Endeksler
                                        
                                        
          ARPA İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR              
                 NİZAMNAME                   
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.1.1940, No: 2/12700         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1930, No: 1705          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 1.1.1940, No: 4422          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 21, S. 299          
                                        
                                        
                FASIL: 1                    
                                        
               Umumi hükümler                   
                                        

  Madde 1 - Türkiye'den ihraç olunacak arpalar, Ticarette Tağşişin Men'i ve 
İhracatın Murakabesi ve Korunması hakkındaki 1705 numaralı Kanun ile buna ek  
olan 3018 numaralı kanun mucibince işbu Nizamname hükümleri dairesinde kontrola 
tabidir.                                    

  Madde 2 - Aşağıda yazılı hallerde ihraç edilecek arpalar bu Nizamname hüküm-
lerine tabi tutulmaz.                              
  A) Gayrisafi 5 kiloya kadar gönderilecek nümuneler,             
  B) Türkiye'nin şark ve cenubunda hemhudut olduğu memleketlere karadan yapı- 
lacak ihracat ile Ticaret Vekaleti Kontrolörü bulunmıyan yerlerden hemhudut mem-
leketlere ve Adalar Denizindeki bütün adalara, Girit ve Kıbrıs dahil olmak üzere
sair, Türk sahillerine mücavir adalara otuz tona kadar ihraç edilecek arpalar, 
  C) Yolcu beraberinde yüz kiloya kadar götürülecek arpalar,         

  Madde 3 - Bu Nizamname hükümleri dairesinde yapılacak kontrol işleri Ticaret
Vekaleti tarafından görülür.                          

  Madde 4 - Arpa kontrolu, aşağıda yazılı merkezlerde yapılır :        
   Samsun, İstanbul, Bandırma, Tekirdağ, İzmir, Antalya, Mersin, İskenderun. 
   Ticaret Vekaleti, göreceği lüzum üzerine, muvakkat arpa kontrol merkezleri 
ihdas edebilir.                                 
   Bu muvakkat kontrol merkezlerinde işe başlama zamanı, Ticaret Vekaleti ta- 
rafından on beş gün evvel Ankara'da Resmi Gazete ve diğer bir gazete ile, mahal-
linde de münasip surette ilan edilir. Bu merkezlerde işe nihayet verileceği za- 
man bir ay evvel keyfiyet Ticaret Vekaletince aynı surette ilan olunur.     
  Harcırah ve masarifi ihracatçı tarafından verilmek şartiyle ve Ticaret Veka-
letince imkan görüldüğü takdirde, talep vukunda, ihraç merkezi olmıyan yerlere, 
yakın iskelelerden, arpa kontrolu için memur gönderilebilir.          

  Madde 5 - Arpanın hususi ve umumi depolarda, temizleme yerlerinde ve mümkün 
oldukça demiryolu ve gemi ambarlarında rutubetten müteessir olacak şartlar al- 
tında ve koku neşredici veya ambalajları kirletici maddelerle bir arada bulundu-
rulmaması ve fena koku sinmiş ve kirli vagon ve mavnalara konulmaması lazımdır. 

  Madde 6 - ihracata mahsus arpaların temizlendiği ve muhafaza edildiği fabri-
ka, depo, ambar ve siloların haiz olması lazım gelen sıhhi ve teknik şartlar İk-
tisat, Ziraat, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ticaret Vekaletlerince müştereken 
yapılacak bir talimatname ile tayin olunur.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 FASIL: II                   
              Kontrol edilecek hususlar              
                                        

  Madde 7 - Türkiye'den ihraç olunacak arpalar, zararlı yabancı kokudan    
(Gaz, küf ve ekşimsi gibi) ari ve küflenmemiş olacaktır.            

  Madde 8 - İhraç olunacak arpaların rutubet derecesi 11 ve 12 nci maddelerde 
yazılı sınıflarda %14 ü, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılı olanlarda % 15 i teca- 
vüz edemez.                                   
  Rutubet derecesinin ne şekilde ölçüleceği Ticaret Vekaletince tesbit olunur.
  Ticaret Vekaleti bu nispetleri, 15 gün evvel ilan etmek şartiyle indirmeğe 
salahiyetlidir.                                 

