Endeksler
                                        
                                        
         TİFTİK İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR              
               NİZAMNAME                     
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.1.1940, No: 2/12699         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1930, No: 1705           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 31.1.1940, No: 4421           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 21,S.291           
                                        
               FASIL: I                     
                                        
              Umumi hükümler                   
                                        

  Madde 1 - Türkiye'den ihraç edilecek tiftikler Ticarette Tağşisin Men'i ve 
İhracatın Murakabesi ve Korunması hakkındaki 1705 numaralı Kanun ile bu kanuna 
ek olan 3018 numaralı kanun mucibince bu Nizamname hükümleri dairesinde kontro- 
la tabidir.                                   

  Madde 2 - Gayrisafi 500 kiloya kadar gönderilecek nümuneler kontrola tabi  
değildir.                                    

  Madde 3 - Bu Nizamname hükümleri dairesinde yapılacak kontrol işleri Ticaret
Vekaleti tarafından görülür.                          

  Madde 4 - Tiftik kontrolu İstanbul'da yapılır.               
  Ticaret Vekaleti göreceği lüzum üzerine muvakkat kontrol merkezleri ihdasına
salahiyettardır.                                
  Muvakkat bir kontrol merkezinde işe başlanacağı ve işe nihayet verileceği  
zamanlar bir ay evvel Ticaret Vekaletince Resmi Gazete ve diğer bir gazete ile 
ve mahallinde münasip surette ilan olunur.                   
  İhracatçı tarafından vukubulacak talep üzerine; Ticaret Vekaletince imkan  
görüldüğü takdirde, harcırah ve masarifi talibi tarafından verilmek şartiyle,  
bir kontrol merkezindeki memur yakın iskelelere ihracaatı kontrol için gönderi- 
lebilir.                                    

  Madde 5 - İhracata mahsus tiftiklerin bulundurulacağı veya işleneceği depo- 
ların haiz olması lazım gelen sıhhi ve teknik şartlar, İktisat, Sıhhat ve İçti- 
mai Muavenet ve Ticaret Vekaletlerince müştereken yapılacak bir talimatname ile 
tesbit olunur.                                 
  Bu depolarda, tiftiklerin layıkı veçhiyle muayenesi için bulundurulması muk-
tazi vesaitin nevi, vasıfları ve miktarı Ticaret Vekaletince tayin edilir.   

  Madde 6 - Depolarda ve mümkün oldukça vagonlarla demiryolu ve gemi ambarla- 
rında tiftiklerin, rutubetten müteessir olacak şeraitte bulundurulmaması    
lazımdır.                                    
                                        
              FASIL: II                      
                                        
           Tiftiklerin tasnifi                    

  Madde 7 - Türkiye'den tabii rutubetten fazla rutubeti haiz mallarla, bu Ni- 
zamname ile kabul edilen toleranslar haricinde, siyek, pıtrak, kum ve tuz gibi 
ya-                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bancı maddeleri havi veya çürük, güveli, kanlı, keçeli ve kavlak tiftik tulup ve
parçalarının ihracı memnudur.                          
  İhraç edilecek tiftikler IV üncü fasılda yazılı Tip - Nümunelerden aşağı  
evsafta olamaz.                                 

  Madde 8 - İhraç olunacak tiftikler iki sınıfa ayrılarak ihraç olunur:    
  A - Esas tiftikler,                             
  B - Tali tiftikler.                             

  Madde 9 - Esas tiftikler aşağıdaki adlarla 9 cinse ayrılarak ihraç olunur: 
 I - Birinci oğlak,                              
 II - İkinci oğlak,                              
 III - İnce tiftik,                               
 IV - İyi tiftik,                               
  V - Sıra tiftik,                               
 VI - Kastamonu tiftiği,                            
 VII - Konya dağ tiftiği,                            
 VIII- Konya ova tiftiği,                            
  IX- Çengelli tiftiği.                            

  Madde 10 - Tali tiftikler aşağıdaki adlarla 9 cinse ayrılarak ihraç olunur: 
  I - Renkli(Boz) tiftik,                           
 II - Yağlık tiftik,                              
 III - Hafif tiftik,                              
 IV - Sarı tiftik,                               
  V - Deri tiftiği,                              
 VI - Şekeri tiftik,                              
 VII - Alata (Çengelli) tiftik,                         
VIII - Pıtraklı tiftik,                             
 IX - Kart tiftik.                               

