur kullanan daire ve müesseselerin icabında sandığa yapa- 
cakları yardımlardan toplanır.                         
                                        

  Madde 13 - Müteselsil kefalete bağlı olanlardan, giriş ve aylık olmak üzere 
 iki türlü aidat alınır:                            
  1 - Giriş aidatı;                              
  Kefalete tabi vazife alanlardan tam olarak aldıkları ilk maaş veya ücretin 
yarısı beş ayda ve beş müsavi taksitte kesilmek üzere giriş aidatı olarak alı- 
nır.                                      
  2 - Aylık aidat;                              
  Giriş aidatının tamamen kesilmesini takibeden aydan itibaren başlamak üzere,
tediye sırasında maaş ve ücretlerden yüzde ikisi aylık aidat olarak kesilir.  
  Maaş tabirinde emsali hasılı da dahildir.                  
                                        

  Madde 14 - Aidatla kullanılanlardan alınacak sandık aidatı vazifelerin ben- 
zeri olanların giriş ve aylık aidatlarından aşağı olmamak üzere, İdare Heyetince
takdir olunur.                                 
  İdare Heyetinin kararı katidir.                       
  Benzeri olmıyanlardan ilk aylık aidatının tutarı üzerinden giriş ve her ayın
tutarı üzerinden aylık aidatları alınır.                    
  Gündeliklilerin giriş ve aylık aidatı, gündeliğinin yirmi beş misli üzerin- 
den kesilir.                                  
                                        

  Madde 15 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin, izinli oldukları aylara 
ait maaş ve ücretlerinden dahi kefalet aidatı kesilir.             
                                        

  Madde 16 - Muvakkat veya açıktan vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife  
alanlardan vazifesinin ehemmiyetine göre Sandık İdare Heyetince bin liradan   
aşağı olmamak üzere iki bin liraya kadar tayin olunacak miktarda para veya Ar- 
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslar dairesinde menkul kıymet ve gay- 
rimenkul ipotekli kefalet alınır,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şu kadar ki muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar, esasen kefalete
bağlı memurlardan iseler kendilerinden ayrıca kefalet aranmayıp aldıkları veka- 
let maaş veya ücretinden yüzde iki aidat kesilir.                
                                        

  Madde 17 - Kadrodaki memuriyet unvanı ve vazifesinin mahiyeti itibariyle ke-
falete bağlı bir memuriyete tayin edilenler, kefalete tabi olmıyan işlerde kul- 
lanıldıkları takdirde dahi kefalet aidatı vermekle mükelleftirler.       
                                        

  Madde 18 - (Değişik: 28.5.1951 - 3/13084 K.)                
  Sandık sermayesi; Sandık İdare Heyetinin teklifi ve Maliye Bakanının tasvibi
üzerine,                                    
  1 - Devlet tahvillerine,                          
  2 - Devlet sermayesiyle kurulmuş veya sermayesinin yarısından fazlasına Dev-
letin iştirakı bulunan bankaların çıkaracakları obligasyonlara,         
  3 - Vadeli veya vadesiz hesap şeklinde Milli bankalara,           
yatırılmak suretiyle işletilir.                         

  Madde 19 - Kefalet Sandığı sermayesi, her türlü vergi ve resimlerden muaf- 
tır.                                      

  Madde 20 - Sahiplerine ret ve iade olununcıya kadar sandıktaki mevduat,  
Sandığın ödeyeceği tazminata karşı teminattır.                 
  Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koyacakları hacizler, paraların sahip- 
lerine verileceği zaman tenfiz edilir.                     

  Madde 21 - Sandığın hususi veznesi yoktur. Bütün gelirleri, 17 nci madde mu-
cibince tayin olunacak bankada bulundurulur ve masraflar ve bütün ödemeler banka
vasıtasiyle yapılır.                              
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
               Zimmetlerin ödenmesi               
                                        

  Madde 22 - Kefalet Kanununa tabi daire ve müssseselerde, kefalete bağlı me- 
mur ve müstahdemlerin alıp verdikleri ve ellerinde bulundurdukları, o daire ve 
müesseselere ait para ve menkul kıymetler ve ayınlardan zimmetlerine geçmiş ol- 
duğu katiyet kesbetmiş olan ilamlarla tebeyyün eden miktarlar, Sandıkça o daire 
ve müesseselere ödenir.                             

  Madde 23 - Menkul kıymetlerle ayınların değerleri ilamda yazılı değilse, İc-
ra ve İflas Kanununun 24 üncü maddesi mucibince icra memuru tarafından takdir  
olunacak değerleri ödenir.                           

