Endeksler
              SOYADI NİZAMNAMESİ (1)               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.12.1934, No: 2/1759         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 21.6.1934, No: 2525           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.12.1934, No: 2891          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 16, S.353           
                                        
                  BÖLÜM I                   
                                        
                 Hususi hükümler                
                                        

  Madde 1 - Her Türk, öz adından başka soyadı da taşıyacaktır. Soyadı olmayan-
lar 2/7/1936 günlemecine kadar bir soyadı seçip 31 inci madde hükümlerine göre 
bunu nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına yazdıracaklardır.          
                                        

  Madde 2 - Söyleyişte, yazışta, imzada özad önde, soyadı sonda olmak üzere  
bütün harfleri söylenerek veya yazılarak kullanabileceği gibi söyleyişte ve   
yazışta özadsız yalnız soyadını kullanmak ve imzada öz adın ilk harfini, özadı 
iki tane ise her ikisinin ilk harflerini veya birinin ilk harfi ile ötekinin tü-
münü ve soyadının tümünü yazmak caizdir.                    
                                        

  Madde 3 - 2/7/1936 günlemecine kadar soyadlarını seçip nüfus kütüklerine  
yazdırmıyanların soyadlarını 29 uncu maddeye göre vali veya kaymakamlar seçer- 
ler.                                      
  Bu günlemeçten sonra soyadları nüfus kütüklerine yazdırılmadıkça kullanıla- 
maz. Soy adında yapılacak değişiklikler nüfus kütüklerinde yazılmadıkça sayıl- 
maz.                                      
                                        

  Madde 4 - Soy adları, Kanunu Medeni hükümlerine göre mahkeme kararı ile de- 
ğiştirilir. Kanunun neşrinden evvel kütüğe yazılmış veya yazılmamış soyadı bulu-
nanlar, 2/7/1936 günlemecine kadar bu soyadlarını değiştirerek yeni bir soyadı 
alabilirler; ancak eski soyadlarını değiştirenler veya yeniden soyadını alanlar 
yeni aldıkları soyadını kütüğe yazdırdıktan sonra mahkeme kararı olmadıkça de- 
ğiştiremezler.                                 
  Bu yeni seçimden kendini zararlı ve alakalı görenler mahkemeye gidebilirler.
                                        
                  BÖLÜM II                  
                   Soyadı                  
                                        

  Madde 5 - Yeni takılan soyadları Türk dilinden alınır.           
                                        

  Madde 6 - Soyadı ya yalnız olarak veyahut (oğlu) ile birlikte kullanılır.  
                                        

  Madde 7 - Yabancı ırk ve millet isimleri soyadı olarak kullanılamaz.    
                                        

  Madde 8 - Bir aşirete veya kabileye ilişik anlatan soyadları kullanılamaz ve
yeniden takılamaz.                               

  Madde 9 - Eski ve yeni Devlet kadrosundaki rütbe ve memuriyet bildiren soy- 
adları kullanılamaz ve yeniden konamaz.                     
----------------------------                          
(1) Bu Tüzükteki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10.6.1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21.1.1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15.8.1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20.5.1957 tarih  
  ve E.1, K.12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur. Kararına bakınız.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Umumi edeblere uygun olmıyan veya gülünç veya iğrenç olan veya  
hakaret anlatan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz.          
                                        

  Madde 11 - Tarihte ün almış büyüklere ilişik anlatan soyadları bu kişilere 
ilişik resmi kayıdlarla, belgelerle sabit olmadıkça kullanılamaz ve yeniden ta- 
kılamaz.                                    
                                        

  Madde 12 - 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere aykırı olarak takılmış adlar nü-
fus kütüklerine ve doğum kağıtlarına yazılamazlar. Yazılmış olanlar nüfus kütü- 
ğünün bulunduğu yer kaymakamının veya valisinin yazılı emriyle çizilir ve bir  
şerhle yenisi yazılır.                             
                                        

  Madde 13 - Bir soydan gelen aileler, soyadları yoksa veya değiştirmek isti- 
yorlarsa, ortak bir soyadı seçip nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına yazdıra-
bilirler; ancak bir soydan olmıyanlar ortaklaşa aynı soydan alamazlar.     
                                        