  Madde 11 - Esas tiftik, partilerinin hazırlanması sırasında elde edilen   
yağlı ve hafif tiftiklerin ayrı balyalar halinde olarak esas mal partisi ile  
birlikte ve aşağıdaki nispetler dahilinde sevki caizdir:            
                                        
                             (Balya)        
                           Yağlı Hafif       
                          ------- -------       
  Oğlakların       100 balyasından     12    3        
  İnce tiftiklerin    100   "         12    3        
  İyi tiftiklerin     100   "         15    3        
  Diğer cinslerin     100   "         17    3        
  Şu kadar ki, esas malla beraber dahi olsa yağlı ve hafif tiftik balyalarına 
18 inci madde mucibince işaretler yazılarak muhtevaları sarahaten gösterilir.  
Ve bu cihet kontrol vesikasında da tasrih olunur.                

  Madde 12 - Esas tiftiklerin onuncu maddede yazılı ince, iyi ve sıra cinsle- 
rine ait harmanları teşkil eden menşelerden yalnız birine ait tuluplarla vücuda 
getirilecek partiler, mensup olduğu cins adı yanına parantez içinde menşe ismi- 
nin de ilavesi suretiyle ihraç olunabilir. İnce tiftik (Karahisar)gibi.     
  Bu takdirde balyaların beyan edilen menşeden tiftiği ihtiva etmesi şarttır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - 8 inci maddede yazılı tiftik sınıfları ve bu sınıfların mütaakip 
maddelerde ayrıldığı cinslerden her hangi biri diğeri ile karıştırılamaz.    
  Şu kadar ki kart tiftikler mensup oldukları menşe harmanlarına karıştırıla- 
bilir.                                     
                FASIL : III                   
                Tolerans                    
                                        

  Madde 14 - Tiftikten gayri bilcümle maddeler "Yabancı madde" sayılır. İhraç 
olunacak tiftiklerde, azami olarak, aşağığıdaki nispetlere kadar yabancı madde 
bulunabilir.                                  
  Esas sınıfta        % 2                       
  Tali sınıfta        % 4                       
  Tali sınıfın sarı cinsinde % 6                       
  7 nci madde ile ihracı menedilen kusurlu tiftiklerden, güveli tiftikler ha- 
riç, her balyada bir tulup bulunabilir . Parça olarak hazırlanan tali sınıfın  
sarı cinsinde , bu tolerans nispeti her balyada veznen yüzde yarımdır.     
                                        
                FASIL : IV                   
               Tip - Nümuneler                  
                                        

  Madde 15 - Bu Nizamnamenin 8 inci maddesinde yazılı tiftik sınıflarının bü- 
tün cinslerinin evsafı ve rutubet dereceleri aşağıda yazılı heyet tarafından  
- 17 nci maddeye uygun olarak - Tip - Nümunelerle tesbit olunur.        
  Her mevsim başında nümuneler bu heyetlerce gözden geçirilerek tadili icap  
eden cihetler görülürse tadilat yapılır.                    
  Bu nümuneleri meydana getirmek üzere İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasiyle  
İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası tarafından seçilecek tiftikten anlar ikişer 
ihracatçı ile Ticaret Vekaletinin bu işe memur edeceği üç zattan mürekkep yedi 
kişilik bir heyet İstanbul'da kurulur.                     
  Heyet azalarının intihaplarında, asıl azaların bulunmadığı zamanlarda vazife
görmek üzere, yedekleri de seçilir.                       

  Madde 16 - En az üç tiftik ihracatçısının, esbabı mucibeli bir mektup ile  
ihracat kontrolörlüğüne yapacakları müracaat üzerine 15 inci maddede yazılı he- 
yet, Tip - Nümunelerde değişiklik yapabilir. Heyet Tip - Nümunelerde değişiklik 
yapılması lüzumuna resen de karar verebilir.                  
  Tip - Nümunelerin tesbiti gibi bunlarda yapılacak değişikliklerin de heyet 
azalarının ittifakiyle karar altına alınması lazımdır. İttifak hasıl olmadığı  
takdirde keyfiyet Ticaret Vekaletince bir karara bağlanır.           
  Tip - Nümunelerin tesbit veya tadiline mütaallik kararlar mer'iyet tarihi  
gösterilmek suretiyle mahalli bir gazete ile neşir ve ilan olunur.       

