Endeksler
        ENDÜSTRİYEL MAMULATIN MALİYET VE TOPTAN             
         SATIŞ FİYATLARINI KONTROL VE TESBİTİ              
             HAKKINDA NİZAMNAME                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.3,1940, No: 2/13147         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 8.6.1936, No: 3003           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.4.1940, No: 4480           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 21, S.373          
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Fiyatların tesbiti                  
                                        

  Madde 1 - İktisat Vekilliğince endüstriyel mamulattan hangilerinin maliyet 
ve toptan satış fiyatlarının tesbit olunacağı tayin ve ilan edildikten sonra sa-
lahiyetli memurlar vasıtasiyle sınai müesseselerde icap eden tetkikat yaptırı- 
lır.                                      
                                        

  Madde 2- Tetkika memur edilen kimselere,müesseselerin müdür veya sahiplerine
gösterilmek üzere, vazifelerini ve hüviyetlerini açıkça bildiren birer vesika  
verilir.                                    
                                        

  Madde 3 - Tetkikat, müessesenin açık bulunduğu zamanlarda,işlerini ve çalış-
malarını aksatmıyacak bir şekilde yapılır.                   
                                        

  Madde 4- Maliyet ve toptan satış fiyatlarının tayin ve tesbiti için müesse- 
selerde tetkik olunabilecek hususlar şunlardır:                 
                                        
  A - Müessese veya fabrikanın kuruluş planları ile tamir, tevsi, tadil ve  
tecdit hareketlerine esas olan plan ve vesikalar,                
  B - Bina vaziyeti, makineler, tesisat, alat ve edevat ve yedekler,     
  C - İptidai, yarı mamul ve mamul maddeler,                 
  Ç - İşçilik,                                
  D - Bütün hususiyetleri ve teferruatı ile işletme usulleri,         
  E - Kayıt ve muhasebe sistemleri,                      
  F - Maliyet ve satış fiyatlarını tesbite medar olan her türlü kayıtlar,vesi-
kalar, kar ve zarar hesapları, bilançolar,                   
  G - Satış teşkilatı,                            
  Ğ - Müessese bünyelerinin hususiyetlerine göre diğer lüzumlu noktalar.   
                                        

  Madde 5 - İktisat Vekilliği yukarıdaki malümatı müesseselerden yazı ile dahi
isteyebilir. Müesseseler,istenilen bu malümatı kayıtlara müstenit olarak ve ko- 
nulan müddet içinde İktisat Vekilliğine göndermeğe mecburdurlar.        
                                        

  Madde 6 - Müessese sahipleri, İktisat Vekilliği tarafından tetkikat icrasiy-
le tavzif edilen memurlara her türlü kolaylığı göstermeğe ve istedikleri malümat
ve izahatı vermeğe ve yanlarında salahiyetli ve işe vakıf muhasip, mühendis veya
memurlarını beraber bulundurmağa mecburdurlar.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                   İlan                    
                                        

  Madde 7 - Yukarıki maddelerde gösterilen esaslar dahilinde yapılan tetkikler
neticesinde tesbit olunacak fiyatlarla birlikte mamulatın cinslerine ve hususi- 
yetlerine ve ticari teamüllere göre satışlarda en az ne miktarın toptan satış  
sayılacağı da tayin ve ilan olunur.                       
                                        

  Madde 8 - Toptan satış fiyat ve miktarları ilan edilirken bunların hangi ta-
rihten itibaren tatbik olunacağı da açıkça bildirilir.             
                                        

  Madde 9 - İstihsal merkezleri haricindeki toptan satış fiyatlarının tesbiti 
için merkezdeki fiyatlara, oralara kadar yapılacak nakil masrafları da ilave  
edilir. İcabında muhtelif şehirlerdeki toptan satış fiyatları İktisat Vekilli- 
ğince ayrı ayrı ilan olunur.                          
                                        

  Madde 10 - Hükümetçe tipleri ve normları tesbit edilmiş olan sınai mamulle- 
rin toptan satış fiyatları mezkür tip ve normlara göre, tip ve normları tesbit 
edilmemiş olan sınai mamulatın satış fiyatları da mahalli teamüllere,yahut mem- 
lekette tanınmış veya beynelmilel tip ve normlara göre tesbit ve ilan olunur.  
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
                 Kontrol                    
                                        

  Madde 11 - Tesbit ve ilan olunan toptan satış fiyatlarının tatbikatı,İktisat
Vekilliği teşkilatı ile mahalli belediyeler tarafından kontrol ve takip edilir. 
                                        

  Madde 12 - Memleket içinde istihlak edilecek malları, toptan olarak tesbit 
olunan fiyattan fazlasına sattıkları görülen müessese sahipleriyle salahiyetli 
adamları hakkında kontrol ile mükellef memurlar tarafından bir zabıt varakası  
tutularak 3003 sayılı kanun mucibince cezai takibat yapılmak üzere mahalli Cum- 
huriyet Müddeiumumiliğine verilir. Zabıt varakasının bir sureti 48 saat içinde 
müessese sahibine veya mümessiline tebliğ edilir. Bir sureti de İktisat Vekilli-
ğine gönderilir.                                
                                        

  Madde 13 - Tutulacak zabıt varakasını müessese sahipleri veya salahiyetli  
adamları imzalamağa mecburdur. İtirazları bulunduğu takdirde bunu zabıt varaka- 
sının altına yazdıktan sonra imzalarlar. İmzadan kaçınmaları halinde bu cihet  
memur tarafından zabıt varakasına şerhedilmekle iktifa olunur.         
                                        

  Madde 14 - 3003 numaralı kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak kaleme alınmış
ve Devlet Şürasında tetkik edilmiş olan işbu Nizamname hükümleri Resmi Gazeteye 
basıldığı günün ertesinden itibaren yürümeğe başlar.              
                                        

  Madde 15 - Bu Nizamname hükümlerini Adliye, İktisat ve Dahiliye Vekilleri 
yürütür.