  Madde 24 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin zimmet ve ihtilasları hak-
kındaki kati ilamların asıl veya tasdikli suretleri ilamın katileştiği sene   
içinde alakalı daire ve müessese tarafından Sandığa gönderilerek hüküm altına  
alınmış olan zimmet ve ihtilasların ödenmesi istenir.              

  Madde 25 - 24 üncü maddeye göre yapılan ödeme dileğinin içinde yapıldığı bi-
lanço senesinin bitmesini takibeden ayın sonunda, tazminat alakalı daire veya  
müesseseye verilir.                               
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
         Ödenen zimmetlerin karşılanması ve dağıtılması         
                                        

  Madde 26 - Ödenen zimmetler, zimmetli memur ve müstahdemin hükmün katiyet  
kesbettiği sene bilançosundaki hissesinden, yetişmezse kardan karşılanır. Kar da
yetişmezse, hükmün katileştiği sene içinde kefaletli vazifede bulunanlara ayni 
sene bilançosundaki hisselerinin miktarına göre yüzde hesabiyle dağıtılır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
       Kefaletli vazifeden ayrılanların alakalarının kesilmesi      

  Madde 27 - Kefalete bağlı memurlar ve müstahdemlerden kefalete bağlı olmıyan
bir memuriyete geçen veyahut herhangi bir sebeple vazifeden ayrılanların sandık-
taki alakaları şu suretle kesilir:                       
  Bunların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatlarından 26 ncı madde-
de yazılı olduğu veçhile ödenen zimmetlerden hisselerine düşen miktarlar indi- 
rildikten sonra kalanı birinci yarısı mütaakip bilanço tarihinden üç ay sonra  
kendilerine verilir.                              
                                        

  Madde 28 - 27 nci maddede yazılı memur ve müstahdemlerden ölenlerle tekaüt 
edilenlere bu madde veçhile geri verilecek birinci yarım, bilanço tarihinden  
itibaren ayrıca üç ay beklettirilmeksizin,derhal verilir.            
                                        

  Madde 29 - Kalan ikinci yarımlar, üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait
zimmetlerle sandıktan ayrılmadan evvvelki zamanlara ait ve (26) ncı madde hük- 
miyle kendine düşecek zararlar karşılığı olarak üç sene beklektirilir. Üç sene 
sonunda 26 ncı maddede yazıldığı üzere hissesinin tamamına düşecek zararlar,  
ikinci yarımdan çıkarıldıktan sonra,kalanı o senelerde sandığın sermayesine al- 
dığı faizlerin vasatisi nispetinde hesap olunacak faiziyle birlikte kendilerine 
ve ölenlerin mirasçılarına verilir.                       
                                        

  Madde 30 - Kefaletli vazifeden,ayrılanlar,birinci yarımlarını almadan evvel 
yine kefaletli vazifeye geçecek olurlarsa,ilk yarılı istemeye hakları kalmaz,  
tekrar aidat kesilir. İlk yarıyı alıpta henüz ikinci yarıyı almadan evvel üç se-
ne içinde tekrar kefalete bağlı hizmete geçenlerin ikinci yarımları,sermaye ola-
rak sandıkta kalır.                               
  Bunlardan başkaca giriş aidatı aranmaz.                   
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
                Murakabe                    

  Madde 31 - Muhasipler,maiyetlerinden para ve menkul kıymetlerle ayniyat alıp
vermekte ve elinde tutmakta olan memur ve müstahdemlerin koruyacakları para ve 
menkul kıymetler ve ayniyatı şu müddetlerle murakabeye mecburdurlar:      
  A - Para ve menkul kıymetleri alıp verenleri,en az onbeşgünde bir,tahsildar-
ları en az iki ayda bir ve her tahsilatdan avdetini takip eden on gün içinde;  
  B - Ayniyat işlerinde,işin icaplarına göre ve en az senede bir defa;    
  C - Sefer ve seyahatte bulunan gemileri avdetlerinde.            
  Tahsil müdür ve müfettişlerinin muhasipler namına yaptığı murakabe dahi   
makbuldür.                                   
                                        
  Mühasiplerin mazeretleri halinde murakabe, vekillerine düşer.        