  Madde 9 - 2,2 milimetrelik mustatil elekten düşen arpalara kalburaltı    
denir.                                     
  Arpaya karışık bulunan bilumum maddeler "Yabancı maddeler" sayılır. Bunla- 
rın, 4 milimetre murabbalık delikleri havi elekten geçenlerine "İnce yabancı  
maddeler" ve aynı eleğin üstünde kalanlarına "Kalın yabancı maddeler" denilir. 
  Yabancı maddeler arasında bulunan buğday, çavdar ve yulafa "Unlu maddeler" 
adı verilir. Yulafın unlu madde olarak % 1 1/4 den fazla bulunması caiz olmayıp 
bu nispetten fazlası yabancı madde sayılır.                   
  13 ve 14 üncü maddelerde yazılı arpa sınıflarında, mukavelenamesinde o yolda
sarahat bulunmak şartiyle, zararlı olmayan diğer hububat ve bakliyat dahi unlu 
maddelerden sayılabilir.                            

  Madde 10 - Arpalar; beyaz arpa, ova arpası, sıra arpa ve mikset (Karışık)  
adı ile 4 sınıfa ayrılarak ihraç edilir.                    

  Madde 11 - Beyaz arpa: Beyaza yakın açık sarı renkte, umumiyetle dolgun, ka-
rınlı, mütecanis ve yüksek vasıflı (Yayla adiyle maruf) arpalardır.       
  İhraç olunacak beyaz arpalar ilişik tabloda gösterilmiş olduğu veçhile, on 
dereceye ayrılarak ihraç olunabilir.                      
  Beyaz arpaların renkleri her mahsul yılında Ticaret Vekaletince hazırlanacak
nümunelerle tesbit olunur, ve on beş gün evvel keyfiyet ilan olunur. Bu müddet 
zarfında eski nümune muteber sayılır.                      

  Madde 12 - Ova arpası: Beyaz arpalara kıyasla karınsız ve uzunca, müteca- 
nis, yüksek vasıflı (Yerli adiyle maruf) arpalar olup bunlar da ilişik tabloda 
gösterilen (5) dereceye ayrılarak ihraç olunurlar.               

  Madde 13 - 11 ve 12 nci maddelerde yapılan tariflere göre (Beyaz) veya (Ova)
sınıflarına girmiyen arpalar ilişik tabloda yazılı olduğu veçhile (Sıra arpa)  
adiyle (6) dereceye ayrılarak ihraç olunurlar.                 

  Madde 14 - Kara ve çakır arpalar "Mikset" (Karışık) adiyle ihraç olunur.  
Bunların haiz olmaları lazım gelen asgari vasıflar da ilişik tabloda gösteril- 
miştir.                                     

  Madde 15 - Talep vukuunda, beyaz arpa ve ova arpası, sınıflarına dahil arpa-
lardan, Vekalet Laboratuvarında analiz yapılarak, 16 ncı maddede yazılı evsafı 
haiz oldukları görülenler için (Biralık arpa) vesikası verilir.         

  Madde 16 - Biralık adı verilebilecek olan beyaz arpa ve ova arpalarının, 11 
ve 12 nci maddelerde yazılı evsaftan başka, aşağıdaki asgari vasıfları da haiz 
bulunmaları lazımdır.                              
  a - Protein miktarı % 13 den fazla olamaması,                
  b - Çimlenme kabiliyeti asgari % 95 olması,                 
  c - Kalburaltı miktarı % 2 yi aşamaması,                  
  d - Arpaların asgari % 80 inin 2,5 ve 2,8 veya 2,2 ve 2,5 milimetrelik mus- 
takil eleklerin üstünde kalacak irilikte olması şarttır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17- 11 ila 14 üncü maddelerde sözü geçen tablonun -3 ila 8 - numaralı 
sütunlarında yazılı arpa vasıflarının icap edenlerinde mahsul vaziyetini gözönü-
ne almak ve on beş gün evvel ilan etmek şartiyle değişiklik yapmağa Ticaret Ve- 
kaleti salahiyettardır.                             