  Madde 17 - Tiftiklerin muhtelif cinslerinin haiz olması lazım gelen vasıf- 
lar, Tip - Nümune heyetine esas olmak üzere, aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir : 
  A - Esas tiftikler                             
  I - Birinci oğlak                              
  Oğlak ve çepişlerden alınan genç hayvan tiftikleridir. Bunların içinde mal 
kesintisi bulunamaz.                              
  Bunlar, yüksek kaliteli, ince, parlak ve yumuşak elyaflıdır.İçlerine köse  
ve sert mal konamaz.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II - İkinci oğlak                              
  Birinci oğlak partisine verilmiyen oğlak ve çepişlerden alınmış, nispeten  
daha hafif köse ve sert mallardır. Bunların içinde de mal kesintisi bulunamaz. 
  III - İnce tiftik                              
  Karahisar, Kütahya, Eskişehir, Yozgat, Bolvadin mıntakalarının iyi cins mal-
ları ile diğer mıntakaların bu ayarı tutan ve ekseriyet itibariyle ince elyafı 
muhtevi seçme tiftiklerin harmanıdır. Bu harmanlarda kart ve keçeli bulunamaz. 
  İnce tiftik harmanlarının görünüşü cilalı, tulupları parlak uzun fitilli ve 
mümkün mertebe mütecanis ve heyetiumumiyesi elastikiyet ve randıman itibariyle 
yüksektir.                                   
  IV - İyi tiftik                               
  Ankara, Beypazarı, Polatlı, Maden mıntakalarının iyi cins malları ile diğer 
mıntakaların bu ayarı tutan ve ekseriyet itibariyle uzun fitilli ve orta ince- 
likte olan tiftiklerin harmanıdır.                       
  İyi tiftik harmanlarının görünüşü esmere meyyal olup kısmen cilalıdır.   
  Bu harmanların randımanı vasat, işçiliği ise itinalıdır.          
  V - Sıra tiftik                               
  Çankırı, Gerede, Akşehir, Bolu, Kırşehir mıntakalarının sıra tiftikleri ile,
ekseriyeti itibariyle fitilleri kalınca olan bu ayardaki diğer mıntaka malları 
nın harmanıdır.                                 
  Sıra tiftik harmanlarının görünüşü ağır donuk, randımanları az düşük ve iş- 
çilikleri temizdir.                               
  VI - Kastamonu                               
  Kastamonu ve bu ayarı tutan diğer mıntakaların ekseriya ergin, hafif, yağda-
sız, randımanı çok yüksek, beyaz ve parlak renkli ve açık fitilli tiftiklerin  
harmanıdır. İşçilik yüksektir.                         
  VII - Konya dağ tiftiği                           
  Konya Vilayetinin yüksek mıntakalarında yetişen tiftiklerle bu ayarı tutan 
diğer mıntakaların mallarıdır.                         
  Bunlar, randımanı yüksek, parlak ve incelik itibariyle iyi tiftik elyafına 
muadil, umumiyetle beyaz ve kısmen açık krem renkte olan mallardır.       
  VIII - Konya ova tiftiği                          
  Konya Vilayetinin ova kısımlarında yetişen tiftiklerle bu ayardaki mallar- 
dır. Konyanın ova malları Konya'nın dağ mallarına nazaran hafiftir. Elyaf ince- 
liği ve randıman itibariyle de bunlardan daha aşağıdır. Konya ova tiftiklerinde 
kırmızı ve beyaz kıllı veya keçeli tuluplar bulunabilir.            
  IX - Çengelli                                
  Deve tüyüne benzer ve ekseriya kahve renginde olan ince elyaflı tiftiklerin 
harmanıdır.                                   
  B - Tali tiftikler:                             
  I - Renkli (Boz)                              
  Boz renkte olan tuluplarla siyah veya kırmızı renkte telleri muhtevi bulunan
beyaz veya renkli tuluplarla bunların parçalarıdır.               
  II- Yağlı                                  
    Yağlı tuluplarla bunların parça veya kısımlarıdır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  III - Hafif                                 
  Beyaz renkte, sıkletleri normal mallardan aşağı, fitilleri seyrek ve kısa  
olan beyaz kıllı veya keçeli mallardır.                     
  IV - Sarı                                  
  Tiftik keçisinin idrar ile sararmış alt kısım yünleridir. İşlenti artığı  
tiftikler de bu harmana verilir.                        
  V - Deri                                  
  Kesilmiş hayvanlardan yolunan veya kırkılan mallardır.           
  Deri malları şu kısımlara ayrılırlar:                    
  a) Esas mallara verilemiyen tulup tutuş olan tiftikler,           
  b) Tulup tutmamış bulunan tiftikler,                    
  c) Tabak malları,                              
  Tabak mallarında % 18 e kadar kirece müsaade olunur.            
  VI - Şekeri                                 
  Esas mallara verilemiyen ve kendine mahsus renkte olan tiftikler.      
  VII - Alata (çengelli) lerin işlentisinden artan veya renkçe o harmana ve- 
rilmiyen malların harmanıdır.                          
  VIII - Pıtraklı                               
  Sıvama halinde pıtrağı ihtiva eden mallardır.                
                                        
