Endeksler
                                        
           YERLİ SINAİ MAMULATIN İŞARETLENMESİ            
                HAKKINDA NİZAMNAME                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  15.1.1940, No: 2/12690         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  10.6.1930, No: 1705          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :  3.2.1940, No : 4424          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  3, Cildi: 21, S.318          
                                        

  Madde 1 - İcra Vekilleri Heyetince tayin ve ilan edilecek yerli mamul ve ya-
rı mamul sınai mevaddın, yerine göre, üzerine, zarf ve ambalajlarına veya eti- 
ketlerine, kolaylıkla görülebilecek ve silinmiyecek şekilde ve kararnamesinde  
gösterilecek şartlar altında, (Türk malı) (Şekil 1) ibaresini ve tatbik bakımın-
dan bunun mümkün olmadığı hallerde, Türk malı ibaresinin kısa şekli olan (T.M.) 
(Şekil 2) remzini ve lüzum görüldüğü takdirde bunlara ilaveten ayrıca bir de  
milli alameti (Şekil 3) koymak mecburidir.                   
  (Ek: 10.8.1940 - 2/14166 K.) Kumaş kenarlarında dokuma veya işleme suretiyle
konulacak olan (Türk malı) kelimeleri aynı büyüklükte harflerle ve (Şekil 1) de 
gösterilen çerçeve olmaksızın, yazılabilir.                   
                                        

  Madde 2 - Yukarıdaki madde hükümleri dairesinde alınacak İcra Vekilleri He- 
yeti kararları ile karar mevzuuna giren maddelerin stok miktarının alakalılar  
tarafından bir beyanname ile mahallin en büyük idare memuruna bildirilmesi mec- 
buriyeti de vazolunabilir.                           
                                        

  Madde 3 - Üzerlerinde birinci maddeye göre ibare veya remiz ve milli alamet 
bulunmayan yerli sınai mevaddın memlekette satışı ve harice gönderilmesi memnu- 
dur.                                      
                                        

  Madde 4 - Yabancı memleketlere gönderilecek mevaddın, yerine göre, üzerine, 
zarf ve ambalajlarına ve etiketlerine, birinci madde mucibince konulacak ibare 
veya remiz ve milli alamete ilaveten ayrıca yabancı bir dilde Türkiye'de imal  
edildiklerini gösterir bir ibare de yazılabilir.                
                                        

  Madde 5 - İşbu Nizamname hükümleri dairesinde alınacak İcra Vekilleri Heyeti
kararlarının yerine getirilip getirilmediği İktisat Vekaletinin salahiyetli me- 
murları tarafından birinci madde mucibince tesbit ve ilan edilen maddelerin imal
edildikleri, satıldıkları ve depo edildikleri yerlerde iş saatleri içinde normal
mesaiyi ihlal etmiyecek şekilde mahallen tetkik ve murakabe edilir.       
                                        

  Madde 6 - Teftiş ve murakabe neticesinde Nizamname hükümlerine muhalif bir 
vaziyet görüldüğü takdirde salahiyetli memur tarafından bir zabıt varakası tan- 
zim edilerek 1705 sayılı kanun mucibince takibat yapılmak üzere mahallin Cumhu- 
riyet Müddeiumumiliğine tevdi kılınır. Mezkür zabıt varakasının bir sureti 48  
saat zarfında müessese sahip veya mümessiline tebliğ edilir ve bir sureti İkti- 
sat Vekaletine gönderilir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - İşbu Nizamname hükümleri dairesinde alınacak İcra Vekilleri Heyeti
kararlarına muhalif harekette bulunanlar 1705 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
cezalandırılırlar.                               
                                        

  Madde 8 - Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hak-
kındaki 1705 sayılı kanuna dayanılarak tanzim ve Devlet Şürasınca tetkik edilmiş
olan bu Nizamname hükümleri neşri tarihinden itibaren on beş gün sonra yürümeğe 
başlar.                                     
                                        

