Endeksler
                                        
             İSKAN MUAFİYETLERİ NİZAMNAMESİ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.12.1934, No : 2/1777        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.6.1934, No: 2510          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 5.1.1935, No: 2898          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 16, S.367          
                                        
                   I                     
             Muhacir pasaportu ve vizesi              
                                        

  Madde 1 - Türkiye konsolosları, Dahiliye Vekaletinin kabulüne muvafakat et- 
tiği muhacirlere bulundukları mahal Hükümetince pasaport verildiği takdirde bu 
pasaportları pulsuz ve harcsız vize edecekleri gibi mahalli Hükümeti pasaport  
vermeğe muvafakat etmediği halde Türkiye konsolosları bu gibilere harcsız ve  
pulsuz muhacir vesikası ve eşya ve hayvanları için de aynı suretle harcsız ve  
pulsuz vesika verirler.                             
                                        

  Madde 2 - Konsoloslar, muhacir vizesi veya vesikası vermek için Dahiliye  
vekaletinden gösterilen şartlardan başka şartlar aramazlar.           
                                        

  Madde 3 - Türkiye'de Hükümetten hiç bir iskan yardımı istememek şartiyle  
gelmek istiyen ve bu yolda yazılı senet veren ve vaktü hali de yardıma muhtaç  
olmadığını gösteren Türk ırkına mensup kimselere Dahiliye Vekaletinden muvafakat
cevabı almadan da Türk konsolosları muhacir vesikası veya vizesi verebilirler. 
Bu suretle gelen muhacirler yalnız İskan Kanunu muafiyetlerinden istifade eder- 
ler. Hükümetten iskan yardımı istiyemezler.                   
                                        

  Madde 4 - Türk soyundan olmayıpta Türk kültürüne bağlı bulunanlar, Hükümet- 
ten yardım istememeyi taahhüt de etse ve vaktü halleri yerinde de olsa Dahiliye 
Vekaletinden muvafakat cevabı alınmadıkça ve yurt tutacağı yer gösterilmedikçe 
konsoloslukca kendilerine muhacir vesikası verilemez ve pasaportları vize edile-
mez.                                      
                                        

  Madde 5 - Hükümetten tam iskan veya yalnız toprak ve ev yeri almak üzere is-
kan yardımı istiyen Türklere ve Türk kültürüne bağlı olanlara, Dahiliye Vekale- 
tinin muvafakat cevabı olmadıkça ve iskan yerleri gösterilmedikçe muhacir vesi- 
kası ve vizesi ve eşya ve hayvan vesikası verilemez.              
                                        

  Madde 6 - Dahiliye Vekaletinden kabulleri hakkında muvafakat cevabı verilip 
iskan yerleri gösterilen muhacirlere ister tek, ister toplu olsunlar, konsolos- 
larca muhacir vesikası veya vizesi verilince hareketleri günü derhal Dahiliye  
Vekaletine ve muhacirlerin çıkacakları ilk iskele veya istasyonun bulunduğu ma- 
hal kaymakamlığına ve iskan yeri kaymakamlığına bildirilecektir.        
                                        

  Madde 7 - Türkiye konsolosları, gerek ayrı, gerek toplu gelmek istiyen mu- 
hacirlere en çok kolaylık gösterecekleri gibi bunlar hakkında bulunlukları ma- 
hallin hükümetince de en çok kolaylık gösterilmesi için teşebbüslerde bulunacak-
lar ve vapurlara ve trenlere bindirmekte ve yer buldurmakta ve eşya ve hayvanla-
rını yerleştirmekte ve fazla eşyalarını sattırmakta büyük kolaylıklar teminine 
çalışacaklar ve muhacirlerin Türkiyede müstahsil vaziyetine girebilmeleri için 
kendi ziraat ve sanatlarına lazım olan alat ve edevat ve hayvanatı elden çıkar- 
mayıp birlikte getirmeğe teşvik ve bunun çarelerini temin için uğraşacaklardır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   II                    
         Muhacir ve mültecilerin muafiyetlerden istifadeleri      
                                        

  Madde 8 - Muhacirler sınırlardan girdikleri veya nakliye vasıtalarından ilk 
çıktıkları yerdeki büyük mülkiye memuruna, bir hafta içinde müracaat ederek bir 
tabiiyet beyannamesi imzalayıp muhacir kağıdı almağa mecburdurlar.       
  Muhacir kağıdı alan her muhacir, İskan Kanununda muhacirler hakkında yazılı 
bütün muafiyet ve haklardan istifade ederler.                  
                                        