                FASIL : V                    
                Ambalaj                     
                                        

  Madde 18 - Tiftik balyalarının kanaviçeleri temiz, içindeki malın sıkletine 
mütehammil, yamasız ve yırtıksız bulunacak ve bir yüzü resmi marka ve işaretle- 
re, diğer yüzü de hususi marka, numara ve kontromarklara tahsis olunacaktır.  
  Resmi marka ve işaretlerin konulacağı yüzde başka hiç bir yazı ve işaret  
bulunmıyacaktır.                                
  Kontrol edilmiş balyaların bilahara açılmalarına mani olmak üzere mühürlen- 
meleri mecburidir.                               
  Balyalara, içinde bulunan malın sınıf ve cinsini göstermek üzere vurulacak 
marka ve işaretlerin şekli, renk ve ebadı ve ne suretle vurulacağı ve bunların 
ne suretle mühürleneceği Ticaret Vekaletince tayin olunur.           
                                        
                FASIL : VI                    
            Kontrol şekli ve icrası sureti              
                                        

  Madde 19 - Tiftik ihraç edecek tacir veya mümessili, formülü Ticaret Vekale-
tince tesbit olunacak bir beyanname ile ihracat kontrolörlüğüne müracaat ederek 
ihraç edeceği malın kontrolunu ister.                      
  Kontrol, beyannamenin tevdiinden itibaren en geç 24 saat zarfında yapılır. 

  Madde 20 - Kontrol, ihracatçının deposunda veya liman dahilindeki hususi  
veya resmi depolarda yapılır.                          
  İhracatçı veya tahriren göstereceği mümessili kontrol esnasında hazır bulun-
makla mükelleftir.                               
  Kontrol, ihraç edilecek partinin içinden en az % 2 nispetinde balyaların  
tefrik ve muayenesi suretiyle icra edilir. Şu kadar ki açılacak balyalar 50 bal-
yaya kadar olan partilerde % 40 ı, yüz balyaya kadar % 25 i, iki yüz elli bal- 
yaya kadar % 15 i, beş yüze kadar % 10 u ve balyalar daha fazla olursa yüzde  
5 i tecavüz edemez.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 21 - İhracat kontrolörleri tiftik işleme yerlerini, depolarını ve ih- 
racat için işlenen tiftikleri her zaman teftiş ve murakabe edebilirler.     