  Madde 14 - Bir köyde, bir kasabada, bir şehirde bir soydan olmıyanlar aynı 
soyadını seçmiş olurlarsa, bu ad bunlardan ilk müracaat eden için kabul olunup 
diğerlerininki değiştirttirilir . Değiştirmemekte ısrar edenler olursa bunların 
adlarına (Büyük, küçük) gibi bir sıfat veya her hangi bir ek ilavesiyle öbürle- 
rinden ayırt ettirilir ve o yolda nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına geçiri-
lir.                                      
  Mütaaddit nüfus dairelerine ayrılmış olan şehirlerde, nüfus dairelerinden  
her biri bu maddenin tatbikında bir kasaba addolunur.              
  Ayni aile efradından biri tarafından bir mahalde tescil ettirilmiş olan so- 
yadı, o aile efradının diğer mahallerde bulunanları tarafından taşınması, bu  
madde hükmünden müstesnadır.                          
                   BÖLÜM III                 
              Soyadı seçim hak ve vazifesi            
                                        

  Madde 15 - Nesebi sahih olan çocuklar, babalarının soyadını taşırlar. Nesebi
sahih olmıyan çocuklar, analarının soyadını takınırlar. Ancak bu çocuklar baba- 
larının tanıması ile veya hakimin kararı ile babanın soyadını alırlar.     
                                        

  Madde 16 - Evlat edinilen çocuk evlat edinenin soyadını taşır. Evlatlık mu- 
kavelesi bozulursa kendi babasının soyadını alır.                
                                        

  Madde 17 - Kadın evlenince babasının soyadını bırakıp kocasının soyadını  
alır.                                      
  Kocası ölen kadın isterse kocasının soyadını kulanmakta devam eder, isterse 
babasının soyadına döner. Babasının soyadına dönmek istiyen kadın bunu bir yıl 
içinde nüfus kütüğüne yazdırmağa mecburdur.                   
                                        

  Madde 18 - Evlenme dul, evlendiği günden itibaren yeni kocasının soyadını  
alır ve eski kocasının soyadına bir daha dönemez.                
                                        

  Madde 19 - Evliliği bozulan veya boşanan kadın bozulma veya boşanmadan sonra
bu kocasının adını kullanamaz.                         

  Madde 20 - İster babasiyle birlikte, ister ayrı yaşasın baba, reşit olmıyan 
çocukları için soy adını seçer ve nüfus kütüğüne ve doğum kağıtlarına yazdırır. 
  Bu çocuklar bu adı kullanmağa mecburdurlar.                 
  Mümeyyiz olan reşit, soyadını seçmekte serbesttir.             
  Evli kadınlar için kocaları kendi soyadlarını nüfus kütüklerine yazdırırlar.

  Madde 21 - Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasının yanında  
bile olsa çocuklara soyadı seçme hak ve vazifesi babanındır.          
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 22 - Baba ölmüş ve karısı evlenememiş olursa veyahut baba akıl hasta- 
lığı ve akıl zayıflığı yüzünden vesayet altında bulunuyor ve evlilik de devam  
ediyorsa çocuklara soyadı takmak ve nüfus kütüğüne yazdırmak hak ve vazifesi  
anaya geçer. Ancak babasının kayıt ettirilmiş soyadı var ise, ana bunu değişti- 
remez.                                     
                                        

  Madde 23 - Babanın ölümü ile ana evlenmiş veya baba akıl hastalığı ve akıl 
zayıflığı yüzünden vesayet altına alınarak evlilik zeval bulmuş ise, çocuklara 
soyadı seçme ve nüfus kütüğüne yazdırma hak ve vazifesi babanın kan hısımların- 
dan en yakın erkeğe ve bunların en yaşlısına ve kan hısımlarından reşit erkek  
yoksa vasiye ait olur.                             
                                        

  Madde 24 - Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı yüzünden vesayet altına alınmış 
bulunan reşidin soyadını babası, yoksa anası, o da yoksa vasisi seçer ve nüfus 
kütüğüne yazdırır.                               
                                        

