Endeksler
            SULAR KANUNUNUN UYGULANIŞINI               
              GÖSTEREN TÜZÜK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.8.1928, No : 7044          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 28.4.1926, No : 831          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 29.8.1928, No : 976          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3,Cildi:9, S : 793          

  Madde 1 - İhtiyacatı ammeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi beledi-
yelere ve belediye teşkilatı olmıyan mahallerde ihtiyar meclislerine tevdi edil-
diğine göre bu kabilden olan vakıf sular da atideki esaslar dairesinde belediye-
lere veya ihtiyar meclislerine devrolunur.                   

  Madde 2 - Devredilecek vakıf sular başlıca dört kısma ayrılır.       
  A - Doğrudan doğruya ve müstakillen bir vakıf suretinde yapılmış ve ihtiya- 
catı ammeyi temine mahsus olanlar,                       
  B - Başka hayrat ile alakadar bulunanlar,                  
  C - Başka hayrat ile alakadar olmakla beraber vakıfın evlat ve ensabına da 
menafii mahsusa temin etmekte olanlar,                     
  D- Başka hayratı olmamakla beraber muayyen miktarı veya fazlası mütevelli  
veya evlada ait bulunanlar.                           

  Madde 3 - Maddei sabıkada muharrer aksamdan (A) fıkrasında muharrer su va- 
kıflarına ait akar, arazi, eşçar ve tenmiyesi meşrut nukut- peşin tahsil edil- 
miş ve kanunun neşrinden muahhar müddete ait bulunmuş bedeli icarlar da dahil  
olduğu halde -cümlesi kontrato, deyin senedatı,tapu evrakı gibi vesaikle ve bü- 
tün hukuk ve vecaibiyle birlikte belediye veya ihtiyar meclislerine devrolunur. 
Gerek sular, gerek akarat ve müessesat bu namlara tashihen ve tebdilen tapuya  
raptedilir.                                   

  Madde 4 - Vakıf suların ve bunlara mevkuf akar, arazi ve sairenin imar   
ve ihyası için sarfedilmiş paralar aranılmaz.                  

  Madde 5- İkinci maddenin B,C,D fıkralarında yazılı sular iki hal arzeder:  
  1 - Vakfın umumi varidatından veya akarlarından su için muayyen bir miktar 
veya bir kısmı vakıf tarafından tefrik ve tahsis edilmiş olanlardır ki bunlar, 
vakfın başkaca hayratı olduğuna bakılmıyarak, ikinci maddenin "A" fıkrasında  
muharrer olanlar gibi bila kaydüşart devrolunurlar.               
  Su için muayyen akar, arazi ve saire gösterilmemekle beraber varidattan   
muayyen bir kısmı sulara ait olan veya varidatı bir nisbet üzerinden taksimi  
meşrut bulunan vakıfların varidatının, her sene gayesinde tesbitinden ve masari-
fi istihsaliyenin tenzilinden sonra bakıyesi vakıfın tayin ettiği şerait daire- 
sinde taksim edilerek sulara ait miktarı belediyeye veya ihtiyar meclislerine  
verilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - Su işleri için muayyen varidat gösterilmemiş veya umumi varidat üzerin- 
den malüm nispette hisse ayrılmamış bulunanlardır ki bunlar mülhak vakıflardan 
ise muhasebeleri,mazbut vakıflardan ise idarenin kuyudu esas tutularak son on  
sene zarfındaki varidat ve masarifi tesbit ve masrafın sulara ait kısmı tefrik 
edilerek bir senelik miktarı vasatisi, her sene ait olduğu belediyeye veya ihti-
yar meclisine maktuan evkaf idaresinden veya mütevellisi tarafından tediye olu- 
nur.                                      
  Bu vasati miktar evkaf idarelerince 1929 mali senesi nihayetine kadar tesbit
olunacaktır.                                  

  Madde 6 - Belediyelere veya ihtiyar meclislerine devirden müstesna olan su- 
lar ve müessesatı şunlardır :                          
  A - Müstakil suyu olan vakıf değirmen ve hamamlar gibi vakfa ait akarların 
ihtiyacına veya tarla ve bahçelerin sulanmasına yarıyan irat nevinden sular ile 
bu emlak,arazi veya akaratı vakfiye derununda bulunan şehir ve köylere isale  
edilmemiş sular ve bunların mevkufatı:                     
  B - Mesdut tekke ve zaviyelerde olduğu gibi umumun istifadesi için isale  
edilmemiş hususi mahiyette ve kapalı yerlerde bulunan sular ve bunların mevku- 
fatı;                                      
  C - Umumun istifadesi için yapılmış,fakat isale suretiyle getirilmemiş olan 
kuyular,küpler ve bunların mevkufatı.                      

  Madde 7 - Abidattan madut olan sebil, çeşme ve şadırvan suları belediyelere 
veya ihtiyar meclislerine devredilen sulardandır.                

  Madde 8 - (Değişik: 22.2.1946 - 3/3819 K.)                 
  Kanunun yayımından önce mevcut olup da belediyelere veya köylere devrolunan 
vakıf sulardan faydalanan vakıf hayrat ile akarların suları, belediyelerce ve  
köylerce parasız olarak verilir.                        
  Eskiden mevcut olup da vakıf sulardan faydalanmakta iken harap olan ve son- 
radan Vakıf İdaresince tekrar yapılan vakıf hayrat ve akarlar da aynı hükme bağ-
lıdır.                                     
  Belediyeler veya köylerce ister değişiklik yapılmak veya düzenlenmek sure- 
tiyle olsun, ister eskileri bırakılarak yenileri meydana getirilmek suretiyle  
olsun akıtılacak sulardan yukarıki fıkralarda yazılı vakıflar yine parasız ola- 
rak faydalanırlar.                               

  Madde 9 - MÜlhak vakıflardan sular için meşrut olup da halen kafi derecede 
olmıyan muhassasatı kadime vakıflarının varidatı müsait olduğu surette vakfın  
diğer cihatı hayriyesi de nazarı itibara alınarak muhassasatı mezküre imkan   
derecesinde müdüriyeti umumiyece tezyit edilecektir.              

  Madde 10 - Belediye ve köylere devri icap eden suların mevkufatından sular 
hakkındaki kanunun neşrinden sonra evkafça nakde tahvil ve yahut istibdal edil- 
miş bulunanların bedelatı belediye ve köylere devrolunur .           

  Madde 11 - Şurayı Devletçe görülmüş olan bu nizamname neşri tarihinden   
muteberdir.                                   

  Madde 12 - Bu nizamname hükümlerinin İcrasına Başvekil, Dahiliye,Sıhhiye  
ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     -----------------------------------------------------------      
                                        
                                        
    12.8. 1928 TARİH ve 7044 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI         
                                        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
                                        
    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE         
                                        
    -------------------------------------------------------------      
                                        
                                        
         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzügü                
                                        
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                 
                                        
   --------------------------------------------------------------      
                                        
                                        
                Farklı Tarihte                 
    Tarihi   Numarası  Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe         
                 Maddeleri     Giriş Tarihi        
                                        
   --------------------------------------------------------------      
                                        
   22.2.1946     3/3819   --         7.3.1946         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   ---------------------------------------------------------------      
                                        
    12.8.1928 TARİH ve  7044  SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
                                        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
                                        
    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE         
                                        
   --------------------------------------------------------------       
                                        
         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü                
                                        
         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                 
                                        
   --------------------------------------------------------------       
                                        
                  Farklı Tarihte   Yürürlüğe        
   Tarihi   Numarası    Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi       
                   Maddeleri                 
                                        
   --------------------------------------------------------------