  Madde 18 - Arpalar; dökme veya çuvallı olarak ihraç edilir.         
  Çuvallar, arpanın ağırlığına dayanabilecek metanette, deliksiz ve sağlam di-
kişli olacaktır.                                
                                        
             FASIL : III                      
          Kontrolun şekli ve icrası sureti               
                                        

  Madde 19 - Arpa ihracatçısı veya mümessilli Ticaret Vekaleti İhracat Kontro-
lörlüğüne bir beyanname vererek ihraç edeceği malın kontrolunu ister. Bu beyan- 
nameler Ticaret Vekaletince tesbit edilecek formüle göre tanzim olunur ve tahmi-
le başlamadan 24 saat evvel verilmesi mecburidir. Nümune alınması bittikten son-
ra 24 aaat içinde kontrolün ikmali ve vesikanın verilmesi icap eder.      

  Madde 20 - 30 tona kadar olan partiler için beş ve daha fazlası için de on 
kiloluk ikişer nümune alınır ve nümuneleri muhtevi torbalar kontrol memuru ile 
ihracatçı veya mümessili tarafından müştereken mühürlenir.           
  İhracatçı veya yazı ile göstereceği mümessili nümune alınırken hazır bulun- 
mağa mecburdur.                                 
  Nümunelerin alınış tarzı ve bu işte kullanılacak aletlerin vasıfları Ticaret
Vekaletince tesbit edilir.                           

  Madde 21 - İhraç olunacak arpaların nümunesini almak üzere Ticaret Vekaleti 
İhracat Kontrolörü malın başına gelerek işe başladığını yazı ile bildirmeden ma-
halli gümrük idarelerince arpaların tahmiline müsaade olunmaz. Gümrük İdareleri 
ve memurları yüklenen arpaların nümunelerinin alınmasında ve muhafazasında, vakı
olacak, talebi üzerine ihracat kontrolörüne yardım ile mükelleftirler.     

  Madde 22 - Kontrol, alınan nümuneler üzerinde yapılır. Kontrol memuru 20  
inci madde mucibince aldığı nümunelerden birini açarak muayene ve icabına göre 
tetkik ve tahlil ettikten sonra muayene neticesini mutazammın bir rapor tanzim 
eder. Bu rapora göre:                              
  a) Arpaların, beyannamesinde yazılı sınıf ve dereceye ait vasıfları haiz bu-
lunduğu görülürse, ihracatçısına bir kontrol vesikası verilir.         
  b) Arpaların, beyannamesinde yazılı dereceden, yüksek vasıflarda olduğu gö- 
rülürse, ihracatçısına, muayene raporu ile tesbit edilmiş olan sınıf ve derece- 
den bir kontrol vesikası verilir.                        
  c) Arpaların, beyannamesinde yazılı derece için Nizamnameye konulmuş olan  
hadlerden :                                   
  1 - Hektolitresi en çok iki kiloya kadar daha hafif,            
  2 - Yabancı madde miktarı, % 3 e kadar (3 dahil) olan derecelerde işbu mik-
tarların yarı nispetlerine % 3 den fazla olan derecelerde bunlar için tesbit  
edilen hadlerin beşte biri nispetlerine kadar daha ziyade,           
  3 - Sair unsurlara ait olanların her biri için tesbit edilen hadlerin yine 
beşte biri nispetlerine kadar daha fazla,olduğu görülürse ve mal sahibinin mua- 
yene raporuna bir itirazı olmazsa, keyfiyet muayene raporunun altına yazılarak 
ihracatçı veya mümessili tarafından imza edilir ve mal sahibine, mezkür rapor  
ile tesbit edilmiş olan vasıflara göre bir kontrol vesikası verilir.      
  İhracatçı veya mümessili muayene raporuna itiraz ettiği takdirde, itirazı  
neden ibaretse muayene raporunun arkasına yazarak imzalar ve bu takdirde 20 in- 
ci madde mucibince alınan nümunelerden açılmamış olanı ile itirazlı muayene ra- 
poru, 31                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
inci maddede yazılı heyet tarafından tetkik edilir. Heyet bu husustaki kararını,
mucip sebepleriyle, sarih olarak, rapora yazılmış olan itirazın altına yazıp im-
zalar. Mezkür karar, ihracatçı veya mümessili tarafından ileri sürülen itirazı 
haklı gösterdiği takdirde, kontrol vesikası, karara göre taayyün eden vasıfları 
üzerinden verilir.                               
  Bu fıkrada yazılı olan ahvalde zabıt varakası tanzim olunmaz.        
  ç) Arpaların, beyannamede yazılı derecesi ile muayene raporunda tesbit edi- 
len vasıfları arasında "c" fıkrasında yazılı toleraslardan fazla bir fark görü- 
lürse, kontrol memuru tarafından 29 uncu madde hükümlerine tevfikan ihracatçı  
veya mümessilinin huzuriyle zabıt varakası tanzim olunur. Bu kabil ahvalde ih- 
racatçı veya mümessilinin muayene raporu münderecatına bir itirazı yoksa, zabıt 
varakasının altı kontrol memuru ile birlikte ihracatçı veya mümessili tarafından
imza edilir ve bu takdirde 4 üncü fasılda yazılı hükümler dahilinde takibatta  
bulunulmakla beraber,mal sahibine,muayene raporu ile tesbit edilmiş olan vasıf- 
lara göre kontrol vesikası verilir. İhracatçı veya mümessili muayene raporuna  
itiraz ettiği takdirde, itirazı neden ibaretse zabıt varakasının altına yazarak 
imzalar ve bu takdirde kontrol vesikasının verilmesi 31 inci maddede yazılı he- 
yetçe karar ittihazına kadar tehir olunur.                   