  Madde 25 - Bir evde yaşıyan öz, üvey ve kayın (Ana, baba, büyük ana, büyük 
baba ve kardeşlerinin) ve diğer kan, civar ve sıhri hısımların soyadlarını seç- 
tirip nüfusa yazdırmak vazifesi aile reisine aittir.              
  Bu akrabalardan bir soydan olmıyanlara aynı soyadı takılamaz.        
  Bu akrabalardan reşit olmıyanların ve akıl hastalığı ve akıl zayıflığı dola-
yısiyle vesayet altında bulunanların soyadını takmak hak ve vazifesini taşıyan 
başka kimse yoksa bu aile reisi bunların soyadını vazifeli memurlara seçtirip  
nüfus kütüğüne yazılmak üzere takip eder. Ancak bunlardan reşit olmıyanlar rüşt 
yaşına geldiklerinde ve hastalar iyileştiklerinde mahkemeye müracaatla bu adları
değiştirebilirler.                               
                                        

  Madde 26 - Babası, anası, baba tarafından erkek kan hısmı olmıyan veya olup-
ta akıl hastalığı ve akıl zayıflığı yüzünden vesayet altında bulunan küçüklerin 
soyadını vasileri seçer ve nüfus kütüğüne yazdırır.               
  Ayni vaziyette olup akıl hastalığı ve akıl zayıflığı yüzünden vesayet altın-
da bulunan reşidlerin de soyadını vasileri seçer ve nüfus kütüğüne yazdırır.  

  Madde 27 - Anası ve babası ve baba tarafından erkek kan hısımı ve vasisi bu-
lunmıyan veya anası ve babası belli olmıyan çocukların soyadlarını köylerde muh-
tar ve ihtiyar heyeti azaları ve mahallelerde belediye mümessilleri kaymakamla- 
rın ve vilayet merkezlerinde valilerin muvafakatini alarak seçerler ve nüfus kü-
tüklerine yazdırırlar.                             
                                        

  Madde 28 - 26 ncı ve 27 nci maddelerde yazılı çocuklar, rüşt yaşına geldik- 
lerinde kendilerine takılmış bulunan soyadlarını mahkemeye müracaatla değiştire-
bilirler.                                    

  Madde 29 - 2/7/1936 günlemecine kadar kendilerine soyadı seçmiyenlere vali 
veya kaymakamlar veya bunların memur edeceği kimseler tarafından soyadı seçilip 
nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına yazdırılır ve bu suretle seçilen soyadla-
rının bu kimseler kullanmağa mecburdurlar.                   

  Madde 30 - Soyadı Kanunu ile bu Nizamnameye göre başkalarına soyadı seçmekte
kendilerini haklı görenler arasında çıkacak ihtilaflar, kazalarda kaymakamlar ve
vilayet merkezleri ile bu merkezlere bağlı köylerde valiler veya bunların memur 
edeceği kimseler tarafından katiyetle hallolunur.                
                                        
                   BÖLÜM IV                  
                 Soyadlarının yazımı              
                                        

  Madde 31 - 2/1/1935 günlemecinden 2/7/1936 günlemecine kadar her aile reisi 
evindekilerden soyadı seçmek hakkı kendisine ait bulunanlar için ad seçerek   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve soyadı seçmek hakkı başkalarına ait bulunanlara bu adları seçtirerek köylerde
muhtar ve ihtiyar heyetine, mahallelerde belediye mümessiline yazdırmağa ve def-
terde kendi evi sırasını günlemeçliyerek imzalamağa veya mühürlemeğe veya parmak
basmağa ve doğum kağıtlarına bunların soyadlarını koydurmağa mecburdur.     
  Kendi soyadını bizzat yazdırmak istiyen reşit erkeklerle dullar da bu müddet
içinde adlarını seçip bu defterlere yazdırırlar ve doğum kağıtlarına koydurur- 
lar.                                      
                                        

