Endeksler
                                        
       MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK RUHSATNAMELERİ              
           HAKKINDA NİZAMNAME (1)                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.5.1939, No: 2/10941          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 17.6.1938, N0: 3458           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.5.1939, N0: 4212           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 20, S. 396           
                                        

  Madde 1 - Ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektepleriyle mühendis  
veya mimar mekteplerinin birinden mezun olupta Türkiye Cumhuriyeti hudutları da-
hilinde mühendislik veya mimarlık sıfat ve salahiyetiyle sanatlarını yapmak is- 
teyen Türk veya ecnebilere 3458 numaralı kanunun 1 inci maddesinin B ve D fıkra-
ları mucibince verilecek:                            
  Yüksek mühendis,                              
  Yüksek mimar,                                
  Mühendis,                                  
  Mimar,                                   
  Ruhsatnameleri, ihtisas itibariyle alakalı vekaletler tarafından verilir.  

  Madde 2 - Ruhsatnameler, bunlara esas teşkil eden diplomaların delaletiyle: 
  Sivil mühendislik,                             
  Elektro-mekanik mühendisliği,                        
  Muhabere mühendisliği,                           
  Tayyare mühendisliği,                            
  Sıhhiye mühendisliği,                            
  Jeodezi mühendisliği,                            
  Mühendis mimarlık,                             
  Maden mühendisliği,                             
  Orman mühendisliği,                             
  Sanayi mühendisliği,                            
  Gemi inşaatı mühendisliği,                         
  Ziraat mühendisliği.                            
  Gibi mühendislik şubelerini ve mimarlığı gösteren unvanlardan birinin,ibraz 
edilen vesikaların icaplarına göre dereceleri dercedilmek suretiyle verilir. Bu 
unvan-                                     
---------------------                              
(1) Bu tüzük yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olan ve Türkiye sı-
  nırları içinde mühendislik veya mimarlık sıfat ve yetkisiyle,sanatlarını  
  yapmak istiyen mühendis ve mimarlara ruhsatname verilmesine dair olup,tüzüğe
  dayanak olan 3458 sayılı kanunla nafia vekilliğine verilmiş olan görev ve  
  yetkiler,22.9.1941 tarih ve 4121 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle Milli Eği-
  tim Bakanlığına devredilmiştir. 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı kanunun 2880 
  sayılı kanunla değişik 7 nci maddesinin (p) bendiyle de; yurtdışındaki yük- 
  seköğretim kurumlarından alınmış önlisans,lisans ve lisans üstü diplomaların
  denkliğinin tespiti görevi Yükseköğretim Kuruluna verilmiş bulunmaktadır.  
                                        
  Bu durumda tüzüğün uygulanma imkanı kalmadığı anlaşılmakta isede yürürlükten
  kaldıran bir hükme rastlanamadığından yayımlanması uygun görülmüştür.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ların yanına diploma sahibinin ihtisas unvanı da ayrıca yazılır. Şu kadar ki  
diploma sahibinin gördüğü ihtisas şubesinin ya diplomada veya diplomaya bağlı  
bir vesikada tasrih edilmiş bulunması şarttır. Bu suretle tasrih edilmiyen veya 
mühendislik meslekinde fiilen çalışılmak suretiyle elde edilen ihtisaslar, ruh- 
satnameye dercedilmez.                             

  Madde 3 - Sivil mühendislik,                        
  (İhtisasları : Yol, demiryol, su, liman vesaire)              
  Elektro - mekanik mühendisliği.                       
  (İhtisasları : Elektrik, makine vesaire)                  
  Muhabere mühendisliği,                           
  (İhtisasları : Radyo, telefon vesaire)                   
  Tayyare mühendisliği,                            
  Sıhhiye mühendisliği,                            
  Jeodezi mühendisliği,                            
  Mimarlık,                                  
  Mühendis mimarlık,                             
  (İhtisasları: şehircilik vesaire)                      
  Unvanlarının, yüksek mühendis veya yüksek mimarlık, mühendislik veya mimar- 
lık dereceleriyle verilecek ruhsatnameler,                   
  Nafıa Vekaleti tarafından ;                         
  Maden mühendisliği,                             
  Sanayi mühendisliği,                            
  (İhtisasları: Kimya, metalürji, mensucat vesaire)              
  Unvanlarının, yüksek mühendislik veya mühendislik dereceleriyle verilecek  
ruhsatnameler,                                 
  İktisat Vekaleti tarafından;                        
  Gemi inşaatı mühendisliği                          
  Unvanının, yüksek mühendis veya mühendislik dereceleriyle verilecek ruhsat- 
nameler,                                    
  Milli Müdafaa Vekaleti tarafından;                     
  Orman mühendisliği,                             
   Ziraat mühendisliği,                            
  (İhtisasları: Ameliyoratör mühendisliği vesaire)              
  Unvanlarının yüksek mühendislik veya mühendislik dereceleriyle verilecek  
ruhsatnameler.                                 
  Ziraat Vekaleti tarafından verilir.                     

