Endeksler
                                        
          ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİ ZEYTİNLERİN          
           AŞILATILMASINA DAİR NİZAMNAME               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.2.1940, No: 2/12927          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 26.1.1939, No: 3573           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.3.1940, No: 4454           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 21, S.340           
                                        
  Durumu: Bu Nizamnamenin (Tüzüğün) dayanağını teşkil eden 3573 sayılı Kanu- 
       nun 17 nci maddesinde geçen "Nizamname" sözcüğü; 28/2/1995 tarih ve
       4086 sayılı Kanunla "Yönetmelik" olarak değiştirilmiş olup, bu Ni- 
       zamname ile düzenlenen hususlar Yönetmelikle yeniden düzenlendi-  
       ğinden, Külliyattan çıkarılmıştır.