  Madde 9 - Türk kültürüne bağlı olmıyanlara, anarşistlere, casuslara, göçebe 
çingenelere, memleket dışına çıkarılmış olanlara muhacir kağıdı verilemez.   
                                        

  Madde 10 - Muhacir kağıdı verilen muhacirler, sıhhi muayeneye tabi tutulur- 
lar. Sıhhi muayene meccanı olup o yerin Hükümet doktoru veya Sıhhat Vekaletinin 
göstereceği doktor tarafından ve muhacir doktoru olan yerde bu doktor tarafından
yapılır.                                    
  Muhacirler, sıhhi muayene görmedikçe - serbest iskan isteseler dahi - bir 
yere sevk olunamazlar.                             
  Muayene neticesinde bulaşık hasta oldukları anlaşılanlar, Hükümet veya ida- 
rei hususiye veya belediye hastahanelerine gönderilip oralarda meccanen tedavi 
olunurlar.                                   
  Tedaviden sonra iskan yerlerine gönderilirler.               
                                        

  Madde 11 - Muhacir kağıdı alan muhacirler, bir yıl içinde kendilerini nüfus 
kütüklerine yazdırmak için müracaata mecburdurlar. Bir yıl içinde kendini nüfusa
yazdırmıyan muhacirlerden muhacir kağıtları geri alınır ve bunlar askerlik mua- 
fiyetinden istifade edemezler.                         
                                        

  Madde 12 - Mülteciler ancak tabiiyet beyannamesi imzalıyarak muhacir kağıdı 
almakla muhacir sıfatını kazanırlar. Muhacir kağıdı almayan mülteciler, İskan  
Kanununun muhacirler hakkındaki muafiyet ve haklarından istifade edemezler.   
                                        

  Madde 13 - 9 uncu maddede yazılı mani sebepler bulunmıyan mülteciler, Türki-
ye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde tabiiyet beyannamesi imzalayıp
muhacir kağıdı almak hakkına maliktirler. Bu beyannameyi Türkiye'ye geldikleri 
tarihten itibaren bir yıl içinde imzalayıp muhacir kağıdı alarak kendilerini  
nüfus kütüğüne yazdıranlar, hem askerlik muafiyetinden, hem de muhacirliğin di- 
ğer hak ve muafiyetlerinden istifade ederler. Bu muameleyi bir yıl geçtikten  
sonra yaptıranlar askerlik muafiyetinden istifade edemeyip yalnız muhacirliğin 
diğer hak ve muafiyetlerinden istifade ederler. İki yıl geçtikten sonra müracaat
edenler hiç bir hak ve muafiyetten istifade edemezler ve Türk vatandaşlığına an-
cak Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümleri dairesinde girebilirler.         
  Bu gibiler hakkında muhacir kağıdı alıncaya veya Türk vatandaşlığına girin- 
ceye kadar ecnebi muamelesi yapılır.                      
                                        

  Madde 14 - Muntazam pasaportla ve ecnebi sıfatiyle Türkiyeye gelmiş olupta 
Türkiye'de yerleşmek arzusunu gösteren Türk ırkından olan veya Türk kültürüne  
bağlı bulunan kimseler, 9 uncu maddede yazılı mani hallerden biri yoksa ve Dahi-
liye Vekaletince muvafık görülüyorsa tabiiyet beyannamesi imzalıyarak muhacir  
kağıdı alabilirler ve muhacir hak ve muafiyetlerinden istifade ederler.     
                                        

  Madde 15 - Muhacirlerden ve mültecilerden alınacak imzalı tabiiyet beyanna- 
meleri, bir hafta içinde Dahiliye Vekaletine gönderilir. Vekalet bunların üzeri-
ne tabiiyete alınma muamelelerini takip ve ikmal ettirir ve ikmalinde muhacirle-
ri bir emirname ile yerleştikleri yer nüfus kütüklerine yazdırır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Nüfus kütüklerine yazılan muhacirlerden muhacir kağıdı geri alınarak kendi- 
lerine pulsuz nüfus cüzdanı verilir.                      
                                        