  Madde 22 - Kontrol memuru tarafından yapılan kontrol neticesine göre :   
  a) Malın, beyannamesinde yazılı sınıf ve cinse ait vasıfları haiz bulunduğu 
görülürse, balyalar mühürlenir ve ihracatçısına mezkür sınıf ve cins üzerinden 
bir kontrol vesikası verilir.                          
  b) Malın kontrolda tesbit edilen sınıf ve cinsinin :            
  Tiplere ayrılma bakımından, Nizamnamenin ikinci faslında kabul edilmiş olan 
vasıflara göre, beyannamede yazılı sınıf ve cinse uymadığı,           
  Fakat, toleranslar bakımından, Nizamnamenin üçüncü faslında yazılı vasıfla- 
ra uygun olduğu görülürse ve bu husus ihracatçı veya mümessili tarafından beyan-
namenin arkasına yazılarak imza edilmek suretiyle kabul olunursa ve malın amba- 
lajında icap eden değişiklikler yapılırsa, balyalar mühürlenir ve ihracatçısına,
kontrolda tesbit edilmiş olan sınıf ve cins üzerinden bir kontrol vesikası veri-
lir.                                      
  İhracatçı veya mümessili, kontrolda tesbit edilmiş olan sınıf ve cinse iti- 
raz ettiği takdirde, itirazı neden ibaretse beyannamenin arkasına yazarak imza- 
lar ve bu halde ihtilaf mevzuu olan tiftik balyası kontrol memuru ile ihracatçı 
veya mümessili tarafından müştereken mühürlenir.                
  İhtilaf mevzuu, kontrol memurunun müracaatı üzerine, 48 saat içinde, 29 uncu
maddede yazılı heyet tarafından, kontrol memuru ve alakadar ihracatçı veya mü- 
messili hazır bulunduğu halde, tetkik olunur. Heyet, kararını, sarih olarak, be-
yannamenin arkasına yazılı itirazın altına yazarak imzalar.           
  Bu karar, ihracatçı veya mümessili tarafından yapılan itirazı haklı göster- 
diği takdirde, beyannamede yazılı sınıf ve cins üzerinden ve aksi takdirde,   
ambalajlarda icap eden değişiklikler yapılırsa, kontrolda tesbit edilmiş olan  
sınıf ve cins üzerinden bir kontrol vesikası verilir ve balyalar mühürlenir.  
  Bu fıkrada yazılı olan ahvalde zabıt varakası tanzim edilmez.        
  c) Malın, kontrolunda tesbit edilen sınıf ve cinsinin, tiplere ayrılma bakı-
mından, Nizamnamenin ikinci faslında kabul edilmiş olan vasıflara göre, beyan- 
namede yazılı sınıf ve cinse uyup uymadığına bakılmıyarak, toleranslar bakımın- 
dan, Nizamnamenin üçüncü faslında yazılı hadleri yarı nispetlerine kadar aştığı 
görülürse ve bu husus ihracatçı veya mümessili tarafından beyannamenin altına  
yazılarak imza edilmek suretiyle kabul edilirse, malın ihracına müsaade olunmaz 
ve ihracatçısına, malı yeniden işletmesi lüzumu bildirilir.           
  İhracatçı veya mümessili, kontrol neticesine itiraz ettiği takdirde, itirazı
neden ibaretse beyannamenin arkasına yazarak imzalar ve bu takdirde yukarıki b 
fıkrasına göre hareket olunarak, heyetin ihtilaflı balya hakkında vereceği kara-
ra göre muamele yapılır.                            
  Bu fıkrada yazılı olan ahvalde zabıt varakası tanzim edilmez.        
  ç) Malın, kontrolda tesbit edilen sınıf ve cinsinin, tiplere ayrılma bakı- 
mından, Nizamnamenin ikinci faslında kabul edilmiş olan vasıflara göre beyanna- 
mesinde yazılı sınıf ve cinse uyup uymadığına bakılmıyarak, toleranslar bakımın-
dan, Nizamnamenin üçüncü faslında yazılı hadleri yarı nispetlerinden fazla aştı-
ğı görülürse malın ihracına müsaade edilmez ve keyfiyet Nizamnamenin 27 nci mad-
desine tevfikan zabıt varakası ile tesbit olunur.                

  Madde 23 - Üzerinde mührü bulunmayan ve kontrol vesikası ibraz edilmiyen  
tiftiklerin ihracına gümrük idarelerince müsaade edilmez.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 24 - Kontrol edilmiş bir partiye ait balyaların açılması, markaları- 
nın veya kontrol işaretlerinin değiştirilmesi yasak olup, bunlar, icabında, an- 
cak ihracat kontrolörünün huzuriyle yapılabilir.                
  Kontrol vesikasının ait olduğu mal müteaddit defada ihraç edilecek ise ihra-
catçı veya mümessilinin talebi üzerine kontrol vesikası icabı kadar parçalara  
bölünebilir. Kontroldan sonra tiftiklerin kısmen veya tamamen ihracından sarfı- 
nazar eden ihracatçı kontrol vesikasını hemen ihracat kontrolörlüğüne geri ver- 
meğe mecburdur. Ancak ihracatçı kısmen ihraçtan vaz geçmiş ise ihraç edeceği  
miktar için kendisine yeni bir kontrol vesikası verilir.            

