Endeksler
         EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI MADEN OCAKLARINDA             
         ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SIHHİ İHTİYAÇLARININ             
             TEMİNİNE DAİR TÜZÜK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.8.1942, No: 2/18562         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.9.1337, No: 151           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 25.8.1942, No: 5193           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 23,S. 1778          
                                        

  Madde 1 - Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışan bütün maden işçilerinin ge- 
rek iş başında ve gerek münavebe ile havza hudutları dahilindeki köylerde bulun-
dukları zamanlarda,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 3008 sayılı İş Kanu-
nu ve 4268 sayılı Madenlerin Aranma ve İşletilmesi Hakkındaki Kanun hükümleri  
dahilinde her türlü sıhhi bakımlarını ve hasta kazazede olanlarının muayene ve 
tedavilerini temin etmek gayesiyle,lüzumlu olan (Sağlık Teşkilatı) işletmece ku-
rulur.                                     
                                        

  Madde 2 - Sağlık teşkilatının senelik iş ve çalışma programı ve kadrosu ile 
bütçeleri,işletmenin iş programı ve kadro ve bütçelerinde ayrı bir kısım olarak,
3460 sayılı kanun hükümleri dairesinde tanzim ve tasdik edilir. Kati hesapları 
da aynı usule tabidir.                             
                                        

  Madde 3 - Umumi Hıfzıssıhha ve İş Kanunları ile Madenlerin Aranma ve İşle- 
tilmesi hakkındaki kanunlar gözönünde tutularak ve işbu kanunda gösterilen had- 
lerden aşağı olmamak üzere havza dahilinde nerelerde ne miktar hastane, dispan- 
ser, revir ve eczane açmak lüzumlu olduğu, nerelerde ne miktar hekim bulunduru- 
lacağı ve münavebeli işçiler için hangi mıntakalarda dispanser ve köy sağlık  
odaları kurulacağı iş ve çalışma programlarında gösterilir.           
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 5.5.1952 - 3/14959 K.)                 
  Amele birliğine dahil bulunanlarla bunların Havza dahilinde oturan ve geçim-
leri kendilerine ait olan aileleri efradı dahi bu teşkilat tarafından meccanen 
muayene ve tedavi olunur.                            
                                        
  Amele birliği;işçilerin aileleri efradının tedavisine karşılık olarak,sağlık
teşkilatının tesisat bedelleri hariç olmak ve bu teşkilatın her ay tahakkuk ede-
cek umumi masraflarının yüzde yirmisini geçmemek üzere Çalışma ve İşletmeler Ba-
kanlıklarınca her sene müştereken tesbit edilecek parayı Ereğli Kömürleri İşlet-
mesine ödeyecektir.                               
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 19.11.1965 - 6/5492 K.)                 
  Sağlık teşkilatına dahil başhekim ve diğer hekimler ile eczacılar, ebeler, 
hemşireler ve sağlık memurları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının muvafakatı 
alındıktan sonra, Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü veya Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümlerine göre ata-
nırlar.                                     
                                        

  Madde 6 - Sağlık teşkilatı, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin daimi mu-
rakabesine tabidir. Ve muntazaman,bu teşkilatın bütçe ve iş programları ile kati
hesaplarından, İktisat Vekaletince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine malümat
verilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında çalışan amelenin sıhhi ih- 
tiyaçlarını temin için halen kurulmuş bulunan teşkilat,Ereğli Kömürleri İşletme-
since idare edilir.                               
                                        

  Madde 8 - 31/12/1935 tarih ve 2/3811 sayılı kararname ile yürürlüğe girmiş 
olan Nizamname hükümleri ve bu Nizamnamenin 22/12/1936 tarih ve 2/5704 sayılı ve
14/5/1941 tarih ve 2/15774 sayılı kararnameler ile yapılmış bulunan tadilleri  
mülgadır.                                    
                                        

  Madde 9 - 151 sayılı kanunun 6 ncı maddesine göre tanzim ve Devlet Şürasınca
tetkik edilmiş olan bu Nizamname, neşrini takibeden ay başından itibaren yürür- 
lüğe girer.                                   
                                        

  Madde 10 - Bu Nizamname hükümlerini İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet  
Vekilleri yürütür.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
        11.8.1942 TARİH ve 2/18562 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    
         İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
         TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
------------------------------------------------------------------------------- 
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
------------------------------------------------------------------------------- 
                  Farklı Tarihte                
                  Yürürlüğe Giren        Yürürlüğe   
 Tarihi     Numarası     Maddeleri           Giriş Tarihi  
------------  ----------    ----------------       -------------- 
 5.5.1952    3/14959       ---            10.6.1952   
                                        
 19.11.1965   6/5492        ---             8.12.1965   
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
      11.8.1942 TARİH ve 2/18562 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
      TÜZüKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzügü               
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
------------------------------------------------------------------------------ 
                  Farklı Tarihte                
                  Yürürlüğe Giren       Yürürlüğe    
 Tarihi    Numarası      Maddeleri          Giriş Tarihi  
--------   -----------     -----------------      ----------------