  Madde 16 - Türkiye'nin terkettiği topraklarda sakin olupta hakkı hıyarını  
Türkiye lehine kullanarak Türk tabiiyetini muhafaza eden veya terk edilen top- 
raklar halkından olup başka bir ecnebi memlekette tevattun etmekle beraber Türk 
tabiiyetini taşıyan, Türk ırk ve Türk kültürüne bağlı olanlar, Türkiye'de yurt 
tutmak maksadiyle geldiklerinde muhacir olarak kabul olunurlar. Bunlar da muha- 
cirlere ait her türlü hak ve muafiyetlerden istifade ederler. Bunların tabiiyet 
beyannamesi imzalamalarına lüzum olmayıp yalnız diğer muhacirler gibi muhacir  
kağıdı almağa mecburdurlar.                           
                                        

  Madde 17 - Hükümetten iskan veya iskan yardımı istiyen muhacirler, Hükümetin
gösterdiği yere gitmeğe ve Hükümetin gösterdiği yerlerde oturmağa ve verdiği  
toprakları almağa mecburdur. Bu mecburiyeti yapmıyanlar iskan hakkından istifade
edemezler.                                   
                                        

  Madde 18 - Hükümetten iskan veya iskan yardım talebi, ancak Türkiye'ye gir- 
diği tarihten başlamak üzere iki yıl içinde yapılabilir.            
  İki yıl geçtikten sonra vukubulan talepler dinlenemez.           
                                        

  Madde 19 - İskan talebi, tabiiyet beyannamesi verirken bu beyannameye yaz- 
makla veya yerleşilen yerde vali veya kaymakama ağızla veya yazı ile müracaat  
edilerek muhacir defterine iskan talebini yazdırmakla yapılır. Bu müracaatı mu- 
hacir kağıdına veya hüviyet cüzdanına kaydedilir.                
                                        

  Madde 20 - İskan talebi vuku bulunca bu talebin vukuundan itibaren üç ay  
içinde iskan işinin bitirilmiş olması mecburidir. Bu iskana, imkan yoksa mümkün 
olmadığı on gün içinde talebi edene ve Vekalete bildirilecektir.        
                                        

  Madde 21 - Tabiiyet beyannamesini imzalayıp muhacir kağıdı aldıktan sonra  
ecnebi tabiiyeti iddiasında bulunanlardan muhacir kağıdı geri alınır ve kendile-
ri memleketten çıkarılır.                            
  Tabiiyete alınma muamelesi ikmal edilmiş olursa o vakit usulen tabiiyetten 
çıkarılırlar.                                  
                                        
                    III                   
            Gümrük muafiyetlerinin tatbik suretleri         
                                        

  Madde 22 - Muhacir ve mültecilerin kanunun 31 ve 32 nci maddeleri mucibin- 
ce gümrük muafiyetinden istifade edebilmeleri için muhacir kağıdından maada   
mahallin vali veya kaymakamlığınca bir de (Gümrük muafiyet kağıdı) tanzimi mec- 
buridir.                                    
  Muafiyet kağıdı gümrük dairesine gelmiş olan muhacir ve mültecinin kanunun 
31 inci maddesine dahil eşyası ve hayvanları başka bir muameleye tabi tutulmak- 
sızın gümrükçe derhal serbest bırakılır.                    
  Ancak 31 inci maddede gösterilen miktarları tecavüz eden eşya ve hayvanlar 
ile 32 nci madde hükümlerine dahil eşya ve hayvanlar için ayrıca bir de ithalat 
beyannamesi vererek muamelelerini ikmal ettirmek ve gümrük resmini ödemek icap 
eder.                                      
                                        

  Madde 23 - Gümrük daireleri muafiyet kağıdı kendisine gelmiş olan muhacir- 
lerin ve mültecilerin eşya ve hayvanlarını süratle ve diğerlerine tercihan çı- 
karmağa ve azami kolaylık göstermeğe mecburdurlar.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 24 - Muafiyete dahil eşyaları ve hayvanları tayin ve takdir etmek va- 
zife ve mesuliyeti (Muafiyet kağıdı) veren makamlara aittir.          
                                        