   Madde 32 - Muhtarlar ve mahallelerde belediye mümessilleri 27 nci maddede 
yazılı kimselerin soyadlarını 2/7/1936 günlemecine kadar seçip hazırladıkları  
soyadı defterlerine yazmağa ve hizalarını imzalamağa ve bunu valilere veya kay- 
makamlara imzalatmağa mecburdurlar.                       
                                        

  Madde 33 - Köy muhtar ve ihtiyar heyetleri nüfus dairelerinden verilecek nü-
munelere göre kendi köylerinde yaşıyan yerli ve yabancı her ferdi, yerlileri ay-
rı ve yabancıları ayrı deftere olmak üzere aile sırasiyle soyadı defterlerine  
adlarını geçirip hizalarında soyadlarını yazmağa ve soyadını seçmek hakkı olan 
her aile reisine veya reşitlere kendi haneleri hizasını günlemeçtirerek imzalat-
mağa veya mühürletmeğe ve mühür de yoksa parmak iziyle tasdik ettirmeğe mecbur- 
durlar.                                     
  Köyde yaşıyan her ferdin bu defterlere yazılması mecburidir.        
  Göçebeler dahi bir yerde nüfus kütüğüne kayıtlı olsunlar, olmasınlar bu def-
terlere yazılacak ve hizalarına kayıdlı oldukları nüfus daireleri işaret oluna- 
caktır.                                     
  Kayıdlı olmıyanlara da kayıtlı olmadığı işareti verilecektir.        
                                        

  Madde 34 - Her belediye, bütün mahallelerine birer mümessil veya memur tayin
ederek 2/7/1936 günlemecine kadar bu memur veya mümessillere mahallelerin yerli 
veya yabancı bütün fertlerini ve bunların soyadlarını, Nüfus Genel Müdürlüğünce 
hazırlanacak ve nüfus dairelerinden verilecek örneklere göre yerli veya yabancı 
soyadı defterlerine yazdırmağa ve her ev hizasında o evdekilerin soyadlarını  
seçmek hakkına malik olan kimselere günlemeçtirerek imzalatmağa ve 33 üncü mad- 
dede yazılı kimseler için o maddede gösterilenlere imza koydurmağa veya bunlara 
mühürletmeğe ve yazı bilmiyenlere parmak iziyle tasdik ettirmeğe mecburdur.   
  Belediyeler, kendi sınırları içinde yaşıyan göçebelere ait olmak üzere ayrı 
bir defter tutturmağa ve bunların nüfusa yazılı oldukları yerleri de bu defter- 
lere yazdırmağa ve kayıtlı olmıyanlara kayıtsız işareti vermeğe mecburdurlar.  
                                        

  Madde 35 - Muhtarlar, defterlerinin altını ihtiyar heyeti azalarına da tas- 
dik ettirerek birer nüshasını makbuz mukabilinde kaymakamlara ve vilayet merkez-
lerinde nüfus müdürlüklerine teslim ederler. Diğer nüshalarını da muhtar ve ih- 
tiyar heyetleri köy odasında saklamağa ve demirbaş olarak kendisinden sonra ge- 
lenlere bırakmağa mecburdurlar.                         
                                        

  Madde 36 - Mahallerdeki memur ve mümessiller de bu defterlerin altını tasdik
ederek makbuz mukabilinde belediye reislerine teslim ederler. Belediye reisleri
bunların altını belediye encümenlerine tasdik ettirdikten sonra kazalarda kayma-
kamlara ve vilayet merkezlerinde valilere makbuz mukabilinde verirler. Diğer  
nüshalarını da demirbaş olarak belediyede saklarlar ve kendilerinden sonra ge- 
lenlere bırakırlar.                               
                                        