  Madde 25 - Daha evvel kontrol edilmiş olan tiftikler ihraç edilinceye kadar 
her zaman ve her yerde tekrar kontrol edilebilir. Bu maksatla tiftik balyaların-
da en çok % 5 e kadar bir miktarını açıp muayene etmeğe ihracat kontrolörü sala-
hiyettardır.                                  
  Muayene neticesinde Nizamname hükümlerine muhalif bir hareket görüldüğü tak-
dirde ihracat kontrolörü açılmış balya ile bir de açılmamış balyayı ihracatçı  
veya mümessili ile müştereken mühürlemek suretiyle nümune olarak alır.     
  Bunun üzerine yedinci fasılda yazılı olduğu veçhile muamele yapılmakla bera-
ber ihracatçının elindeki vesikaya istinaden malın gümrükten geçirilmemesi ihra-
cat kontrolörlüğünce gümrüğe bildirilir ve gümrük idaresince de ihraç muamelesi 
durdurulur.                                   
  Gümrükten geçmiş olduğu halde henüz Türkiye hudutları dahilinde bulunan mal-
ları Ticaret Vekaleti, göreceği lüzum üzerine, tekrar kontrol ettirebilir.   

  Madde 26 - Kontrol edilmiş bir malın gümrükten geçinceye kadar evsaf veya  
ambalajına halel verecek bir arıza vukuunda mal sahibi veya mümessili derhal  
ihracaat Kontrolörlüğüne haber vererek o arızayı Nizamname hükümlerine uyacak  
şekilde tashih etmeğe mecburdur.                        
                                        
                 FASIL: VII                   
                                        
       Nizamname hükümlerine muhalif hareketler ve cezalar        
                                        

  Madde 27 - Kontrol esnasında bu Nizamname hükümlerine aykırı bir hal görüle-
cek olursa keyfiyet Ticaret Vekaleti İhracat Kontrolörü tarafından tanzim oluna-
cak zabıt varakası ile tesbit olunur. Zabıt varakası dört nüsha olmak üzere ka- 
leme alınır.                                  
  İhracatçı veya mümessili, münderecatına itirazı olmadığı takdirde zabıt va- 
rakasını derhal imzalamağa mecbur olduğu gibi itirazı varsa itirazının neden  
ibaret olduğunu zabıt varakasının hususi hanesine derhal yazıp imzalamağa mec- 
burdur.                                     
  Zabıt varakalarının bir nüshası alakadar ihracatçıya veya mümessiline veri- 
lir. Diğer nüshaları İhracat Kontrolörlüğünde muhafaza edilir.         

  Madde 28 - İhracatçının zabıt varakası münderacatına itirazı halinde ihtilaf
mevzuu olan tiftik balyası ihracat kontrolörü ile ihracatçı veya mümessili tara-
fından müştereken mühürlenir ve ihracat kontrolörlüğünce hıfzedilir.      
  Bu balyalar ihtilaf mevzuu hakkında mahkemece karar verilinceye kadar sakla-
nır ve karar verildikten sonra sahibinin üç ay içinde vakı olacak müracaatı üze-
rine iade olunur.                                
  İhtilaf mevzuu İhracat Kontrolörünün müracaatı üzerine 48 saat içinde 29  
uncu maddede yazılı heyet tarafından ihracat kontrolörü ile alakadar ihracatçı 
veya mümessili hazır bulunduğu halde, tetkik olunur.              