  Madde 9 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.      
                                        
  Not: BU TÜZÜKTEKİ ŞEKİLLER VE YAZILAR İÇİN 3.2.1940 TARİH VE 4424 SAYILI  
     R.G.YE VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ 1.CİLDİNDE 346.SAYFAYA BAKINIZ.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.2.1962, No: 6/180        
     Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1930, No: 1705        
     Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 15.2.1962, No: 11036       
                                        
               K A R A R                   
  Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakebesi ve Korunması hakkındaki  
1705 sayılı Kanuna dayanılarak 15/1/1940 tarihli ve 2/12690 sayılı kararname ile
yürürlüğe konulan "Yerli Sınai Mamulatın İşaretlenmesi hakkında Tüzük"ün birinci
maddesi gereğince aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır :           
  1 - Türkiye'de imal edilmekte ve bundan sonra edilecek olan bilümum sınai  
mamullerin veya yarı mamullerin cinsine göre en uygun yerlerine (Zarflarına,  
ambalajlarına ve etiketlerine veya bizzat eşyanın üzerine) 16/11/1956 tarihli ve
4/8262 sayılı kararname gereğince mecburi olarak tescil ettirilen markanın altı-
na, kolaylıkla görülüp okunabilecek, hiç bir surette silinmiyecek ve Tüzükteki 
bir numaralı şekle uygun düşecek şekilde (Türk Malı) ibaresinin konulması mecbu-
ridir.                                     
  2 - Yabancı memleketlere ihraç olunacak mamullere ve yarı mamullere (Made in
Turkey) ibaresinin konulması mecburidir.                    
  3 - Yukarıda zikredilen şekilde işaretlenmesi mümkün olamayacak kadar küçük 
olan veya sıvı veya gaz halinde bulunan mamullerin ambalajlarının aynı tarzda  
işaretlenmesi veya bu gibi mamullerin ambalajlarının üzerine aynı ibareleri ta- 
şıyan etiketlerin yapıştırılması mecburidir.                  
  Her türlü dokumada dokuya giren elyafın cinsinin nispeti, marka ve "Türk  
Malı" ibaresi ile birlikte olarak ve belirli bir şekilde topun başına ve sonuna 
işlenecektir.                                  
  Yünlü kumaşlarda ise ayrıca en aşağı iki metrede bir defa olmak üzere kolay-
lıkla görülecek renkte (Türk Malı) kelimeleri ile yün nispeti işlenecek, dokuna-
cak veya silinmiyecek şekilde damgalanacaktır.                 
  4 - Memleket içinde satılacak yerli mamul emtianın zarfında, ambalajında  
etiketinde veya bizzat üzerinde izah, reklam veya başka her hangi maksat ile ya-
bancı dilde kelime veya ibare bulunamaz veya Türkçe kelime ve deyimler yabancı 
imla ile yazılamaz. Ancak, bu kelime ve deyimler Türkçe imla ile yazılabilir.  
  Yalnız ihraç gayesi ile hazırlanıp üzerine (madde in Turkey) damgası vurulan
emtia bu hükümden müstesnadır.                         
  5 - Dökme olarak veya büyük kablar içinde ithal edilen mamul veya yarı ma- 
mullerin memlekette küçük zarflara, kablara veya ambalajlara konularak satılması
halinde malın menşei gösterilecektir. İthal olunan bu gibi emtiaya (Türk Malı) 
damgası vurulamaz. Bu şekilde satışa arzedilen emtia üzerine bu hizmeti yapanın 
markası konulabilir.                              
  6 - 15/1/1940 tarihli ve 2/12690 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Tü- 
zükteki 2 numaralı şekillerin kullanılması yeni bir karara kadar tehir edilmiş- 
tir.                                      
  7 - 30/6/1940 tarihli ve 2/13839 sayılı kararname yürürlükten kaldırılmış  
olup o kararnamede yazılı mamuller de bu kararname hukümlerine tabi kılınmıştır.
  8 - Bu karar yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.