  Madde 4 - Ruhsatname almak isteyenler, yukarıdaki maddede gösterildiği veç- 
hile ihtisasları itibariyle mensup oldukları vekaletlere birer istida ile müra- 
caat ve bu istidalarına diplomalarının (Bilahare iade edilmek üzere) aslı ile  
noterlikçe tasdikli bir suretini ve Türkçe tercümesini, hüviyet cüzdanlarının  
yine noterlikçe tasdikli suretini ve 3 kıta fotoğraflarını raptetmiye mecburdur-
lar.                                      

  Madde 5 - Ruhsatname işleriyle uğraşacak heyetler:             
  A) İdaresi altında yüksek mühendis, yüksek mimar veya mühendis ve mimar mek-
tebi bulunan vekaletlerde: istenilen ruhsatnamenin taallük ettiği mektep tedris 
heyetinden vekaletçe intihap edilecek en az beş kişiden,            
  B) Yukarıki fıkrada yazılı olduğu veçhile idaresi altında mektep bulunmıyan 
vekaletlerde de: istenilen ruhsatnamenin taallük ettiği fen mütehassıslarından 
yine vekaletçe intihap edilecek en az beş kişiden mürekkep olarak teşkil edilir.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Yukarıki maddede yazılı ruhsatname heyetlerinin vazifeleri:    
  A) Ruhsatname isteyenlerin diplomalariyle diğer vesikalarını tetkik etmek, 
  B) Ruhsatname isteyenlerin mezun bulundukları mekteplerin ders programları- 
nın, Türk yüksek mühendis veya yüksek mimar mektepleriyle mühendis ve mimar   
mektepleri ders programlarına muadil olup olmadığını tetkik ve tesbit etmek,  
  C) Ruhsatname talebinde bulunanlara istedikleri ruhsatnamenin verilip ve-  
rilmiyeceğine dair karar vermek,                        
  Ç) 3458 numaralı kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası mucibince kendilerine
yüksek mühendislik veya mimarlık ruhsatnamesi verilebilmek için imtihan geçir- 
melerine karar verilen istida sahiplerinin imtihan programlarını hazırlamak, mü-
meyyiz heyetini teşkil etmek ve bu mümeyyiz heyetin vereceği rapora göre karar 
vermektir.                                   

  Madde 7 - Ruhsatname heyetlerinin kararları, ancak bağlı bulundukları veka- 
let makamının tasdikiyle muteber olur. Ruhsatnameler bu kararlara istinaden bağ-
lı nümunesine göre vekaletler tarafından taliplerine verilir.          

  Madde 8 - 6 ncı maddenin B fıkrasında yazılı muadeletin tetkikinde:     
  A) Mektebe girmek için mecburi olan asgari tahsil derecesi,         
  B) Mektebin tahsil müddeti ve ders programları esas tutulur.        

  Madde 9 - Ecnebi olup ta Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde yüksek mü- 
hendis, yüksek mimar, mühendis veya mimar sıfat ve salahiyetleriyle çalışanlar 
bila istisna ruhsatname almağa mecburdurlar. Bunların hükümet tarafından mukave-
le ile memlekete getirilmiş olmaları kendilerini bu mecburiyetten kurtaramaz.  

  Madde 10 - Yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık ruhsatnamelerinde 20 ve mü-
hendislik ve mimarlık ruhsatnamelerinden de 15 lira maktu harc alınır.     

  Madde 11 - 3458 numaralı kanunun altıncı maddesi mucibince tanzim edilmiş  
ve Devlet Şürasınca görülmüş olan bu nizamnamenin hükümleri Resmi Gazetede ba- 
sıldığı günün ertesinden itibaren yürür.                    

  Madde 12 - İşbu Nizamnamenin hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Nafıa, İkti- 
sat ve Ziraat Vekilleri memurdur.                        
                                        
    Ecnebi mekteplerden alınmış diplomalara istinaden verilecek yüksek    
      mühendis veya mimar ve mühendis veya mimar ruhsatnamesi       
                                        
   Adı ve soyadı   :                           
   Doğum yeri ve yılı :                           
   Babasının ismi   : Fotoğrafı                      
   Anasının ismi   :                           
   Tabiiyeti     :                           
                                        
   .................... Vekaleti tarafından yukarda hüviyeti yazılı ve fo-  
                                        
toğrafı yapıştırılmış olan....................oğlu...............a...........de 
                                        
................... mektebinin...........................tarihinde kendisine  
                                        
vermiş olduğu....................dereceden...................... mühendisliği  
                                        
diplomasına istinaden 3458 numaralı kanun hükümlerine göre Türkiye dahilinde  
                                        
icrayı san'at eylemek üzere işbu.................."İhtisas: ................ " 
                                        
yüksek mühendisliği/mühendisliği/yüksek mimarlığı/mimarlığı ruhsatnamesi    
verilmiştir.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ecnebi mekteplerinden verilmiş diplomalara istinaden 3458 mumaralı     
     kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre mühendis ve mi-        
     marlık ruhsatnamesi alınması iktiza edenlerden bu mad-        
      denin son fıkrasına göre imtihana tabi tutularak          
        muvaffak olanlara verilecek yüksek mü-             
           hendis ve yüksek mimarlık                 
              ruhsatnamesi                    
                                        
   Adı ve soyadı   :                           
   Doğum yeri ve yılı :                           
   Babasının ismi   : Fotoğrafı                      
   Anasının ismi   :                           
   Tabiiyeti     :                           
                                        
   ................. Vekaleti tarafından yukarıda hüviyeti yazılı ve resmi 
                                        
yapıştırılmış olan.................oğlu .................ne..................de 
                                        
................mektebinin...................tarihinde vermiş olduğu........... 
                                        
dereceden .................. mühendisliği diplomasına ve 3458 numaralı kanuna  
                                        
tevfikan icra edilen imtihan neticelerini mübeyyin olmak üzere mümeyyiz heyeti 
                                        
tarafından verilen ............... tarihli rapora istinaden ayni kanun hükümle- 
                                        
rine tevfikan Türkiye dahilinde icrayı san'at eylemek üzere işbu............... 
                                        
"İhtisas : .............." "Yüksek mühendisliği - yüksek mimarlığı" ruhsatna- 
                                        
mesi verilmiştir.