  Madde 23 - İhraç edilen arpaların, 22 nci maddede yazılı muayene raporuna  
göre sıra arpaların altıncı numarasının vasıflarından yüzde yirmiden daha aşağı 
vasıflarda olduğu görülür ve bu husus İhracatçı veya mümessili tarafından zabıt 
varakasının altına yazılarak imza edilmek suretiyle kabul olunur, veya itirazı 
halinde bu itiraz, 31 inci maddede yazılı heyet tarafından varit görülmez ise, 
malın vasıflarını gösterir meşruhatı havi bir kontrol vesikası verilip, takibat-
ta bulunulmakla beraber, keyfiyet, malın, namına yüklendiği alıcının adresi ile 
birlikte Ticaret Vekaletine bildirilir. Ticaret Vekaleti, alıcı ile satıcı ara- 
sında bu yüzden çıkacak ihtilafın tetkikında kullanılmak üzere, hadiseyi vesika-
lariyle, alıcı tacirin bulunduğu memleketteki Türkiye Ticaret Ataşeliğine ve  
Ataşe olmıyan yerlerde Türkiye Konsolosluğuna bildirir.             

  Madde 24 - İhraç edilecek arpalar için, kontrol vesikası ibraz edilmedikçe, 
menşe şahadatnamesi verilemez. Menşe şahadatnamelerine, kontrol vesikasında ya- 
zılı sınıf ve derece kayıtları derc ve bulunduğu takdirde, diğer meşruhat da  
ilave olunur.                                  

  Madde 25 - Kontroldan sonra arpaların kısmen veya tamamen ihracından sarfı- 
nazar eden ihracatçı kontrol vesikasını derhal ihracat kontrolörlüğüne iade ile 
mükelleftir. Ancak ihracatçı arpasını kısmen ihraçtan sarfınazar etmiş bulundu- 
ğu takdirde mütebaki mal için kendisine yeni bir kontrol vesikası verilebilir. 

  Madde 26 - İhracat kontrolörleri ihraca mahsus arpaların bulunduğu depoları,
ambarları, siloları ve buralarda bulunan arpaları her zaman kontrol edebilirler.

  Madde 27 - Gümrükten geçmiş olduğu halde Türkiye hudutları içinde bulunan  
malları Ticaret Vekaleti, göreceği lüzum üzerine, tekrar muayene ettirebilir.  

