Endeksler
                                        
           ASKERİ HASTAHANELERE ALINACAK AHALİ VE           
              FUKARA HAKKINDAKİ NİZAMNAME             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.1.1921, No: 480            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 1, S. 125           
                                        

  Madde 1 - Müddeti medide yatak işgal etmiyen ahali,fukara hastaları kadrosu-
nun boş yatak oldukça yüzde beşi kadar askeri hastaneleri tarafından bila bedel 
kabul ve tedavi olunur.                             
                                        

  Madde 2 - (Değişik : 16.11.1942 - 2/18972 K.)                
  Askeri hastane ve sıhhi müessese olmıyan yerlerde,tedaviye muhtaç görülen  
bütün ordu mensupları, Hükümete ve vilayet hususi idarelerine ve belediyelere  
ait hastahanelerde ve sıhhi müesseselerde tedavi olunurlar ve bunların tedavi  
masrafları tamamen ait olduğu vekalet veya daireleri bütçelerinden verilir.   
                                        

  Madde 3 - Gerek mülkiye ve gerek askeri hastaneleri fukarayı ahaliye mahsus 
birer "polikılinik" küşat ve müracaat edecek hastaları bila bedel ayakta tedavi 
ederler.                                    
                                        

  Madde 4 - Büyük merkezlerde ve hastaneleri olmıyan şehirlerde sıhhiye müdi- 
riyetleri tarafından ayrıca bir "polikılinik" küşat edilir. Sivil ve askeri bil-
cümle etıbba vazifei esasiyelerine halel gelmemek şartiyle bu polikıliniklere  
münavebeten devam ederler. Bu polikıliniklere en mübrem edviye müessesatı sıhhi-
yeye muavenet faslından ita olunur.                       
                                        

  Madde 5 - Bu Nizamnamenin icrasına Müdafaai Milliye ve Sıhhiye Vekaletleri 
memurdur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
      2.1.1921 TARİH VE 480 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI         
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
     TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE        
------------------------------------------------------------------------------- 
             Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü            
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
--------------------------------------------------------------------------------
                   Farklı Tarihte               
                  Yürürlüğe Giren         Yürürlüğe  
 Tarihi     Numarası       Maddeleri          Giriş Tarihi 
----------   ----------     ------------------       ------------ 
16.11.1942    2/18972         ----           26.11.1942  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
       2.1.1921 TARİH VE 480 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
--------------------------------------------------------------------------------
             Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü            
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
------------------------------------------------------------------------------- 
                    Farklı Tarihte             
                    Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe  
Tarihi      Numarası         Maddeleri       Giriş Tarihi 
----------    -----------      ----------------     -------------