  Madde 37 - Gerek muhtarlar, gerek belediye reisleri bu defterlerin muamele- 
sini 2/7/1936 günlemecine kadar bitirmeğe ve 15/7/1936 günlemecine kadar tasdik-
li olarak kaymakamlara veya valilere vermeğe mecburdurlar.           
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 38 - Köylerde muhtarlar ve mahallelerde memurlar veya mümessiller, bu 
defterlerin bitirilmesi için 2/7/1936 günlemecini beklemeğe mecbur olmayıp köy- 
lerinde veya mahallelerinde bulunan nüfusun yazılması bitince derhal tasdik   
ederek muhtarlar, kaymakamlara veya valilere belediye memur ve mümessilleri de 
belediye reislerine teslim ederler.                       
  Belediye reisleri de şehir veya kasabanın bütün mahallelerinin bitirilmesini
beklemiyerek yazımı biten mahallelerin defterlerini üç gün içinde tasdik edip  
kaymakamlara veya valilere teslimle mükelleftirler.               
                                        

  Madde 39 - Defterler, kaymakamlara veya valilere teslim edildikten sonra bu 
defterlere yazılmıyarak açıkta kaldıkları anlaşılan kimseler için örneğine uygun
soyadı kağıdı doldurularak soyadını seçmeğe salahiyetli kimseler tarafından al- 
tı imza edileceği gibi köylerde muhtar ve ihtiyar heyetleri ve kasaba ve şehir- 
lerde belediye memurları veya mümessilleri veya belediye reisleri tarafından  
tasdik olunup ayrıca nüfus dairelerine imza mukabili teslim olunur. Bu ayrı ka- 
ğıdlara yazılanlar köyde muhtarlar tarafından köy soyadı defterine ve şehir ve 
kasabalarda belediyelerce o mahallenin soyadı defterine yazılmak ve hizası imza-
lanmak veya mühür veya parmak iziyle tasdik edilmek mecburidir. Nüfus daireleri 
de bu defterlerde isimleri hizasına tesellüm imzasını koyacaktır.        
                                        

  Madde 40 - Köylere ve mahallelere soyadı defterlerini yapmak üzere talep  
vukuunda ücreti o köy sandığından veya belediyeden verilmek üzere kaymakamlar  
veya valiler tarafından muvakkat memurlar tayin olunabilir veya mevcut nüfus ve-
ya diğer daireler memurlarından münasipleri bu işle tavzif edilebilir.     
                                        
                   BÖLÜM  V                 
      Soyadlarının nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına işlenmesi    
                                        

  Madde 41 - Valiler ve kaymakamlar, teslim olunan defterleri imza mukabili  
nüfus müdürlerine ve memurlarına teslim ederler. Bu defterler o nüfus dairele- 
rinde ciltlenerek demirbaş eşya gibi saklanır ve zimmetle devrolunur.      
                                        

  Madde 42 - Her köy defterine, yerlisine ayrı, yabancısına ayrı olmak üzere 
birden başlıyarak hane numarası gibi soyadı numarası konacaktır. Her mahalle  
defterine de köy defteri gibi yerlilere ayrı, yabancılara ayrı olmak üzere numa-
ra yürütülecektir. Bir köy veya mahalleden - defterlerden sonra - ayrı soyadı  
kağıdı gelirse bu kağıtlar bu defterlere raptedilecek ve soyadı numarası bunlar 
üzerinde de yürütülecektir.                           
                                        

  Madde 43 - Her köy veya mahallenin soyadı defterleri kabilse ayrı ve değil- 
se münasip miktarı bir araya getirilerek cildlenecektir.            
                                        

  Madde 44 - Her köy ve her mahallenin soyadı defteri o köy veya mahallenin  
nüfustaki esas defterlerine işlenecektir.                    
                                        

  Madde 45 - Soyadı, esas defterlerine yazıldıktan sonra o soyadı sahiplerinin
doğum kağıtlarına yazılıp nüfus dairelerinin resmi mühür ve memurun imzasiyle  
tasdik olunur.                                 
  Yabancılar için soyadı defterleri nüfus dairelerine geldikten sonra nüfus  
daireleri bu defterlere istinat ederek bunların soyadını doğum kağıtlarına yaz- 
makla beraber kayıtlı bulundukları yer nüfus kütüklerine yazdırılmak üzere ma- 
hallerine bildirirler.                             
                                        