  Madde 28 - Alınan nümuneler ait oldukları parti hakkında bir ihtilaf çıkma- 
dığı takdirde 3 ay müddetle, ihtilaf vukuunda, ihtilafın halline kadar kontrol 
memurluğu dairesinde saklanır.                         
  İhracatçı bu müddetin hitamından itibaren bir hafta içinde müracaat ederek 
kendisine ait nümuneleri alabilir.                       
              FASIL : IV                     
       Nizamname hükümlerine muhalif hareketler             

  Madde 29 - Kontrol esnasında bu Nizamname hükümlerine aykırı bir hal görüle-
cek olursa keyfiyet Ticaret Vekaleti İhracat Kontrolörü tarafından tanzim oluna-
cak zabıt varakası ile tesbit olunur. Zabıt varakası dört nüsha olmak üzere ka- 
leme alınır. Arpa ihracatçısı veya mümessili, mündericatına itirazı olmadığı  
takdirde,zabıt varakasını derhal imzalamağa mecbur olduğu gibi itirazı varsa bu-
nun neden ibaret olduğunu zabıt varakasının hususi hanesine derhal yazıp imza- 
lamağa mecburdur. Zabıt varakalarının bir nüshası alakadar ihracatçı veya mümes-
siline verilir. Diğer nüshaları ihracat kontolörlüğünde muhafaza edilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 30 - İhracatçı veya mümessili tarafından kontrol neticesine itiraz  
vuku bulduğu takdirde, ihtilafın mevzuu, kontrol memurunun müracatı üzerine,  
48 saat zarfında, 31 inci maddede yazılı heyet tarafından, kontrol memuru ile  
alakadar ihracatçı veya mümessili hazır bulunduğu halde tetkik olunur.     

  Madde 31 - İhracatçı veya mümessilinin, kontrol neticesine vakı olacak iti- 
razlarını tetkik etmek ve karara bağlamak üzere, aşağıda gösterilen şekilde bir 
heyet teşkil olunur.                              
  A) Mahalli ticaret odası tarafından bir sene müddetle intihap olunacak ve  
intihabı Ticaret Vekaletince tasdik edilecek, arpadan anlar bir zat ve bunun  
hazır bulunmadığı zaman heyete girmek üzere aynı suretle seçilecek yedeği,   
  B) Borsa bulunan yerlerde borsa komiseri, borsa bulunmıyan yerlerde ticaret 
ve sanayi odası başkatibi, yedek olarak vekilleri,               
  C) Ticaret Vekaletince bir sene müddetle seçilecek, arpadan anlar bir zat  
ve bunun hazır bulunmadığı zaman heyete girmek üzere aynı suretle seçilecek   
yedeği,                                     
  Ticaret odası bulunmıyan yerlerde A fıkrasında gösterilen aza doğrudan doğ- 
ruya Ticaret Vekaletince seçileceği gibi ne borsa ne de ticaret odası bulunmıyan
yerlerde B fıkrasında yazılı aza yerine gümrük idaresinin bu işe ayıracağı me- 
muru veya icabında bunların yedekleri heyete dahil olurlar.           
  Aza, ihtilaf çıkan parti ihracatçısının usul ve furuundan veya dördüncü   
dereceye kadar civar hısımlarından olduğu veya müstahdemi bulunduğu takdirde  
heyete iştirak edemez.                             

  Madde 32 - Heyet 20 nci madde mucibince alınmış olan nümunelerden açılmamış 
olanını tetkik ve icabında tahlil ederek ihtilaf mevzuu hakkındaki kanaatlerine 
müstenit kararlarını mucip sebepleriyle, sarih olarak, vaziyete göre, muayene  
raporuna yazılmış olan itirazların altına veya zabıt varakasının hususi hanesi- 
ne yazıp imzalar.                                

  Madde 33 - Heyetin tetkik neticesinde vereceği karar, ihracatçı veya mümes- 
sil tarafından ileri sürülen itirazı haklı gösterdiği takdirde ihracatçısına  
karara göre taayyün eden dereceden bir kontrol vesikası verilir ve bu takdirde 
zabıt varakasının, heyetin kararını da ihtiva eden bir nüshası, malümat olmak  
üzere Ticaret Vekaletine gönderilir.                      