  Madde 25 - (Gümrük muafiyet kağıdı) verebilmek için muhacirin ve mültecinin 
evvela muhacir kağıdı veya nüfus kağıdı almış bulunması ve aşağıdaki memur veya 
heyetlerden alınmış bir veya bir kaç vesika göstermesi lazımdır:        
  A - Hariçten muhacir sevkine memur zat veya heyetlerden;          
  B - Mahalli Türk konsolosluklarından;                    
  C - Hareket ettikleri mahallerde, A ve B fıkralarında yazılı memurlar bulun-
madığı takdirde mahalli islam cemaatinden;                   
  Ç - Türk veya müslüman olan muhtar ve ihtiyar heyetlerinden.        
  Bu dört yerin birinden veya bir kaçından alınmış bir veya bir kaç eşya ve  
hayvan vesikası gösteremiyen veya gösterdiği vesikaların sıhhatinden veya muhte-
viyatından şüphe edilen muhacir ve mültecilerden 26 ncı maddede yazılı (eşya ve 
hayvan beyannamesi) alınır.                           
  İşbu vesikalar eşya ve hayvanların cinsini, nevini ve miktarını göstermekle 
beraber vesika sahibinin malı bulunduğunu ve ticaret eşyası ve ötedenberi sata- 
gelmekte olduğu ticaret mallardan olduğunu ve mevcut nakit ve satılan menkul ve 
gayrimenkul mallar mukabili ise Türkiye'de meşgul olacağı sanat ve meslek şubesi
için tedarik edilmiş eşya bulunduğunu sarahatle göstermelidir.         
                                        

  Madde 26 - Eşyaları ve hayvanları için geçen maddede gösterilen vesikalardan
birini ibraz etmiyen veya vesikalarından şüphe edilen muhacir ve mültecilerden 
alınacak (eşya ve hayvan beyannamesi) aşağıdaki malümatı ve imzaları ihtiva ede-
cektir:                                     
  A - Getirilen eşya ve hayvanların cinsi, nev'i ve miktarı,         
  B - Eşya ve hayvanların kime ait olduğu sarahati,              
  C - Eşya tüccar malı ise ötedenberi satagelmekte bulunduğu eşyalardan aldı- 
ğını ve nakit veya satılan menkul ve gayrimenkul mal bedeli mukabili ise bu ci- 
hetin tasrihi,                                 
  Ç - Gelen bir fert ise yalnız bunun tarafından, bir aile ise aile reisi ile 
beraber aile fertlerinden reşit olanları tarafından imzalanacaktır.       
  D - Gelenler birkaç aile ise, her birinin beyannamesi aile reisi ve aile  
fertlerinden reşit olanları ile beraber diğer aile reisleri tarafından imzalana-
caktır. Gelenler beşten fazla aile ise, yalnız beş aile reisine imzalattırılmak-
la iktifa olunacaktır .                             
  E - Beyannameye imza koyanların hüviyetleri açıkça olarak yazılacaktır.   
                                        

  Madde 27 - Getirilen eşya ve hayvanlar bir cemaate, bir köye, bir mahalleye 
ait müşterek eşya ve hayvanlardan ise, vesika gösterilmiş olsun olmasın ayrıca 
26 ncı maddedeki (eşya ve hayvan beyannamesi) alınacak ve beyannamenin altına bu
eşya ve hayvanların veya bedellerinin yine cemaatin, köyün veya mahallenin müş- 
terek ihtiyaçlarına kullanılacağına dair bir de şerh yazılarak o cemaat, o köy 
veya mahalleden beraber gelmiş bulunan bütün aile reislerine ve bunların miktarı
yirmiden fazla ise, ileri gelenlerinden yalnız yirmisine imzalattırılacaktır. Bu
müşterek eşya, gümrükçe bu beyannameye imza koyanlara teslim olunur.      
                                        

  Madde 28 - (Gümrük muafiyet kağıdı) veren makam gösterilen vesikalara ve  
alınan eşya ve hayvan beyannamesine rağmen şüphelendiği eşya ve hayvanlar hak- 
kında gerek muafiyet kağıdını vermeden ve gerek verdikten sonra tahkikat yaptı- 
rır, lüzumlu görürse muafiyet kağıdını verdikten sonra konsolosluklar vasıtasiy-
le de tahkikata devam eder.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 29 - Muafiyetleri miktara tabi olan eşyanın ve hayvanların muhalli  
rayice göre toptan kıymetleri, (Gümrük muafiyet kağıdı) nda onu tanzim eden ma- 
kam tarafından gösterilecek ve gümrüksüz geçecek miktarlarla gümrük resmi veri- 
lerek geçecek miktarlar ayrı, ayrı işaret edilecektir.             
                                        

