Endeksler
                                        
          GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLLİĞİ TEŞKİLAT VE          
             VAZİFELERİNE DAİR NİZAMNAME              
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1940, No: 2/14153          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 9.10.1935, No: 2825           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22.8.1940, No: 4594           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi : 21, S.987          
                                        
             BİRİNCİ KISIM                     
         Merkez teşkilatı ve vazifeleri                
                                        

  Madde 1 - Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği aşağıda yazılı dairelerden teşekkül
eder:                                      
                                        
  A) Merkezde:                                
  1 - Müsteşarlık,                              
  2 - Hususi Kalem Müdürlüğü,                         
  3 - İnhisarlar Umum Müdürlüğü,                       
  4 - Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı,                    
  5 - Teftiş Heyeti,                             
  6 - Hukuk Müşavirliği,                           
  7 - Gümrükler Umum Müdürlüğü,                        
  8 - Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü,                     
  9 - Levazım Müdürlüğü,                           
  B) Taşrada :                                
  1 - Başmüdürlük,                              
  2 - Müdürlük,                                
  3 - Başmemurluk,                              
  4 - Memurluk,                                
                                        
                 Müsteşarlık                  

  Madde 2 - Müsteşar, Vekilin müşaviri ve yardımcısı olup Vekilin kendisine  
ayıracağı işleri kanun ve nizamnameler hükümlerine ve Vekilden alacağı direktif-
lere göre Vekil namına tanzim, idare ve murakabe eder.             
                                        
               Hususi Kalem Müdürlüğü               

  Madde 3 - Hususi Kalem Müdürlüğü :                     
  A) Vekilin şifreli ve açık resmi muhabereleriyle hususi yazı işlerini idare 
eylemek,                                    
  B) Ziyaretçiler, iş sahipleri ve gazetecilerin Vekille temaslarını ve Veki- 
lin protokola ait işlerini tanzim etmek,                    
  C) Millet Meclisindeki mesaili ve Vekalete ait kanun ve tefsir layihalarının
müzakerelerini takip ile safha ve neticelerinden Vekile muntazaman malümat ver- 
mek.                                      
  Ç) Vekil ve müsteşarın vereceği diğer işleri ifa etmek,           
  vazifeleriyle mükelleftir.                         
  Bu müdürlük Vekalet ve Gümrükler Umum Müdürlüğü namlarına gelen yazılarla  
Vekaletten yazılacak yazıların kayıt,havale ve dosyalamak gibi işlerini de idare
eder.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              İnhisarlar Umum Müdürlüğü              
                   ve                     
              Muhafaza Umum Komutanlığı              

  Madde 4 - İnhisarlar Umum Müdürlüğü ile Muhafaza Umum Komutanlığı vazife ve 
teşkilat bakımından hususi kanun ve nizamnamelerine tabidirler.         
                                        

  Madde 5 - Teftiş Heyeti, Müfettişlik,sıfat ve salahiyetini haiz bir reis ile
kanuna bağlı kadro cetvelinde gösterilen Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Mua- 
vinlerinden mürekkeptir.                            
  Teftiş Heyetinin, Reisin emri altında bir kalemi vardır.          

 

 
  Madde 6 - Teftiş Heyeti Reisi:                       
  A) Senelik teftiş programını tanzim ve Vekaletçe tasdik edildikten sonra  
tatbikını takip ve temin etmek,                         
  B) Müfettişlerin verdikleri rapor ve layihalarla kendisine tevdi edilen tah-
kikat evrakını tetkik ederek esas ve usul noktasından göreceği noksanları tamam-
latmak,                                     
  C) Verilen rapor ve layihalara ve tahkikat evrakına göre yapılması lazımge- 
len muameleler hakkında tesbit edeceği mütalaa vekaletçe tasvip edildiği takdir-
de takibat icrasiyle muamelelerini intaç ettirmek (tahkikat evrakı usulü daire- 
sinde vekilliğin malümatı altında kanuni mercilerine sevkedilir.)        
  Ç) Teftiş, tetkik ve tahkik işlerine ait olmak üzere vekil tarafından müfet-
tişlere verilecek vazifelerin ifasını takip ve murakabe etmek,         
  D) Her sene teftiş heyetinin faaliyeti ve vekaletin umumi vaziyeti ve kanun 
ve nizamnamelerin tatbik tarzı hakkında vekilliğe rapor vermek,         
  E) Müfettişlerin iş ve hesap cetvellerini tetkik ederek icaplarını temin et-
mek,                                      
  F) Müfettişlerin ve teftiş kalemi memurlarının zat,maaş ve harcırah istihkak
işlerini tahakkuk amiri sıfatiyle tanzim ve idare etmek,            
                                        
  vazifeleriyle mükelleftir.                         
                                        
  Müfettişlerin vazifeleri:                          
                                        

  Madde 7 - A) Vekilliğin idare ve murakabesi altında bulunan teşkilat ve mü- 
esseselerin bütün işlerinde ve vekaletin murakamesine tabi hizmetlerle alakalı 
idarelerin bu türlü hizmetlerinde mevzuat ve mukarrerat hükümlerinin tatbik edi-
lip edilmediğini teftiş ederek neticesini bir layiha ile vekilliğe bildirmek.  
                                        
