Endeksler
                                        
                                        
           İSTİKLAL MADALYASİYLE TALTİFE KESBİ            
            İSTİHKAK EDENLERİN SURETİ İNHASI             
               HAKKINDA NİZAMNAME                
                                        
    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18.3.1923, No: 2358         
    Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.11.1920, No: 66          
    Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 4, S.9          
                                        
                                        

  Madde 1 - 29 Teşrinisani 1336 tarihli kanun mucibince İstiklal madalyasiyle 
taltifleri icap edenlerin inhaları mevaddı atiyedeki usul ve şerait tahtında  
icra olunur.                                  

  Madde 2 - İstiklal madalyasiyle taltife kesbi istihkak edenler mensubini as-
keriyeden ise numunesi merbut (1) numaralı teklif varakasına tarih ve mahalli  
vaka zikredilmek ve memurinden ise (2) numaralı numunede ve ahaliden ise meclisi
idarece tanzim edilecek mazbatalarda mahal ve derecatı hizmet gösterilmek sure- 
tiyle esbabı taltif bertafsil dercolunur. Umumi ve müphem kelimeleri ihtiva eden
inhalar şayanı kabul değildir.                         

  Madde 3 - Büyük Millet Meclisi azaları için inhalar Meclisi Reisi veya Reis-
vekili, ordu mensubini için sicil varakalarında olduğu misilli mafevk makamat  
ve memurin için ilk mafevkinden itibaren müteselsilen mensup olduğu Vekalet ve 
ahali için mecalisi idarece tanzim olunacak mezabıt mafevk mecalisi idarece yine
mazbata suretinde tezyil ile Dahiliye Vekaleti tarafından tastir ve tasdik olu- 
nur. Her mafevk hini tasdikta esbabı taltifi kanaat ve mütalaai zatiyesiyle te- 
yit etmek icap eder.                              

  Madde 4 - Bilfiil kıtada emrü kumandaya memur olanlarla cephe erkanı harbiye
vezaifinde müstahdem bulunanlara ve dahili isyanların teskininde hizmeti mesbuk 
olanlara ve bunlardan şehit olanların ekber evladına veya ailelerine ita oluna- 
cak madalyanın şeridi kırmızı ve cephenin kıta harici vezaifinde ve cephe hari- 
ci mevakide müstahdem olanlara ita edilecek madalyanın şeridi beyaz olacaktır. 

  Madde 5 - Şeraiti muharrere dairesinde taltifi inha olunacakların kanunname-
nin dördüncü maddesi veçhile şeridinin nev'i inha varakasına dercolunacaktır.  
                                        
                                        
                                        
                                        
  (I) Numaralı numune :                            
                                        
  Erkan ve ümera ve zabitan ve mensubini askeriyeden hidematı fevkaladesi   
sebkedenlerin taltifi hakkında teklif varakasıdır (Yalnız bir zata mahsustur) 
--------------------------------------------------------------------------------
Sunufu    |     | Hangi hizmetten do-  |          |      
muhteifeden |     | layı taltifin teklif | (Mahal ve tarihi |      
hangisine  |     | olunduğu ve şimdiye  | vaka mufassalan |      
mensup    |     | kadar hangi tarihler- | ve müphem olma- |Ne suretle 
olduğu    |     | de nişan, madalya, kı-| yarak sarih su- |taltife la-
----------- |----------| dem zammı suretiyle  | rette zikredilme-|yık olduğu 
Rütbesi   |     | taltif edildiği?   | lidir.)     |      
----------- |----------| ----------------------|-------------------| ----------
Muamelatı  |     |            |          |      
zatiyece   |     |            |          |      
mukayyet   |     |            |          |      
kıtası    |     |            |          |      
----------- |     |            |          |      
Kıtai hazı- |     |            |          |      
rası     |     |            |          |      
----------- |     |            |          |      
Maamahlas  |     |            |          |      
ismi ve pe- |     |            |          |      
derinin   |     |            |          |      
ismiyle mem- |     |            |          |      
leketi    |     |            |          |      
----------- |     |            |          |      
Tarihi duhulü|     |            |          |      
------------ |     |            |          |      
Tarihi nasbı |     |            |          |      
------------ |     |            |          |      
Sicil numarası     |            |          |      
--------------------------------------------------------------------------------
Alayından itibaren mafevk kumandanların ve devair rüesa ve müdiranının teklifi 
vakıı tasdik mahalli.                              
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Numaralı numune :                            
  İstiklal madalyası ile taltife kespi istihkak edenlerin           
        esbabı taltifini muhtevi varakadır                
                                        
                                        
  Mensup olduğu vekalet                            
  Elyevm bulunduğu memuriyet                         
  Taltifini mucip olan hizmet (1)                       
                                        
  ----------------------------                        
  (1) Nerede ve ne gibi bir memuriyette iken ne gibi hidematı fevkaladede  
bulunduğu alaveçhittafsil zikrolunacak ve vesaik varsa sureti musaddakaları   
raptedilecektir.