  Madde 30 - Gümrük muafiyet kağıtlarına esas olan muhacir ve mültecilerin  
gösterdikleri vesikalar ve alınan eşya ve hayvan beyannamesi ve varsa tahkikat 
evrakı (Gümrük muafiyet kağıdı) ile birlikte - veren makam tarafından - gümrük 
dairesine gönderilir. Gümrük dairesi bu evrakı, evrakı müsbite olarak saklar.  
                                        

  Madde 31 - Gümrük daireleri (Gümrük muafiyet kağıdı) üzerine gümrüksüz ve  
gümrüklü olarak gümrükten çıkarılan eşyanın bir listesini üç gün içinde (Gümrük 
muafiyet kağıdını) veren makama yollar. O makam da muhacir ve mültecilerin iskan
edileceği veya serbest yurt tutacağı kaymakamlığa bu listeyi ve bir cemaate veya
köye veya mahalleye ait müşterek eşya ve hayvanlar hakkındaki beyannamenin de  
bir suretini yollar. Bu listeyi son alan kaymakamlık, gümrükten geçirilmiş bulu-
nan eşyanın muhacirin ve mültecinin kendisine ait olup olmadığını ve cemaate ait
eşyaların müşterek eşya olarak kullanılmadığını tahkik ettirir.         
  Tahkikat neticesinde kanunun hükümlerine aykırı ithalat yapıldığı anlaşılır-
sa 32 nci maddenin hükmünü tatbik ettirir ve bu neticeyi ithal muamelesini yap- 
mış bulunan gümrük dairesine de bildirir.                    
                                        

  Madde 32 - Tahkikat neticesinde muaf veya mümtaz olarak ithal edilmiş bulu- 
nan malın o muhacir veya mültecinin malı olmadığı veya ötedenberi satageldiği  
ticaret eşyasından bulunmadığı veya kendisine ait olmıyan bir para ile satın  
alarak getirdiği sabit olursa yahut Türk tabiiyetine girmekten vazgeçerse veya- 
hut Türk tabiiyetine alınmazsa kanunun 34 üncü maddesi mucibince gümrük resimle-
ri usulen tahsil olunur. Bunun için muhacir ve mültecilerin yerleştiği mahallin 
vali veya kaymakamı tarafından bu resmin tahsili için mahallin malmüdürlüğüne  
emir verilir. Malmüdürlüğü usulen bu resmi İskan Kanunu hükümlerine göre tahsil 
eder.                                      
  Maliye dairesi, tahsilatı hem emri veren Mülkiye makamına ve hem eşyayı it- 
hal eden gümrük dairesine bildirmeğe mecburdur; ancak tahkikat neticesi İskan  
Kanunu hükümlerinden istifade edilip gerek muaf olarak ve gerek gümrüğü verile- 
rek geçirilen eşyanın ve hayvanların muhacir ve mültecilerden gayrı birisine ait
olduğunu gösterirse bu eşya ve hayvanların gümrüğü bu muhacir ve mülteciden tah-
sil olunmak üzere yukardaki muamele yapılmakla beraber asıl eşya ve hayvanlar ve
sahipleri haklarında (1918) numaralı kaçakçılık kanunu hükümleri tatbik olunmak 
üzere tahkikat evrakı ile beraber vali veya kaymakam tarafından o mıntaka ihti- 
sas mahkemesine sevk olunur.                          
                                        

  Madde 33 - Gümrük daireleri İskan Kanunu hükümlerine göre muaf eşya geçiren 
muhacir ve mültecilere mahsus bir defter tutarlar. Kanuna aykırı mal geçirildiği
kaymakam tarafından vukubulan işarları da bu deftere yazarlar ve bunu o mahallin
malmüdürlüğü ile muhabere ederek gümrük resmi tamamen tahsil edilinceye kadar  
takip ederler.                                 
                                        

  Madde 34 - Temiz olan memleketlerden gelen muhacir ve mültecilerin getirdik-
lerli hayvanların menşe, ve sağlık şehadetnamesi bulunmadığı takdirde bunlar  
hakkında 1234 numaralı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunun 6 ncı maddesi dairesinde 
muamele ifa olunur.                               

