Endeksler
                                        
                                        
                                        
           MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ TÜZÜĞÜ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.6.1940, No: 2/13765         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 7.6.1939, No: 3634           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.6.1940, No: 4546           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 21, S. 774          
                                        
                                        
                  BÖLÜM : 1                  
                                        
                Umumi hükümler                 
                                        

  Madde 1 - Umumi veya kısmi seferberlik halinde ve fevkalade hallerde yapı- 
lacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların tecemmüleri esnasında alelade   
vasıtalarla temin edilemiyen bütün askeri ihtiyaçları ve hizmetleri Milli   
Müdafaa Mükellefiyeti Kanuniyle buna müstenit işbu Nizamname hükümleri dairesin-
de vermeğe ve yapmağa her şahıs borçludur.                   
  Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikına başlanacağı ve nihayet bulduğu   
tarihler ve bu mükellefiyetin tatbik sahası İcra Vekilleri Heyeti karariyle ta- 
yin ve ilan olunur.                               
                                        

  Madde 2 - Milli Müdafaa Mükellefiyeti, mükelleflerin kudret ve kabiliyeti ve
mevcut menbaları gözönüne alınarak adil bir nispet dairesinde tevzi edilir. Her 
teklif yazılı ve imzalı kağıtlarla yapılır. Bunlarda mükellefiyetin mahiyeti,  
miktarı ve mümkün oldukça devam müddeti gösterilir.Yapılan mükellefiyete karşı 
bir makbuz verilir.                               
                                        

  Madde 3 - Kanunda yazılı istisnalardan başka verilen her şey veya yapılan  
her hizmet için sahibine değerince tazminat verilir.              
                                        

  Madde 4 - Şahsi mükelleflere verilecek vazifelerin tayininde bunların yaşla-
rı, cinsleri, sanat ve meslekleri, sıhhat, kabiliyet ve istidatları gözönünde  
bulundurulur.                                  
  On beş yaşını bitirmemiş olanlarla 65 yaşını tamamlamış olanlar ve malül ve 
sıhhati muhtel olanlarla bakıma muhtaç çocuğu olan ve gebe bulunan kadınlar   
şahsi mükellefiyete tabi tutulamazlar.                     

  Madde 5 - On iki yaşını bitirmemiş olan çocuklar bakıma muhtaç sayılır.   
                                        
                BÖLÜM : 2                    
   Mükellefiyet tatbikını istemeğe salahiyetli makamlar ve vazifeleri    

 

 
  Madde 6 - Mükellefiyet tatbikını istemeğe salahiyetli askeri makamlar    
şunlardır:                                   
  a) Milli Müdafaa Vekaleti,                         
  b) Müstakil tugay komutanlıkları ile daha üst komutanlıklar (Deniz, hava  
dahil)                                     
  c) a ve b fıkralarında yazılı makam sahiplerinin salahiyetli kılacakları  
kendi levazım başkanları ve müfrez birlikler komutanları.            

  Madde 7 - Bir mükellefiyet dairesinde aynı zamanda muhtelif kıtalar (Kara, 
deniz, hava) bulunduğu takdirde mükellefiyet emirleri bunların cümlesine komuta 
etmek salahiyetini haiz komutan tarafından verilir.               
  Milli Müdafaa Vekaletince Ordunun umumi ihtiyaçları için konulan mükellefi- 
yetlere Vekaletin müsaadesi olmadıkça başka makamlarca el konamaz.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu bulunmıyan yerlerde mükelle-
fiyetin acele tatbikına zaruret hasıl olup da usulü dairesinde Komisyona müra- 
caata imkan olmıyan haller müstesna olmak üzere mükellefiyet emirleri daima   
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarına hitaben verilir.           

  Madde 9 - Milli Müdafaa Mükellefiyeti emrini alan Komisyon Reisi derhal   
Komisyonu içtimaa davet eder ve aza derhal toplanır. Komisyonda kanunun 8 inci 
maddesinde yazılı nisap temin olunamadığı ve iş de acele olduğu takdirde keyfi- 
yetin bir zabıt varakasiyle tevsik olunması üzerine mükellefiyet, Komisyon Rei- 
sinin yardımiyle, ciheti askeriyece doğrudan doğruya tatbik ve temin olunur.  

  Madde 10 - Bir mahalde Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu veya tali ko- 
misyon bulunmaz veyahut bir mükellefiyetin acele tatbikıne zaruret hasıl olup da
bu komisyonlara müracaat mümkün olmazsa mükellefiyeti doğrudan doğruya tatbika 
salahiyetli olan makam veya mükellefiyet emrini hamil memurlar,mahalli belediye-
den veya köy ihtiyar heyetinden ve bunlar da bulunmadığı takdirde o yerin hal- 
kından birine müracaatla mükellefiyet tatbik olunacak şeylerin doğrudan doğruya 
ahaliye tevzii için kendisine yardım edilmesini ister.