Endeksler
                                        
          KAPUT BEZLERİNİN TİP VE VASIFLARI              
             HAKKINDAKİ NİZAMNAME                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.3.1939, No: 2/10576         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1930, No : 1705          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 29.3.1939, No:  4169          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 20, S. 216          

  Madde 1 - El tezgahları mamulatı hariç, Türkiye'de dokunan ham kaput bezle- 
ri, ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakebesi ve korunması hakkındaki  
1705 numaralı kanun ile bu kanuna ek 3018 sayılı kanun mucibince bu Nizamname  
hükümleri dahilinde kontrola tabidir.                      

  Madde 2 - (Değişik : 29.1.1942 - 2/17229 K.)                
  Metre murabbaı sıkletleri normal rutubet dahil, apre ve haşıl sıkleti hariç 
125-275 gram arasında olan ham kaput bezleri aşağıda asgari vasıfları yazılı  
tipler üzerinden imal edilir :                         
                                        
      Çözgü ipliği  Atkı ipliği  Çözgü teli  Atkı teli  M2 sıkleti  
  Tip     No :      No :     Sm.     Sm.     Gr.    
 --------- -------------- ------------ ------------- ----------- ------------- 
  A       8       6      17      13      275   
  B       8       8      18      13      255   
  C      12       12      23      20      235   
  D      12       12      16      14      165   
  E      12       12      19      16      185   
  G      14       14      20      14      155   
  H      16       16      16      16      125   

  Madde 3 - İkinci maddede zikredilen tipler için tesbit edilen iplik numara- 
larının kontrol muayenelerinde + 1 numaraya kadar tolerans kabul edilir. Ancak 
                -                        
bu tolerans tayin edilen asgari metre murabbaı sıkletlerinin tenezülüne bir se- 
bep teşkil edemez.                               

  Madde 4 - (Değişik: 29. 1. 1942 - 2/17229 K.)                
   Bezlerin imal ve ıslahında kullanılan apre miktarı bez sıkletinin % 10 unu
tecavüz edemez. Azami rutubet % 8 dir.                     

  Madde 5 - (Değişik: 29.1.1942 - 2/17229 K.)                 
   Bilümum top uzunlukları 36 metredir. Bir top azami üç parçadan mürekkep  
olabilir.                                    

  Madde 6 - (Değişik: 29.1.1942 - 2/17229 K.)                 
   Bezler 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 ve 160 santim ge- 
nişliklerinde imal edilir.                           

  Madde 7 - (Değişik: 29.1.1942 - 2/17229 K.)                 
   Vezinde değişiklik olmamak şartiyle ütüsüz malların eninde bir santim,  
ütülü mallarda 2 santim tolerans kabul edilir. Metre murabbaı sıkletlerinde de 
% 5 noksan tolerans kabul edilir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Birinci maddede zikredilen bezleri imal eden müesseseler topların 
her iki başına                                 
  A - Müessesenin ismini,                           
  B - Tip işaretini,                             
  C - Bez genişliğini,                            
  D - Top uzunluğunu,                             
silinmeyecek bir tarzda vaz etmeğe mecburdurlar.                
  Ayrıca toplara marka vurmakta müesseseler serbesttirler.          

  Madde 9 - Damga vaz'ı mecburiyetine riayet etmemekten ve Nizamnamede yazılı 
hükümlere aykırı kaput bezi yapmaktan veya bezlere yanlış damga vurmaktan dokuma
fabrikaları sahipleri mesuldür.                         

  Madde 10 - Ellerinde Nizamname hükümlerine aykırı kaput bezi bulunan fabrika
ve mağaza sahipleri, Nizamnamenin mer'iyete geçtiği tarihten itibaren üç ay zar-
fında bu bezleri mahalli Ticaret Odası ve Ticaret Odası bulunmayan yerlerde be- 
lediyeye damgalattıracaklardır.                         
  Ticaret odaları veya belediyeler nizamnameye uygun olmayan bu bezlerin top 
başlarına "Tip harici" damgasını silinmiyecek bir tarzda vaz eder.       
  Ticaret odalarınca veya belediyelerce yukarki fıkra mucibince damgalanmış  
olan bezler damgaları üzerinde bulunmak şartiyle bitinceye kadar satılabilir.  

  Madde 11 - Bu Nizamname hükümlerini murakabeye memur olanlar teftiş ettikle-
ri kaput bezlerinden onar cm lik üç parça numune alabilirler.          