  Madde 35 - Muhacir bir aile, zat, ev meşgale ve meslek eşyalarını ve hayvan-
larını beraberinde de getirebilir, ayrı olarak da, kısım kısım da getirtebilir. 
Ancak ticaret eşyasının ve fabrika mevaddı iptidaiyesinin ve masnuatının ve hay-
van sürülerinin ve muafiyeti miktara bağlı eşyanın birden getirilmesi mecburi- 
dir.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 36 - Muhacirlere ait zat ve ev eşyalarının müfredat listesini gümrüğe 
vermek ihtiyaridir. Ancak bunlardan hiç kullanılmamış müceddetlerinin listelere 
veya muafiyet vesikalarına yazılması icap eder.                 
                                        
                   IV                    
       Naklolunan yerlilerin ve göçebelerin muafiyetten istifadeleri   
                                        

  Madde 37 - Hükümetçe naklolunan yerlilerin ve iskan edilen göçebelerin kanu-
nen kabul olunan muafiyetlerden istifade edebilmeleri yeni nakil ve iskan olun- 
dukları yerin nüfus kütüklerine yazılmış ve Hükümetçe yerleştirilen veya göste- 
rilen yerde yurt tutmuş bulunmalarına bağlıdır.                 

  Madde 38 - İçerde bir mıntakadan diğer bir mıntakaya veya bir mıntaka içinde
bir yerden diğer yere Hükümetçe yapılan nakillerde, nakledilenlerin derhal nüfus
kayıtlarını yeni yer nüfus kütüklerine ve keza askerlik muamelelerinin yeni yer 
askerlik şubelerine nakletmek mecburidir. Bu kayıt nakli, Dahiliye Vekaletinin 
eski ve yeni yer mülkiye makamlarına şahısların nakli hakkında vereceği emir  
üzerine şahısların nakilleriyle birlikte yapılır. Dahiliye Vekaletinin musaddak 
emir sureti nüfus dairelerinde evrakı müspite olarak saklanır.         

  Madde 39 - Bir yerde iskan edilen göçebeler, başka bir yerde nüfusa yazılı 
iseler, bunların nüfus ve askerlik kayıtları o yerden re'sen celbedilerek yeni 
yer nüfus kütüklerine ve askerlik şubelerine kaydolunur ve eski yerdeki kayıtla-
rı silinir. Dahiliye Vekaletinin iskan emri sureti evrakı müspite olarak nüfus 
dairesinde hıfzolunur. Bir yerde nüfusa yazılı değilseler, iskan edildikleri ye-
rin nüfus kütüklerine yeniden kaydolunur.                    

  Madde 40 - İçerde Hükümetçe yapılan nakillerde askerlik muafiyeti yalnız I 
numaralı mıntakalardan II numaralı mıntakalara veya II numaralı mıntakalardan I 
numaralı mıntakalara ve keza III numaralı mıntakalardan I ve II numaralı mınta- 
kalara nakledilenlere munhasır olup bir iskan mıntakası içinde bir yerden diğer 
yere naklolunanlar bu muafiyetten istifade edemezler.              

  Madde 41 - Vergi ve resim ve tapu muafiyeti Hükümetçe iskan edilen bütün gö-
çebelere ve I numaralı mıntakalarda Hükümetçe iskan edilen yerlilere ve I ve III
numaralı mıntakalardan II numaralı mıntakalara Hükümetçe naklolunanlara şamil- 
dir. II numaralı mıntakalarda bir yerden başka yere Hükümetçe naklolunan yerli- 
ler, bu muafiyetlerden istifade edemezler.                   
                                        
                   V                     
           Meccanen veya asgari tarife ile nakiller          
                                        

  Madde 42 - Valiliklerden veya kaymakamlıklardan verilen tasdikli muhacir ve 
eşya ve hayvan vesikaları veya defterleri istasyon memurlarına ve devlet vapur- 
ları acentalarına gösterilince bu vesika ve defterlerin ihtiva ettiği eşhas ve 
eşya ve hayvanlar Devlet Demiryollarında ve vapurlarında meccanen naklolunur.  
  Bu vesikalarda ve defterlerde muhacirlerin ve eşya ve hayvanlarının binecek-
leri ilk ve inecekleri son istasyon veya liman gösterilecektir. Parakende nakli-
yat müracaat üzerine ilk vasıta ile yapılır. Toplu nakliyatın karada üç gün ve 
denizde bir hafta önceden vali ve kaymakamlarca alakadarlara miktarlariyle bir- 
likte haber verilmesi ve haberden itibaren bu müddet içinde yapılması mecburi- 
dir.                                      