  B) Vekilliğe ait işler hakkındaki mevzuatın tatbikatından doğan neticeler  
hakkında tetkikat yaparak görülecek hata ve noksanları ve bunların izale ve ıs- 
lah çarelerini, işlerin intizam ve mükemmeliyetini temin için alınması icap eden
tetbirler hakkındaki mütalaalarını raporla vekalete bildirmek,         
                                        
  C) Vekilliğin idare ve murakabesi altında bulunan teşkilat ve müesseselerde-
ki paralarla kıymetli evrakın ve her türlü emval ve emlakin vaziyetlerini ve mu-
hafaza ve idare tarzlarını ve bilümum sarfiyatın mevzuat dairesinde yapılıp ya- 
pılmadığını tetkik etmek ve içinde gümrüklenmemiş eşya bulunan antrepo ve ambar-
larda gümrük haklarının korunması bakımından lüzumlu tetkik ve teftişlerde bu- 
lunmak,                                     
                                        
  Ç) Yapılmakta olan işlerde fenni, iktisadi ve hukuki bakımdan vesair cihet- 
lerden gördükleri noksanları ve yolsuzlukları tetkik ile neticesini ve işlerin 
daha iyi bir şekilde cereyanı için alınması lazımgelen tetbirleri birer raporla 
vekilliğe bildirmek,                              
                                        
  D) Teftiş ve tetkik sırasında muttali olacakları suç mahiyetindeki her türlü
yolsuzlukları derhal vekilliğe haber vermek ve alacakları müsaade üzerine tahki-
kat                                       
                                        
                                        
yapmak,irtikap, ihtilas, zimmet ve kaçakçılık gibi 1609 numaralı kanun hükümle- 
rine temas eden hadiselerde hemen tahkikata girişmekle beraber keyfiyeti vekil- 
liğe bildirmekten ibarettir.                          
                                        

  Madde 8 - Müfettişler, teftiş ettikleri, daire,müessese ve memurların işleri
hakkında icabına göre bir cevaplı layiha veya rapor tanzim ederler. Teftiş layi-
haları kısa ve vazıh olacak ve yalnız görülen ve katiyetle kanaat getirilen hu- 
susları ihtiva edecektir.                            
                                        

  Madde 9 - Müfettişler, tanzim edecekleri cevaplı teftiş layihasını evvela  
yapacakları tenkitlerle en yakından alakalı olan memura vererek müdafaasını al- 
dıktan sonra layiha ile müdafaayı aynen memurun (varsa) mafevkine verecek ve  
onun da mütalaasını yazdıracaktır. Bu cevap ve mütalaalar üzerine müfettiş tara-
fından edinilen kanaat hususi mahalline yazılacaktır. Bundan başka layihalarda 
teftişe başlanılan tarih ile teftişin ikmal edildiği tarih yazıldıktan ve her  
sahifesi resmi mühürle mühürlendikten sonra numaralanacak ve kaç sahife ve mad- 
deden ibaret olduğu son sahifeye yazılarak imza edilecektir.          
  Müfettişler, bu suretle ikmal edilen layihayı vekilliğe verecekleri gibi bir
suretini de teftiş gören daire amirine tevdi ederek hangi tarihte ve ne günü  
teftişe başladıklarını ve bu iş için orada kaç gün kaldıklarını ve hangi cihet- 
leri teftiş etmiş olduklarını ve layiha suretini verdikleri sırada vazife ifa  
eden daire amirinin adını ve soyadını daire merkezi nezdinde mahfuz bulunan tef-
tiş defterine kayıt ve altını imza ettikten sonra daire amirine de imza ettirir-
ler.Teftiş,Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin murakabesine tabi hizmetlerle alaka-
lı idareler nezdinde yapılmış ise layiha ve raporun bir sureti o idarenin en  
büyük amirine verilir.                             
                                        

  Madde 10 - Vekilliğin idare ve murakabesi altında bulunan her daire ve mües-
sese de yukarıki maddede zikredilen teftiş defterinin bulundurulması mecburi  
olup bu defterlerin her sahifesi numaralı ve resmi mühürle mühürlü ve imzalı  
olacak ve defterlerin son sahifesine yaprak adedi yazı ile yazılarak yine resmi 
mühür ve imza ile tasdik edilecektir. Müfettişlerin teftiş layihalarında yaptık-
ları tenkitler üzerine vekillik veya diğer amirler tarafından verilen emirlerin 
hülasası daire amiri tarafından teftiş defterlerine geçirilir. Ve mütaakip tef- 
tişlerde bu emirlerin ne dereceye kadar ifa edildiği tetkik edilir.       
  Teftiş defterleri münderecatının doğruluğundan ve iyi muhafazasından münha- 
sıran daire veya müessese müdür veya amirleri mesuldür. Müdür veya amirler bu  
defterlerle beraber en az beş senelik teftiş layihalarını ve bunlara müsteniden 
tebliğ edilen emirleri sırasiyle vekilliğin tesbit edeceği şekilde muhafaza ve 
her devir alışta bunları seleflerinden isteyip tesellüm etmeye ve almadıkları  
takdirde keyfiyeti mafevklerine ve teftiş heyeti reisliğine bildirmeğe mecbur- 
durlar.