  Madde 12 - Bu Nizamname hükümleri dairesinde yapılacak kontrol işleri İkti- 
sat Vekaletinin bu işleri görmek üzere tavzif edeceği memurlar tarafından görü- 
lür.                                      

  Madde 13 - Murakabe ve teftiş müessesenin normal işlemelesini durdurmıyacak 
bir surette gerek dokunmakta olan gerekse mamul bezler üzerinde yapılır.    

  Madde 14 - Fabrikalarda muayene edilen bezlerden alınacak numuneler müesse- 
senin salahiyetli memuru önünde kesilerek fabrikanın mühüriyle damgalanacağı gi-
bi her numunenin ait bulunduğu bezin vasıfları fabrikanın firmasını taşıyan ka- 
ğıt üzerine tesbit edilerek bu memur tarafından imzalandıktan sonra teftiş eden 
memura verilir.                                 
  Muayene ticarethanelerde yapıldığı takdirde alınacak numuneler yukarki fıkra
mucibince mühürle mühürleneceği ve başkaca bir vesikaya raptolunacağı gibi bu  
numunelerin ait olduğu bezi yapan fabrika veya toptancı tarafından verilmiş olan
fatura sureti de müessesenin yukarki fıkra mucibince mühürle mühürleneceği ve  
başkaca memura verilir.                             

  Madde 15 - Teftiş esnasında bu Nizamname hükümlerine aykırı bir hal görüle- 
cek olursa keyfiyet salahiyetli memur tarafından tanzim olunacak zabıt varakası 
ile tesbit olunur. Zabıt varakası dört nüsha olarak kaleme alınır.       
  Mal veya müessese sahibi veya mümessilinin, zabıt varakası münderecatına  
itirazı olmadığı takdirde zabıt varakasını derhal imzalamağa mecbur olduğu gibi 
itirazı varsa itirazının neden ibaret olduğunu zabıt varakasının altına derhal 
yazıp imzalamağa mecburdur. Her iki suretle de imzadan imtinaı halinde salahi- 
yetli memur mahalli zabıta memurunu davet ederek onun huzuriyle keyfiyet zabıt 
varakasında tasrih ve imza edilir.                       
  Zabıt varakalarının bir nüshası mal veya müessese sahip veya mümessiline  
kırksekiz saat içinde tebliğ edilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Zabıt varakasının bir nüshası takibat icra olunmak üzere Cumhuriyet Müddei- 
umumiliğine tevdi olunur ve bir nüshası İktisat Vekaletine gönderilir.     
  Salahiyetli memurlar tanzim ettikleri zabıt varakalarının birer nüshasını  
muhafaza ederler.                                

  Madde 16 - Bu Nizamname hükümlerine uygun olmayan kaput bezlerini imal   
eden fabrikalar 3018 sayılı kanunun cezai hükümleriyle cezalandırılır. Ancak  
işlenilen suçların bilerek yapıldığı tahakkuk ederse bu takdirde 1705 sayılı  
kanunun cezai hükümleri tatbik olunur.                     

  Madde 17 - 2/5429 numaralı ve 14/10/1936 tarihli kaput bezlerinin tip ve  
vasıfları hakkındaki kararname mülgadır.                    
  Ek madde - (Ek: 29.1.1942 - 2/17229 K.)                   
  İkinci maddede tayin edilen evsafın dünunda çıkan imalat fiat itibariyle 
bir aşağı tip olarak satılır ve bu tip sekizinci madde ile tasrih edilen şekil-
de topun üzerine işaret olunur.                         

  Madde 18 - Devlet Şürasınca görülmüş olan bu Nizamname hükümleri Resmi   
Gazete'de neşredildiği günden itibaren yürümeğe başlar.             

  Madde 19 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
      10.3.1939 TARİH VE 2/10576 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------ 
                    Farklı Tarihte              
                   Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe     
 Tarihi     Numarası        Maddeleri      Giriş Tarihi    
-----------   ------------     ------------------   --------------   
 29.1.1942    2/17229          --          21.2.1942   
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
       10.3.1939 TARİH ve 2/10576 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
       TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
------------------------------------------------------------------------------- 
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                     Farklı Tarihte             
                    Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe     
  Tarihi      Numarası       Maddeleri    Giriş Tarihi    
------------    -------------    ----------------  --------------