  Madde 29 - İhracatçı veya mümessilinin, kontrol neticesine vakı olacak iti- 
razlarını tetkik etmek ve karara bağlamak üzere, aşağıda gösterilen şekilde bir 
heyet teşkil olunur.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Mahalli ticaret odası tarafından bir sene müddetle intihap olunacak ve  
intihabı Ticaret Vekaletince tasdik edilecek, tiftikten anlar bir zat ve bunun 
hazır bulunmadığı zaman heyete girmek üzere aynı suretle seçilecek yedeği,   
  B) Borsa bulunan yerlerde borsa komiseri, borsa bulunmıyan yerlerde ticaret 
ve sanayi odası başkatibi, yedek olarak vekilleri,               
  C) Ticaret Vekaletince bir sene müddetle seçilecek, tiftikten anlar bir zat 
ve bunun hazır bulunmadığı zaman heyete girmek üzere aynı suretle seçilecek ye- 
deği,                                      
  Ticaret odası bulunmıyan yerlerde (A) fıkrasında gösterilen aza doğrudan  
doğruya Ticaret Vekaletince seçileceği gibi ne borsa ne de ticaret odası bulun- 
mıyan yerlerde (B) fıkrasında yazılı aza yerine Gümrük İdaresinin bu işe ayıra- 
cağı memuru veya icabında bunların yedekleri heyete dahil olurlar.       
  Aza, ihtilaf çıkan parti ihracatçısının usul ve furuundan veya dördüncü de- 
receye kadar civar hısımlarından olduğu veya müstahdemini bulunduğu takdirde,  
heyete iştirak edemez.                             

  Madde 30 - Heyet, kontrol memuru tarafından 22 veya 25 veyahut 28 inci mad- 
deye göre evvelce alınıp kendisine tevdi olunan ihtilaflı balyayı tetkik ettik- 
ten sonra, ihtilaf mevzuu hakkındaki kanaatlerine müstenit kararlarını, mucip  
sebepleriyle sarih olarak, vaziyete göre, beyannameye yazılmış olan itirazların 
altına veya zabıt varakasının hususi hanesine yazıp imzalar.          

  Madde 31 - Heyetin tetkik neticesinde vereceği karar ihracatçı veya mümessi-
li tarafından ileri sürülen itirazı haklı gösterdiği takdirde, malın ihracına  
müsaade olunur. Bu takdirde zabıt varakasının, heyetin kararını da ihtiva eden 
bir nüshası malümat olmak üzere Ticaret Vekaletine gönderilir.         

  Madde 32 - Zabıt varakasına ihracatçı veya mümessili tarafından bir güna  
itiraz vakı olmadığı veya itiraz edilip de 29 uncu madde mucibince teşkil olunan
heyetçe yapılan tetkikat neticesinde Nizamname hükümlerine aykırı bir hareket  
vukua getirildiği tesbit edilmiş olduğu halde malın ihracına müsaade olunmaz ve 
zabıt varakasının bir nüshası takibat icra olunmak üzere Cumhuriyet Müddeiumumi-
liğine tevdi olunur ve bir nüshası Ticaret Vekaletine gönderilir.        
  İhracat kontrolörleri tanzim ettikleri zabıt varakalarının birer nüshasını 
muhafaza ederler.                                

  Madde 33 - Vasıfları, tasnifi veya ambalajları itibariyle bu Nizamnamenin 7 
ila 13,18 ve 22 nci ve kasda makrun olmamak şartiyle, 14 üncü maddeleri hükümle-
rine uymıyan tiftikleri kontrola arzedenler ile 5 inci madde, 20, 24 ve 27 nci 
maddelerin ikinci ve 28 inci maddenin birinci fıkraları hükümlerine muhalif ha- 
rekette bulunanlar hakkında 3018 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince ve  
bunun haricinde kalan hallerde 1705 numaralı kanuna göre takibat yapılır.    

  Madde 34 - Memleket içinde ve dışında harp hali, seferberlik ve seferberliğe
hazırlık veya tabii afetler gibi, mücbir sebepler altında bu Nizamnamede yazılı 
tolerans hatlerini iki misline kadar artırmağa ve ambalaja mütaallik hükümlerin 
tatbikında hal icabına göre karar almağa Ticaret Vekaleti salahiyetlidir.    

  Madde 35 - 1705 ve 3018 numaralı kanunlara göre hazırlanmış ve Devlet Şüra- 
sınca görülmüş olan bu Nizamname hükümleri 1 Nisan 1940 tarihinden itibaren yü- 
rümeğe başlar.                                 

  Madde 36 - İşbu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.