  Madde 43 - İçerde Dahiliye Vekaletinin emri veya İcra Vekilleri Heyetinin  
karariyle bir yerden başka yere naklolunacak kimseler (yerli veya göçebe) ve  
eşya ve hayvanları da valiliklerce veya kaymakamlıklarca verilecek vesika veya 
defterlerle muhacirler gibi Devlet Demiryollarında ve vapurlarında meccanen nak-
lolunurlar. Ancak bu vesika veya defterlerde Dahiliye Vekaletinin nakil emirna- 
mesinin tarih ve numarasının yazılı bulunması meşruttur.            
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 44 - İmtiyazlı nakliye şirketleri aynı vesika ve defterlerle naklo-  
lunacak muhacirler ve mülteciler ve naklolunanlar ve eşya ve hayvanları hakkın- 
da asgari tarifelerini ve asgari tarifesi olmıyanlar asker nakliyatına mahsus  
tarifelerini tatbik etmeğe mecburdurlar.                    
                                        
  Aynı vesika ve defterlerle imtiyazlı tahmil ve tahliye şirketleri, muhacir- 
leri ve mültecileri ve naklolunanları ve eşya ve hayvanlarını asgari tarifele- 
riyle tahmil ve tahliye ederler.                        
                                        

  Madde 45 - Meccanen veya asgari tarife ile nakil, bir defaya mahsustur;   
ancak Dahiliye Vekaletinin tensip ve emirleriyle iskan yerleri değiştirilen mu- 
hacir ve mülteciler, göçebeler ve naklolunanlar ve eşya ve hayvanları yeni is- 
kan yerlerine kadar meccanen veya asgari tarife ile naklonurlar. Bunların vesi- 
ka ve defterlerinde de Dahiliye Vekaletinin emirnamesi tarih ve numarası yazıl- 
mak mecburidir.                                 
                                        

  Madde 46 - Devlet kara ve deniz nakliye vasıtaları veya imtiyazlı nakliye  
şirketleri, vali veya kaymakamlardan verilmiş tasdiklı defter veya vesika gös- 
teren muhacirleri, mültecileri ve Hükümetçe nakledilen yerlileri ve göçebeleri 
ve bunların eşyalarını ve hayvanlarını bekletmeksizin ilk vasıta ile defter   
veya vesikalarda yazılı istasyon veya limanlara göndermeğe, imtiyazlı tahmil ve 
tahliye şirketleri de süratle ve tercihan bunları irkap veya tahliye etmeğe mec-
burdurlar.                                   
                   VI                     
                Türlü hükümler                 
                                        

  Madde 47 - Bir aile, efradından bir veya bir kaçını eski yerinde bırakıp bir
kısmını beraber getirmek veya yalnız gelmek veya sonradan diğerlerini getirtmek 
yoliyle muhacir olabilirler, bu takdirde gelen fert veya fertler tabiiyet be-  
yannamesi verirler ve kalan fertleri de bu beyannamenin arkasında gösterirler. 
Yalnız gelen fert veya fertler için muhacir kağıdı verilir.           
                                        
  Bu suretle gelen aile bütün fertleri mevcut şekilde iskan olunur; bütün   
fertlerin gayrimenkul iskan istihkakları verilir. Ancak yalnız mevcut bulunan  
fertlerin hisseleri tapuya bağlanır; diğerlerinin hisseleri geldikçe tapuya tes-
cil edilir. Üç yıl içinde gelmiyen fertlerin hisseleri Hükümetçe geri alınır.  
                                        

  Madde 48 - Muhacirlerin ve mültecilerin verecekleri veya kendilerine verile-
cek beyanname, vesika ve sair evrak her türlü damga ve pul resminden muaftır.  
                                        

  Madde 49 - 2510 numaralı kanun hükümleri dairesinde hazırlanmış ve Şürayı  
Devletçe görülmüş olan işbu Nizamnamenin hükümleri neşri tarihinden muteberdir. 
                                        

  Madde 50 - Bu Nizamnamenin hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur- 
dur.