  Madde 32 - Murakabe usulleri ve muhasiplerin mazeretleri halinde kimlerin  
vekalet suretiyle murakabe yapacağı ve muhasibin bulunduğu yerden ayrı yerlerde 
vazife gören murakabeye tabi ve kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin murakabe-
si şekilleri her daire ve müessesenin kurumunun hususiyetleri gözönünde alınarak
maliye vekilliğince bir talimatnameyle tayin olunacaktır.            
                                        
               SEKİZİNCİ BÖLÜM                  
                 Cezalar                    

  Madde 33 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden  
kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte bir ay içinde Kefalet    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Sandığı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin   
dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde yarı maaş veya ücretleri kesilerek Sandık 
hesabına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit bu- 
lunduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde 
Maliye Vekilinin tasvibiyle Sandık İdare Heyetinin cezayı hafifletmek veya kal- 
dırmak salahiyeti vardır.                            
                                        

  Madde 34 - Muhasipler, 33 üncü maddedeki cezadan başka ihmal ve teseyyüple- 
rinin ve sebep oldukları zararların derecelerine göre Memurin Kanununun 28, 29, 
30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde yazılı fiiller ile mukayyet olmaksızın tak- 
dir ve tayin olunacak inzibati cezalara da çarptırılır.             
  Bu cezalar, muhasibin mensup olduğu daire ve müessesenin inzibat komisyonla-
rı ve inzibat komisyonu bulunmıyan daire ve müesseselerde bu işi gören heyet ve-
ya makam tarafından tatbik olunur.                       
                                        

  Madde 35 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde 
zimmet veya ihtilasları anlaşılanlar, derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarı-
lır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müd- 
detçe her hangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez. Ancak suçları muhakeme ile
sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı  
verseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar, bir daha Devlet işlerinde kulla-
nılmazlar. Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle tekaüt hakkından da 
mahrum kalırlar. Adiyen zimmettar olanlar hakkında Ceza Kanununun hükümleri tat-
bik edilmekle beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tu-
tulması gibi işlerde kullanılmazlar.                      
                                        
                 DOKUZUNCU BÖLÜM                
              Ödenen zimmetlerin takip yolları           
                                        

  Madde 36 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin Sandıktaki aidatlarından 
zimmet ve ihtilaslarına karşı tutulan miktardan arta kalan kısmı umumi hükümlere
tevfikan bunların mallarına ve haczi kabil haklarına müracaat olunarak tahsil  
edilir. Sandığın hak ve alacakları Maliye Vekilliğince takip olunur.      

  Madde 37 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde 
veya her hangi bir suretle zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına mensup
olduğu dairelerce derhal ihtiyati haciz koydurularak mütehakkık zararların tah- 
sili temin edilir.                               

  Madde 38 - Teftiş ve murakabe vazifelerini ihmal ederek veya her hangi bir 
suretle teseyyüplerde bulunarak zimmet ve ihtilas vukuuna sebebiyet veren muha- 
siplerin müşterek mesul sıfatiyle tazmin ile mahküm edildikleri takdirde bunlar-
dan tahsil olunacak mebaliğ dahi Kefalet Sandığına aittir.           
                                        

  Madde 39 - Zimmet veya ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle ayınlardan 
doğan Sandık alacakları diğer Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır.        
                                        
                 ONUNCU BÖLÜM                  
                Bütçe ve masraflar                
                                        

  Madde 40 - Sandığın bilanço senesi İkincikanun iptidasından itibaren başlar 
ve Birincikanun sonunda biter.                         

  Madde 41 - Sandığın sermayesine alınacak faizin muhammen miktarı ile yapıla-
cak masraflar her senenin bütçesinde gösterilir.                
  Masraf kısmı, İdare Heyetinin mesai saati haricindeki çalışmalarına mukabil 
verilecek ikramiyeyi, muhasebeci ve katip ve hademe ücretlerini ve lüzumlu sair 
idare masraflarını ihtiva eder.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  İdare Heyetinden tanzim olunacak bütçe, Maliye Vekilinin tasdikıyla mer'i  
olur.                                      
                                        

  Madde 42 - Sandığın sermayesinden her sene alınacak faizlerden yapılan mas- 
raflar çıktıktan sonra geri kalanı, Sandığın karını teşkil eder. Bu kar Sandıkça
ödenen zimmetlerden fazla olursa bu fazlalık ertesi senenin muhammen varidatına 
ayrı bir kalem olarak ilave edilir.                       
                                        

  Madde 43 - Kefalet Sandığında tutulacak defterlerin ve kefalete bağlı memur 
ve müstahdemlere ait cüzdanların ve hesabı cari cetvellerinin şekilleri ve bun- 
ların kullanma tarzları İdare Heyetince tanzim ve Maliye Vekilliğince tasdik  
edilecek hesap talimatnamesiyle tayin olunacaktır.               
                                        