  Madde 46 - Soyadlarını, esas defterlerine işlemek ve doğum kağıtlarına yaz- 
mak üzere vali ve kaymakamlar nüfus dairelerine diğer dairelerden lüzumu kadar 
yardımcı vermekle mükelleftirler.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Nüfus daireleri, yardımcı gelen memurlara ayrı köy ve mahalleler verecekler-
dir. Her memur kendisine verilen köyün veya mahallenin esas defterlerini ve do-
ğum kağıtlarını işlemeğe mecburdur.                       
  Bu memurlar, işledikleri soyadı defterlerinin taraflarından işlendiğini an- 
latan bir şerh yazarak altını tasdik etmeğe ve nüfus dairesi memuruna da tasdik 
ettirmeğe mecburdur.                              
  Bir esas defterine geçirilen soyadlarının hepsi doğum kağıtlarına yazılmamış
olursa bu perakende doğum kağıtlarına soyadları nüfus memuru veya memur edeceği 
kimse tarafından işlenebilir. Ancak bu yolda doldurulan doğum kağıtlarına yazı- 
lacak şerhlerin nüfus memurları tarafından imzalanması lazımdır.        
                                        

  Madde 47 - Nüfus memurları, katipleri ve yardımcı gelen memurlar soyadı def-
terlerinin ana kütüklere ve doğum kağıtlarına işlerken Soyadı Kanunu hükümlerine
ve bilhassa bu Nizamnamenin 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerine aykırı olup  
olmadıklarına dikkat etmeğe ve aykırı olanları işlemeyip kaymakamlığa ve vilayet
merkezlerinde valiye bildirmeğe ve bu makamlardan gelecek emirlere göre işleri 
yürütmeğe mecburdurlar. Valiler ve kaymakamlar bu hususta icap eden emri 24 sa- 
atte vermekle mükelleftirler.                          
                                        

  Madde 48 - Nüfus memurları, 2/1/1935 günlemecinden başlıyarak nüfus kütükle-
rine yazacakları doğumların soyadlarını da beraber yazarlar.          
  Soyadsız hiç bir doğum yazamazlar. Yeniden tabiiyete alınanlar da nüfus kü-
tüklerine soyadlariyle birlikte yazılırlar.                   
                                        

  Madde 49 - Köy ve mahalle soyadı defterleri tamamen esas defterlerine ve do-
ğum kağıtlarına işlendikten sonra gelecek parakende soyadı kağıtları nüfus memu-
ru veya katipleri tarafından işlenecektir.                   
                                        
                  BÖLÜM VI                  
                 Türlü hükümler                 
                                        

  Madde 50 - Soyadı defterlerine, soyadı kağıtlarına soyadı için verilecek ar-
zuhallere ve belgelere, doğum kağıtlarına yazılacak soyadı şerhlerine pul yapış-
tırılmaz.                                    
                                        

  Madde 51 - Soyadlarını nüfus kütüğüne ve doğum kağıtlarına yazma işinde ih- 
mali görülen memurlar hakkında kaymakamlar bir haftalığa, valiler on beş günlüğe
kadar maaş kesme cezası verebilirler.                      
  Bu kararlar kati olup ilk ödenecek maaştan kesilir.             
                                        

  Madde 52 - 2/7/1936 günlemecine kadar soyadını, köylerde muhtarlara ve şehir
ve kasabalarda, mahallelerdeki belediye memuruna veya mümessillerine veya nüfus 
dairelerine bildirmeyenler beş liradan on beş liraya kadar ve bu iş için bu Ni- 
zamnamede verilen ve Hükümetçe verilecek olan vazifeleri yapmakta ihmali görülen
muhtarlar ile ihtiyar heyetleri azasının her birinden ve belediyelerce memur  
edilenlerden 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır.        
  Bu cezalar mahalli idare heyetleri karariyle verilir ve vali veya kaymakam- 
ların tasdikiyle katileşir.                           
                                        

  Madde 53 - Bu Nizamname hükümleri, 2/1/1935 tarihinden itibaren tatbik olu- 
nur.                                      
                                        
  Medde 54 - 2525 numaralı kanuna göre hazırlanmış ve Şürayı Devletçe görülmüş
olan bu Nizamname hükümlerini Dahiliye Vekili yürütür.