  Madde 34 - Zabıt varakasına, arpa ihracatçısı veya mümessili tarafından bir 
güna itiraz vakı olmadığı veya itiraz edilip de 31 inci madde mucibince teşkil 
olunan heyetçe yapılan tetkikat neticesinde Nizamname hükümlerine aykırı bir  
hareket vukua getirildiği tesbit edilmiş olduğu takdirde, vaziyete göre 22 ve  
23 üncü maddeler mucibince hareket olunmakla beraber zabıt varakasının bir nüs- 
hası takibat icra olunmak üzere Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur ve bir
nüshası da Ticaret Vekaletine gönderilir. İhracat kontrolörleri, tanzim ettik- 
leri zabıt varakalarının birer nüshasını muhafaza ederler.           

  Madde 35 - Vasıfları, tasnifi veya ambalajı itibariyle bu Nizamnamenin 7, 8,
10 ila 14, 18, 22 ve 23 üncü maddeleri hükümlerine uymayan arpaları kontrola  
arzedenlerle 20, 25 ve 29 uncu maddeleri hükümlerine muhalif harekette bulunan- 
lar hakkında 3018 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince ve bunun haricinde 
kalan hallerde veya suiniyet sabit olan vaziyetlerde 1705 numaralı kanuna göre 
takibat yapılır.                                

  Madde 36 - Memleket içinde ve dışında harb hali, seferberlik ve seferberliğe
hazırlık veya tabii afetler gibi mucbir sebepler altında bu Nizamnamede yazılı 
tolerans miktarları Ticaret Vekaletince iki misline kadar artırılabilir.    

  Madde 37 - 1705 ve 3018 numaralı kanunlara göre hazırlanmış ve Devlet Şura- 
sınca görülmüş olan bu Nizamname hükümleri 15 Temmuz 1940 tarihinden itibaren  
yürümeğe başlar.                                

  Madde 38 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Arpa ihracatının murakebesine dair Nizamnamenin 11 ila 14 üncü     
             maddelerinde sözü geçen tablo             
                                        
                                        
          (1)    (2)    (3)  (4)  (5)  (6)   (7)  (8) 
               Azami                       
               yabancı                Azami   
         Asgari   maddeler  Azami Azami Azami Azami  bit  Azami
          hekto-  Mec-     unlu  kara kırık kalbur yenikli fi- 
          litre  muu  İncesi madde arpa arpa  altı  tane lizli
Sınıf ve dereceler kilogram  %   %   %   %   %   %   %  % 
------------------ -------- ----- ----- ------ ----- ----- ------ ------ -----
Beyaz arpa:                                   
    No: 1    72   1   0,25  1   1/4   2   1   1/16  1/2 
    No: 2    70   1,5  0,50  1,5  1/2   2   2   1/10  1/2 
    No: 3    68   1,5  0,50  1,5  1/2   2   2   1/8  1/2 
    No: 4    66   1,5  0,50  1,5  1/2   2   2   1/8  1/2 
    No: 5    67   3   1    3   1    3   4   1/8  1/2 
    No: 6    65   3   1    3   1    3   5   1/8  1/2 
    No: 7    67   5   1,5   3   1    3   4   1/4  1/2 
    No: 8    65   5   1,5   3   1    3   5   1/4  1/2 
    No: 9    63   3   1    3   1    3   6   1/8  1/2 
    No: 10    61   5   1,5   3   1    3   6   1/4  1/2 
                                        
Ova arpası:                                   
    No: 1    69   1   0,25  1   0,10  4   1  1/16  1/2 
    No: 2    67   1   0,25  1   0,10  4   1,5 1/16  1/2 
    No: 3    65   5   1,5   2   0,10  4   5  1/4  1/2 
    No: 4    63   5   1,5   2   0,10  4   5  1/4  1/2 
    No: 5    61   5   1,5   2   0,10  4   5  1/4  1/2 
                                        
Sıra arpa:                                   
    No: 1    67   5   1,5   3   5    -   -  2   1  
    No: 2    65   5   1,5   3   5    -   -  2   1  
    No: 3    63   5   1,5   3   5    -   -  2   1  
    No: 4    61   5   1,5   3   5    -   -  3   1  
    No: 5    59   5   1,5   3   5    -   -  4   1  
    No: 6    -    5   1,5   3   5    -   -  4   1  
                                        
Mikset: (Karışık)  -    5   1,5   3   -    -   -  4   1