  Madde 44 - Muhasipler, kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden 14 üncü madde
mucibince keserek bankaya yatıracakları kefalet aidatı miktarını gösterir nümu- 
nesine uygun olmak üzere yapacakları müfredatlı hesabı cari cetvellerini tasdik-
li olarak ve Sandığın bankasından alınan makbuz suretleriyle birlikte Nisan,  
Temmuz, Birinciteşrin ve İkincikanunun en geç birinci haftası nihayetine kadar 
her üç ayda bir muntazaman Kefalet Sandığına göndermeğe mecburdurlar.      
  Muvakkat madde 1 - Kanunun 13 üncü maddesi mucibince Kefalet Sandığı dışın- 
da kalan daire ve müesseselere bağlı memur ve müstahdemlerin Sandıkla ilişikle- 
rinin kesilmesi için yapılacak tasfiye tarihi 1934 senesi Birincikanununun son 
günüdür. Bu tarihe kadar Sandık hesabına bankaya yatırılan bütün mevcudat üze- 
rinden tasfiye muamelesi yapılır.                        
  Tasfiye muamelesine 1935 senesi İkincikanununun birinci gününden itibaren  
başlanır ve on beş gün içinde bitirilerek devir muamelesi yapılır.       
  Tasfiye tarihine kadar Sandığa ibraz edilen katileşmiş ilamların muhtevası 
ödendikten sonra bilançoda kalan miktar aşağıda yazılı olduğu üzere tevzi olu- 
nur.                                      
  Kanunun dışında kalan daire ve müesseselerin memur ve müstahdemlerinin son 
bilançodaki sermayeden hisselerine düşen zararlar çıkarıldıktan sonra arta kalan
hisseleri toptan bu daire ve müesseselerin bağlı bulundukları Vekalet veya idare
emrine milli bir bankaya yatırılır.                       
  Bu memurların isimleriyle bilançodaki sermayeden hisselerine düşen bakiye  
alacaklarını gösteren birer cetvel cüzdanlariyle birlikte o daire ve müessese- 
lere verilir.                                  
  1934 senesi Birincikanunun son gününden sonra ibraz edilen ve kanunun dışın-
da kalan daire ve müesseseler lehine olan ilamların muhtevası tefrik edilen his-
selerden verilmek üzere alakadar dairelerden aranır.              
  Tasfiyeden evvel Sandıkça ödenipte tasfiyeden sonra alakalı zimmetlilerden 
tahsil olunacak paralar tasfiyede alınan paralar nispetinde Sandıkla kanunun  
dışında kalan daire ve müesseseler arasında taksim olunur. İşbu tasfiye hesapla-
rından dolayı Kefalet Sandığı ile daire ve müesseseler arasında ihtilaf çıkarsa 
bunu son olarak Divanı Muhasebat Reisi hakem sıfatiyle halleder.        
  Muvakkat madde 2 - Kanunun mer'iyet kespettiği 6 Haziran 1934 tarihine kadar
kefaletli hizmetlerden her hangi bir suretle alakaları kesilmiş bulunanlara bu 
kanunun mer'iyetinden sonra ret edilecek kefalet aidatları hakkında da bu kanun 
hükümleri tatbik olunur.                            
                                        

  Madde 45 - 2489 sayılı kanunun birinci maddesine göre kaleme alınmış ve Şü- 
rayı Devletçe görülmüş olan İşbu Nizamname neşri gününden yürümeye başlar.   
                                        

  Madde 46 - İşbu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    ----------------------------------------------------------------    
      22.1.1935 TARİH ve 2/1894 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
    ----------------------------------------------------------------    
                                        
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
    ----------------------------------------------------------------    
                    Farklı Tarihte             
      Tarihi   Numarası    Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe      
                     Maddeleri     Giriş Tarihi     
    ----------------------------------------------------------------    
      19.11.1936  2/5597       -       2.12.1936      
                                        
      28.5.1951  3/13084       -       22/6/1951      
                                        
                                        
                                        
   --------------------------------------------------------------------    
                                        
      22.1.1935 TARİH ve 2/1894 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNi GÖSTEREN ÇİZELGE       
                                        
   --------------------------------------------------------------------    
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
                                        
   --------------------------------------------------------------------    
                 Farklı Tarihte                
    Tarihi   Numarası    Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe       
                 Maddeleri      Giriş Tarihi       
   ---------------------------------------------------------------------